Here is a pdf version of this page. 
============================================================================
 
This version of Deuteronomy with 54,892 Hebrew letters (22 plus 5 Finals) 
is adapted from Steve Gross's transliterated Tanach, 
including Torah, 
which provides an English transliterated ASCII format. 
 
See http://www.shamash.org/tanach/tanach/text/transliterated.tanach/
 
 
============================================================================
 
 
	  HEBREW-ENGLISH LETTER EQUIVALENTS
	
ALEF    A
BET     B
GIMEL    G
DALET    D
HEY     H
VAV     V
ZAYIN    Z
HET     X
TET     +
YUD     Y
KAF     K
LAMED    L
MEM     M
NUN     N
SAMEH    $
AYIN    O
PEH     P
TZADE    C
QOF     Q
RESH    R
SHIN/SIN  S
TAV     T
KAF SOFIT  k
MEM SOFIT  m
NUN SOFIT  n
PEH SOFIT  p
TZADE SOFIT c
 
 
================================================================================
 
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
 
================================================================================
 
 

ALHHDBRYmASRDBRMSHALKLYSRALBOBRHYRDnBMDBRBORBHMVL$VpBYnPARnVBYnTPLVLBnVXCRTVDYZHBAXDOSRYVmMXRBDRkHRSOYRODQDSBRNOVYHYBARBOYmSNHBOSTYOSRXDSBAXDLXDSDBRMSHALBNYYSRALKKLASRCVHYHVHATVALHmAXRYHKTVAT$YXnMLkHAMRYASRYVSBBXSBVnVATOVGMLkHBSnASRYVSBBOSTRTBADROYBOBRHYRDnBARcMVABHVAYLMSHBARATHTVRHHZATLAMRYHVHALHYNVDBRALYNVBXRBLAMRRBLKmSBTBHRHZHPNVV$OVLKmVBAVHRHAMRYVALKLSKNYVBORBHBHRVBSPLHVBNGBVBXVpHYmARcHKNONYVHLBNVnODHNHRHGDLNHRPRTRAHNTTYLPNYKmATHARcBAVVRSVATHARcASRNSBOYHVHLABTYKmLABRHmLYCXQVLYOQBLTTLHmVLZROmAXRYHmVAMRALKmBOTHHVALAMRLAAVKLLBDYSATATKmYHVHALHYKmHRBHATKmVHNKmHYVmKKVKBYHSMYmLRBYHVHALHYABVTKmY$pOLYKmKKmALpPOMYmVYBRkATKmKASRDBRLKmAYKHASALBDY+RXKmVMSAKmVRYBKmHBVLKmANSYmXKMYmVNBNYmVYDOYmLSB+YKmVASYMmBRASYKmVTONVATYVTAMRV+VBHDBRASRDBRTLOSVTVAQXATRASYSB+YKmANSYmXKMYmVYDOYmVATnAVTmRASYmOLYKmSRYALPYmVSRYMAVTVSRYXMSYmVSRYOSRTVS+RYmLSB+YKmVACVHATSP+YKmBOTHHVALAMRSMOBYnAXYKmVSP+TmCDQBYnAYSVBYnAXYVVBYnGRVLATKYRVPNYmBMSP+KQ+nKGDLTSMOVnLATGVRVMPNYAYSKYHMSP+LALHYmHVAVHDBRASRYQSHMKmTQRBVnALYVSMOTYVVACVHATKmBOTHHVAATKLHDBRYmASRTOSVnVN$OMXRBVNLkATKLHMDBRHGDVLVHNVRAHHVAASRRAYTmDRkHRHAMRYKASRCVHYHVHALHYNVATNVVNBAODQDSBRNOVAMRALKmBATmODHRHAMRYASRYHVHALHYNVNTnLNVRAHNTnYHVHALHYkLPNYkATHARcOLHRSKASRDBRYHVHALHYABTYkLkALTYRAVALTXTVTQRBVnALYKLKmVTAMRVNSLXHANSYmLPNYNVVYXPRVLNVATHARcVYSBVATNVDBRATHDRkASRNOLHBHVATHORYmASRNBAALYHnVYY+BBOYNYHDBRVAQXMKmSNYmOSRANSYmAYSAXDLSB+VYPNVVYOLVHHRHVYBAVODNXLASKLVYRGLVATHVYQXVBYDmMPRYHARcVYVRDVALYNVVYSBVATNVDBRVYAMRV+VBHHARcASRYHVHALHYNVNTnLNVVLAABYTmLOLTVTMRVATPYYHVHALHYKmVTRGNVBAHLYKmVTAMRVBSNATYHVHATNVHVCYANVMARcMCRYmLTTATNVBYDHAMRYLHSMYDNVANHANXNVOLYmAXYNVHM$VATLBBNVLAMROmGDVLVRmMMNVORYmGDLTVBCVRTBSMYmVGmBNYONQYmRAYNVSmVAMRALKmLATORCVnVLATYRAVnMHmYHVHALHYKmHHLkLPNYKmHVAYLXmLKmKKLASROSHATKmBMCRYmLOYNYKmVBMDBRASRRAYTASRNSAkYHVHALHYkKASRYSAAYSATBNVBKLHDRkASRHLKTmODBAKmODHMQVmHZHVBDBRHZHAYNKmMAMYNmBYHVHALHYKmHHLkLPNYKmBDRkLTVRLKmMQVmLXNTKmBASLYLHLRATKmBDRkASRTLKVBHVBONnYVMmVYSMOYHVHATQVLDBRYKmVYQCpVYSBOLAMRAmYRAHAYSBANSYmHALHHDVRHROHZHATHARcH+VBHASRNSBOTYLTTLABTYKmZVLTYKLBBnYPNHHVAYRANHVLVATnATHARcASRDRkBHVLBNYVYOnASRMLAAXRYYHVHGmBYHTANpYHVHBGLLKmLAMRGmATHLATBASmYHVSOBnNVnHOMDLPNYkHVAYBASMHATVXZQKYHVAYNXLNHATYSRALV+PKmASRAMRTmLBZYHYHVBNYKmASRLAYDOVHYVm+VBVROHMHYBAVSMHVLHmATNNHVHmYYRSVHVATmPNVLKmV$OVHMDBRHDRkYm$VpVTONVVTAMRVALYX+ANVLYHVHANXNVNOLHVNLXMNVKKLASRCVNVYHVHALHYNVVTXGRVAYSATKLYMLXMTVVTHYNVLOLTHHRHVYAMRYHVHALYAMRLHmLATOLVVLATLXMVKYAYNNYBQRBKmVLATNGPVLPNYAYBYKmVADBRALYKmVLASMOTmVTMRVATPYYHVHVTZDVVTOLVHHRHVYCAHAMRYHYSBBHRHHVALQRATKmVYRDPVATKmKASRTOSYNHHDBRYmVYKTVATKmBSOYRODXRMHVTSBVVTBKVLPNYYHVHVLASMOYHVHBQLKmVLAHAZYnALYKmVTSBVBQDSYMYmRBYmKYMYmASRYSBTmVNPnVN$OHMDBRHDRkYm$VpKASRDBRYHVHALYVN$BATHRSOYRYMYmRBYmVYAMRYHVHALYLAMRRBLKm$BATHHRHZHPNVLKmCPNHVATHOmCVLAMRATmOBRYmBGBVLAXYKmBNYOSVHYSBYmBSOYRVYYRAVMKmVNSMRTmMADALTTGRVBmKYLAATnLKmMARCmODMDRkKpRGLKYYRSHLOSVNTTYATHRSOYRAKLTSBRVMATmBK$pVAKLTmVGmMYmTKRVMATmBK$pVSTYTmKYYHVHALHYkBRKkBKLMOSHYDkYDOLKTkATHMDBRHGDLHZHZHARBOYmSNHYHVHALHYkOMkLAX$RTDBRVNOBRMATAXYNVBNYOSVHYSBYmBSOYRMDRkHORBHMAYLTVMOCYnGBRVNPnVNOBRDRkMDBRMVABVYAMRYHVHALYALTCRATMVABVALTTGRBmMLXMHKYLAATnLkMARCVYRSHKYLBNYLV+NTTYATORYRSHHAMYmLPNYmYSBVBHOmGDVLVRBVRmKONQYmRPAYmYXSBVApHmKONQYmVHMABYmYQRAVLHmAMYmVBSOYRYSBVHXRYmLPNYmVBNYOSVYYRSVmVYSMYDVmMPNYHmVYSBVTXTmKASROSHYSRALLARcYRSTVASRNTnYHVHLHmOTHQMVVOBRVLKmATNXLZRDVNOBRATNXLZRDVHYMYmASRHLKNVMQDSBRNOODASROBRNVATNXLZRDSLSYmVSMNHSNHODTmKLHDVRANSYHMLXMHMQRBHMXNHKASRNSBOYHVHLHmVGmYDYHVHHYTHBmLHMmMQRBHMXNHODTMmVYHYKASRTMVKLANSYHMLXMHLMVTMQRBHOmVYDBRYHVHALYLAMRATHOBRHYVmATGBVLMVABATORVQRBTMVLBNYOMVnALTCRmVALTTGRBmKYLAATnMARcBNYOMVnLkYRSHKYLBNYLV+NTTYHYRSHARcRPAYmTXSBApHVARPAYmYSBVBHLPNYmVHOMNYmYQRAVLHmZMZMYmOmGDVLVRBVRmKONQYmVYSMYDmYHVHMPNYHmVYYRSmVYSBVTXTmKASROSHLBNYOSVHYSBYmBSOYRASRHSMYDATHXRYMPNYHmVYYRSmVYSBVTXTmODHYVmHZHVHOVYmHYSBYmBXCRYmODOZHKPTRYmHYCAYmMKPTRHSMYDmVYSBVTXTmQVMV$OVVOBRVATNXLARNnRAHNTTYBYDkAT$YXnMLkXSBVnHAMRYVATARCVHXLRSVHTGRBVMLXMHHYVmHZHAXLTTPXDkVYRATkOLPNYHOMYmTXTKLHSMYmASRYSMOVnSMOkVRGZVVXLVMPNYkVASLXMLAKYmMMDBRQDMVTAL$YXVnMLkXSBVnDBRYSLVmLAMRAOBRHBARCkBDRkBDRkALkLAA$VRYMYnVSMAVLAKLBK$pTSBRNYVAKLTYVMYmBK$pTTnLYVSTYTYRQAOBRHBRGLYKASROSVLYBNYOSVHYSBYmBSOYRVHMVABYmHYSBYmBORODASRAOBRATHYRDnALHARcASRYHVHALHYNVNTnLNVVLAABH$YXnMLkXSBVnHOBRNVBVKYHQSHYHVHALHYkATRVXVVAMcATLBBVLMOnTTVBYDkKYVmHZHVYAMRYHVHALYRAHHXLTYTTLPNYkAT$YXnVATARCVHXLRSLRSTATARCVVYCA$YXnLQRATNVHVAVKLOMVLMLXMHYHCHVYTNHVYHVHALHYNVLPNYNVVNkATVVATBNVVATKLOMVVNLKDATKLORYVBOTHHVAVNXRmATKLOYRMTmVHNSYmVH+pLAHSARNVSRYDRQHBHMHBZZNVLNVVSLLHORYmASRLKDNVMORORASROLSPTNXLARNnVHOYRASRBNXLVODHGLODLAHYTHQRYHASRSGBHMMNVATHKLNTnYHVHALHYNVLPNYNVRQALARcBNYOMVnLAQRBTKLYDNXLYBQVORYHHRVKLASRCVHYHVHALHYNVVNPnVNOLDRkHBSnVYCAOVGMLkHBSnLQRATNVHVAVKLOMVLMLXMHADROYVYAMRYHVHALYALTYRAATVKYBYDkNTTYATVVATKLOMVVATARCVVOSYTLVKASROSYTL$YXnMLkHAMRYASRYVSBBXSBVnVYTnYHVHALHYNVBYDNVGmATOVGMLkHBSnVATKLOMVVNKHVODBLTYHSAYRLVSRYDVNLKDATKLORYVBOTHHVALAHYTHQRYHASRLALQXNVMATmSSYmOYRKLXBLARGBMMLKTOVGBBSnKLALHORYmBCRTXVMHGBHHDLTYmVBRYXLBDMORYHPRZYHRBHMADVNXRmAVTmKASROSYNVL$YXnMLkXSBVnHXRmKLOYRMTmHNSYmVH+pVKLHBHMHVSLLHORYmBZVNVLNVVNQXBOTHHVAATHARcMYDSNYMLKYHAMRYASRBOBRHYRDnMNXLARNnODHRXRMVnCYDNYmYQRAVLXRMVnSRYnVHAMRYYQRAVLVSNYRKLORYHMYSRVKLHGLODVKLHBSnOD$LKHVADROYORYMMLKTOVGBBSnKYRQOVGMLkHBSnNSARMYTRHRPAYmHNHORSVORSBRZLHLHHVABRBTBNYOMVnTSOAMVTARKHVARBOAMVTRXBHBAMTAYSVATHARcHZATYRSNVBOTHHVAMORORASROLNXLARNnVXCYHRHGLODVORYVNTTYLRAVBNYVLGDYVYTRHGLODVKLHBSnMMLKTOVGNTTYLXCYSB+HMNSHKLXBLHARGBLKLHBSnHHVAYQRAARcRPAYmYAYRBnMNSHLQXATKLXBLARGBODGBVLHGSVRYVHMOKTYVYQRAATmOLSMVATHBSnXVTYAYRODHYVmHZHVLMKYRNTTYATHGLODVLRAVBNYVLGDYNTTYMnHGLODVODNXLARNnTVkHNXLVGBLVODYBQHNXLGBVLBNYOMVnVHORBHVHYRDnVGBLMKNRTVODYmHORBHYmHMLXTXTASDTHP$GHMZRXHVACVATKmBOTHHVALAMRYHVHALHYKmNTnLKmATHARcHZATLRSTHXLVCYmTOBRVLPNYAXYKmBNYYSRALKLBNYXYLRQNSYKmV+PKmVMQNKmYDOTYKYMQNHRBLKmYSBVBORYKmASRNTTYLKmODASRYNYXYHVHLAXYKmKKmVYRSVGmHmATHARcASRYHVHALHYKmNTnLHmBOBRHYRDnVSBTmAYSLYRSTVASRNTTYLKmVATYHVSVOCVYTYBOTHHVALAMROYNYkHRATATKLASROSHYHVHALHYKmLSNYHMLKYmHALHKnYOSHYHVHLKLHMMLKVTASRATHOBRSMHLATYRAVmKYYHVHALHYKmHVAHNLXmLKmVATXNnALYHVHBOTHHVALAMRADNYYHVHATHHXLVTLHRAVTATOBDkATGDLkVATYDkHXZQHASRMYALBSMYmVBARcASRYOSHKMOSYkVKGBVRTkAOBRHNAVARAHATHARcH+VBHASRBOBRHYRDnHHRH+VBHZHVHLBNnVYTOBRYHVHBYLMONKmVLASMOALYVYAMRYHVHALYRBLkALTV$pDBRALYOVDBDBRHZHOLHRASHP$GHVSAOYNYkYMHVCPNHVTYMNHVMZRXHVRAHBOYNYkKYLATOBRATHYRDnHZHVCVATYHVSOVXZQHVVAMCHVKYHVAYOBRLPNYHOmHZHVHVAYNXYLAVTmATHARcASRTRAHVNSBBGYAMVLBYTPOVRVOTHYSRALSMOALHXQYmVALHMSP+YmASRANKYMLMDATKmLOSVTLMOnTXYVVBATmVYRSTmATHARcASRYHVHALHYABTYKmNTnLKmLAT$PVOLHDBRASRANKYMCVHATKmVLATGROVMMNVLSMRATMCVTYHVHALHYKmASRANKYMCVHATKmOYNYKmHRAVTATASROSHYHVHBBOLPOVRKYKLHAYSASRHLkAXRYBOLPOVRHSMYDVYHVHALHYkMQRBkVATmHDBQYmBYHVHALHYKmXYYmKLKmHYVmRAHLMDTYATKmXQYmVMSP+YmKASRCVNYYHVHALHYLOSVTKnBQRBHARcASRATmBAYmSMHLRSTHVSMRTmVOSYTmKYHVAXKMTKmVBYNTKmLOYNYHOMYmASRYSMOVnATKLHXQYmHALHVAMRVRQOmXKmVNBVnHGVYHGDVLHZHKYMYGVYGDVLASRLVALHYmQRBYmALYVKYHVHALHYNVBKLQRANVALYVVMYGVYGDVLASRLVXQYmVMSP+YmCDYQmKKLHTVRHHZATASRANKYNTnLPNYKmHYVmRQHSMRLkVSMRNPSkMADPnTSKXATHDBRYmASRRAVOYNYkVPnY$VRVMLBBkKLYMYXYYkVHVDOTmLBNYkVLBNYBNYkYVmASROMDTLPNYYHVHALHYkBXRBBAMRYHVHALYHQHLLYATHOmVASMOmATDBRYASRYLMDVnLYRAHATYKLHYMYmASRHmXYYmOLHADMHVATBNYHmYLMDVnVTQRBVnVTOMDVnTXTHHRVHHRBORBASODLBHSMYmXSkONnVORPLVYDBRYHVHALYKmMTVkHASQVLDBRYmATmSMOYmVTMVNHAYNKmRAYmZVLTYQVLVYGDLKmATBRYTVASRCVHATKmLOSVTOSRTHDBRYmVYKTBmOLSNYLXVTABNYmVATYCVHYHVHBOTHHVALLMDATKmXQYmVMSP+YmLOSTKmATmBARcASRATmOBRYmSMHLRSTHVNSMRTmMADLNPSTYKmKYLARAYTmKLTMVNHBYVmDBRYHVHALYKmBXRBMTVkHASPnTSXTVnVOSYTmLKmP$LTMVNTKL$MLTBNYTZKRAVNQBHTBNYTKLBHMHASRBARcTBNYTKLCPVRKNpASRTOVpBSMYmTBNYTKLRMSBADMHTBNYTKLDGHASRBMYmMTXTLARcVPnTSAOYNYkHSMYMHVRAYTATHSMSVATHYRXVATHKVKBYmKLCBAHSMYmVNDXTVHSTXVYTLHmVOBDTmASRXLQYHVHALHYkATmLKLHOMYmTXTKLHSMYmVATKmLQXYHVHVYVCAATKmMKVRHBRZLMMCRYmLHYVTLVLOmNXLHKYVmHZHVYHVHHTANpBYOLDBRYKmVYSBOLBLTYOBRYATHYRDnVLBLTYBAALHARcH+VBHASRYHVHALHYkNTnLkNXLHKYANKYMTBARcHZATAYNNYOBRATHYRDnVATmOBRYmVYRSTmATHARcH+VBHHZATHSMRVLKmPnTSKXVATBRYTYHVHALHYKmASRKRTOMKmVOSYTmLKmP$LTMVNTKLASRCVkYHVHALHYkKYYHVHALHYkASAKLHHVAALQNAKYTVLYDBNYmVBNYBNYmVNVSNTmBARcVHSXTmVOSYTmP$LTMVNTKLVOSYTmHROBOYNYYHVHALHYkLHKOY$VHOYDTYBKmHYVmATHSMYmVATHARcKYABDTABDVnMHRMOLHARcASRATmOBRYmATHYRDnSMHLRSTHLATARYKnYMYmOLYHKYHSMDTSMDVnVHPYcYHVHATKmBOMYmVNSARTmMTYM$PRBGVYmASRYNHGYHVHATKmSMHVOBDTmSmALHYmMOSHYDYADmOcVABnASRLAYRAVnVLAYSMOVnVLAYAKLVnVLAYRYXnVBQSTmMSmATYHVHALHYkVMCATKYTDRSNVBKLLBBkVBKLNPSkBCRLkVMCAVkKLHDBRYmHALHBAXRYTHYMYmVSBTODYHVHALHYkVSMOTBQLVKYALRXVmYHVHALHYkLAYRPkVLAYSXYTkVLAYSKXATBRYTABTYkASRNSBOLHmKYSALNALYMYmRASNYmASRHYVLPNYkLMnHYVmASRBRAALHYmADmOLHARcVLMQCHHSMYmVODQCHHSMYmHNHYHKDBRHGDVLHZHAVHNSMOKMHVHSMOOmQVLALHYmMDBRMTVkHASKASRSMOTATHVYXYAVHN$HALHYmLBVALQXTLVGVYMQRBGVYBM$TBATTVBMVPTYmVBMLXMHVBYDXZQHVBZRVON+VYHVBMVRAYmGDLYmKKLASROSHLKmYHVHALHYKmBMCRYmLOYNYkATHHRATLDOTKYYHVHHVAHALHYmAYnOVDMLBDVMnHSMYmHSMYOkATQLVLY$RkVOLHARcHRAkATASVHGDVLHVDBRYVSMOTMTVkHASVTXTKYAHBATABTYkVYBXRBZROVAXRYVVYVCAkBPNYVBKXVHGDLMMCRYmLHVRYSGVYmGDLYmVOCMYmMMkMPNYkLHBYAkLTTLkATARCmNXLHKYVmHZHVYDOTHYVmVHSBTALLBBkKYYHVHHVAHALHYmBSMYmMMOLVOLHARcMTXTAYnOVDVSMRTATXQYVVATMCVTYVASRANKYMCVkHYVmASRYY+BLkVLBNYkAXRYkVLMOnTARYkYMYmOLHADMHASRYHVHALHYkNTnLkKLHYMYmAZYBDYLMSHSLSORYmBOBRHYRDnMZRXHSMSLN$SMHRVCXASRYRCXATROHVBBLYDOTVHVALASNALVMTMLSLSmVN$ALAXTMnHORYmHALVXYATBCRBMDBRBARcHMYSRLRAVBNYVATRAMTBGLODLGDYVATGVLnBBSnLMNSYVZATHTVRHASRSmMSHLPNYBNYYSRALALHHODTVHXQYmVHMSP+YmASRDBRMSHALBNYYSRALBCATmMMCRYmBOBRHYRDnBGYAMVLBYTPOVRBARc$YXnMLkHAMRYASRYVSBBXSBVnASRHKHMSHVBNYYSRALBCATmMMCRYmVYYRSVATARCVVATARcOVGMLkHBSnSNYMLKYHAMRYASRBOBRHYRDnMZRXSMSMORORASROLSPTNXLARNnVODHRSYAnHVAXRMVnVKLHORBHOBRHYRDnMZRXHVODYmHORBHTXTASDTHP$GHVYQRAMSHALKLYSRALVYAMRALHmSMOYSRALATHXQYmVATHMSP+YmASRANKYDBRBAZNYKmHYVmVLMDTmATmVSMRTmLOSTmYHVHALHYNVKRTOMNVBRYTBXRBLAATABTYNVKRTYHVHATHBRYTHZATKYATNVANXNVALHPHHYVmKLNVXYYmPNYmBPNYmDBRYHVHOMKmBHRMTVkHASANKYOMDBYnYHVHVBYNYKmBOTHHVALHGYDLKmATDBRYHVHKYYRATmMPNYHASVLAOLYTmBHRLAMRANKYYHVHALHYkASRHVCATYkMARcMCRYmMBYTOBDYmLAYHYHLkALHYmAXRYmOLPNYLATOSHLkP$LKLTMVNHASRBSMYmMMOLVASRBARcMTXTVASRBMYmMTXTLARcLATSTXVHLHmVLATOBDmKYANKYYHVHALHYkALQNAPQDOVnABVTOLBNYmVOLSLSYmVOLRBOYmLSNAYVOSHX$DLALPYmLAHBYVLSMRYMCVTVLATSAATSmYHVHALHYkLSVAKYLAYNQHYHVHATASRYSAATSMVLSVASMVRATYVmHSBTLQDSVKASRCVkYHVHALHYkSSTYMYmTOBDVOSYTKLMLAKTkVYVmHSBYOYSBTLYHVHALHYkLATOSHKLMLAKHATHVBNkVBTkVOBDkVAMTkVSVRkVXMRkVKLBHMTkVGRkASRBSORYkLMOnYNVXOBDkVAMTkKMVkVZKRTKYOBDHYYTBARcMCRYmVYCAkYHVHALHYkMSmBYDXZQHVBZRON+VYHOLKnCVkYHVHALHYkLOSVTATYVmHSBTKBDATABYkVATAMkKASRCVkYHVHALHYkLMOnYARYKnYMYkVLMOnYY+BLkOLHADMHASRYHVHALHYkNTnLkLATRCXVLATNApVLATGNBVLATONHBROkODSVAVLATXMDASTROkVLATTAVHBYTROkSDHVVOBDVVAMTVSVRVVXMRVVKLASRLROkATHDBRYmHALHDBRYHVHALKLQHLKmBHRMTVkHASHONnVHORPLQVLGDVLVLAY$pVYKTBmOLSNYLXTABNYmVYTNmALYVYHYKSMOKmATHQVLMTVkHXSkVHHRBORBASVTQRBVnALYKLRASYSB+YKmVZQNYKmVTAMRVHnHRANVYHVHALHYNVATKBDVVATGDLVVATQLVSMONVMTVkHASHYVmHZHRAYNVKYYDBRALHYmATHADmVXYVOTHLMHNMVTKYTAKLNVHASHGDLHHZATAmY$PYmANXNVLSMOATQVLYHVHALHYNVOVDVMTNVKYMYKLBSRASRSMOQVLALHYmXYYmMDBRMTVkHASKMNVVYXYQRBATHVSMOATKLASRYAMRYHVHALHYNVVATTDBRALYNVATKLASRYDBRYHVHALHYNVALYkVSMONVVOSYNVVYSMOYHVHATQVLDBRYKmBDBRKmALYVYAMRYHVHALYSMOTYATQVLDBRYHOmHZHASRDBRVALYkHY+YBVKLASRDBRVMYYTnVHYHLBBmZHLHmLYRAHATYVLSMRATKLMCVTYKLHYMYmLMOnYY+BLHmVLBNYHmLOLmLkAMRLHmSVBVLKmLAHLYKmVATHPHOMDOMDYVADBRHALYkATKLHMCVHVHXQYmVHMSP+YmASRTLMDmVOSVBARcASRANKYNTnLHmLRSTHVSMRTmLOSVTKASRCVHYHVHALHYKmATKmLAT$RVYMYnVSMALBKLHDRkASRCVHYHVHALHYKmATKmTLKVLMOnTXYVnV+VBLKmVHARKTmYMYmBARcASRTYRSVnVZATHMCVHHXQYmVHMSP+YmASRCVHYHVHALHYKmLLMDATKmLOSVTBARcASRATmOBRYmSMHLRSTHLMOnTYRAATYHVHALHYkLSMRATKLXQTYVVMCVTYVASRANKYMCVkATHVBNkVBnBNkKLYMYXYYkVLMOnYARKnYMYkVSMOTYSRALVSMRTLOSVTASRYY+BLkVASRTRBVnMADKASRDBRYHVHALHYABTYkLkARcZBTXLBVDBSSMOYSRALYHVHALHYNVYHVHAXDVAHBTATYHVHALHYkBKLLBBkVBKLNPSkVBKLMADkVHYVHDBRYmHALHASRANKYMCVkHYVmOLLBBkVSNNTmLBNYkVDBRTBmBSBTkBBYTkVBLKTkBDRkVBSKBkVBQVMkVQSRTmLAVTOLYDkVHYVL++PTBYnOYNYkVKTBTmOLMZZVTBYTkVBSORYkVHYHKYYBYAkYHVHALHYkALHARcASRNSBOLABTYkLABRHmLYCXQVLYOQBLTTLkORYmGDLTV+BTASRLABNYTVBTYmMLAYmKL+VBASRLAMLATVBRTXCVBYmASRLAXCBTKRMYmVZYTYmASRLAN+OTVAKLTVSBOTHSMRLkPnTSKXATYHVHASRHVCYAkMARcMCRYmMBYTOBDYmATYHVHALHYkTYRAVATVTOBDVBSMVTSBOLATLKVnAXRYALHYmAXRYmMALHYHOMYmASR$BYBVTYKmKYALQNAYHVHALHYkBQRBkPnYXRHApYHVHALHYkBkVHSMYDkMOLPNYHADMHLATN$VATYHVHALHYKmKASRN$YTmBM$HSMVRTSMRVnATMCVTYHVHALHYKmVODTYVVXQYVASRCVkVOSYTHYSRVH+VBBOYNYYHVHLMOnYY+BLkVBATVYRSTATHARcH+BHASRNSBOYHVHLABTYkLHDpATKLAYBYkMPNYkKASRDBRYHVHKYYSALkBNkMXRLAMRMHHODTVHXQYmVHMSP+YmASRCVHYHVHALHYNVATKmVAMRTLBNkOBDYmHYYNVLPROHBMCRYmVYCYANVYHVHMMCRYmBYDXZQHVYTnYHVHAVTTVMPTYmGDLYmVROYmBMCRYmBPROHVBKLBYTVLOYNYNVVAVTNVHVCYAMSmLMOnHBYAATNVLTTLNVATHARcASRNSBOLABTYNVVYCVNVYHVHLOSVTATKLHXQYmHALHLYRAHATYHVHALHYNVL+VBLNVKLHYMYmLXYTNVKHYVmHZHVCDQHTHYHLNVKYNSMRLOSVTATKLHMCVHHZATLPNYYHVHALHYNVKASRCVNVKYYBYAkYHVHALHYkALHARcASRATHBASMHLRSTHVNSLGVYmRBYmMPNYkHXTYVHGRGSYVHAMRYVHKNONYVHPRZYVHXVYVHYBV$YSBOHGVYmRBYmVOCVMYmMMkVNTNmYHVHALHYkLPNYkVHKYTmHXRmTXRYmATmLATKRTLHmBRYTVLATXNmVLATTXTnBmBTkLATTnLBNVVBTVLATQXLBNkKYY$YRATBNkMAXRYVOBDVALHYmAXRYmVXRHApYHVHBKmVHSMYDkMHRKYAmKHTOSVLHmMZBXTYHmTTCVVMCBTmTSBRVVASYRHmTGDOVnVP$YLYHmTSRPVnBASKYOmQDVSATHLYHVHALHYkBkBXRYHVHALHYkLHYVTLVLOm$GLHMKLHOMYmASROLPNYHADMHLAMRBKmMKLHOMYmXSQYHVHBKmVYBXRBKmKYATmHMO+MKLHOMYmKYMAHBTYHVHATKmVMSMRVATHSBOHASRNSBOLABTYKmHVCYAYHVHATKmBYDXZQHVYPDkMBYTOBDYmMYDPROHMLkMCRYmVYDOTKYYHVHALHYkHVAHALHYmHALHNAMnSMRHBRYTVHX$DLAHBYVVLSMRYMCVTVLALpDVRVMSLmLSNAYVALPNYVLHABYDVLAYAXRLSNAVALPNYVYSLmLVVSMRTATHMCVHVATHXQYmVATHMSP+YmASRANKYMCVkHYVmLOSVTmVHYHOQBTSMOVnATHMSP+YmHALHVSMRTmVOSYTmATmVSMRYHVHALHYkLkATHBRYTVATHX$DASRNSBOLABTYkVAHBkVBRKkVHRBkVBRkPRYB+NkVPRYADMTkDGNkVTYRSkVYCHRkSGRALPYkVOSTRTCANkOLHADMHASRNSBOLABTYkLTTLkBRVkTHYHMKLHOMYmLAYHYHBkOQRVOQRHVBBHMTkVH$YRYHVHMMkKLXLYVKLMDVYMCRYmHROYmASRYDOTLAYSYMmBkVNTNmBKLSNAYkVAKLTATKLHOMYmASRYHVHALHYkNTnLkLATXV$OYNkOLYHmVLATOBDATALHYHmKYMVQSHVALkKYTAMRBLBBkRBYmHGVYmHALHMMNYAYKHAVKLLHVRYSmLATYRAMHmZKRTZKRATASROSHYHVHALHYkLPROHVLKLMCRYmHM$THGDLTASRRAVOYNYkVHATTVHMPTYmVHYDHXZQHVHZROHN+VYHASRHVCAkYHVHALHYkKnYOSHYHVHALHYkLKLHOMYmASRATHYRAMPNYHmVGmATHCROHYSLXYHVHALHYkBmODABDHNSARYmVHN$TRYmMPNYkLATORcMPNYHmKYYHVHALHYkBQRBkALGDVLVNVRAVNSLYHVHALHYkATHGVYmHALMPNYkMO+MO+LATVKLKLTmMHRPnTRBHOLYkXYTHSDHVNTNmYHVHALHYkLPNYkVHMmMHVMHGDLHODHSMDmVNTnMLKYHmBYDkVHABDTATSMmMTXTHSMYmLAYTYCBAYSBPNYkODHSMDkATmP$YLYALHYHmTSRPVnBASLATXMDK$pVZHBOLYHmVLQXTLkPnTVQSBVKYTVOBTYHVHALHYkHVAVLATBYATVOBHALBYTkVHYYTXRmKMHVSQcTSQCNVVTOBTTOBNVKYXRmHVAKLHMCVHASRANKYMCVkHYVmTSMRVnLOSVTLMOnTXYVnVRBYTmVBATmVYRSTmATHARcASRNSBOYHVHLABTYKmVZKRTATKLHDRkASRHVLYKkYHVHALHYkZHARBOYmSNHBMDBRLMOnONTkLN$TkLDOTATASRBLBBkHTSMRMCVTVAmLAVYONkVYROBkVYAKLkATHMnASRLAYDOTVLAYDOVnABTYkLMOnHVDYOkKYLAOLHLXmLBDVYXYHHADmKYOLKLMVCAPYYHVHYXYHHADmSMLTkLABLTHMOLYkVRGLkLABCQHZHARBOYmSNHVYDOTOmLBBkKYKASRYY$RAYSATBNVYHVHALHYkMY$RkVSMRTATMCVTYHVHALHYkLLKTBDRKYVVLYRAHATVKYYHVHALHYkMBYAkALARc+VBHARcNXLYMYmOYNTVTHMTYCAYmBBQOHVBHRARcX+HVSORHVGPnVTANHVRMVnARcZYTSMnVDBSARcASRLABM$KNTTAKLBHLXmLATX$RKLBHARcASRABNYHBRZLVMHRRYHTXCBNXSTVAKLTVSBOTVBRKTATYHVHALHYkOLHARcH+BHASRNTnLkHSMRLkPnTSKXATYHVHALHYkLBLTYSMRMCVTYVVMSP+YVVXQTYVASRANKYMCVkHYVmPnTAKLVSBOTVBTYm+BYmTBNHVYSBTVBQRkVCANkYRBYnVK$pVZHBYRBHLkVKLASRLkYRBHVRmLBBkVSKXTATYHVHALHYkHMVCYAkMARcMCRYmMBYTOBDYmHMVLYKkBMDBRHGDLVHNVRANXSSRpVOQRBVCMAVnASRAYnMYmHMVCYALkMYmMCVRHXLMYSHMAKLkMnBMDBRASRLAYDOVnABTYkLMOnONTkVLMOnN$TkLHY+BkBAXRYTkVAMRTBLBBkKXYVOCmYDYOSHLYATHXYLHZHVZKRTATYHVHALHYkKYHVAHNTnLkKXLOSVTXYLLMOnHQYmATBRYTVASRNSBOLABTYkKYVmHZHVHYHAmSKXTSKXATYHVHALHYkVHLKTAXRYALHYmAXRYmVOBDTmVHSTXVYTLHmHODTYBKmHYVmKYABDTABDVnKGVYmASRYHVHMABYDMPNYKmKnTABDVnOQBLATSMOVnBQVLYHVHALHYKmSMOYSRALATHOBRHYVmATHYRDnLBALRSTGVYmGDLYmVOCMYmMMkORYmGDLTVBCRTBSMYmOmGDVLVRmBNYONQYmASRATHYDOTVATHSMOTMYYTYCBLPNYBNYONQVYDOTHYVmKYYHVHALHYkHVAHOBRLPNYkASAKLHHVAYSMYDmVHVAYKNYOmLPNYkVHVRSTmVHABDTmMHRKASRDBRYHVHLkALTAMRBLBBkBHDpYHVHALHYkATmMLPNYkLAMRBCDQTYHBYANYYHVHLRSTATHARcHZATVBRSOTHGVYmHALHYHVHMVRYSmMPNYkLABCDQTkVBYSRLBBkATHBALRSTATARCmKYBRSOTHGVYmHALHYHVHALHYkMVRYSmMPNYkVLMOnHQYmATHDBRASRNSBOYHVHLABTYkLABRHmLYCXQVLYOQBVYDOTKYLABCDQTkYHVHALHYkNTnLkATHARcH+VBHHZATLRSTHKYOmQSHORpATHZKRALTSKXATASRHQCPTATYHVHALHYkBMDBRLMnHYVmASRYCATMARcMCRYmODBAKmODHMQVmHZHMMRYmHYYTmOmYHVHVBXRBHQCPTmATYHVHVYTANpYHVHBKmLHSMYDATKmBOLTYHHRHLQXTLVXTHABNYmLVXTHBRYTASRKRTYHVHOMKmVASBBHRARBOYmYVmVARBOYmLYLHLXmLAAKLTYVMYmLASTYTYVYTnYHVHALYATSNYLVXTHABNYmKTBYmBACBOALHYmVOLYHmKKLHDBRYmASRDBRYHVHOMKmBHRMTVkHASBYVmHQHLVYHYMQcARBOYmYVmVARBOYmLYLHNTnYHVHALYATSNYLXTHABNYmLXVTHBRYTVYAMRYHVHALYQVmRDMHRMZHKYSXTOMkASRHVCATMMCRYm$RVMHRMnHDRkASRCVYTmOSVLHmM$KHVYAMRYHVHALYLAMRRAYTYATHOmHZHVHNHOmQSHORpHVAHRpMMNYVASMYDmVAMXHATSMmMTXTHSMYmVAOSHAVTkLGVYOCVmVRBMMNVVAPnVARDMnHHRVHHRBORBASVSNYLVXTHBRYTOLSTYYDYVARAVHNHX+ATmLYHVHALHYKmOSYTmLKmOGLM$KH$RTmMHRMnHDRkASRCVHYHVHATKmVATPSBSNYHLXTVASLKmMOLSTYYDYVASBRmLOYNYKmVATNPLLPNYYHVHKRASNHARBOYmYVmVARBOYmLYLHLXmLAAKLTYVMYmLASTYTYOLKLX+ATKmASRX+ATmLOSVTHROBOYNYYHVHLHKOY$VKYYGRTYMPNYHApVHXMHASRQCpYHVHOLYKmLHSMYDATKmVYSMOYHVHALYGmBPOmHHVAVBAHRnHTANpYHVHMADLHSMYDVVATPLLGmBODAHRnBOTHHVAVATX+ATKmASROSYTmATHOGLLQXTYVASRpATVBASVAKTATV+XVnHY+BODASRDQLOPRVASLkATOPRVALHNXLHYRDMnHHRVBTBORHVBM$HVBQBRTHTAVHMQCPYmHYYTmATYHVHVBSLXYHVHATKmMQDSBRNOLAMROLVVRSVATHARcASRNTTYLKmVTMRVATPYYHVHALHYKmVLAHAMNTmLVVLASMOTmBQLVMMRYmHYYTmOmYHVHMYVmDOTYATKmVATNPLLPNYYHVHATARBOYmHYVmVATARBOYmHLYLHASRHTNPLTYKYAMRYHVHLHSMYDATKmVATPLLALYHVHVAMRADNYYHVHALTSXTOMkVNXLTkASRPDYTBGDLkASRHVCATMMCRYmBYDXZQHZKRLOBDYkLABRHmLYCXQVLYOQBALTPnALQSYHOmHZHVALRSOVVALX+ATVPnYAMRVHARcASRHVCATNVMSmMBLYYKLTYHVHLHBYAmALHARcASRDBRLHmVMSNATVAVTmHVCYAmLHMTmBMDBRVHmOMkVNXLTkASRHVCATBKXkHGDLVBZROkHN+VYHBOTHHVAAMRYHVHALYP$LLkSNYLVXTABNYmKRASNYmVOLHALYHHRHVOSYTLkARVnOcVAKTBOLHLXTATHDBRYmASRHYVOLHLXTHRASNYmASRSBRTVSMTmBARVnVAOSARVnOCYS+YmVAP$LSNYLXTABNYmKRASNYmVAOLHHRHVSNYHLXTBYDYVYKTBOLHLXTKMKTBHRASVnATOSRTHDBRYmASRDBRYHVHALYKmBHRMTVkHASBYVmHQHLVYTNmYHVHALYVAPnVARDMnHHRVASmATHLXTBARVnASROSYTYVYHYVSmKASRCVNYYHVHVBNYYSRALN$OVMBARTBNYYOQnMV$RHSmMTAHRnVYQBRSmVYKHnALOZRBNVTXTYVMSmN$OVHGDGDHVMnHGDGDHY+BTHARcNXLYMYmBOTHHVAHBDYLYHVHATSB+HLVYLSATATARVnBRYTYHVHLOMDLPNYYHVHLSRTVVLBRkBSMVODHYVmHZHOLKnLAHYHLLVYXLQVNXLHOmAXYVYHVHHVANXLTVKASRDBRYHVHALHYkLVVANKYOMDTYBHRKYMYmHRASNYmARBOYmYVmVARBOYmLYLHVYSMOYHVHALYGmBPOmHHVALAABHYHVHHSXYTkVYAMRYHVHALYQVmLkLM$OLPNYHOmVYBAVVYYRSVATHARcASRNSBOTYLABTmLTTLHmVOTHYSRALMHYHVHALHYkSALMOMkKYAmLYRAHATYHVHALHYkLLKTBKLDRKYVVLAHBHATVVLOBDATYHVHALHYkBKLLBBkVBKLNPSkLSMRATMCVTYHVHVATXQTYVASRANKYMCVkHYVmL+VBLkHnLYHVHALHYkHSMYmVSMYHSMYmHARcVKLASRBHRQBABTYkXSQYHVHLAHBHAVTmVYBXRBZROmAXRYHmBKmMKLHOMYmKYVmHZHVMLTmATORLTLBBKmVORPKmLATQSVOVDKYYHVHALHYKmHVAALHYHALHYmVADNYHADNYmHALHGDLHGBRVHNVRAASRLAYSAPNYmVLAYQXSXDOSHMSP+YTVmVALMNHVAHBGRLTTLVLXmVSMLHVAHBTmATHGRKYGRYmHYYTmBARcMCRYmATYHVHALHYkTYRAATVTOBDVBVTDBQVBSMVTSBOHVATHLTkVHVAALHYkASROSHATkATHGDLTVATHNVRATHALHASRRAVOYNYkBSBOYmNPSYRDVABTYkMCRYMHVOTHSMkYHVHALHYkKKVKBYHSMYmLRBVAHBTATYHVHALHYkVSMRTMSMRTVVXQTYVVMSP+YVVMCVTYVKLHYMYmVYDOTmHYVmKYLAATBNYKmASRLAYDOVVASRLARAVATMV$RYHVHALHYKmATGDLVATYDVHXZQHVZROVHN+VYHVATATTYVVATMOSYVASROSHBTVkMCRYmLPROHMLkMCRYmVLKLARCVVASROSHLXYLMCRYmL$V$YVVLRKBVASRHCYpATMYYm$VpOLPNYHmBRDPmAXRYKmVYABDmYHVHODHYVmHZHVASROSHLKmBMDBRODBAKmODHMQVmHZHVASROSHLDTnVLABYRmBNYALYABBnRAVBnASRPCTHHARcATPYHVTBLOmVATBTYHmVATAHLYHmVATKLHYQVmASRBRGLYHmBQRBKLYSRALKYOYNYKmHRATATKLMOSHYHVHHGDLASROSHVSMRTmATKLHMCVHASRANKYMCVkHYVmLMOnTXZQVVBATmVYRSTmATHARcASRATmOBRYmSMHLRSTHVLMOnTARYKVYMYmOLHADMHASRNSBOYHVHLABTYKmLTTLHmVLZROmARcZBTXLBVDBSKYHARcASRATHBASMHLRSTHLAKARcMCRYmHVAASRYCATmMSmASRTZROATZROkVHSQYTBRGLkKGnHYRQVHARcASRATmOBRYmSMHLRSTHARcHRYmVBQOTLM+RHSMYmTSTHMYmARcASRYHVHALHYkDRSATHTMYDOYNYYHVHALHYkBHMRSYTHSNHVODAXRYTSNHVHYHAmSMOTSMOVALMCVTYASRANKYMCVHATKmHYVmLAHBHATYHVHALHYKmVLOBDVBKLLBBKmVBKLNPSKmVNTTYM+RARCKmBOTVYVRHVMLQVSVA$PTDGNkVTYRSkVYCHRkVNTTYOSBBSDkLBHMTkVAKLTVSBOTHSMRVLKmPnYPTHLBBKmV$RTmVOBDTmALHYmAXRYmVHSTXVYTmLHmVXRHApYHVHBKmVOCRATHSMYmVLAYHYHM+RVHADMHLATTnATYBVLHVABDTmMHRHMOLHARcH+BHASRYHVHNTnLKmVSMTmATDBRYALHOLLBBKmVOLNPSKmVQSRTmATmLAVTOLYDKmVHYVL+V+PTBYnOYNYKmVLMDTmATmATBNYKmLDBRBmBSBTkBBYTkVBLKTkBDRkVBSKBkVBQVMkVKTBTmOLMZVZVTBYTkVBSORYkLMOnYRBVYMYKmVYMYBNYKmOLHADMHASRNSBOYHVHLABTYKmLTTLHmKYMYHSMYmOLHARcKYAmSMRTSMRVnATKLHMCVHHZATASRANKYMCVHATKmLOSTHLAHBHATYHVHALHYKmLLKTBKLDRKYVVLDBQHBVVHVRYSYHVHATKLHGVYmHALHMLPNYKmVYRSTmGVYmGDLYmVOCMYmMKmKLHMQVmASRTDRkKpRGLKmBVLKmYHYHMnHMDBRVHLBNVnMnHNHRNHRPRTVODHYmHAXRVnYHYHGBLKmLAYTYCBAYSBPNYKmPXDKmVMVRAKmYTnYHVHALHYKmOLPNYKLHARcASRTDRKVBHKASRDBRLKmRAHANKYNTnLPNYKmHYVmBRKHVQLLHATHBRKHASRTSMOVALMCVTYHVHALHYKmASRANKYMCVHATKmHYVmVHQLLHAmLATSMOVALMCVTYHVHALHYKmV$RTmMnHDRkASRANKYMCVHATKmHYVmLLKTAXRYALHYmAXRYmASRLAYDOTmVHYHKYYBYAkYHVHALHYkALHARcASRATHBASMHLRSTHVNTTHATHBRKHOLHRGRZYmVATHQLLHOLHROYBLHLAHMHBOBRHYRDnAXRYDRkMBVAHSMSBARcHKNONYHYSBBORBHMVLHGLGLACLALVNYMRHKYATmOBRYmATHYRDnLBALRSTATHARcASRYHVHALHYKmNTnLKmVYRSTmATHVYSBTmBHVSMRTmLOSVTATKLHXQYmVATHMSP+YmASRANKYNTnLPNYKmHYVmALHHXQYmVHMSP+YmASRTSMRVnLOSVTBARcASRNTnYHVHALHYABTYkLkLRSTHKLHYMYmASRATmXYYmOLHADMHABDTABDVnATKLHMQMVTASROBDVSmHGVYmASRATmYRSYmATmATALHYHmOLHHRYmHRMYmVOLHGBOVTVTXTKLOcRONnVNTCTmATMZBXTmVSBRTmATMCBTmVASRYHmTSRPVnBASVP$YLYALHYHmTGDOVnVABDTmATSMmMnHMQVmHHVALATOSVnKnLYHVHALHYKmKYAmALHMQVmASRYBXRYHVHALHYKmMKLSB+YKmLSVmATSMVSmLSKNVTDRSVVBATSMHVHBATmSMHOLTYKmVZBXYKmVATMOSRTYKmVATTRVMTYDKmVNDRYKmVNDBTYKmVBKRTBQRKmVCANKmVAKLTmSmLPNYYHVHALHYKmVSMXTmBKLMSLXYDKmATmVBTYKmASRBRKkYHVHALHYkLATOSVnKKLASRANXNVOSYmPHHYVmAYSKLHYSRBOYNYVKYLABATmODOTHALHMNVXHVALHNXLHASRYHVHALHYkNTnLkVOBRTmATHYRDnVYSBTmBARcASRYHVHALHYKmMNXYLATKmVHNYXLKmMKLAYBYKmM$BYBVYSBTmB+XVHYHHMQVmASRYBXRYHVHALHYKmBVLSKnSMVSmSMHTBYAVATKLASRANKYMCVHATKmOVLTYKmVZBXYKmMOSRTYKmVTRMTYDKmVKLMBXRNDRYKmASRTDRVLYHVHVSMXTmLPNYYHVHALHYKmATmVBNYKmVBNTYKmVOBDYKmVAMHTYKmVHLVYASRBSORYKmKYAYnLVXLQVNXLHATKmHSMRLkPnTOLHOLTYkBKLMQVmASRTRAHKYAmBMQVmASRYBXRYHVHBAXDSB+YkSmTOLHOLTYkVSmTOSHKLASRANKYMCVkRQBKLAVTNPSkTZBXVAKLTBSRKBRKTYHVHALHYkASRNTnLkBKLSORYkH+MAVH+HVRYAKLNVKCBYVKAYLRQHDmLATAKLVOLHARcTSPKNVKMYmLATVKLLAKLBSORYkMOSRDGNkVTYRSkVYCHRkVBKRTBQRkVCANkVKLNDRYkASRTDRVNDBTYkVTRVMTYDkKYAmLPNYYHVHALHYkTAKLNVBMQVmASRYBXRYHVHALHYkBVATHVBNkVBTkVOBDkVAMTkVHLVYASRBSORYkVSMXTLPNYYHVHALHYkBKLMSLXYDkHSMRLkPnTOZBATHLVYKLYMYkOLADMTkKYYRXYBYHVHALHYkATGBLkKASRDBRLkVAMRTAKLHBSRKYTAVHNPSkLAKLBSRBKLAVTNPSkTAKLBSRKYYRXQMMkHMQVmASRYBXRYHVHALHYkLSVmSMVSmVZBXTMBQRkVMCANkASRNTnYHVHLkKASRCVYTkVAKLTBSORYkBKLAVTNPSkAkKASRYAKLATHCBYVATHAYLKnTAKLNVH+MAVH+HVRYXDVYAKLNVRQXZQLBLTYAKLHDmKYHDmHVAHNPSVLATAKLHNPSOmHBSRLATAKLNVOLHARcTSPKNVKMYmLATAKLNVLMOnYY+BLkVLBNYkAXRYkKYTOSHHYSRBOYNYYHVHRQQDSYkASRYHYVLkVNDRYkTSAVBATALHMQVmASRYBXRYHVHVOSYTOLTYkHBSRVHDmOLMZBXYHVHALHYkVDmZBXYkYSPkOLMZBXYHVHALHYkVHBSRTAKLSMRVSMOTATKLHDBRYmHALHASRANKYMCVkLMOnYY+BLkVLBNYkAXRYkODOVLmKYTOSHH+VBVHYSRBOYNYYHVHALHYkKYYKRYTYHVHALHYkATHGVYmASRATHBASMHLRSTAVTmMPNYkVYRSTATmVYSBTBARCmHSMRLkPnTNQSAXRYHmAXRYHSMDmMPNYkVPnTDRSLALHYHmLAMRAYKHYOBDVHGVYmHALHATALHYHmVAOSHKnGmANYLATOSHKnLYHVHALHYkKYKLTVOBTYHVHASRSNAOSVLALHYHmKYGmATBNYHmVATBNTYHmYSRPVBASLALHYHmATKLHDBRASRANKYMCVHATKmATVTSMRVLOSVTLAT$pOLYVVLATGROMMNVKYYQVmBQRBkNBYAAVXLmXLVmVNTnALYkAVTAVMVPTVBAHAVTVHMVPTASRDBRALYkLAMRNLKHAXRYALHYmAXRYmASRLAYDOTmVNOBDmLATSMOALDBRYHNBYAHHVAAVALXVLmHXLVmHHVAKYMN$HYHVHALHYKmATKmLDOTHYSKmAHBYmATYHVHALHYKmBKLLBBKmVBKLNPSKmAXRYYHVHALHYKmTLKVVATVTYRAVVATMCVTYVTSMRVVBQLVTSMOVVATVTOBDVVBVTDBQVnVHNBYAHHVAAVXLmHXLVmHHVAYVMTKYDBR$RHOLYHVHALHYKmHMVCYAATKmMARcMCRYmVHPDkMBYTOBDYmLHDYXkMnHDRkASRCVkYHVHALHYkLLKTBHVBORTHROMQRBkKYY$YTkAXYkBnAMkAVBNkAVBTkAVASTXYQkAVROkASRKNPSkB$TRLAMRNLKHVNOBDHALHYmAXRYmASRLAYDOTATHVABTYkMALHYHOMYmASR$BYBTYKmHQRBYmALYkAVHRXQYmMMkMQCHHARcVODQCHHARcLATABHLVVLATSMOALYVVLATXV$OYNkOLYVVLATXMLVLATK$HOLYVKYHRGTHRGNVYDkTHYHBVBRASVNHLHMYTVVYDKLHOmBAXRNHV$QLTVBABNYmVMTKYBQSLHDYXkMOLYHVHALHYkHMVCYAkMARcMCRYmMBYTOBDYmVKLYSRALYSMOVVYRAVnVLAYV$PVLOSVTKDBRHROHZHBQRBkKYTSMOBAXTORYkASRYHVHALHYkNTnLkLSBTSmLAMRYCAVANSYmBNYBLYOLMQRBkVYDYXVATYSBYOYRmLAMRNLKHVNOBDHALHYmAXRYmASRLAYDOTmVDRSTVXQRTVSALTHY+BVHNHAMTNKVnHDBRNOSTHHTVOBHHZATBQRBkHKHTKHATYSBYHOYRHHVALPYXRBHXRmATHVATKLASRBHVATBHMTHLPYXRBVATKLSLLHTQBcALTVkRXBHVSRPTBASATHOYRVATKLSLLHKLYLLYHVHALHYkVHYTHTLOVLmLATBNHOVDVLAYDBQBYDkMAVMHMnHXRmLMOnYSVBYHVHMXRVnAPVVNTnLkRXMYmVRXMkVHRBkKASRNSBOLABTYkKYTSMOBQVLYHVHALHYkLSMRATKLMCVTYVASRANKYMCVkHYVmLOSVTHYSRBOYNYYHVHALHYkBNYmATmLYHVHALHYKmLATTGDDVVLATSYMVQRXHBYnOYNYKmLMTKYOmQDVSATHLYHVHALHYkVBkBXRYHVHLHYVTLVLOm$GLHMKLHOMYmASROLPNYHADMHLATAKLKLTVOBHZATHBHMHASRTAKLVSVRSHKSBYmVSHOZYmAYLVCBYVYXMVRVAQVVDYSnVTAVVZMRVKLBHMHMPR$TPR$HVS$OTS$OSTYPR$VTMOLTGRHBBHMHATHTAKLVAkATZHLATAKLVMMOLYHGRHVMMPRY$YHPR$HHS$VOHATHGMLVATHARNBTVATHSPnKYMOLHGRHHMHVPR$HLAHPRY$V+MAYmHmLKmVATHXZYRKYMPRY$PR$HHVAVLAGRH+MAHVALKmMBSRmLATAKLVVBNBLTmLATGOVATZHTAKLVMKLASRBMYmKLASRLV$NPYRVQSQSTTAKLVVKLASRAYnLV$NPYRVQSQSTLATAKLV+MAHVALKmKLCPVR+HRHTAKLVVZHASRLATAKLVMHmHNSRVHPR$VHOZNYHVHRAHVATHAYHVHDYHLMYNHVATKLORBLMYNVVATBTHYONHVATHTXM$VATHSXpVATHNcLMYNHVATHKV$VATHYNSVpVHTNSMTVHQATVATHRXMHVATHSLkVHX$YDHVHANPHLMYNHVHDVKYPTVHO+LpVKLSRcHOVp+MAHVALKmLAYAKLVKLOVp+HVRTAKLVLATAKLVKLNBLHLGRASRBSORYkTTNNHVAKLHAVMKRLNKRYKYOmQDVSATHLYHVHALHYkLATBSLGDYBXLBAMVOSRTOSRATKLTBVATZROkHYCAHSDHSNHSNHVAKLTLPNYYHVHALHYkBMQVmASRYBXRLSKnSMVSmMOSRDGNkTYRSkVYCHRkVBKRTBQRkVCANkLMOnTLMDLYRAHATYHVHALHYkKLHYMYmVKYYRBHMMkHDRkKYLATVKLSATVKYYRXQMMkHMQVmASRYBXRYHVHALHYkLSVmSMVSmKYYBRKkYHVHALHYkVNTTHBK$pVCRTHK$pBYDkVHLKTALHMQVmASRYBXRYHVHALHYkBVVNTTHHK$pBKLASRTAVHNPSkBBQRVBCAnVBYYnVBSKRVBKLASRTSALkNPSkVAKLTSmLPNYYHVHALHYkVSMXTATHVBYTkVHLVYASRBSORYkLATOZBNVKYAYnLVXLQVNXLHOMkMQCHSLSSNYmTVCYAATKLMOSRTBVATkBSNHHHVAVHNXTBSORYkVBAHLVYKYAYnLVXLQVNXLHOMkVHGRVHYTVmVHALMNHASRBSORYkVAKLVVSBOVLMOnYBRKkYHVHALHYkBKLMOSHYDkASRTOSHMQcSBOSNYmTOSHSM+HVZHDBRHSM+HSMV+KLBOLMSHYDVASRYSHBROHVLAYGSATROHVVATAXYVKYQRASM+HLYHVHATHNKRYTGSVASRYHYHLkATAXYkTSM+YDkAP$KYLAYHYHBkABYVnKYBRkYBRKkYHVHBARcASRYHVHALHYkNTnLkNXLHLRSTHRQAmSMVOTSMOBQVLYHVHALHYkLSMRLOSVTATKLHMCVHHZATASRANKYMCVkHYVmKYYHVHALHYkBRKkKASRDBRLkVHOB+TGVYmRBYmVATHLATOB+VMSLTBGVYmRBYmVBkLAYMSLVKYYHYHBkABYVnMAXDAXYkBAXDSORYkBARCkASRYHVHALHYkNTnLkLATAMcATLBBkVLATQPcATYDkMAXYkHABYVnKYPTXTPTXATYDkLVVHOB+TOBY+NVDYMX$RVASRYX$RLVHSMRLkPnYHYHDBROmLBBkBLYOLLAMRQRBHSNTHSBOSNTHSM+HVROHOYNkBAXYkHABYVnVLATTnLVVQRAOLYkALYHVHVHYHBkX+ANTVnTTnLVVLAYROLBBkBTTkLVKYBGLLHDBRHZHYBRKkYHVHALHYkBKLMOSkVBKLMSLXYDkKYLAYXDLABYVnMQRBHARcOLKnANKYMCVkLAMRPTXTPTXATYDkLAXYkLONYkVLABYNkBARCkKYYMKRLkAXYkHOBRYAVHOBRYHVOBDkSSSNYmVBSNHHSBYOTTSLXNVXPSYMOMkVKYTSLXNVXPSYMOMkLATSLXNVRYQmHONYQTONYQLVMCANkVMGRNkVMYQBkASRBRKkYHVHALHYkTTnLVVZKRTKYOBDHYYTBARcMCRYmVYPDkYHVHALHYkOLKnANKYMCVkATHDBRHZHHYVmVHYHKYYAMRALYkLAACAMOMkKYAHBkVATBYTkKY+VBLVOMkVLQXTATHMRCOVNTTHBAZNVVBDLTVHYHLkOBDOVLmVApLAMTkTOSHKnLAYQSHBOYNkBSLXkATVXPSYMOMkKYMSNHSKRSKYROBDkSSSNYmVBRKkYHVHALHYkBKLASRTOSHKLHBKVRASRYVLDBBQRkVBCANkHZKRTQDYSLYHVHALHYkLATOBDBBKRSVRkVLATGZBKVRCANkLPNYYHVHALHYkTAKLNVSNHBSNHBMQVmASRYBXRYHVHATHVBYTkVKYYHYHBVMVmP$XAVOVRKLMVmROLATZBXNVLYHVHALHYkBSORYkTAKLNVH+MAVH+HVRYXDVKCBYVKAYLRQATDMVLATAKLOLHARcTSPKNVKMYmSMVRATXDSHABYBVOSYTP$XLYHVHALHYkKYBXDSHABYBHVCYAkYHVHALHYkMMCRYmLYLHVZBXTP$XLYHVHALHYkCAnVBQRBMQVmASRYBXRYHVHLSKnSMVSmLATAKLOLYVXMcSBOTYMYmTAKLOLYVMCVTLXmONYKYBXPZVnYCATMARcMCRYmLMOnTZKRATYVmCATkMARcMCRYmKLYMYXYYkVLAYRAHLkSARBKLGBLkSBOTYMYmVLAYLYnMnHBSRASRTZBXBORBBYVmHRASVnLBQRLATVKLLZBXATHP$XBAXDSORYkASRYHVHALHYkNTnLkKYAmALHMQVmASRYBXRYHVHALHYkLSKnSMVSmTZBXATHP$XBORBKBVAHSMSMVODCATkMMCRYmVBSLTVAKLTBMQVmASRYBXRYHVHALHYkBVVPNYTBBQRVHLKTLAHLYkSSTYMYmTAKLMCVTVBYVmHSBYOYOCRTLYHVHALHYkLATOSHMLAKHSBOHSBOTT$PRLkMHXLXRMSBQMHTXLL$PRSBOHSBOVTVOSYTXGSBOVTLYHVHALHYkM$TNDBTYDkASRTTnKASRYBRKkYHVHALHYkVSMXTLPNYYHVHALHYkATHVBNkVBTkVOBDkVAMTkVHLVYASRBSORYkVHGRVHYTVmVHALMNHASRBQRBkBMQVmASRYBXRYHVHALHYkLSKnSMVSmVZKRTKYOBDHYYTBMCRYmVSMRTVOSYTATHXQYmHALHXGH$KTTOSHLkSBOTYMYmBA$PkMGRNkVMYQBkVSMXTBXGkATHVBNkVBTkVOBDkVAMTkVHLVYVHGRVHYTVmVHALMNHASRBSORYkSBOTYMYmTXGLYHVHALHYkBMQVmASRYBXRYHVHKYYBRKkYHVHALHYkBKLTBVATkVBKLMOSHYDYkVHYYTAkSMXSLVSPOMYmBSNHYRAHKLZKVRkATPNYYHVHALHYkBMQVmASRYBXRBXGHMCVTVBXGHSBOVTVBXGH$KVTVLAYRAHATPNYYHVHRYQmAYSKMTNTYDVKBRKTYHVHALHYkASRNTnLkSP+YmVS+RYmTTnLkBKLSORYkASRYHVHALHYkNTnLkLSB+YkVSP+VATHOmMSP+CDQLAT+HMSP+LATKYRPNYmVLATQXSXDKYHSXDYOVROYNYXKMYmVY$LpDBRYCDYQmCDQCDQTRDpLMOnTXYHVYRSTATHARcASRYHVHALHYkNTnLkLAT+OLkASRHKLOcACLMZBXYHVHALHYkASRTOSHLkVLATQYmLkMCBHASRSNAYHVHALHYkLATZBXLYHVHALHYkSVRVSHASRYHYHBVMVmKLDBRROKYTVOBTYHVHALHYkHVAKYYMCABQRBkBAXDSORYkASRYHVHALHYkNTnLkAYSAVASHASRYOSHATHROBOYNYYHVHALHYkLOBRBRYTVVYLkVYOBDALHYmAXRYmVYSTXVLHmVLSMSAVLYRXAVLKLCBAHSMYmASRLACVYTYVHGDLkVSMOTVDRSTHY+BVHNHAMTNKVnHDBRNOSTHHTVOBHHZATBYSRALVHVCATATHAYSHHVAAVATHASHHHVAASROSVATHDBRHROHZHALSORYkATHAYSAVATHASHV$QLTmBABNYmVMTVOLPYSNYmODYmAVSLSHODYmYVMTHMTLAYVMTOLPYODAXDYDHODYmTHYHBVBRASNHLHMYTVVYDKLHOmBAXRNHVBORTHROMQRBkKYYPLAMMkDBRLMSP+BYnDmLDmBYnDYnLDYnVBYnNGOLNGODBRYRYBTBSORYkVQMTVOLYTALHMQVmASRYBXRYHVHALHYkBVVBATALHKHNYmHLVYmVALHSP+ASRYHYHBYMYmHHmVDRSTVHGYDVLkATDBRHMSP+VOSYTOLPYHDBRASRYGYDVLkMnHMQVmHHVAASRYBXRYHVHVSMRTLOSVTKKLASRYVRVkOLPYHTVRHASRYVRVkVOLHMSP+ASRYAMRVLkTOSHLAT$VRMnHDBRASRYGYDVLkYMYnVSMALVHAYSASRYOSHBZDVnLBLTYSMOALHKHnHOMDLSRTSmATYHVHALHYkAVALHSP+VMTHAYSHHVAVBORTHROMYSRALVKLHOmYSMOVVYRAVVLAYZYDVnOVDKYTBAALHARcASRYHVHALHYkNTnLkVYRSTHVYSBTHBHVAMRTASYMHOLYMLkKKLHGVYmASR$BYBTYSVmTSYmOLYkMLkASRYBXRYHVHALHYkBVMQRBAXYkTSYmOLYkMLkLATVKLLTTOLYkAYSNKRYASRLAAXYkHVARQLAYRBHLV$V$YmVLAYSYBATHOmMCRYMHLMOnHRBVT$V$VYHVHAMRLKmLAT$PVnLSVBBDRkHZHOVDVLAYRBHLVNSYmVLAY$VRLBBVVK$pVZHBLAYRBHLVMADVHYHKSBTVOLK$AMMLKTVVKTBLVATMSNHHTVRHHZATOL$PRMLPNYHKHNYmHLVYmVHYTHOMVVQRABVKLYMYXYYVLMOnYLMDLYRAHATYHVHALHYVLSMRATKLDBRYHTVRHHZATVATHXQYmHALHLOSTmLBLTYRVmLBBVMAXYVVLBLTY$VRMnHMCVHYMYnVSMAVLLMOnYARYkYMYmOLMMLKTVHVAVBNYVBQRBYSRALLAYHYHLKHNYmHLVYmKLSB+LVYXLQVNXLHOmYSRALASYYHVHVNXLTVYAKLVnVNXLHLAYHYHLVBQRBAXYVYHVHHVANXLTVKASRDBRLVVZHYHYHMSP+HKHNYmMATHOmMATZBXYHZBXAmSVRAmSHVNTnLKHnHZROVHLXYYmVHQBHRASYTDGNkTYRSkVYCHRkVRASYTGZCANkTTnLVKYBVBXRYHVHALHYkMKLSB+YkLOMDLSRTBSmYHVHHVAVBNYVKLHYMYmVKYYBAHLVYMAXDSORYkMKLYSRALASRHVAGRSmVBABKLAVTNPSVALHMQVmASRYBXRYHVHVSRTBSmYHVHALHYVKKLAXYVHLVYmHOMDYmSmLPNYYHVHXLQKXLQYAKLVLBDMMKRYVOLHABVTKYATHBAALHARcASRYHVHALHYkNTnLkLATLMDLOSVTKTVOBTHGVYmHHmLAYMCABkMOBYRBNVVBTVBASQ$mQ$MYmMOVNnVMNXSVMKSpVXBRXBRVSALAVBVYDONYVDRSALHMTYmKYTVOBTYHVHKLOSHALHVBGLLHTVOBTHALHYHVHALHYkMVRYSAVTmMPNYkTMYmTHYHOmYHVHALHYkKYHGVYmHALHASRATHYVRSAVTmALMONNYmVALQ$MYmYSMOVVATHLAKnNTnLkYHVHALHYkNBYAMQRBkMAXYkKMNYYQYmLkYHVHALHYkALYVTSMOVnKKLASRSALTMOmYHVHALHYkBXRBBYVmHQHLLAMRLAA$pLSMOATQVLYHVHALHYVATHASHGDLHHZATLAARAHOVDVLAAMVTVYAMRYHVHALYHY+YBVASRDBRVNBYAAQYmLHmMQRBAXYHmKMVkVNTTYDBRYBPYVVDBRALYHmATKLASRACVNVVHYHHAYSASRLAYSMOALDBRYASRYDBRBSMYANKYADRSMOMVAkHNBYAASRYZYDLDBRDBRBSMYATASRLACVYTYVLDBRVASRYDBRBSmALHYmAXRYmVMTHNBYAHHVAVKYTAMRBLBBkAYKHNDOATHDBRASRLADBRVYHVHASRYDBRHNBYABSmYHVHVLAYHYHHDBRVLAYBAHVAHDBRASRLADBRVYHVHBZDVnDBRVHNBYALATGVRMMNVKYYKRYTYHVHALHYkATHGVYmASRYHVHALHYkNTnLkATARCmVYRSTmVYSBTBORYHmVBBTYHmSLVSORYmTBDYLLkBTVkARCkASRYHVHALHYkNTnLkLRSTHTKYnLkHDRkVSLSTATGBVLARCkASRYNXYLkYHVHALHYkVHYHLNV$SMHKLRCXVZHDBRHRCXASRYNV$SMHVXYASRYKHATROHVBBLYDOTVHVALASNALVMTMLSLSmVASRYBAATROHVBYORLX+BOCYmVNDXHYDVBGRZnLKRTHOcVNSLHBRZLMnHOcVMCAATROHVVMTHVAYNV$ALAXTHORYmHALHVXYPnYRDpGALHDmAXRYHRCXKYYXmLBBVVHSYGVKYYRBHHDRkVHKHVNPSVLVAYnMSP+MVTKYLASNAHVALVMTMVLSLSVmOLKnANKYMCVkLAMRSLSORYmTBDYLLkVAmYRXYBYHVHALHYkATGBLkKASRNSBOLABTYkVNTnLkATKLHARcASRDBRLTTLABTYkKYTSMRATKLHMCVHHZATLOSTHASRANKYMCVkHYVmLAHBHATYHVHALHYkVLLKTBDRKYVKLHYMYmVY$PTLkOVDSLSORYmOLHSLSHALHVLAYSPkDmNQYBQRBARCkASRYHVHALHYkNTnLkNXLHVHYHOLYkDMYmVKYYHYHAYSSNALROHVVARBLVVQmOLYVVHKHVNPSVMTVN$ALAXTHORYmHALVSLXVZQNYOYRVVLQXVATVMSmVNTNVATVBYDGALHDmVMTLATXV$OYNkOLYVVBORTDmHNQYMYSRALV+VBLkLAT$YGGBVLROkASRGBLVRASNYmBNXLTkASRTNXLBARcASRYHVHALHYkNTnLkLRSTHLAYQVmODAXDBAYSLKLOVnVLKLX+ATBKLX+AASRYX+AOLPYSNYODYmAVOLPYSLSHODYmYQVmDBRKYYQVmODXM$BAYSLONVTBV$RHVOMDVSNYHANSYmASRLHmHRYBLPNYYHVHLPNYHKHNYmVHSP+YmASRYHYVBYMYmHHmVDRSVHSP+YmHY+BVHNHODSQRHODSQRONHBAXYVVOSYTmLVKASRZMmLOSVTLAXYVVBORTHROMQRBkVHNSARYmYSMOVVYRAVVLAY$PVLOSVTOVDKDBRHROHZHBQRBkVLATXV$OYNkNPSBNPSOYnBOYnSnBSnYDBYDRGLBRGLKYTCALMLXMHOLAYBkVRAYT$V$VRKBOmRBMMkLATYRAMHmKYYHVHALHYkOMkHMOLkMARcMCRYmVHYHKQRBKmALHMLXMHVNGSHKHnVDBRALHOmVAMRALHmSMOYSRALATmQRBYmHYVmLMLXMHOLAYBYKmALYRkLBBKmALTYRAVVALTXPZVVALTORCVMPNYHmKYYHVHALHYKmHHLkOMKmLHLXmLKmOmAYBYKmLHVSYOATKmVDBRVHS+RYmALHOmLAMRMYHAYSASRBNHBYTXDSVLAXNKVYLkVYSBLBYTVPnYMVTBMLXMHVAYSAXRYXNKNVVMYHAYSASRN+OKRmVLAXLLVYLkVYSBLBYTVPnYMVTBMLXMHVAYSAXRYXLLNVVMYHAYSASRARSASHVLALQXHYLkVYSBLBYTVPnYMVTBMLXMHVAYSAXRYQXNHVY$PVHS+RYmLDBRALHOmVAMRVMYHAYSHYRAVRkHLBBYLkVYSBLBYTVVLAYM$ATLBBAXYVKLBBVVHYHKKLTHS+RYmLDBRALHOmVPQDVSRYCBAVTBRASHOmKYTQRBALOYRLHLXmOLYHVQRATALYHLSLVmVHYHAmSLVmTONkVPTXHLkVHYHKLHOmHNMCABHYHYVLkLM$VOBDVkVAmLATSLYmOMkVOSTHOMkMLXMHVCRTOLYHVNTNHYHVHALHYkBYDkVHKYTATKLZKVRHLPYXRBRQHNSYmVH+pVHBHMHVKLASRYHYHBOYRKLSLLHTBZLkVAKLTATSLLAYBYkASRNTnYHVHALHYkLkKnTOSHLKLHORYmHRXQTMMkMADASRLAMORYHGVYmHALHHNHRQMORYHOMYmHALHASRYHVHALHYkNTnLkNXLHLATXYHKLNSMHKYHXRmTXRYMmHXTYVHAMRYHKNONYVHPRZYHXVYVHYBV$YKASRCVkYHVHALHYkLMOnASRLAYLMDVATKmLOSVTKKLTVOBTmASROSVLALHYHmVX+ATmLYHVHALHYKmKYTCVRALOYRYMYmRBYmLHLXmOLYHLTPSHLATSXYTATOCHLNDXOLYVGRZnKYMMNVTAKLVATVLATKRTKYHADmOcHSDHLBAMPNYkBMCVRRQOcASRTDOKYLAOcMAKLHVAATVTSXYTVKRTVBNYTMCVROLHOYRASRHVAOSHOMkMLXMHODRDTHKYYMCAXLLBADMHASRYHVHALHYkNTnLkLRSTHNPLBSDHLANVDOMYHKHVVYCAVZQNYkVSP+YkVMDDVALHORYmASR$BYBTHXLLVHYHHOYRHQRBHALHXLLVLQXVZQNYHOYRHHVAOGLTBQRASRLAOBDBHASRLAMSKHBOLVHVRDVZQNYHOYRHHVAATHOGLHALNXLAYTnASRLAYOBDBVVLAYZROVORPVSmATHOGLHBNXLVNGSVHKHNYmBNYLVYKYBmBXRYHVHALHYkLSRTVVLBRkBSmYHVHVOLPYHmYHYHKLRYBVKLNGOVKLZQNYHOYRHHVAHQRBYmALHXLLYRXCVATYDYHmOLHOGLHHORVPHBNXLVONVVAMRVYDYNVLASPKHATHDmHZHVOYNYNVLARAVKPRLOMkYSRALASRPDYTYHVHVALTTnDmNQYBQRBOMkYSRALVNKPRLHmHDmVATHTBORHDmHNQYMQRBkKYTOSHHYSRBOYNYYHVHKYTCALMLXMHOLAYBYkVNTNVYHVHALHYkBYDkVSBYTSBYVVRAYTBSBYHASTYPTTARVXSQTBHVLQXTLkLASHVHBATHALTVkBYTkVGLXHATRASHVOSTHATCPRNYHVH$YRHATSMLTSBYHMOLYHVYSBHBBYTkVBKTHATABYHVATAMHYRXYMYmVAXRKnTBVAALYHVBOLTHVHYTHLkLASHVHYHAmLAXPCTBHVSLXTHLNPSHVMKRLATMKRNHBK$pLATTOMRBHTXTASRONYTHKYTHYYnLAYSSTYNSYmHAXTAHVBHVHAXTSNVAHVYLDVLVBNYmHAHVBHVHSNVAHVHYHHBnHBKRLSNYAHVHYHBYVmHNXYLVATBNYVATASRYHYHLVLAYVKLLBKRATBnHAHVBHOLPNYBnHSNVAHHBKRKYATHBKRBnHSNVAHYKYRLTTLVPYSNYmBKLASRYMCALVKYHVARASYTANVLVMSP+HBKRHKYYHYHLAYSBn$VRRVMVRHAYNNVSMOBQVLABYVVBQVLAMVVY$RVATVVLAYSMOALYHmVTPSVBVABYVVAMVVHVCYAVATVALZQNYOYRVVALSORMQMVVAMRVALZQNYOYRVBNNVZH$VRRVMRHAYNNVSMOBQLNVZVLLV$BAVRGMHVKLANSYOYRVBABNYmVMTVBORTHROMQRBkVKLYSRALYSMOVVYRAVVKYYHYHBAYSX+AMSP+MVTVHVMTVTLYTATVOLOcLATLYnNBLTVOLHOcKYQBVRTQBRNVBYVmHHVAKYQLLTALHYmTLVYVLAT+MAATADMTkASRYHVHALHYkNTnLkNXLHLATRAHATSVRAXYkAVATSYVNDXYmVHTOLMTMHmHSBTSYBmLAXYkVAmLAQRVBAXYkALYkVLAYDOTVVA$PTVALTVkBYTkVHYHOMkODDRSAXYkATVVHSBTVLVVKnTOSHLXMRVVKnTOSHLSMLTVVKnTOSHLKLABDTAXYkASRTABDMMNVVMCATHLATVKLLHTOLmLATRAHATXMVRAXYkAVSVRVNPLYmBDRkVHTOLMTMHmHQmTQYmOMVLAYHYHKLYGBROLASHVLAYLBSGBRSMLTASHKYTVOBTYHVHALHYkKLOSHALHKYYQRAQnCPVRLPNYkBDRkBKLOcAVOLHARcAPRXYmAVBYCYmVHAmRBCTOLHAPRXYmAVOLHBYCYmLATQXHAmOLHBNYmSLXTSLXATHAmVATHBNYmTQXLkLMOnYY+BLkVHARKTYMYmKYTBNHBYTXDSVOSYTMOQHLGGkVLATSYmDMYmBBYTkKYYPLHNPLMMNVLATZROKRMkKLAYmPnTQDSHMLAHHZROASRTZROVTBVATHKRmLATXRSBSVRVBXMRYXDVLATLBSSO+NZCMRVPSTYmYXDVGDLYmTOSHLkOLARBOKNPVTK$VTkASRTK$HBHKYYQXAYSASHVBAALYHVSNAHVSmLHOLYLTDBRYmVHVCAOLYHSmROVAMRATHASHHZATLQXTYVAQRBALYHVLAMCATYLHBTVLYmVLQXABYHNORVAMHVHVCYAVATBTVLYHNORALZQNYHOYRHSORHVAMRABYHNORALHZQNYmATBTYNTTYLAYSHZHLASHVYSNAHVHNHHVASmOLYLTDBRYmLAMRLAMCATYLBTkBTVLYmVALHBTVLYBTYVPRSVHSMLHLPNYZQNYHOYRVLQXVZQNYHOYRHHVAATHAYSVY$RVATVVONSVATVMAHK$pVNTNVLABYHNORHKYHVCYASmROOLBTVLTYSRALVLVTHYHLASHLAYVKLLSLXHKLYMYVVAmAMTHYHHDBRHZHLANMCAVBTVLYmLNORVHVCYAVATHNORALPTXBYTABYHV$QLVHANSYOYRHBABNYmVMTHKYOSTHNBLHBYSRALLZNVTBYTABYHVBORTHROMQRBkKYYMCAAYSSKBOmASHBOLTBOLVMTVGmSNYHmHAYSHSKBOmHASHVHASHVBORTHROMYSRALKYYHYHNORBTVLHMARSHLAYSVMCAHAYSBOYRVSKBOMHVHVCATmATSNYHmALSORHOYRHHVAV$QLTmATmBABNYmVMTVATHNOROLDBRASRLACOQHBOYRVATHAYSOLDBRASRONHATASTROHVVBORTHROMQRBkVAmBSDHYMCAHAYSATHNORHMARSHVHXZYQBHHAYSVSKBOMHVMTHAYSASRSKBOMHLBDVVLNORLATOSHDBRAYnLNORX+AMVTKYKASRYQVmAYSOLROHVVRCXVNPSKnHDBRHZHKYBSDHMCAHCOQHHNORHMARSHVAYnMVSYOLHKYYMCAAYSNORBTVLHASRLAARSHVTPSHVSKBOMHVNMCAVVNTnHAYSHSKBOMHLABYHNORXMSYmK$pVLVTHYHLASHTXTASRONHLAYVKLSLXHKLYMYVLAYQXAYSATASTABYVVLAYGLHKNpABYVLAYBAPCVODKHVKRVTSPKHBQHLYHVHLAYBAMMZRBQHLYHVHGmDVROSYRYLAYBALVBQHLYHVHLAYBAOMVNYVMVABYBQHLYHVHGmDVROSYRYLAYBALHmBQHLYHVHODOVLmOLDBRASRLAQDMVATKmBLXmVBMYmBDRkBCATKmMMCRYmVASRSKROLYkATBLOmBnBOVRMPTVRARmNHRYmLQLLkVLAABHYHVHALHYkLSMOALBLOmVYHPkYHVHALHYkLkATHQLLHLBRKHKYAHBkYHVHALHYkLATDRSSLMmV+BTmKLYMYkLOVLmLATTOBADMYKYAXYkHVALATTOBMCRYKYGRHYYTBARCVBNYmASRYVLDVLHmDVRSLYSYYBALHmBQHLYHVHKYTCAMXNHOLAYBYkVNSMRTMKLDBRROKYYHYHBkAYSASRLAYHYH+HVRMQRHLYLHVYCAALMXVcLMXNHLAYBAALTVkHMXNHVHYHLPNVTORBYRXcBMYmVKBAHSMSYBAALTVkHMXNHVYDTHYHLkMXVcLMXNHVYCATSMHXVcVYTDTHYHLkOLAZNkVHYHBSBTkXVcVXPRTHBHVSBTVK$YTATCATkKYYHVHALHYkMTHLkBQRBMXNkLHCYLkVLTTAYBYkLPNYkVHYHMXNYkQDVSVLAYRAHBkORVTDBRVSBMAXRYkLAT$GYROBDALADNYVASRYNCLALYkMOmADNYVOMkYSBBQRBkBMQVmASRYBXRBAXDSORYkB+VBLVLATVNNVLATHYHQDSHMBNVTYSRALVLAYHYHQDSMBNYYSRALLATBYAATNnZVNHVMXYRKLBBYTYHVHALHYkLKLNDRKYTVOBTYHVHALHYkGmSNYHmLATSYkLAXYkNSkK$pNSkAKLNSkKLDBRASRYSkLNKRYTSYkVLAXYkLATSYkLMOnYBRKkYHVHALHYkBKLMSLXYDkOLHARcASRATHBASMHLRSTHKYTDRNDRLYHVHALHYkLATAXRLSLMVKYDRSYDRSNVYHVHALHYkMOMkVHYHBkX+AVKYTXDLLNDRLAYHYHBkX+AMVCASPTYkTSMRVOSYTKASRNDRTLYHVHALHYkNDBHASRDBRTBPYkKYTBABKRmROkVAKLTONBYmKNPSkSBOkVALKLYkLATTnKYTBABQMTROkVQ+PTMLYLTBYDkVXRMSLATNYpOLQMTROkKYYQXAYSASHVBOLHVHYHAmLATMCAXnBOYNYVKYMCABHORVTDBRVKTBLH$PRKRYTTVNTnBYDHVSLXHMBYTVVYCAHMBYTVVHLKHVHYTHLAYSAXRVSNAHHAYSHAXRVnVKTBLH$PRKRYTTVNTnBYDHVSLXHMBYTVAVKYYMVTHAYSHAXRVnASRLQXHLVLASHLAYVKLBOLHHRASVnASRSLXHLSVBLQXTHLHYVTLVLASHAXRYASRH+MAHKYTVOBHHVALPNYYHVHVLATX+YAATHARcASRYHVHALHYkNTnLkNXLHKYYQXAYSASHXDSHLAYCABCBAVLAYOBROLYVLKLDBRNQYYHYHLBYTVSNHAXTVSMXATASTVASRLQXLAYXBLRXYmVRKBKYNPSHVAXBLKYYMCAAYSGNBNPSMAXYVMBNYYSRALVHTOMRBVVMKRVVMTHGNBHHVAVBORTHROMQRBkHSMRBNGOHCROTLSMRMADVLOSVTKKLASRYVRVATKmHKHNYmHLVYmKASRCVYTmTSMRVLOSVTZKVRATASROSHYHVHALHYkLMRYmBDRkBCATKmMMCRYmKYTSHBROkMSATMAVMHLATBAALBYTVLOB+OB+VBXVcTOMDVHAYSASRATHNSHBVYVCYAALYkATHOBV+HXVCHVAmAYSONYHVALATSKBBOB+VHSBTSYBLVATHOBV+KBVAHSMSVSKBBSLMTVVBRKkVLkTHYHCDQHLPNYYHVHALHYkLATOSQSKYRONYVABYVnMAXYkAVMGRkASRBARCkBSORYkBYVMVTTnSKRVVLATBVAOLYVHSMSKYONYHVAVALYVHVANSAATNPSVVLAYQRAOLYkALYHVHVHYHBkX+ALAYVMTVABVTOLBNYmVBNYmLAYVMTVOLABVTAYSBX+AVYVMTVLAT+HMSP+GRYTVmVLATXBLBGDALMNHVZKRTKYOBDHYYTBMCRYmVYPDkYHVHALHYkMSmOLKnANKYMCVkLOSVTATHDBRHZHKYTQCRQCYRkBSDkVSKXTOMRBSDHLATSVBLQXTVLGRLYTVmVLALMNHYHYHLMOnYBRKkYHVHALHYkBKLMOSHYDYkKYTXB+ZYTkLATPARAXRYkLGRLYTVmVLALMNHYHYHKYTBCRKRMkLATOVLLAXRYkLGRLYTVmVLALMNHYHYHVZKRTKYOBDHYYTBARcMCRYmOLKnANKYMCVkLOSVTATHDBRHZHKYYHYHRYBBYnANSYmVNGSVALHMSP+VSP+VmVHCDYQVATHCDYQVHRSYOVATHRSOVHYHAmBnHKVTHRSOVHPYLVHSP+VHKHVLPNYVKDYRSOTVBM$PRARBOYmYKNVLAY$YpPnY$YpLHKTVOLALHMKHRBHVNQLHAXYkLOYNYkLATX$mSVRBDYSVKYYSBVAXYmYXDVVMTAXDMHmVBnAYnLVLATHYHASTHMTHXVCHLAYSZRYBMHYBAOLYHVLQXHLVLASHVYBMHVHYHHBKVRASRTLDYQVmOLSmAXYVHMTVLAYMXHSMVMYSRALVAmLAYXPcHAYSLQXTATYBMTVVOLTHYBMTVHSORHALHZQNYmVAMRHMAnYBMYLHQYmLAXYVSmBYSRALLAABHYBMYVQRAVLVZQNYOYRVVDBRVALYVVOMDVAMRLAXPCTYLQXTHVNGSHYBMTVALYVLOYNYHZQNYmVXLCHNOLVMOLRGLVVYRQHBPNYVVONTHVAMRHKKHYOSHLAYSASRLAYBNHATBYTAXYVVNQRASMVBYSRALBYTXLVcHNOLKYYNCVANSYmYXDVAYSVAXYVVQRBHASTHAXDLHCYLATAYSHMYDMKHVVSLXHYDHVHXZYQHBMBSYVVQCTHATKPHLATXV$OYNkLAYHYHLkBKY$kABnVABnGDVLHVQ+NHLAYHYHLkBBYTkAYPHVAYPHGDVLHVQ+NHABnSLMHVCDQYHYHLkAYPHSLMHVCDQYHYHLkLMOnYARYKVYMYkOLHADMHASRYHVHALHYkNTnLkKYTVOBTYHVHALHYkKLOSHALHKLOSHOVLZKVRATASROSHLkOMLQBDRkBCATKmMMCRYmASRQRkBDRkVYZNBBkKLHNXSLYmAXRYkVATHOYpVYGOVLAYRAALHYmVHYHBHNYXYHVHALHYkLkMKLAYBYkM$BYBBARcASRYHVHALHYkNTnLkNXLHLRSTHTMXHATZKROMLQMTXTHSMYmLATSKXVHYHKYTBVAALHARcASRYHVHALHYkNTnLkNXLHVYRSTHVYSBTBHVLQXTMRASYTKLPRYHADMHASRTBYAMARCkASRYHVHALHYkNTnLkVSMTB+NAVHLKTALHMQVmASRYBXRYHVHALHYkLSKnSMVSmVBATALHKHnASRYHYHBYMYmHHmVAMRTALYVHGDTYHYVmLYHVHALHYkKYBATYALHARcASRNSBOYHVHLABTYNVLTTLNVVLQXHKHnH+NAMYDkVHNYXVLPNYMZBXYHVHALHYkVONYTVAMRTLPNYYHVHALHYkARMYABDABYVYRDMCRYMHVYGRSmBMTYMO+VYHYSmLGVYGDVLOCVmVRBVYROVATNVHMCRYmVYONVNVVYTNVOLYNVOBDHQSHVNCOQALYHVHALHYABTYNVVYSMOYHVHATQLNVVYRAATONYNVVATOMLNVVATLXCNVVYVCANVYHVHMMCRYmBYDXZQHVBZRON+VYHVBMRAGDLVBATVTVBMPTYmVYBANVALHMQVmHZHVYTnLNVATHARcHZATARcZBTXLBVDBSVOTHHNHHBATYATRASYTPRYHADMHASRNTTHLYYHVHVHNXTVLPNYYHVHALHYkVHSTXVYTLPNYYHVHALHYkVSMXTBKLH+VBASRNTnLkYHVHALHYkVLBYTkATHVHLVYVHGRASRBQRBkKYTKLHLOSRATKLMOSRTBVATkBSNHHSLYSTSNTHMOSRVNTTHLLVYLGRLYTVmVLALMNHVAKLVBSORYkVSBOVVAMRTLPNYYHVHALHYkBORTYHQDSMnHBYTVGmNTTYVLLVYVLGRLYTVmVLALMNHKKLMCVTkASRCVYTNYLAOBRTYMMCVTYkVLASKXTYLAAKLTYBANYMMNVVLABORTYMMNVB+MAVLANTTYMMNVLMTSMOTYBQVLYHVHALHYOSYTYKKLASRCVYTNYHSQYPHMMOVnQDSkMnHSMYmVBRkATOMkATYSRALVATHADMHASRNTTHLNVKASRNSBOTLABTYNVARcZBTXLBVDBSHYVmHZHYHVHALHYkMCVkLOSVTATHXQYmHALHVATHMSP+YmVSMRTVOSYTAVTmBKLLBBkVBKLNPSkATYHVHHAMRTHYVmLHYVTLkLALHYmVLLKTBDRKYVVLSMRXQYVVMCVTYVVMSP+YVVLSMOBQLVVYHVHHAMYRkHYVmLHYVTLVLOm$GLHKASRDBRLkVLSMRKLMCVTYVVLTTkOLYVnOLKLHGVYmASROSHLTHLHVLSmVLTPARTVLHYTkOmQDSLYHVHALHYkKASRDBRVYCVMSHVZQNYYSRALATHOmLAMRSMRATKLHMCVHASRANKYMCVHATKmHYVmVHYHBYVmASRTOBRVATHYRDnALHARcASRYHVHALHYkNTnLkVHQMTLkABNYmGDLVTVSDTATmBSYDVKTBTOLYHnATKLDBRYHTVRHHZATBOBRkLMOnASRTBAALHARcASRYHVHALHYkNTnLkARcZBTXLBVDBSKASRDBRYHVHALHYABTYkLkVHYHBOBRKmATHYRDnTQYMVATHABNYmHALHASRANKYMCVHATKmHYVmBHROYBLVSDTAVTmBSYDVBNYTSmMZBXLYHVHALHYkMZBXABNYmLATNYpOLYHmBRZLABNYmSLMVTTBNHATMZBXYHVHALHYkVHOLYTOLYVOVLTLYHVHALHYkVZBXTSLMYmVAKLTSmVSMXTLPNYYHVHALHYkVKTBTOLHABNYmATKLDBRYHTVRHHZATBARHY+BVYDBRMSHVHKHNYmHLVYmALKLYSRALLAMRH$KTVSMOYSRALHYVmHZHNHYYTLOmLYHVHALHYkVSMOTBQVLYHVHALHYkVOSYTATMCVTVVATXQYVASRANKYMCVkHYVmVYCVMSHATHOmBYVmHHVALAMRALHYOMDVLBRkATHOmOLHRGRZYmBOBRKmATHYRDnSMOVnVLVYVYHVDHVYSSKRVYV$pVBNYMnVALHYOMDVOLHQLLHBHROYBLRAVBnGDVASRVZBVLnDnVNPTLYVONVHLVYmVAMRVALKLAYSYSRALQVLRmARVRHAYSASRYOSHP$LVM$KHTVOBTYHVHMOSHYDYXRSVSmB$TRVONVKLHOmVAMRVAMnARVRMQLHABYVVAMVVAMRKLHOmAMnARVRM$YGGBVLROHVVAMRKLHOmAMnARVRMSGHOVRBDRkVAMRKLHOmAMnARVRM+HMSP+GRYTVmVALMNHVAMRKLHOmAMnARVRSKBOmASTABYVKYGLHKNpABYVVAMRKLHOmAMnARVRSKBOmKLBHMHVAMRKLHOmAMnARVRSKBOmAXTVBTABYVAVBTAMVVAMRKLHOmAMnARVRSKBOmXTNTVVAMRKLHOmAMnARVRMKHROHVB$TRVAMRKLHOmAMnARVRLQXSXDLHKVTNPSDmNQYVAMRKLHOmAMnARVRASRLAYQYmATDBRYHTVRHHZATLOSVTAVTmVAMRKLHOmAMnVHYHAmSMVOTSMOBQVLYHVHALHYkLSMRLOSVTATKLMCVTYVASRANKYMCVkHYVmVNTNkYHVHALHYkOLYVnOLKLGVYYHARcVBAVOLYkKLHBRKVTHALHVHSYGkKYTSMOBQVLYHVHALHYkBRVkATHBOYRVBRVkATHBSDHBRVkPRYB+NkVPRYADMTkVPRYBHMTkSGRALPYkVOSTRVTCANkBRVk+NAkVMSARTkBRVkATHBBAkVBRVkATHBCATkYTnYHVHATAYBYkHQMYmOLYkNGPYmLPNYkBDRkAXDYCAVALYkVBSBOHDRKYmYNV$VLPNYkYCVYHVHATkATHBRKHBA$MYkVBKLMSLXYDkVBRKkBARcASRYHVHALHYkNTnLkYQYMkYHVHLVLOmQDVSKASRNSBOLkKYTSMRATMCVTYHVHALHYkVHLKTBDRKYVVRAVKLOMYHARcKYSmYHVHNQRAOLYkVYRAVMMkVHVTRkYHVHL+VBHBPRYB+NkVBPRYBHMTkVBPRYADMTkOLHADMHASRNSBOYHVHLABTYkLTTLkYPTXYHVHLkATAVCRVH+VBATHSMYmLTTM+RARCkBOTVVLBRkATKLMOSHYDkVHLVYTGVYmRBYmVATHLATLVHVNTNkYHVHLRASVLALZNBVHYYTRQLMOLHVLATHYHLM+HKYTSMOALMCVTYHVHALHYkASRANKYMCVkHYVmLSMRVLOSVTVLAT$VRMKLHDBRYmASRANKYMCVHATKmHYVmYMYnVSMAVLLLKTAXRYALHYmAXRYmLOBDmVHYHAmLATSMOBQVLYHVHALHYkLSMRLOSVTATKLMCVTYVVXQTYVASRANKYMCVkHYVmVBAVOLYkKLHQLLVTHALHVHSYGVkARVRATHBOYRVARVRATHBSDHARVR+NAkVMSARTkARVRPRYB+NkVPRYADMTkSGRALPYkVOSTRTCANkARVRATHBBAkVARVRATHBCATkYSLXYHVHBkATHMARHATHMHVMHVATHMGORTBKLMSLXYDkASRTOSHODHSMDkVODABDkMHRMPNYROMOLLYkASROZBTNYYDBQYHVHBkATHDBRODKLTVATkMOLHADMHASRATHBASMHLRSTHYKKHYHVHBSXPTVBQDXTVBDLQTVBXRXRVBXRBVBSDPVnVBYRQVnVRDPVkODABDkVHYVSMYkASROLRASkNXSTVHARcASRTXTYkBRZLYTnYHVHATM+RARCkABQVOPRMnHSMYmYRDOLYkODHSMDkYTNkYHVHNGpLPNYAYBYkBDRkAXDTCAALYVVBSBOHDRKYmTNV$LPNYVVHYYTLZOVHLKLMMLKVTHARcVHYTHNBLTkLMAKLLKLOVpHSMYmVLBHMTHARcVAYnMXRYDYKKHYHVHBSXYnMCRYmVBOPLYmVBGRBVBXR$ASRLATVKLLHRPAYKKHYHVHBSGOVnVBOVRVnVBTMHVnLBBVHYYTMMSSBCHRYmKASRYMSSHOVRBAPLHVLATCLYXATDRKYkVHYYTAkOSVQVGZVLKLHYMYmVAYnMVSYOASHTARSVAYSAXRYSGLNHBYTTBNHVLATSBBVKRmT+OVLATXLLNVSVRk+BVXLOYNYkVLATAKLMMNVXMRkGZVLMLPNYkVLAYSVBLkCANkNTNVTLAYBYkVAYnLkMVSYOBNYkVBNTYkNTNYmLOmAXRVOYNYkRAVTVKLVTALYHmKLHYVmVAYnLALYDkPRYADMTkVKLYGYOkYAKLOmASRLAYDOTVHYYTRQOSVQVRCVcKLHYMYmVHYYTMSGOMMRAHOYNYkASRTRAHYKKHYHVHBSXYnROOLHBRKYmVOLHSQYmASRLATVKLLHRPAMKpRGLkVODQDQDkYVLkYHVHATkVATMLKkASRTQYmOLYkALGVYASRLAYDOTATHVABTYkVOBDTSmALHYmAXRYmOcVABnVHYYTLSMHLMSLVLSNYNHBKLHOMYmASRYNHGkYHVHSMHZRORBTVCYAHSDHVMO+TA$pKYYX$LNVHARBHKRMYmT+OVOBDTVYYnLATSTHVLATAGRKYTAKLNVHTLOTZYTYmYHYVLkBKLGBVLkVSMnLAT$VkKYYSLZYTkBNYmVBNVTTVLYDVLAYHYVLkKYYLKVBSBYKLOCkVPRYADMTkYYRSHCLCLHGRASRBQRBkYOLHOLYkMOLHMOLHVATHTRDM+HM+HHVAYLVkVATHLATLVNVHVAYHYHLRASVATHTHYHLZNBVBAVOLYkKLHQLLVTHALHVRDPVkVHSYGVkODHSMDkKYLASMOTBQVLYHVHALHYkLSMRMCVTYVVXQTYVASRCVkVHYVBkLAVTVLMVPTVBZROkODOVLmTXTASRLAOBDTATYHVHALHYkBSMXHVB+VBLBBMRBKLVOBDTATAYBYkASRYSLXNVYHVHBkBROBVBCMAVBOYRmVBX$RKLVNTnOLBRZLOLCVARkODHSMYDVATkYSAYHVHOLYkGVYMRXQMQCHHARcKASRYDAHHNSRGVYASRLATSMOLSNVGVYOZPNYmASRLAYSAPNYmLZQnVNORLAYXnVAKLPRYBHMTkVPRYADMTkODHSMDkASRLAYSAYRLkDGnTYRVSVYCHRSGRALPYkVOSTRTCANkODHABYDVATkVHCRLkBKLSORYkODRDTXMTYkHGBHTVHBCRVTASRATHB+XBHnBKLARCkVHCRLkBKLSORYkBKLARCkASRNTnYHVHALHYkLkVAKLTPRYB+NkBSRBNYkVBNTYkASRNTnLkYHVHALHYkBMCVRVBMCVQASRYCYQLkAYBkHAYSHRkBkVHONGMADTROOYNVBAXYVVBASTXYQVVBYTRBNYVASRYVTYRMTTLAXDMHmMBSRBNYVASRYAKLMBLYHSAYRLVKLBMCVRVBMCVQASRYCYQLkAYBkBKLSORYkHRKHBkVHONGHASRLAN$THKpRGLHHCGOLHARcMHTONGVMRkTROOYNHBAYSXYQHVBBNHVBBTHVBSLYTHHYVCTMBYnRGLYHVBBNYHASRTLDKYTAKLmBX$RKLB$TRBMCVRVBMCVQASRYCYQLkAYBkBSORYkAmLATSMRLOSVTATKLDBRYHTVRHHZATHKTBYmB$PRHZHLYRAHATHSmHNKBDVHNVRAHZHATYHVHALHYkVHPLAYHVHATMKTkVATMKVTZROkMKVTGDLTVNAMNVTVXLYmROYmVNAMNYmVHSYBBkATKLMDVHMCRYmASRYGRTMPNYHmVDBQVBkGmKLXLYVKLMKHASRLAKTVBB$PRHTVRHHZATYOLmYHVHOLYkODHSMDkVNSARTmBMTYMO+TXTASRHYYTmKKVKBYHSMYmLRBKYLASMOTBQVLYHVHALHYkVHYHKASRSSYHVHOLYKmLHY+YBATKmVLHRBVTATKmKnYSYSYHVHOLYKmLHABYDATKmVLHSMYDATKmVN$XTmMOLHADMHASRATHBASMHLRSTHVHPYCkYHVHBKLHOMYmMQCHHARcVODQCHHARcVOBDTSmALHYmAXRYmASRLAYDOTATHVABTYkOcVABnVBGVYmHHmLATRGYOVLAYHYHMNVXLKpRGLkVNTnYHVHLkSmLBRGZVKLYVnOYNYmVDABVnNPSVHYVXYYkTLAYmLkMNGDVPXDTLYLHVYVMmVLATAMYnBXYYkBBQRTAMRMYYTnORBVBORBTAMRMYYTnBQRMPXDLBBkASRTPXDVMMRAHOYNYkASRTRAHVHSYBkYHVHMCRYmBANYVTBDRkASRAMRTYLkLAT$YpOVDLRATHVHTMKRTmSmLAYBYkLOBDYmVLSPXVTVAYnQNHALHDBRYHBRYTASRCVHYHVHATMSHLKRTATBNYYSRALBARcMVABMLBDHBRYTASRKRTATmBXRBVYQRAMSHALKLYSRALVYAMRALHmATmRAYTmATKLASROSHYHVHLOYNYKmBARcMCRYmLPROHVLKLOBDYVVLKLARCVHM$VTHGDLTASRRAVOYNYkHATTVHMPTYmHGDLYmHHmVLANTnYHVHLKmLBLDOTVOYNYmLRAVTVAZNYmLSMOODHYVmHZHVAVLkATKmARBOYmSNHBMDBRLABLVSLMTYKmMOLYKmVNOLkLABLTHMOLRGLkLXmLAAKLTmVYYnVSKRLASTYTmLMOnTDOVKYANYYHVHALHYKmVTBAVALHMQVmHZHVYCA$YXnMLkXSBVnVOVGMLkHBSnLQRATNVLMLXMHVNKmVNQXATARCmVNTNHLNXLHLRAVBNYVLGDYVLXCYSB+HMNSYVSMRTmATDBRYHBRYTHZATVOSYTmATmLMOnTSKYLVATKLASRTOSVnATmNCBYmHYVmKLKmLPNYYHVHALHYKmRASYKmSB+YKmZQNYKmVS+RYKmKLAYSYSRAL+PKmNSYKmVGRkASRBQRBMXNYkMX+BOCYkODSABMYMYkLOBRkBBRYTYHVHALHYkVBALTVASRYHVHALHYkKRTOMkHYVmLMOnHQYmATkHYVmLVLOmVHVAYHYHLkLALHYmKASRDBRLkVKASRNSBOLABTYkLABRHmLYCXQVLYOQBVLAATKmLBDKmANKYKRTATHBRYTHZATVATHALHHZATKYATASRYSNVPHOMNVOMDHYVmLPNYYHVHALHYNVVATASRAYNNVPHOMNVHYVmKYATmYDOTmATASRYSBNVBARcMCRYmVATASROBRNVBQRBHGVYmASROBRTmVTRAVATSQVCYHmVATGLLYHmOcVABnK$pVZHBASROMHmPnYSBKmAYSAVASHAVMSPXHAVSB+ASRLBBVPNHHYVmMOmYHVHALHYNVLLKTLOBDATALHYHGVYmHHmPnYSBKmSRSPRHRASVLONHVHYHBSMOVATDBRYHALHHZATVHTBRkBLBBVLAMRSLVmYHYHLYKYBSRRVTLBYALkLMOn$PVTHRVHATHCMAHLAYABHYHVH$LXLVKYAZYOSnApYHVHVQNATVBAYSHHVAVRBCHBVKLHALHHKTVBHB$PRHZHVMXHYHVHATSMVMTXTHSMYmVHBDYLVYHVHLROHMKLSB+YYSRALKKLALVTHBRYTHKTVBHB$PRHTVRHHZHVAMRHDVRHAXRVnBNYKmASRYQVMVMAXRYKmVHNKRYASRYBAMARcRXVQHVRAVATMKVTHARcHHVAVATTXLAYHASRXLHYHVHBHGPRYTVMLXSRPHKLARCHLATZROVLATCMXVLAYOLHBHKLOSBKMHPKT$DmVOMRHADMHVCBYYmASRHPkYHVHBAPVVBXMTVVAMRVKLHGVYmOLMHOSHYHVHKKHLARcHZATMHXRYHApHGDVLHZHVAMRVOLASROZBVATBRYTYHVHALHYABTmASRKRTOMmBHVCYAVATmMARcMCRYmVYLKVVYOBDVALHYmAXRYmVYSTXVVLHmALHYmASRLAYDOVmVLAXLQLHmVYXRApYHVHBARcHHVALHBYAOLYHATKLHQLLHHKTVBHB$PRHZHVYTSmYHVHMOLADMTmBApVBXMHVBQCpGDVLVYSLKmALARcAXRTKYVmHZHHN$TRTLYHVHALHYNVVHNGLTLNVVLBNYNVODOVLmLOSVTATKLDBRYHTVRHHZATVHYHKYYBAVOLYkKLHDBRYmHALHHBRKHVHQLLHASRNTTYLPNYkVHSBTALLBBkBKLHGVYmASRHDYXkYHVHALHYkSMHVSBTODYHVHALHYkVSMOTBQLVKKLASRANKYMCVkHYVmATHVBNYkBKLLBBkVBKLNPSkVSBYHVHALHYkATSBVTkVRXMkVSBVQBCkMKLHOMYmASRHPYCkYHVHALHYkSMHAmYHYHNDXkBQCHHSMYmMSmYQBCkYHVHALHYkVMSmYQXkVHBYAkYHVHALHYkALHARcASRYRSVABTYkVYRSTHVHY+BkVHRBkMABTYkVMLYHVHALHYkATLBBkVATLBBZROkLAHBHATYHVHALHYkBKLLBBkVBKLNPSkLMOnXYYkVNTnYHVHALHYkATKLHALVTHALHOLAYBYkVOLSNAYkASRRDPVkVATHTSVBVSMOTBQVLYHVHVOSYTATKLMCVTYVASRANKYMCVkHYVmVHVTYRkYHVHALHYkBKLMOSHYDkBPRYB+NkVBPRYBHMTkVBPRYADMTkL+BHKYYSVBYHVHLSVSOLYkL+VBKASRSSOLABTYkKYTSMOBQVLYHVHALHYkLSMRMCVTYVVXQTYVHKTVBHB$PRHTVRHHZHKYTSVBALYHVHALHYkBKLLBBkVBKLNPSkKYHMCVHHZATASRANKYMCVkHYVmLANPLATHVAMMkVLARXQHHVALABSMYmHVALAMRMYYOLHLNVHSMYMHVYQXHLNVVYSMONVATHVNOSNHVLAMOBRLYmHVALAMRMYYOBRLNVALOBRHYmVYQXHLNVVYSMONVATHVNOSNHKYQRVBALYkHDBRMADBPYkVBLBBkLOSTVRAHNTTYLPNYkHYVmATHXYYmVATH+VBVATHMVTVATHROASRANKYMCVkHYVmLAHBHATYHVHALHYkLLKTBDRKYVVLSMRMCVTYVVXQTYVVMSP+YVVXYYTVRBYTVBRKkYHVHALHYkBARcASRATHBASMHLRSTHVAmYPNHLBBkVLATSMOVNDXTVHSTXVYTLALHYmAXRYmVOBDTmHGDTYLKmHYVmKYABDTABDVnLATARYKnYMYmOLHADMHASRATHOBRATHYRDnLBVASMHLRSTHHODTYBKmHYVmATHSMYmVATHARcHXYYmVHMVTNTTYLPNYkHBRKHVHQLLHVBXRTBXYYmLMOnTXYHATHVZROkLAHBHATYHVHALHYkLSMOBQLVVLDBQHBVKYHVAXYYkVARkYMYkLSBTOLHADMHASRNSBOYHVHLABTYkLABRHmLYCXQVLYOQBLTTLHmVYLkMSHVYDBRATHDBRYmHALHALKLYSRALVYAMRALHmBnMAHVOSRYmSNHANKYHYVmLAAVKLOVDLCATVLBVAVYHVHAMRALYLATOBRATHYRDnHZHYHVHALHYkHVAOBRLPNYkHVAYSMYDATHGVYmHALHMLPNYkVYRSTmYHVSOHVAOBRLPNYkKASRDBRYHVHVOSHYHVHLHmKASROSHL$YXVnVLOVGMLKYHAMRYVLARCmASRHSMYDATmVNTNmYHVHLPNYKmVOSYTmLHmKKLHMCVHASRCVYTYATKmXZQVVAMCVALTYRAVVALTORCVMPNYHmKYYHVHALHYkHVAHHLkOMkLAYRPkVLAYOZBkVYQRAMSHLYHVSOVYAMRALYVLOYNYKLYSRALXZQVAMcKYATHTBVAATHOmHZHALHARcASRNSBOYHVHLABTmLTTLHmVATHTNXYLNHAVTmVYHVHHVAHHLkLPNYkHVAYHYHOMkLAYRPkVLAYOZBkLATYRAVLATXTVYKTBMSHATHTVRHHZATVYTNHALHKHNYmBNYLVYHNSAYmATARVnBRYTYHVHVALKLZQNYYSRALVYCVMSHAVTmLAMRMQcSBOSNYmBMODSNTHSM+HBXGH$KVTBBVAKLYSRALLRAVTATPNYYHVHALHYkBMQVmASRYBXRTQRAATHTVRHHZATNGDKLYSRALBAZNYHmHQHLATHOmHANSYmVHNSYmVH+pVGRkASRBSORYkLMOnYSMOVVLMOnYLMDVVYRAVATYHVHALHYKmVSMRVLOSVTATKLDBRYHTVRHHZATVBNYHmASRLAYDOVYSMOVVLMDVLYRAHATYHVHALHYKmKLHYMYmASRATmXYYmOLHADMHASRATmOBRYmATHYRDnSMHLRSTHVYAMRYHVHALMSHHnQRBVYMYkLMVTQRAATYHVSOVHTYCBVBAHLMVODVACVNVVYLkMSHVYHVSOVYTYCBVBAHLMVODVYRAYHVHBAHLBOMVDONnVYOMDOMVDHONnOLPTXHAHLVYAMRYHVHALMSHHNkSKBOmABTYkVQmHOmHZHVZNHAXRYALHYNKRHARcASRHVABASMHBQRBVVOZBNYVHPRATBRYTYASRKRTYATVVXRHAPYBVBYVmHHVAVOZBTYmVH$TRTYPNYMHmVHYHLAKLVMCAHVROVTRBVTVCRVTVAMRBYVmHHVAHLAOLKYAYnALHYBQRBYMCAVNYHROVTHALHVANKYH$TRA$TYRPNYBYVmHHVAOLKLHROHASROSHKYPNHALALHYmAXRYmVOTHKTBVLKmATHSYRHHZATVLMDHATBNYYSRALSYMHBPYHmLMOnTHYHLYHSYRHHZATLODBBNYYSRALKYABYANVALHADMHASRNSBOTYLABTYVZBTXLBVDBSVAKLVSBOVDSnVPNHALALHYmAXRYmVOBDVmVNACVNYVHPRATBRYTYVHYHKYTMCAnATVROVTRBVTVCRVTVONTHHSYRHHZATLPNYVLODKYLATSKXMPYZROVKYYDOTYATYCRVASRHVAOSHHYVmB+RmABYANVALHARcASRNSBOTYVYKTBMSHATHSYRHHZATBYVmHHVAVYLMDHATBNYYSRALVYCVATYHVSOBnNVnVYAMRXZQVAMcKYATHTBYAATBNYYSRALALHARcASRNSBOTYLHmVANKYAHYHOMkVYHYKKLVTMSHLKTBATDBRYHTVRHHZATOL$PRODTMmVYCVMSHATHLVYmNSAYARVnBRYTYHVHLAMRLQXAT$PRHTVRHHZHVSMTmATVMCDARVnBRYTYHVHALHYKmVHYHSmBkLODKYANKYYDOTYATMRYkVATORPkHQSHHnBOVDNYXYOMKmHYVmMMRYmHYTmOmYHVHVApKYAXRYMVTYHQHYLVALYATKLZQNYSB+YKmVS+RYKmVADBRHBAZNYHmATHDBRYmHALHVAOYDHBmATHSMYmVATHARcKYYDOTYAXRYMVTYKYHSXTTSXTVnV$RTmMnHDRkASRCVYTYATKmVQRATATKmHROHBAXRYTHYMYmKYTOSVATHROBOYNYYHVHLHKOY$VBMOSHYDYKmVYDBRMSHBAZNYKLQHLYSRALATDBRYHSYRHHZATODTMmHAZYNVHSMYmVADBRHVTSMOHARcAMRYPYYORpKM+RLQXYTZLK+LAMRTYKSOYRmOLYDSAVKRBYBYmOLYOSBKYSmYHVHAQRAHBVGDLLALHYNVHCVRTMYmPOLVKYKLDRKYVMSP+ALAMVNHVAYnOVLCDYQVYSRHVASXTLVLABNYVMVMmDVROQSVPTLTLHLYHVHTGMLVZATOmNBLVLAXKmHLVAHVAABYkQNkHVAOSkVYKNNkZKRYMVTOVLmBYNVSNVTDRVDRSALABYkVYGDkZQNYkVYAMRVLkBHNXLOLYVnGVYmBHPRYDVBNYADmYCBGBLTOMYmLM$PRBNYYSRALKYXLQYHVHOMVYOQBXBLNXLTVYMCAHVBARcMDBRVBTHVYLLYSMnY$BBNHVYBVNNHVYCRNHVKAYSVnOYNVKNSRYOYRQNVOLGVZLYVYRXpYPRSKNPYVYQXHVYSAHVOLABRTVYHVHBDDYNXNVVAYnOMVALNKRYRKBHVOLBMVTYARcVYAKLTNVBTSDYVYNQHVDBSM$LOVSMnMXLMYSCVRXMATBQRVXLBCAnOmXLBKRYmVAYLYmBNYBSnVOTVDYmOmXLBKLYVTX+HVDmONBTSTHXMRVYSMnYSRVnVYBO+SMNTOBYTKSYTVY+SALVHOSHVVYNBLCVRYSOTVYQNAHVBZRYmBTVOBTYKOY$HVYZBXVLSDYmLAALHALHYmLAYDOVmXDSYmMQRBBAVLASORVmABTYKmCVRYLDkTSYVTSKXALMXLLkVYRAYHVHVYNAcMKO$BNYVVBNTYVVYAMRA$TYRHPNYMHmARAHMHAXRYTmKYDVRTHPKTHMHBNYmLAAMnBmHmQNAVNYBLAALKO$VNYBHBLYHmVANYAQNYAmBLAOmBGVYNBLAKOY$mKYASQDXHBAPYVTYQDODSAVLTXTYTVTAKLARcVYBLHVTLH+MV$DYHRYmA$PHOLYMVROVTXCYAKLHBmMZYROBVLXMYRSpVQ+BMRYRYVSnBHMTASLXBmOmXMTZXLYOPRMXVcTSKLXRBVMXDRYmAYMHGmBXVRGmBTVLHYVNQOmAYSSYBHAMRTYAPAYHmASBYTHMANVSZKRmLVLYKO$AVYBAGVRPnYNKRVCRYMVPnYAMRVYDNVRMHVLAYHVHPOLKLZATKYGVYABDOCVTHMHVAYnBHmTBVNHLVXKMVYSKYLVZATYBYNVLAXRYTmAYKHYRDpAXDALpVSNYmYNY$VRBBHAmLAKYCVRmMKRmVYHVHH$GYRmKYLAKCVRNVCVRmVAYBYNVPLYLYmKYMGPn$DmGPNmVMSDMTOMRHONBMVONBYRVSASKLTMRRTLMVXMTTNYNmYYNmVRASPTNYmAKZRHLAHVAKM$OMDYXTVmBAVCRTYLYNQmVSLmLOTTMV+RGLmKYQRVBYVmAYDmVXSOTDTLMVKYYDYnYHVHOMVVOLOBDYVYTNXmKYYRAHKYAZLTYDVAP$OCVRVOZVBVAMRAYALHYMVCVRX$YVBVASRXLBZBXYMVYAKLVYSTVYYnN$YKmYQVMVVYOZRKmYHYOLYKm$TRHRAVOTHKYANYANYHVAVAYnALHYmOMDYANYAMYTVAXYHMXCTYVANYARPAVAYnMYDYMCYLKYASAALSMYmYDYVAMRTYXYANKYLOLmAmSNVTYBRQXRBYVTAXZBMSP+YDYASYBNQmLCRYVLMSNAYASLmASKYRXCYMDmVXRBYTAKLBSRMDmXLLVSBYHMRASPROVTAVYBHRNYNVGVYmOMVKYDmOBDYVYQVmVNQmYSYBLCRYVVKPRADMTVOMVVYBAMSHVYDBRATKLDBRYHSYRHHZATBAZNYHOmHVAVHVSOBnNVnVYKLMSHLDBRATKLHDBRYmHALHALKLYSRALVYAMRALHmSYMVLBBKmLKLHDBRYmASRANKYMOYDBKmHYVmASRTCVmATBNYKmLSMRLOSVTATKLDBRYHTVRHHZATKYLADBRRQHVAMKmKYHVAXYYKmVBDBRHZHTARYKVYMYmOLHADMHASRATmOBRYmATHYRDnSMHLRSTHVYDBRYHVHALMSHBOCmHYVmHZHLAMROLHALHRHOBRYmHZHHRNBVASRBARcMVABASROLPNYYRXVVRAHATARcKNOnASRANYNTnLBNYYSRALLAXZHVMTBHRASRATHOLHSMHVHA$pALOMYkKASRMTAHRnAXYkBHRHHRVYA$pALOMYVOLASRMOLTmBYBTVkBNYYSRALBMYMRYBTQDSMDBRCnOLASRLAQDSTmAVTYBTVkBNYYSRALKYMNGDTRAHATHARcVSMHLATBVAALHARcASRANYNTnLBNYYSRALVZATHBRKHASRBRkMSHAYSHALHYmATBNYYSRALLPNYMVTVVYAMRYHVHM$YNYBAVZRXMSOYRLMVHVPYOMHRPARnVATHMRBBTQDSMYMYNVASDTLMVApXBBOMYmKLQDSYVBYDkVHmTKVLRGLkYSAMDBRTYkTVRHCVHLNVMSHMVRSHQHLTYOQBVYHYBYSRVnMLkBHTA$pRASYOmYXDSB+YYSRALYXYRAVBnVALYMTVYHYMTYVM$PRVZATLYHVDHVYAMRSMOYHVHQVLYHVDHVALOMVTBYANVYDYVRBLVVOZRMCRYVTHYHVLLVYAMRTMYkVAVRYkLAYSX$YDkASRN$YTVBM$HTRYBHVOLMYMRYBHHAMRLABYVVLAMVLARAYTYVVATAXYVLAHKYRVATBNVLAYDOKYSMRVAMRTkVBRYTkYNCRVYVRVMSP+YkLYOQBVTVRTkLYSRALYSYMVQ+VRHBAPkVKLYLOLMZBXkBRkYHVHXYLVVPOLYDYVTRCHMXcMTNYmQMYVVMSNAYVMnYQVMVnLBNYMnAMRYDYDYHVHYSKnLB+XOLYVXPpOLYVKLHYVmVBYnKTPYVSKnVLYV$pAMRMBRKTYHVHARCVMMGDSMYmM+LVMTHVmRBCTTXTVMMGDTBVATSMSVMMGDGRSYRXYmVMRASHRRYQDmVMMGDGBOVTOVLmVMMGDARcVMLAHVRCVnSKNY$NHTBVATHLRASYV$pVLQDQDNZYRAXYVBKVRSVRVHDRLVVQRNYRAmQRNYVBHmOMYmYNGXYXDVAP$YARcVHmRBBVTAPRYmVHmALPYMNSHVLZBVLnAMRSMXZBVLnBCATkVYSSKRBAHLYkOMYmHRYQRAVSmYZBXVZBXYCDQKYSPOYMYmYYNQVVSPNY+MVNYXVLVLGDAMRBRVkMRXYBGDKLBYASKnV+RpZRVOApQDQDVYRARASYTLVKYSmXLQTMXQQ$PVnVYTARASYOmCDQTYHVHOSHVMSP+YVOmYSRALVLDnAMRDnGVRARYHYZNQMnHBSnVLNPTLYAMRNPTLYSBORCVnVMLABRKTYHVHYmVDRVmYRSHVLASRAMRBRVkMBNYmASRYHYRCVYAXYVV+BLBSMnRGLVBRZLVNXSTMNOLkVKYMYkDBAkAYnKALYSRVnRKBSMYmBOZRkVBGAVTVSXQYmMONHALHYQDmVMTXTZROTOVLmVYGRSMPNYkAVYBVYAMRHSMDVYSKnYSRALB+XBDDOYnYOQBALARcDGnVTYRVSApSMYVYORPV+LASRYkYSRALMYKMVkOmNVSOBYHVHMGnOZRkVASRXRBGAVTkVYKXSVAYBYkLkVATHOLBMVTYMVTDRkVYOLMSHMORBTMVABALHRNBVRASHP$GHASROLPNYYRXVVYRAHVYHVHATKLHARcATHGLODODDnVATKLNPTLYVATARcAPRYmVMNSHVATKLARcYHVDHODHYmHAXRVnVATHNGBVATHKKRBQOTYRXVOYRHTMRYmODCORVYAMRYHVHALYVZATHARcASRNSBOTYLABRHmLYCXQVLYOQBLAMRLZROkATNNHHRAYTYkBOYNYkVSMHLATOBRVYMTSmMSHOBDYHVHBARcMVABOLPYYHVHVYQBRATVBGYBARcMVABMVLBYTPOVRVLAYDOAYSATQBRTVODHYVmHZHVMSHBnMAHVOSRYmSNHBMTVLAKHTHOYNVVLAN$LXHVYBKVBNYYSRALATMSHBORBTMVABSLSYmYVmVYTMVYMYBKYABLMSHVYHVSOBnNVnMLARVXXKMHKY$MkMSHATYDYVOLYVVYSMOVALYVBNYYSRALVYOSVKASRCVHYHVHATMSHVLAQmNBYAOVDBYSRALKMSHASRYDOVYHVHPNYmALPNYmLKLHATTVHMVPTYmASRSLXVYHVHLOSVTBARcMCRYmLPROHVLKLOBDYVVLKLARCVVLKLHYDHXZQHVLKLHMVRAHGDVLASROSHMSHLOYNYKLYSRAL

 
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
 
================================================================================
 
This version of Deuteronomy with 54,892 Hebrew letters (22 plus 5 Finals) 
is adapted from Steve Gross's transliterated Tanach, 
including Torah, 
which provides an English transliterated ASCII version of Tanach. 
 
See http://www.shamash.org/tanach/tanach/text/transliterated.tanach/
 
 
================================================================================