Here is a pdf version of this page.  
============================================================================
 
This version of Exodus with 63,529 Hebrew letters (22 plus 5 Finals) 
is adapted from Steve Gross's transliterated Tanach, 
including Torah, 
which provides an English transliterated ASCII format. 
 
See http://www.shamash.org/tanach/tanach/text/transliterated.tanach/
 
 
============================================================================
 
 
	  HEBREW-ENGLISH LETTER EQUIVALENTS
	
ALEF    A
BET     B
GIMEL    G
DALET    D
HEY     H
VAV     V
ZAYIN    Z
HET     X
TET     +
YUD     Y
KAF     K
LAMED    L
MEM     M
NUN     N
SAMEH    $
AYIN    O
PEH     P
TZADE    C
QOF     Q
RESH    R
SHIN/SIN  S
TAV     T
KAF SOFIT  k
MEM SOFIT  m
NUN SOFIT  n
PEH SOFIT  p
TZADE SOFIT c
 
 
================================================================================
 
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
 
================================================================================
 
 

VALHSMVTBNYYSRALHBAYmMCRYMHATYOQBAYSVBYTVBAVRAVBnSMOVnLVYVYHVDHYSSKRZBVLnVBNYMnDnVNPTLYGDVASRVYHYKLNPSYCAYYRkYOQBSBOYmNPSVYV$pHYHBMCRYmVYMTYV$pVKLAXYVVKLHDVRHHVAVBNYYSRALPRVVYSRCVVYRBVVYOCMVBMADMADVTMLAHARcATmVYQmMLkXDSOLMCRYmASRLAYDOATYV$pVYAMRALOMVHNHOmBNYYSRALRBVOCVmMMNVHBHNTXKMHLVPnYRBHVHYHKYTQRANHMLXMHVNV$pGmHVAOLSNAYNVVNLXmBNVVOLHMnHARcVYSYMVOLYVSRYM$YmLMOnONTVB$BLTmVYBnORYM$KNVTLPROHATPTmVATROM$$VKASRYONVATVKnYRBHVKnYPRcVYQCVMPNYBNYYSRALVYOBDVMCRYmATBNYYSRALBPRkVYMRRVATXYYHmBOBDHQSHBXMRVBLBNYmVBKLOBDHBSDHATKLOBDTmASROBDVBHmBPRkVYAMRMLkMCRYmLMYLDTHOBRYTASRSmHAXTSPRHVSmHSNYTPVOHVYAMRBYLDKnATHOBRYVTVRAYTnOLHABNYmAmBnHVAVHMTnATVVAmBTHVAVXYHVTYRAnHMYLDTATHALHYmVLAOSVKASRDBRALYHnMLkMCRYmVTXYYnATHYLDYmVYQRAMLkMCRYmLMYLDTVYAMRLHnMDVOOSYTnHDBRHZHVTXYYnATHYLDYmVTAMRnHMYLDTALPROHKYLAKNSYmHMCRYTHOBRYTKYXYVTHNHB+RmTBVAALHnHMYLDTVYLDVVYY+BALHYmLMYLDTVYRBHOmVYOCMVMADVYHYKYYRAVHMYLDTATHALHYmVYOSLHmBTYmVYCVPROHLKLOMVLAMRKLHBnHYLVDHYARHTSLYKHVVKLHBTTXYVnVYLkAYSMBYTLVYVYQXATBTLVYVTHRHASHVTLDBnVTRAATVKY+VBHVAVTCPNHVSLSHYRXYmVLAYKLHOVDHCPYNVVTQXLVTBTGMAVTXMRHBXMRVBZPTVTSmBHATHYLDVTSmB$VpOLSPTHYARVTTCBAXTVMRXQLDOHMHYOSHLVVTRDBTPROHLRXcOLHYARVNORTYHHLKTOLYDHYARVTRAATHTBHBTVkH$VpVTSLXATAMTHVTQXHVTPTXVTRAHVATHYLDVHNHNORBKHVTXMLOLYVVTAMRMYLDYHOBRYmZHVTAMRAXTVALBTPROHHALkVQRATYLkASHMYNQTMnHOBRYTVTYNQLkATHYLDVTAMRLHBTPROHLKYVTLkHOLMHVTQRAATAmHYLDVTAMRLHBTPROHHYLYKYATHYLDHZHVHYNQHVLYVANYATnATSKRkVTQXHASHHYLDVTNYQHVVYGDLHYLDVTBAHVLBTPROHVYHYLHLBnVTQRASMVMSHVTAMRKYMnHMYmMSYTHVVYHYBYMYmHHmVYGDLMSHVYCAALAXYVVYRAB$BLTmVYRAAYSMCRYMKHAYSOBRYMAXYVVYPnKHVKHVYRAKYAYnAYSVYkATHMCRYVY+MNHVBXVLVYCABYVmHSNYVHNHSNYANSYmOBRYmNCYmVYAMRLRSOLMHTKHROkVYAMRMYSMkLAYSSRVSP+OLYNVHLHRGNYATHAMRKASRHRGTATHMCRYVYYRAMSHVYAMRAKnNVDOHDBRVYSMOPROHATHDBRHZHVYBQSLHRGATMSHVYBRXMSHMPNYPROHVYSBBARcMDYnVYSBOLHBARVLKHnMDYnSBOBNVTVTBANHVTDLNHVTMLANHATHRH+YmLHSQVTCAnABYHnVYBAVHROYmVYGRSVmVYQmMSHVYVSOnVYSQATCANmVTBANHALROVALABYHnVYAMRMDVOMHRTnBAHYVmVTAMRnAYSMCRYHCYLNVMYDHROYmVGmDLHDLHLNVVYSQATHCAnVYAMRALBNTYVVAYVLMHZHOZBTnATHAYSQRAnLVVYAKLLXmVYVALMSHLSBTATHAYSVYTnATCPRHBTVLMSHVTLDBnVYQRAATSMVGRSmKYAMRGRHYYTYBARcNKRYHVYHYBYMYmHRBYmHHmVYMTMLkMCRYmVYANXVBNYYSRALMnHOBDHVYZOQVVTOLSVOTmALHALHYmMnHOBDHVYSMOALHYmATNAQTmVYZKRALHYmATBRYTVATABRHmATYCXQVATYOQBVYRAALHYmATBNYYSRALVYDOALHYmVMSHHYHROHATCAnYTRVXTNVKHnMDYnVYNHGATHCAnAXRHMDBRVYBAALHRHALHYmXRBHVYRAMLAkYHVHALYVBLBTASMTVkH$NHVYRAVHNHH$NHBORBASVH$NHAYNNVAKLVYAMRMSHA$RHNAVARAHATHMRAHHGDLHZHMDVOLAYBORH$NHVYRAYHVHKY$RLRAVTVYQRAALYVALHYmMTVkH$NHVYAMRMSHMSHVYAMRHNNYVYAMRALTQRBHLmSLNOLYkMOLRGLYkKYHMQVmASRATHOVMDOLYVADMTQDSHVAVYAMRANKYALHYABYkALHYABRHmALHYYCXQVALHYYOQBVY$TRMSHPNYVKYYRAMHBY+ALHALHYmVYAMRYHVHRAHRAYTYATONYOMYASRBMCRYmVATCOQTmSMOTYMPNYNGSYVKYYDOTYATMKABYVVARDLHCYLVMYDMCRYmVLHOLTVMnHARcHHVAALARc+VBHVRXBHALARcZBTXLBVDBSALMQVmHKNONYVHXTYVHAMRYVHPRZYVHXVYVHYBV$YVOTHHNHCOQTBNYYSRALBAHALYVGmRAYTYATHLXcASRMCRYmLXCYmATmVOTHLKHVASLXkALPROHVHVCAATOMYBNYYSRALMMCRYmVYAMRMSHALHALHYmMYANKYKYALkALPROHVKYAVCYAATBNYYSRALMMCRYmVYAMRKYAHYHOMkVZHLkHAVTKYANKYSLXTYkBHVCYAkATHOmMMCRYmTOBDVnATHALHYmOLHHRHZHVYAMRMSHALHALHYmHNHANKYBAALBNYYSRALVAMRTYLHmALHYABVTYKmSLXNYALYKmVAMRVLYMHSMVMHAMRALHmVYAMRALHYmALMSHAHYHASRAHYHVYAMRKHTAMRLBNYYSRALAHYHSLXNYALYKmVYAMROVDALHYmALMSHKHTAMRALBNYYSRALYHVHALHYABTYKmALHYABRHmALHYYCXQVALHYYOQBSLXNYALYKmZHSMYLOLmVZHZKRYLDRDRLkVA$PTATZQNYYSRALVAMRTALHmYHVHALHYABTYKmNRAHALYALHYABRHmYCXQVYOQBLAMRPQDPQDTYATKmVATHOSVYLKmBMCRYmVAMRAOLHATKmMONYMCRYmALARcHKNONYVHXTYVHAMRYVHPRZYVHXVYVHYBV$YALARcZBTXLBVDBSVSMOVLQLkVBATATHVZQNYYSRALALMLkMCRYmVAMRTmALYVYHVHALHYHOBRYYmNQRHOLYNVVOTHNLKHNADRkSLSTYMYmBMDBRVNZBXHLYHVHALHYNVVANYYDOTYKYLAYTnATKmMLkMCRYmLHLkVLABYDXZQHVSLXTYATYDYVHKYTYATMCRYmBKLNPLATYASRAOSHBQRBVVAXRYKnYSLXATKmVNTTYATXnHOmHZHBOYNYMCRYmVHYHKYTLKVnLATLKVRYQmVSALHASHMSKNTHVMGRTBYTHKLYK$pVKLYZHBVSMLTVSMTmOLBNYKmVOLBNTYKmVNCLTmATMCRYmVYOnMSHVYAMRVHnLAYAMYNVLYVLAYSMOVBQLYKYYAMRVLANRAHALYkYHVHVYAMRALYVYHVHMZHBYDkVYAMRM+HVYAMRHSLYKHVARCHVYSLKHVARCHVYHYLNXSVYN$MSHMPNYVVYAMRYHVHALMSHSLXYDkVAXZBZNBVVYSLXYDVVYXZQBVVYHYLM+HBKPVLMOnYAMYNVKYNRAHALYkYHVHALHYABTmALHYABRHmALHYYCXQVALHYYOQBVYAMRYHVHLVOVDHBANAYDkBXYQkVYBAYDVBXYQVVYVCAHVHNHYDVMCROTKSLGVYAMRHSBYDkALXYQkVYSBYDVALXYQVVYVCAHMXYQVVHNHSBHKBSRVVHYHAmLAYAMYNVLkVLAYSMOVLQLHATHRASVnVHAMYNVLQLHATHAXRVnVHYHAmLAYAMYNVGmLSNYHATVTHALHVLAYSMOVnLQLkVLQXTMMYMYHYARVSPKTHYBSHVHYVHMYmASRTQXMnHYARVHYVLDmBYBSTVYAMRMSHALYHVHBYADNYLAAYSDBRYmANKYGmMTMVLGmMSLSmGmMAZDBRkALOBDkKYKBDPHVKBDLSVnANKYVYAMRYHVHALYVMYSmPHLADmAVMYYSVmALmAVXRSAVPQXAVOVRHLAANKYYHVHVOTHLkVANKYAHYHOmPYkVHVRYTYkASRTDBRVYAMRBYADNYSLXNABYDTSLXVYXRApYHVHBMSHVYAMRHLAAHRnAXYkHLVYYDOTYKYDBRYDBRHVAVGmHNHHVAYCALQRATkVRAkVSMXBLBVVDBRTALYVVSMTATHDBRYmBPYVVANKYAHYHOmPYkVOmPYHVVHVRYTYATKmATASRTOSVnVDBRHVALkALHOmVHYHHVAYHYHLkLPHVATHTHYHLVLALHYmVATHM+HHZHTQXBYDkASRTOSHBVATHATTVYLkMSHVYSBALYTRXTNVVYAMRLVALKHNAVASVBHALAXYASRBMCRYmVARAHHOVDmXYYmVYAMRYTRVLMSHLkLSLVmVYAMRYHVHALMSHBMDYnLkSBMCRYmKYMTVKLHANSYmHMBQSYmATNPSkVYQXMSHATASTVVATBNYVVYRKBmOLHXMRVYSBARCHMCRYmVYQXMSHATM+HHALHYmBYDVVYAMRYHVHALMSHBLKTkLSVBMCRYMHRAHKLHMPTYmASRSMTYBYDkVOSYTmLPNYPROHVANYAXZQATLBVVLAYSLXATHOmVAMRTALPROHKHAMRYHVHBNYBKRYYSRALVAMRALYkSLXATBNYVYOBDNYVTMAnLSLXVHNHANKYHRGATBNkBKRkVYHYBDRkBMLVnVYPGSHVYHVHVYBQSHMYTVVTQXCPRHCRVTKRTATORLTBNHVTGOLRGLYVVTAMRKYXTnDMYmATHLYVYRpMMNVAZAMRHXTnDMYmLMVLTVYAMRYHVHALAHRnLkLQRATMSHHMDBRHVYLkVYPGSHVBHRHALHYmVYSQLVVYGDMSHLAHRnATKLDBRYYHVHASRSLXVVATKLHATTASRCVHVVYLkMSHVAHRnVYA$PVATKLZQNYBNYYSRALVYDBRAHRnATKLHDBRYmASRDBRYHVHALMSHVYOSHATTLOYNYHOmVYAMnHOmVYSMOVKYPQDYHVHATBNYYSRALVKYRAHATONYmVYQDVVYSTXVVVAXRBAVMSHVAHRnVYAMRVALPROHKHAMRYHVHALHYYSRALSLXATOMYVYXGVLYBMDBRVYAMRPROHMYYHVHASRASMOBQLVLSLXATYSRALLAYDOTYATYHVHVGmATYSRALLAASLXVYAMRVALHYHOBRYmNQRAOLYNVNLKHNADRkSLSTYMYmBMDBRVNZBXHLYHVHALHYNVPnYPGONVBDBRAVBXRBVYAMRALHmMLkMCRYmLMHMSHVAHRnTPRYOVATHOmMMOSYVLKVL$BLTYKmVYAMRPROHHnRBYmOTHOmHARcVHSBTmATmM$BLTmVYCVPROHBYVmHHVAATHNGSYmBOmVATS+RYVLAMRLATA$PVnLTTTBnLOmLLBnHLBNYmKTMVLSLSmHmYLKVVQSSVLHmTBnVATMTKNTHLBNYmASRHmOSYmTMVLSLSmTSYMVOLYHmLATGROVMMNVKYNRPYmHmOLKnHmCOQYmLAMRNLKHNZBXHLALHYNVTKBDHOBDHOLHANSYmVYOSVBHVALYSOVBDBRYSQRVYCAVNGSYHOmVS+RYVVYAMRVALHOmLAMRKHAMRPROHAYNNYNTnLKmTBnATmLKVQXVLKmTBnMASRTMCAVKYAYnNGROMOBDTKmDBRVYPcHOmBKLARcMCRYmLQSSQSLTBnVHNGSYmACYmLAMRKLVMOSYKmDBRYVmBYVMVKASRBHYVTHTBnVYKVS+RYBNYYSRALASRSMVOLHmNGSYPROHLAMRMDVOLAKLYTmXQKmLLBnKTMVLSLSmGmTMVLGmHYVmVYBAVS+RYBNYYSRALVYCOQVALPROHLAMRLMHTOSHKHLOBDYkTBnAYnNTnLOBDYkVLBNYmAMRYmLNVOSVVHNHOBDYkMKYmVX+ATOMkVYAMRNRPYmATmNRPYmOLKnATmAMRYmNLKHNZBXHLYHVHVOTHLKVOBDVVTBnLAYNTnLKmVTKnLBNYmTTNVVYRAVS+RYBNYYSRALATmBROLAMRLATGROVMLBNYKmDBRYVmBYVMVVYPGOVATMSHVATAHRnNCBYmLQRATmBCATmMATPROHVYAMRVALHmYRAYHVHOLYKmVYSP+ASRHBASTmATRYXNVBOYNYPROHVBOYNYOBDYVLTTXRBBYDmLHRGNVVYSBMSHALYHVHVYAMRADNYLMHHROTHLOmHZHLMHZHSLXTNYVMAZBATYALPROHLDBRBSMkHROLOmHZHVHCLLAHCLTATOMkVYAMRYHVHALMSHOTHTRAHASRAOSHLPROHKYBYDXZQHYSLXmVBYDXZQHYGRSmMARCVVYDBRALHYmALMSHVYAMRALYVANYYHVHVARAALABRHmALYCXQVALYOQBBALSDYVSMYYHVHLANVDOTYLHmVGmHQMTYATBRYTYATmLTTLHmATARcKNOnATARcMGRYHmASRGRVBHVGmANYSMOTYATNAQTBNYYSRALASRMCRYmMOBDYmATmVAZKRATBRYTYLKnAMRLBNYYSRALANYYHVHVHVCATYATKmMTXT$BLTMCRYmVHCLTYATKmMOBDTmVGALTYATKmBZRVON+VYHVBSP+YmGDLYmVLQXTYATKmLYLOmVHYYTYLKmLALHYmVYDOTmKYANYYHVHALHYKmHMVCYAATKmMTXT$BLVTMCRYmVHBATYATKmALHARcASRNSATYATYDYLTTATHLABRHmLYCXQVLYOQBVNTTYATHLKmMVRSHANYYHVHVYDBRMSHKnALBNYYSRALVLASMOVALMSHMQCRRVXVMOBDHQSHVYDBRYHVHALMSHLAMRBADBRALPROHMLkMCRYmVYSLXATBNYYSRALMARCVVYDBRMSHLPNYYHVHLAMRHnBNYYSRALLASMOVALYVAYkYSMONYPROHVANYORLSPTYmVYDBRYHVHALMSHVALAHRnVYCVmALBNYYSRALVALPROHMLkMCRYmLHVCYAATBNYYSRALMARcMCRYmALHRASYBYTABTmBNYRAVBnBKRYSRALXNVkVPLVAXCRnVKRMYALHMSPXTRAVBnVBNYSMOVnYMVALVYMYnVAHDVYKYnVCXRVSAVLBnHKNONYTALHMSPXTSMOVnVALHSMVTBNYLVYLTLDTmGRSVnVQHTVMRRYVSNYXYYLVYSBOVSLSYmVMATSNHBNYGRSVnLBNYVSMOYLMSPXTmVBNYQHTOMRmVYCHRVXBRVnVOZYALVSNYXYYQHTSLSVSLSYmVMATSNHVBNYMRRYMXLYVMVSYALHMSPXTHLVYLTLDTmVYQXOMRmATYVKBDDDTVLVLASHVTLDLVATAHRnVATMSHVSNYXYYOMRmSBOVSLSYmVMATSNHVBNYYCHRQRXVNPGVZKRYVBNYOZYALMYSALVALCPnV$TRYVYQXAHRnATALYSBOBTOMYNDBAXVTNXSVnLVLASHVTLDLVATNDBVATABYHVAATALOZRVATAYTMRVBNYQRXA$YRVALQNHVABYA$pALHMSPXTHQRXYVALOZRBnAHRnLQXLVMBNVTPV+YALLVLASHVTLDLVATPYNX$ALHRASYABVTHLVYmLMSPXTmHVAAHRnVMSHASRAMRYHVHLHmHVCYAVATBNYYSRALMARcMCRYmOLCBATmHmHMDBRYmALPROHMLkMCRYmLHVCYAATBNYYSRALMMCRYmHVAMSHVAHRnVYHYBYVmDBRYHVHALMSHBARcMCRYmVYDBRYHVHALMSHLAMRANYYHVHDBRALPROHMLkMCRYmATKLASRANYDBRALYkVYAMRMSHLPNYYHVHHnANYORLSPTYmVAYkYSMOALYPROHVYAMRYHVHALMSHRAHNTTYkALHYmLPROHVAHRnAXYkYHYHNBYAkATHTDBRATKLASRACVkVAHRnAXYkYDBRALPROHVSLXATBNYYSRALMARCVVANYAQSHATLBPROHVHRBYTYATATTYVATMVPTYBARcMCRYmVLAYSMOALKmPROHVNTTYATYDYBMCRYmVHVCATYATCBATYATOMYBNYYSRALMARcMCRYmBSP+YmGDLYmVYDOVMCRYmKYANYYHVHBN+TYATYDYOLMCRYmVHVCATYATBNYYSRALMTVKmVYOSMSHVAHRnKASRCVHYHVHATmKnOSVVMSHBnSMNYmSNHVAHRnBnSLSVSMNYmSNHBDBRmALPROHVYAMRYHVHALMSHVALAHRnLAMRKYYDBRALKmPROHLAMRTNVLKmMVPTVAMRTALAHRnQXATM+kVHSLkLPNYPROHYHYLTNYnVYBAMSHVAHRnALPROHVYOSVKnKASRCVHYHVHVYSLkAHRnATM+HVLPNYPROHVLPNYOBDYVVYHYLTNYnVYQRAGmPROHLXKMYmVLMKSPYmVYOSVGmHmXR+MYMCRYmBLH+YHmKnVYSLYKVAYSM+HVVYHYVLTNYNmVYBLOM+HAHRnATM+TmVYXZQLBPROHVLASMOALHmKASRDBRYHVHVYAMRYHVHALMSHKBDLBPROHMAnLSLXHOmLkALPROHBBQRHNHYCAHMYMHVNCBTLQRATVOLSPTHYARVHM+HASRNHPkLNXSTQXBYDkVAMRTALYVYHVHALHYHOBRYmSLXNYALYkLAMRSLXATOMYVYOBDNYBMDBRVHNHLASMOTODKHKHAMRYHVHBZATTDOKYANYYHVHHNHANKYMKHBM+HASRBYDYOLHMYmASRBYARVNHPKVLDmVHDGHASRBYARTMVTVBASHYARVNLAVMCRYmLSTVTMYmMnHYARVYAMRYHVHALMSHAMRALAHRnQXM+kVN+HYDkOLMYMYMCRYmOLNHRTmOLYARYHmVOLAGMYHmVOLKLMQVHMYMYHmVYHYVDmVHYHDmBKLARcMCRYmVBOCYmVBABNYmVYOSVKnMSHVAHRnKASRCVHYHVHVYRmBM+HVYkATHMYmASRBYARLOYNYPROHVLOYNYOBDYVVYHPKVKLHMYmASRBYARLDmVHDGHASRBYARMTHVYBASHYARVLAYKLVMCRYmLSTVTMYmMnHYARVYHYHDmBKLARcMCRYmVYOSVKnXR+MYMCRYmBL+YHmVYXZQLBPROHVLASMOALHmKASRDBRYHVHVYPnPROHVYBAALBYTVVLASTLBVGmLZATVYXPRVKLMCRYm$BYBTHYARMYmLSTVTKYLAYKLVLSTTMMYMYHYARVYMLASBOTYMYmAXRYHKVTYHVHATHYARVYAMRYHVHALMSHBAALPROHVAMRTALYVKHAMRYHVHSLXATOMYVYOBDNYVAmMAnATHLSLXHNHANKYNGpATKLGBVLkBCPRDOYmVSRcHYARCPRDOYmVOLVVBAVBBYTkVBXDRMSKBkVOLM+TkVBBYTOBDYkVBOMkVBTNVRYkVBMSARVTYkVBKHVBOMkVBKLOBDYkYOLVHCPRDOYmVYAMRYHVHALMSHAMRALAHRnN+HATYDkBM+kOLHNHRTOLHYARYmVOLHAGMYmVHOLATHCPRDOYmOLARcMCRYmVY+AHRnATYDVOLMYMYMCRYmVTOLHCPRDOVTK$ATARcMCRYmVYOSVKnHXR+MYmBL+YHmVYOLVATHCPRDOYmOLARcMCRYmVYQRAPROHLMSHVLAHRnVYAMRHOTYRVALYHVHVY$RHCPRDOYmMMNYVMOMYVASLXHATHOmVYZBXVLYHVHVYAMRMSHLPROHHTPAROLYLMTYAOTYRLkVLOBDYkVLOMkLHKRYTHCPRDOYmMMkVMBTYkRQBYARTSARNHVYAMRLMXRVYAMRKDBRkLMOnTDOKYAYnKYHVHALHYNVV$RVHCPRDOYmMMkVMBTYkVMOBDYkVMOMkRQBYARTSARNHVYCAMSHVAHRnMOmPROHVYCOQMSHALYHVHOLDBRHCPRDOYmASRSmLPROHVYOSYHVHKDBRMSHVYMTVHCPRDOYmMnHBTYmMnHXCRTVMnHSDTVYCBRVATmXMRmXMRmVTBASHARcVYRAPROHKYHYTHHRVXHVHKBDATLBVVLASMOALHmKASRDBRYHVHVYAMRYHVHALMSHAMRALAHRnN+HATM+kVHkATOPRHARcVHYHLKNmBKLARcMCRYmVYOSVKnVY+AHRnATYDVBM+HVVYkATOPRHARcVTHYHKNmBADmVBBHMHKLOPRHARcHYHKNYmBKLARcMCRYmVYOSVKnHXR+MYmBL+YHmLHVCYAATHKNYmVLAYKLVVTHYHKNmBADmVBBHMHVYAMRVHXR+MmALPROHACBOALHYmHVAVYXZQLBPROHVLASMOALHmKASRDBRYHVHVYAMRYHVHALMSHHSKmBBQRVHTYCBLPNYPROHHNHYVCAHMYMHVAMRTALYVKHAMRYHVHSLXOMYVYOBDNYKYAmAYNkMSLXATOMYHNNYMSLYXBkVBOBDYkVBOMkVBBTYkATHORBVMLAVBTYMCRYmATHORBVGmHADMHASRHmOLYHVHPLYTYBYVmHHVAATARcGSnASROMYOMDOLYHLBLTYHYVTSmORBLMOnTDOKYANYYHVHBQRBHARcVSMTYPDTBYnOMYVBYnOMkLMXRYHYHHATHZHVYOSYHVHKnVYBAORBKBDBYTHPROHVBYTOBDYVVBKLARcMCRYmTSXTHARcMPNYHORBVYQRAPROHALMSHVLAHRnVYAMRLKVZBXVLALHYKmBARcVYAMRMSHLANKVnLOSVTKnKYTVOBTMCRYmNZBXLYHVHALHYNVHnNZBXATTVOBTMCRYmLOYNYHmVLAY$QLNVDRkSLSTYMYmNLkBMDBRVZBXNVLYHVHALHYNVKASRYAMRALYNVVYAMRPROHANKYASLXATKmVZBXTmLYHVHALHYKmBMDBRRQHRXQLATRXYQVLLKTHOTYRVBODYVYAMRMSHHNHANKYYVCAMOMkVHOTRTYALYHVHV$RHORBMPROHMOBDYVVMOMVMXRRQALY$pPROHHTLLBLTYSLXATHOmLZBXLYHVHVYCAMSHMOmPROHVYOTRALYHVHVYOSYHVHKDBRMSHVY$RHORBMPROHMOBDYVVMOMVLANSARAXDVYKBDPROHATLBVGmBPOmHZATVLASLXATHOmVYAMRYHVHALMSHBAALPROHVDBRTALYVKHAMRYHVHALHYHOBRYmSLXATOMYVYOBDNYKYAmMAnATHLSLXVOVDkMXZYQBmHNHYDYHVHHVYHBMQNkASRBSDHB$V$YmBXMRYmBGMLYmBBQRVBCAnDBRKBDMADVHPLHYHVHBYnMQNHYSRALVBYnMQNHMCRYmVLAYMVTMKLLBNYYSRALDBRVYSmYHVHMVODLAMRMXRYOSHYHVHHDBRHZHBARcVYOSYHVHATHDBRHZHMMXRTVYMTKLMQNHMCRYmVMMQNHBNYYSRALLAMTAXDVYSLXPROHVHNHLAMTMMQNHYSRALODAXDVYKBDLBPROHVLASLXATHOmVYAMRYHVHALMSHVALAHRnQXVLKmMLAXPNYKmPYXKBSnVZRQVMSHHSMYMHLOYNYPROHVHYHLABQOLKLARcMCRYmVHYHOLHADmVOLHBHMHLSXYnPRXABOBOTBKLARcMCRYmVYQXVATPYXHKBSnVYOMDVLPNYPROHVYZRQATVMSHHSMYMHVYHYSXYnABOBOTPRXBADmVBBHMHVLAYKLVHXR+MYmLOMDLPNYMSHMPNYHSXYnKYHYHHSXYnBXR+MmVBKLMCRYmVYXZQYHVHATLBPROHVLASMOALHmKASRDBRYHVHALMSHVYAMRYHVHALMSHHSKmBBQRVHTYCBLPNYPROHVAMRTALYVKHAMRYHVHALHYHOBRYmSLXATOMYVYOBDNYKYBPOmHZATANYSLXATKLMGPTYALLBkVBOBDYkVBOMkBOBVRTDOKYAYnKMNYBKLHARcKYOTHSLXTYATYDYVAkAVTkVATOMkBDBRVTKXDMnHARcVAVLmBOBVRZATHOMDTYkBOBVRHRATkATKXYVLMOn$PRSMYBKLHARcOVDkM$TVLLBOMYLBLTYSLXmHNNYMM+YRKOTMXRBRDKBDMADASRLAHYHKMHVBMCRYmLMnHYVmHV$DHVODOTHVOTHSLXHOZATMQNkVATKLASRLkBSDHKLHADmVHBHMHASRYMCABSDHVLAYA$pHBYTHVYRDOLHmHBRDVMTVHYRAATDBRYHVHMOBDYPROHHNY$ATOBDYVVATMQNHVALHBTYmVASRLASmLBVALDBRYHVHVYOZBATOBDYVVATMQNHVBSDHVYAMRYHVHALMSHN+HATYDkOLHSMYmVYHYBRDBKLARcMCRYmOLHADmVOLHBHMHVOLKLOSBHSDHBARcMCRYmVY+MSHATM+HVOLHSMYmVYHVHNTnQLTVBRDVTHLkASARCHVYM+RYHVHBRDOLARcMCRYmVYHYBRDVASMTLQXTBTVkHBRDKBDMADASRLAHYHKMHVBKLARcMCRYmMAZHYTHLGVYVYkHBRDBKLARcMCRYmATKLASRBSDHMADmVODBHMHVATKLOSBHSDHHKHHBRDVATKLOcHSDHSBRRQBARcGSnASRSmBNYYSRALLAHYHBRDVYSLXPROHVYQRALMSHVLAHRnVYAMRALHmX+ATYHPOmYHVHHCDYQVANYVOMYHRSOYmHOTYRVALYHVHVRBMHYTQLTALHYmVBRDVASLXHATKmVLAT$PVnLOMDVYAMRALYVMSHKCATYATHOYRAPRSATKPYALYHVHHQLVTYXDLVnVHBRDLAYHYHOVDLMOnTDOKYLYHVHHARcVATHVOBDYkYDOTYKY+RmTYRAVnMPNYYHVHALHYmVHPSTHVHSORHNKTHKYHSORHABYBVHPSTHGBOLVHX+HVHK$MTLANKVKYAPYLTHNHVYCAMSHMOmPROHATHOYRVYPRSKPYVALYHVHVYXDLVHQLVTVHBRDVM+RLANTkARCHVYRAPROHKYXDLHM+RVHBRDVHQLTVY$pLX+AVYKBDLBVHVAVOBDYVVYXZQLBPROHVLASLXATBNYYSRALKASRDBRYHVHBYDMSHVYAMRYHVHALMSHBAALPROHKYANYHKBDTYATLBVVATLBOBDYVLMOnSTYATTYALHBQRBVVLMOnT$PRBAZNYBNkVBnBNkATASRHTOLLTYBMCRYmVATATTYASRSMTYBmVYDOTmKYANYYHVHVYBAMSHVAHRnALPROHVYAMRVALYVKHAMRYHVHALHYHOBRYmODMTYMANTLONTMPNYSLXOMYVYOBDNYKYAmMAnATHLSLXATOMYHNNYMBYAMXRARBHBGBLkVK$HATOYnHARcVLAYVKLLRATATHARcVAKLATYTRHPL+HHNSARTLKmMnHBRDVAKLATKLHOcHCMXLKmMnHSDHVMLAVBTYkVBTYKLOBDYkVBTYKLMCRYmASRLARAVABTYkVABVTABTYkMYVmHYVTmOLHADMHODHYVmHZHVYPnVYCAMOmPROHVYAMRVOBDYPROHALYVODMTYYHYHZHLNVLMVQSSLXATHANSYmVYOBDVATYHVHALHYHmH+RmTDOKYABDHMCRYmVYVSBATMSHVATAHRnALPROHVYAMRALHmLKVOBDVATYHVHALHYKmMYVMYHHLKYmVYAMRMSHBNORYNVVBZQNYNVNLkBBNYNVVBBNVTNVBCANNVVBBQRNVNLkKYXGYHVHLNVVYAMRALHmYHYKnYHVHOMKmKASRASLXATKmVAT+PKmRAVKYROHNGDPNYKmLAKnLKVNAHGBRYmVOBDVATYHVHKYATHATmMBQSYmVYGRSATmMATPNYPROHVYAMRYHVHALMSHN+HYDkOLARcMCRYmBARBHVYOLOLARcMCRYmVYAKLATKLOSBHARcATKLASRHSAYRHBRDVY+MSHATM+HVOLARcMCRYmVYHVHNHGRVXQDYmBARcKLHYVmHHVAVKLHLYLHHBQRHYHVRVXHQDYmNSAATHARBHVYOLHARBHOLKLARcMCRYmVYNXBKLGBVLMCRYmKBDMADLPNYVLAHYHKnARBHKMHVVAXRYVLAYHYHKnVYK$ATOYnKLHARcVTXSkHARcVYAKLATKLOSBHARcVATKLPRYHOcASRHVTYRHBRDVLANVTRKLYRQBOcVBOSBHSDHBKLARcMCRYmVYMHRPROHLQRALMSHVLAHRnVYAMRX+ATYLYHVHALHYKmVLKmVOTHSANAX+ATYAkHPOmVHOTYRVLYHVHALHYKmVY$RMOLYRQATHMVTHZHVYCAMOmPROHVYOTRALYHVHVYHPkYHVHRVXYmXZQMADVYSAATHARBHVYTQOHVYMH$VpLANSARARBHAXDBKLGBVLMCRYmVYXZQYHVHATLBPROHVLASLXATBNYYSRALVYAMRYHVHALMSHN+HYDkOLHSMYmVYHYXSkOLARcMCRYmVYMSXSkVY+MSHATYDVOLHSMYmVYHYXSkAPLHBKLARcMCRYmSLSTYMYmLARAVAYSATAXYVVLAQMVAYSMTXTYVSLSTYMYmVLKLBNYYSRALHYHAVRBMVSBTmVYQRAPROHALMSHVYAMRLKVOBDVATYHVHRQCANKmVBQRKmYCGGm+PKmYLkOMKmVYAMRMSHGmATHTTnBYDNVZBXYmVOLTVOSYNVLYHVHALHYNVVGmMQNNVYLkOMNVLATSARPR$HKYMMNVNQXLOBDATYHVHALHYNVVANXNVLANDOMHNOBDATYHVHODBANVSMHVYXZQYHVHATLBPROHVLAABHLSLXmVYAMRLVPROHLkMOLYHSMRLkALT$pRAVTPNYKYBYVmRATkPNYTMVTVYAMRMSHKnDBRTLAA$pOVDRAVTPNYkVYAMRYHVHALMSHOVDNGOAXDABYAOLPROHVOLMCRYmAXRYKnYSLXATKmMZHKSLXVKLHGRSYGRSATKmMZHDBRNABAZNYHOmVYSALVAYSMATROHVVASHMATROVTHKLYK$pVKLYZHBVYTnYHVHATXnHOmBOYNYMCRYmGmHAYSMSHGDVLMADBARcMCRYmBOYNYOBDYPROHVBOYNYHOmVYAMRMSHKHAMRYHVHKXCTHLYLHANYYVCABTVkMCRYmVMTKLBKVRBARcMCRYmMBKVRPROHHYSBOLK$AVODBKVRHSPXHASRAXRHRXYmVKLBKVRBHMHVHYTHCOQHGDLHBKLARcMCRYmASRKMHVLANHYTHVKMHVLAT$pVLKLBNYYSRALLAYXRcKLBLSNVLMAYSVODBHMHLMOnTDOVnASRYPLHYHVHBYnMCRYmVBYnYSRALVYRDVKLOBDYkALHALYVHSTXVVLYLAMRCAATHVKLHOmASRBRGLYkVAXRYKnACAVYCAMOmPROHBXRYApVYAMRYHVHALMSHLAYSMOALYKmPROHLMOnRBVTMVPTYBARcMCRYmVMSHVAHRnOSVATKLHMPTYmHALHLPNYPROHVYXZQYHVHATLBPROHVLASLXATBNYYSRALMARCVVYAMRYHVHALMSHVALAHRnBARcMCRYmLAMRHXDSHZHLKmRASXDSYmRASVnHVALKmLXDSYHSNHDBRVALKLODTYSRALLAMRBOSRLXDSHZHVYQXVLHmAYSSHLBYTABTSHLBYTVAmYMO+HBYTMHYVTMSHVLQXHVAVSKNVHQRBALBYTVBMK$TNPSTAYSLPYAKLVTK$VOLHSHSHTMYmZKRBnSNHYHYHLKmMnHKBSYmVMnHOZYmTQXVVHYHLKmLMSMRTODARBOHOSRYVmLXDSHZHVSX+VATVKLQHLODTYSRALBYnHORBYmVLQXVMnHDmVNTNVOLSTYHMZVZTVOLHMSQVpOLHBTYmASRYAKLVATVBHmVAKLVATHBSRBLYLHHZHCLYASVMCVTOLMRRYmYAKLHVALTAKLVMMNVNAVBSLMBSLBMYmKYAmCLYASRASVOLKROYVVOLQRBVVLATVTYRVMMNVODBQRVHNTRMMNVODBQRBASTSRPVVKKHTAKLVATVMTNYKmXGRYmNOLYKmBRGLYKmVMQLKmBYDKmVAKLTmATVBXPZVnP$XHVALYHVHVOBRTYBARcMCRYmBLYLHHZHVHKYTYKLBKVRBARcMCRYmMADmVODBHMHVBKLALHYMCRYmAOSHSP+YmANYYHVHVHYHHDmLKmLATOLHBTYmASRATmSmVRAYTYATHDmVP$XTYOLKmVLAYHYHBKmNGpLMSXYTBHKTYBARcMCRYmVHYHHYVmHZHLKmLZKRVnVXGTmATVXGLYHVHLDRTYKmXQTOVLmTXGHVSBOTYMYmMCVTTAKLVAkBYVmHRASVnTSBYTVSARMBTYKmKYKLAKLXMcVNKRTHHNPSHHVAMYSRALMYVmHRASnODYVmHSBOYVBYVmHRASVnMQRAQDSVBYVmHSBYOYMQRAQDSYHYHLKmKLMLAKHLAYOSHBHmAkASRYAKLLKLNPSHVALBDVYOSHLKmVSMRTmATHMCVTKYBOCmHYVmHZHHVCATYATCBAVTYKmMARcMCRYmVSMRTmATHYVmHZHLDRTYKmXQTOVLmBRASnBARBOHOSRYVmLXDSBORBTAKLVMCTODYVmHAXDVOSRYmLXDSBORBSBOTYMYmSARLAYMCABBTYKmKYKLAKLMXMCTVNKRTHHNPSHHVAMODTYSRALBGRVBAZRXHARcKLMXMCTLATAKLVBKLMVSBTYKmTAKLVMCVTVYQRAMSHLKLZQNYYSRALVYAMRALHmMSKVVQXVLKmCAnLMSPXTYKmVSX+VHP$XVLQXTmAGDTAZVBV+BLTmBDmASRB$pVHGOTmALHMSQVpVALSTYHMZVZTMnHDmASRB$pVATmLATCAVAYSMPTXBYTVODBQRVOBRYHVHLNGpATMCRYmVRAHATHDmOLHMSQVpVOLSTYHMZVZTVP$XYHVHOLHPTXVLAYTnHMSXYTLBAALBTYKmLNGpVSMRTmATHDBRHZHLXQLkVLBNYkODOVLmVHYHKYTBAVALHARcASRYTnYHVHLKmKASRDBRVSMRTmATHOBDHHZATVHYHKYYAMRVALYKmBNYKmMHHOBDHHZATLKmVAMRTmZBXP$XHVALYHVHASRP$XOLBTYBNYYSRALBMCRYmBNGPVATMCRYmVATBTYNVHCYLVYQDHOmVYSTXVVVYLKVVYOSVBNYYSRALKASRCVHYHVHATMSHVAHRnKnOSVVYHYBXCYHLYLHVYHVHHKHKLBKVRBARcMCRYmMBKRPROHHYSBOLK$AVODBKVRHSBYASRBBYTHBVRVKLBKVRBHMHVYQmPROHLYLHHVAVKLOBDYVVKLMCRYmVTHYCOQHGDLHBMCRYmKYAYnBYTASRAYnSmMTVYQRALMSHVLAHRnLYLHVYAMRQVMVCAVMTVkOMYGmATmGmBNYYSRALVLKVOBDVATYHVHKDBRKmGmCANKmGmBQRKmQXVKASRDBRTmVLKVVBRKTmGmATYVTXZQMCRYmOLHOmLMHRLSLXmMnHARcKYAMRVKLNVMTYmVYSAHOmATBCQV+RmYXMcMSARTmCRRTBSMLTmOLSKMmVBNYYSRALOSVKDBRMSHVYSALVMMCRYmKLYK$pVKLYZHBVSMLTVYHVHNTnATXnHOmBOYNYMCRYmVYSALVmVYNCLVATMCRYmVY$OVBNYYSRALMROM$$$KTHKSSMAVTALpRGLYHGBRYmLBDM+pVGmORBRBOLHATmVCAnVBQRMQNHKBDMADVYAPVATHBCQASRHVCYAVMMCRYmOGTMCVTKYLAXMcKYGRSVMMCRYmVLAYKLVLHTMHMHVGmCDHLAOSVLHmVMVSBBNYYSRALASRYSBVBMCRYmSLSYmSNHVARBOMAVTSNHVYHYMQcSLSYmSNHVARBOMAVTSNHVYHYBOCmHYVmHZHYCAVKLCBAVTYHVHMARcMCRYmLYLSMRYmHVALYHVHLHVCYAmMARcMCRYmHVAHLYLHHZHLYHVHSMRYmLKLBNYYSRALLDRTmVYAMRYHVHALMSHVAHRnZATXQTHP$XKLBnNKRLAYAKLBVVKLOBDAYSMQNTK$pVMLTHATVAZYAKLBVTVSBVSKYRLAYAKLBVBBYTAXDYAKLLATVCYAMnHBYTMnHBSRXVCHVOCmLATSBRVBVKLODTYSRALYOSVATVVKYYGVRATkGRVOSHP$XLYHVHHMVLLVKLZKRVAZYQRBLOSTVVHYHKAZRXHARcVKLORLLAYAKLBVTVRHAXTYHYHLAZRXVLGRHGRBTVKKmVYOSVKLBNYYSRALKASRCVHYHVHATMSHVATAHRnKnOSVVYHYBOCmHYVmHZHHVCYAYHVHATBNYYSRALMARcMCRYmOLCBATmVYDBRYHVHALMSHLAMRQDSLYKLBKVRP+RKLRXmBBNYYSRALBADmVBBHMHLYHVAVYAMRMSHALHOmZKVRATHYVmHZHASRYCATmMMCRYmMBYTOBDYmKYBXZQYDHVCYAYHVHATKmMZHVLAYAKLXMcHYVmATmYCAYmBXDSHABYBVHYHKYYBYAkYHVHALARcHKNONYVHXTYVHAMRYVHXVYVHYBV$YASRNSBOLABTYkLTTLkARcZBTXLBVDBSVOBDTATHOBDHHZATBXDSHZHSBOTYMYmTAKLMCTVBYVmHSBYOYXGLYHVHMCVTYAKLATSBOTHYMYmVLAYRAHLkXMcVLAYRAHLkSARBKLGBLkVHGDTLBNkBYVmHHVALAMRBOBVRZHOSHYHVHLYBCATYMMCRYmVHYHLkLAVTOLYDkVLZKRVnBYnOYNYkLMOnTHYHTVRTYHVHBPYkKYBYDXZQHHVCAkYHVHMMCRYmVSMRTATHXQHHZATLMVODHMYMYmYMYMHVHYHKYYBAkYHVHALARcHKNONYKASRNSBOLkVLABTYkVNTNHLkVHOBRTKLP+RRXmLYHVHVKLP+RSGRBHMHASRYHYHLkHZKRYmLYHVHVKLP+RXMRTPDHBSHVAmLATPDHVORPTVVKLBKVRADmBBNYkTPDHVHYHKYYSALkBNkMXRLAMRMHZATVAMRTALYVBXZQYDHVCYANVYHVHMMCRYmMBYTOBDYmVYHYKYHQSHPROHLSLXNVVYHRGYHVHKLBKVRBARcMCRYmMBKRADmVODBKVRBHMHOLKnANYZBXLYHVHKLP+RRXmHZKRYmVKLBKVRBNYAPDHVHYHLAVTOLYDKHVL+V+PTBYnOYNYkKYBXZQYDHVCYANVYHVHMMCRYmVYHYBSLXPROHATHOmVLANXmALHYmDRkARcPLSTYmKYQRVBHVAKYAMRALHYmPnYNXmHOmBRATmMLXMHVSBVMCRYMHVY$BALHYmATHOmDRkHMDBRYm$VpVXMSYmOLVBNYYSRALMARcMCRYmVYQXMSHATOCMVTYV$pOMVKYHSBOHSBYOATBNYYSRALLAMRPQDYPQDALHYmATKmVHOLYTmATOCMTYMZHATKmVY$OVM$KTVYXNVBATmBQCHHMDBRVYHVHHLkLPNYHmYVMmBOMVDONnLNXTmHDRkVLYLHBOMVDASLHAYRLHmLLKTYVMmVLYLHLAYMYSOMVDHONnYVMmVOMVDHASLYLHLPNYHOmVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALVYSBVVYXNVLPNYPYHXYRTBYnMGDLVBYnHYmLPNYBOLCPnNKXVTXNVOLHYmVAMRPROHLBNYYSRALNBKYmHmBARc$GROLYHmHMDBRVXZQTYATLBPROHVRDpAXRYHmVAKBDHBPROHVBKLXYLVVYDOVMCRYmKYANYYHVHVYOSVKnVYGDLMLkMCRYmKYBRXHOmVYHPkLBBPROHVOBDYVALHOmVYAMRVMHZATOSYNVKYSLXNVATYSRALMOBDNVVYA$RATRKBVVATOMVLQXOMVVYQXSSMAVTRKBBXVRVKLRKBMCRYmVSLSmOLKLVVYXZQYHVHATLBPROHMLkMCRYmVYRDpAXRYBNYYSRALVBNYYSRALYCAYmBYDRMHVYRDPVMCRYmAXRYHmVYSYGVAVTmXNYmOLHYmKL$V$RKBPROHVPRSYVVXYLVOLPYHXYRTLPNYBOLCPnVPROHHQRYBVYSAVBNYYSRALATOYNYHmVHNHMCRYmN$OAXRYHmVYYRAVMADVYCOQVBNYYSRALALYHVHVYAMRVALMSHHMBLYAYnQBRYmBMCRYmLQXTNVLMVTBMDBRMHZATOSYTLNVLHVCYANVMMCRYmHLAZHHDBRASRDBRNVALYkBMCRYmLAMRXDLMMNVVNOBDHATMCRYmKY+VBLNVOBDATMCRYmMMTNVBMDBRVYAMRMSHALHOmALTYRAVHTYCBVVRAVATYSVOTYHVHASRYOSHLKmHYVmKYASRRAYTmATMCRYmHYVmLAT$PVLRATmOVDODOVLmYHVHYLXmLKmVATmTXRSVnVYAMRYHVHALMSHMHTCOQALYDBRALBNYYSRALVY$OVVATHHRmATM+kVN+HATYDkOLHYmVBQOHVVYBAVBNYYSRALBTVkHYmBYBSHVANYHNNYMXZQATLBMCRYmVYBAVAXRYHmVAKBDHBPROHVBKLXYLVBRKBVVBPRSYVVYDOVMCRYmKYANYYHVHBHKBDYBPROHBRKBVVBPRSYVVY$OMLAkHALHYmHHLkLPNYMXNHYSRALVYLkMAXRYHmVY$OOMVDHONnMPNYHmVYOMDMAXRYHmVYBABYnMXNHMCRYmVBYnMXNHYSRALVYHYHONnVHXSkVYARATHLYLHVLAQRBZHALZHKLHLYLHVY+MSHATYDVOLHYmVYVLkYHVHATHYmBRVXQDYmOZHKLHLYLHVYSmATHYmLXRBHVYBQOVHMYmVYBAVBNYYSRALBTVkHYmBYBSHVHMYmLHmXVMHMYMYNmVMSMALmVYRDPVMCRYmVYBAVAXRYHmKL$V$PROHRKBVVPRSYVALTVkHYmVYHYBASMRTHBQRVYSQpYHVHALMXNHMCRYmBOMVDASVONnVYHmATMXNHMCRYmVY$RATAPnMRKBTYVVYNHGHVBKBDTVYAMRMCRYmANV$HMPNYYSRALKYYHVHNLXmLHmBMCRYmVYAMRYHVHALMSHN+HATYDkOLHYmVYSBVHMYmOLMCRYmOLRKBVVOLPRSYVVY+MSHATYDVOLHYmVYSBHYmLPNVTBQRLAYTNVVMCRYmN$YmLQRATVVYNORYHVHATMCRYmBTVkHYmVYSBVHMYmVYK$VATHRKBVATHPRSYmLKLXYLPROHHBAYmAXRYHmBYmLANSARBHmODAXDVBNYYSRALHLKVBYBSHBTVkHYmVHMYmLHmXMHMYMYNmVMSMALmVYVSOYHVHBYVmHHVAATYSRALMYDMCRYmVYRAYSRALATMCRYmMTOLSPTHYmVYRAYSRALATHYDHGDLHASROSHYHVHBMCRYmVYYRAVHOmATYHVHVYAMYNVBYHVHVBMSHOBDVAZYSYRMSHVBNYYSRALATHSYRHHZATLYHVHVYAMRVLAMRASYRHLYHVHKYGAHGAH$V$VRKBVRMHBYmOZYVZMRTYHVYHYLYLYSVOHZHALYVANVHVALHYABYVARMMNHVYHVHAYSMLXMHYHVHSMVMRKBTPROHVXYLVYRHBYmVMBXRSLSYV+BOVBYm$VpTHMTYK$YMVYRDVBMCVLTKMVABnYMYNkYHVHNADRYBKXYMYNkYHVHTROcAVYBVBRBGAVNkTHR$QMYkTSLXXRNkYAKLMVKQSVBRVXAPYkNORMVMYmNCBVKMVNDNZLYmQPAVTHMTBLBYmAMRAVYBARDpASYGAXLQSLLTMLAMVNPSYARYQXRBYTVRYSMVYDYNSPTBRVXkK$MVYmCLLVKOVPRTBMYmADYRYmMYKMKHBALmYHVHMYKMKHNADRBQDSNVRATHLTOSHPLAN+YTYMYNkTBLOMVARcNXYTBX$DkOmZVGALTNHLTBOZkALNVHQDSkSMOVOMYmYRGZVnXYLAXZYSBYPLSTAZNBHLVALVPYADVmAYLYMVABYAXZMVRODNMGVKLYSBYKNOnTPLOLYHmAYMTHVPXDBGDLZRVOkYDMVKABnODYOBROMkYHVHODYOBROmZVQNYTTBAMVVT+OMVBHRNXLTkMKVnLSBTkPOLTYHVHMQDSADNYKVNNVYDYkYHVHYMLkLOLmVODKYBA$V$PROHBRKBVVBPRSYVBYmVYSBYHVHOLHmATMYHYmVBNYYSRALHLKVBYBSHBTVkHYmVTQXMRYmHNBYAHAXVTAHRnATHTpBYDHVTCAnKLHNSYmAXRYHBTPYmVBMXLTVTOnLHmMRYmSYRVLYHVHKYGAHGAH$V$VRKBVRMHBYmVY$OMSHATYSRALMYm$VpVYCAVALMDBRSVRVYLKVSLSTYMYmBMDBRVLAMCAVMYmVYBAVMRTHVLAYKLVLSTTMYmMMRHKYMRYmHmOLKnQRASMHMRHVYLNVHOmOLMSHLAMRMHNSTHVYCOQALYHVHVYVRHVYHVHOcVYSLkALHMYmVYMTQVHMYmSmSmLVXQVMSP+VSmN$HVVYAMRAmSMVOTSMOLQVLYHVHALHYkVHYSRBOYNYVTOSHVHAZNTLMCVTYVVSMRTKLXQYVKLHMXLHASRSMTYBMCRYmLAASYmOLYkKYANYYHVHRPAkVYBAVAYLMHVSmSTYmOSRHOYNTMYmVSBOYmTMRYmVYXNVSmOLHMYmVY$OVMAYLmVYBAVKLODTBNYYSRALALMDBR$YnASRBYnAYLmVBYn$YNYBXMSHOSRYVmLXDSHSNYLCATmMARcMCRYmVYLYNVKLODTBNYYSRALOLMSHVOLAHRnBMDBRVYAMRVALHmBNYYSRALMYYTnMVTNVBYDYHVHBARcMCRYmBSBTNVOL$YRHBSRBAKLNVLXmLSBOKYHVCATmATNVALHMDBRHZHLHMYTATKLHQHLHZHBROBVYAMRYHVHALMSHHNNYMM+YRLKmLXmMnHSMYmVYCAHOmVLQ+VDBRYVmBYVMVLMOnAN$NVHYLkBTVRTYAmLAVHYHBYVmHSSYVHKYNVATASRYBYAVVHYHMSNHOLASRYLQ+VYVmYVmVYAMRMSHVAHRnALKLBNYYSRALORBVYDOTmKYYHVHHVCYAATKmMARcMCRYmVBQRVRAYTmATKBVDYHVHBSMOVATTLNTYKmOLYHVHVNXNVMHKYTLVNVOLYNVVYAMRMSHBTTYHVHLKmBORBBSRLAKLVLXmBBQRLSBOBSMOYHVHATTLNTYKmASRATmMLYNmOLYVVNXNVMHLAOLYNVTLNTYKmKYOLYHVHVYAMRMSHALAHRnAMRALKLODTBNYYSRALQRBVLPNYYHVHKYSMOATTLNTYKmVYHYKDBRAHRnALKLODTBNYYSRALVYPNVALHMDBRVHNHKBVDYHVHNRAHBONnVYDBRYHVHALMSHLAMRSMOTYATTLVNTBNYYSRALDBRALHmLAMRBYnHORBYmTAKLVBSRVBBQRTSBOVLXmVYDOTmKYANYYHVHALHYKmVYHYBORBVTOLHSLVVTK$ATHMXNHVBBQRHYTHSKBTH+L$BYBLMXNHVTOLSKBTH+LVHNHOLPNYHMDBRDQMX$P$DQKKPROLHARcVYRAVBNYYSRALVYAMRVAYSALAXYVMnHVAKYLAYDOVMHHVAVYAMRMSHALHmHVAHLXmASRNTnYHVHLKmLAKLHZHHDBRASRCVHYHVHLQ+VMMNVAYSLPYAKLVOMRLGLGLTM$PRNPSTYKmAYSLASRBAHLVTQXVVYOSVKnBNYYSRALVYLQ+VHMRBHVHMMOY+VYMDVBOMRVLAHODYpHMRBHVHMMOY+LAHX$YRAYSLPYAKLVLQ+VVYAMRMSHALHmAYSALYVTRMMNVODBQRVLASMOVALMSHVYVTRVANSYmMMNVODBQRVYRmTVLOYmVYBASVYQCpOLHmMSHVYLQ+VATVBBQRBBQRAYSKPYAKLVVXmHSMSVNM$VYHYBYVmHSSYLQ+VLXmMSNHSNYHOMRLAXDVYBAVKLNSYAYHODHVYGYDVLMSHVYAMRALHmHVAASRDBRYHVHSBTVnSBTQDSLYHVHMXRATASRTAPVAPVVATASRTBSLVBSLVVATKLHODpHNYXVLKmLMSMRTODHBQRVYNYXVATVODHBQRKASRCVHMSHVLAHBAYSVRMHLAHYTHBVVYAMRMSHAKLHVHYVmKYSBTHYVmLYHVHHYVmLATMCAHVBSDHSSTYMYmTLQ+HVVBYVmHSBYOYSBTLAYHYHBVVYHYBYVmHSBYOYYCAVMnHOmLLQ+VLAMCAVVYAMRYHVHALMSHODANHMANTmLSMRMCVTYVTVRTYRAVKYYHVHNTnLKmHSBTOLKnHVANTnLKmBYVmHSSYLXmYVMYmSBVAYSTXTYVALYCAAYSMMQMVBYVmHSBYOYVYSBTVHOmBYVmHSBOYVYQRAVBYTYSRALATSMVMnVHVAKZROGDLBnV+OMVKCPYXTBDBSVYAMRMSHZHHDBRASRCVHYHVHMLAHOMRMMNVLMSMRTLDRTYKmLMOnYRAVATHLXmASRHAKLTYATKmBMDBRBHVCYAYATKmMARcMCRYmVYAMRMSHALAHRnQXCNCNTAXTVTnSMHMLAHOMRMnVHNXATVLPNYYHVHLMSMRTLDRTYKmKASRCVHYHVHALMSHVYNYXHVAHRnLPNYHODTLMSMRTVBNYYSRALAKLVATHMnARBOYmSNHODBAmALARcNVSBTATHMnAKLVODBAmALQCHARcKNOnVHOMROSRYTHAYPHHVAVY$OVKLODTBNYYSRALMMDBR$YnLM$OYHmOLPYYHVHVYXNVBRPYDYmVAYnMYmLSTTHOmVYRBHOmOmMSHVYAMRVTNVLNVMYmVNSTHVYAMRLHmMSHMHTRYBVnOMDYMHTN$VnATYHVHVYCMASmHOmLMYmVYLnHOmOLMSHVYAMRLMHZHHOLYTNVMMCRYmLHMYTATYVATBNYVATMQNYBCMAVYCOQMSHALYHVHLAMRMHAOSHLOmHZHOVDMO+V$QLNYVYAMRYHVHALMSHOBRLPNYHOmVQXATkMZQNYYSRALVM+kASRHKYTBVATHYARQXBYDkVHLKTHNNYOMDLPNYkSmOLHCVRBXRBVHKYTBCVRVYCAVMMNVMYmVSTHHOmVYOSKnMSHLOYNYZQNYYSRALVYQRASmHMQVmM$HVMRYBHOLRYBBNYYSRALVOLN$TmATYHVHLAMRHYSYHVHBQRBNVAmAYnVYBAOMLQVYLXmOmYSRALBRPYDmVYAMRMSHALYHVSOBXRLNVANSYmVCAHLXmBOMLQMXRANKYNCBOLRASHGBOHVM+HHALHYmBYDYVYOSYHVSOKASRAMRLVMSHLHLXmBOMLQVMSHAHRnVXVROLVRASHGBOHVHYHKASRYRYmMSHYDVVGBRYSRALVKASRYNYXYDVVGBROMLQVYDYMSHKBDYmVYQXVABnVYSYMVTXTYVVYSBOLYHVAHRnVXVRTMKVBYDYVMZHAXDVMZHAXDVYHYYDYVAMVNHODBAHSMSVYXLSYHVSOATOMLQVATOMVLPYXRBVYAMRYHVHALMSHKTBZATZKRVnB$PRVSYmBAZNYYHVSOKYMXHAMXHATZKROMLQMTXTHSMYmVYBnMSHMZBXVYQRASMVYHVHN$YVYAMRKYYDOLK$YHMLXMHLYHVHBOMLQMDRDRVYSMOYTRVKHnMDYnXTnMSHATKLASROSHALHYmLMSHVLYSRALOMVKYHVCYAYHVHATYSRALMMCRYmVYQXYTRVXTnMSHATCPRHASTMSHAXRSLVXYHVATSNYBNYHASRSmHAXDGRSmKYAMRGRHYYTYBARcNKRYHVSmHAXDALYOZRKYALHYABYBOZRYVYCLNYMXRBPROHVYBAYTRVXTnMSHVBNYVVASTVALMSHALHMDBRASRHVAXNHSmHRHALHYmVYAMRALMSHANYXTNkYTRVBAALYkVASTkVSNYBNYHOMHVYCAMSHLQRATXTNVVYSTXVVYSQLVVYSALVAYSLROHVLSLVmVYBAVHAHLHVY$PRMSHLXTNVATKLASROSHYHVHLPROHVLMCRYmOLAVDTYSRALATKLHTLAHASRMCATmBDRkVYCLmYHVHVYXDYTRVOLKLH+VBHASROSHYHVHLYSRALASRHCYLVMYDMCRYmVYAMRYTRVBRVkYHVHASRHCYLATKmMYDMCRYmVMYDPROHASRHCYLATHOmMTXTYDMCRYmOTHYDOTYKYGDVLYHVHMKLHALHYmKYBDBRASRZDVOLYHmVYQXYTRVXTnMSHOLHVZBXYmLALHYmVYBAAHRnVKLZQNYYSRALLAKLLXmOmXTnMSHLPNYHALHYmVYHYMMXRTVYSBMSHLSP+ATHOmVYOMDHOmOLMSHMnHBQRODHORBVYRAXTnMSHATKLASRHVAOSHLOmVYAMRMHHDBRHZHASRATHOSHLOmMDVOATHYVSBLBDkVKLHOmNCBOLYkMnBQRODORBVYAMRMSHLXTNVKYYBAALYHOmLDRSALHYmKYYHYHLHmDBRBAALYVSP+TYBYnAYSVBYnROHVVHVDOTYATXQYHALHYmVATTVRTYVVYAMRXTnMSHALYVLA+VBHDBRASRATHOSHNBLTBLGmATHGmHOmHZHASROMkKYKBDMMkHDBRLATVKLOSHVLBDkOTHSMOBQLYAYOCkVYHYALHYmOMkHYHATHLOmMVLHALHYmVHBATATHATHDBRYmALHALHYmVHZHRTHATHmATHXQYmVATHTVRTVHVDOTLHmATHDRkYLKVBHVATHMOSHASRYOSVnVATHTXZHMKLHOmANSYXYLYRAYALHYmANSYAMTSNAYBCOVSMTOLHmSRYALPYmSRYMAVTSRYXMSYmVSRYOSRTVSP+VATHOmBKLOTVHYHKLHDBRHGDLYBYAVALYkVKLHDBRHQ+nYSP+VHmVHQLMOLYkVNSAVATkAmATHDBRHZHTOSHVCVkALHYmVYKLTOMDVGmKLHOmHZHOLMQMVYBABSLVmVYSMOMSHLQVLXTNVVYOSKLASRAMRVYBXRMSHANSYXYLMKLYSRALVYTnATmRASYmOLHOmSRYALPYmSRYMAVTSRYXMSYmVSRYOSRTVSP+VATHOmBKLOTATHDBRHQSHYBYAVnALMSHVKLHDBRHQ+nYSPV+VHmVYSLXMSHATXTNVVYLkLVALARCVBXDSHSLYSYLCATBNYYSRALMARcMCRYmBYVmHZHBAVMDBR$YNYVY$OVMRPYDYmVYBAVMDBR$YNYVYXNVBMDBRVYXnSmYSRALNGDHHRVMSHOLHALHALHYmVYQRAALYVYHVHMnHHRLAMRKHTAMRLBYTYOQBVTGYDLBNYYSRALATmRAYTmASROSYTYLMCRYmVASAATKmOLKNPYNSRYmVABAATKmALYVOTHAmSMVOTSMOVBQLYVSMRTmATBRYTYVHYYTmLY$GLHMKLHOMYmKYLYKLHARcVATmTHYVLYMMLKTKHNYmVGVYQDVSALHHDBRYmASRTDBRALBNYYSRALVYBAMSHVYQRALZQNYHOmVYSmLPNYHmATKLHDBRYmHALHASRCVHVYHVHVYONVKLHOmYXDVVYAMRVKLASRDBRYHVHNOSHVYSBMSHATDBRYHOmALYHVHVYAMRYHVHALMSHHNHANKYBAALYkBOBHONnBOBVRYSMOHOmBDBRYOMkVGmBkYAMYNVLOVLmVYGDMSHATDBRYHOmALYHVHVYAMRYHVHALMSHLkALHOmVQDSTmHYVmVMXRVKB$VSMLTmVHYVNKNYmLYVmHSLYSYKYBYVmHSLSYYRDYHVHLOYNYKLHOmOLHR$YNYVHGBLTATHOm$BYBLAMRHSMRVLKmOLVTBHRVNGOBQCHVKLHNGOBHRMVTYVMTLATGOBVYDKY$QVLY$QLAVYRHYYRHAmBHMHAmAYSLAYXYHBMSkHYBLHMHYOLVBHRVYRDMSHMnHHRALHOmVYQDSATHOmVYKB$VSMLTmVYAMRALHOmHYVNKNYmLSLSTYMYmALTGSVALASHVYHYBYVmHSLYSYBHYTHBQRVYHYQLTVBRQYmVONnKBDOLHHRVQLSPRXZQMADVYXRDKLHOmASRBMXNHVYVCAMSHATHOmLQRATHALHYmMnHMXNHVYTYCBVBTXTYTHHRVHR$YNYOSnKLVMPNYASRYRDOLYVYHVHBASVYOLOSNVKOSnHKBSnVYXRDKLHHRMADVYHYQVLHSPRHVLkVXZQMADMSHYDBRVHALHYmYONNVBQVLVYRDYHVHOLHR$YNYALRASHHRVYQRAYHVHLMSHALRASHHRVYOLMSHVYAMRYHVHALMSHRDHODBOmPnYHR$VALYHVHLRAVTVNPLMMNVRBVGmHKHNYmHNGSYmALYHVHYTQDSVPnYPRcBHmYHVHVYAMRMSHALYHVHLAYVKLHOmLOLTALHR$YNYKYATHHODTHBNVLAMRHGBLATHHRVQDSTVVYAMRALYVYHVHLkRDVOLYTATHVAHRnOMkVHKHNYmVHOmALYHR$VLOLTALYHVHPnYPRcBmVYRDMSHALHOmVYAMRALHmVYDBRALHYmATKLHDBRYmHALHLAMRANKYYHVHALHYkASRHVCATYkMARcMCRYmMBYTOBDYmLAYHYHLkALHYmAXRYmOLPNYLATOSHLkP$LVKLTMVNHASRBSMYmMMOLVASRBARcMTXTVASRBMYmMTXTLARcLATSTXVHLHmVLATOBDmKYANKYYHVHALHYkALQNAPQDOVnABTOLBNYmOLSLSYmVOLRBOYmLSNAYVOSHX$DLALPYmLAHBYVLSMRYMCVTYLATSAATSmYHVHALHYkLSVAKYLAYNQHYHVHATASRYSAATSMVLSVAZKVRATYVmHSBTLQDSVSSTYMYmTOBDVOSYTKLMLAKTkVYVmHSBYOYSBTLYHVHALHYkLATOSHKLMLAKHATHVBNkVBTkOBDkVAMTkVBHMTkVGRkASRBSORYkKYSSTYMYmOSHYHVHATHSMYmVATHARcATHYmVATKLASRBmVYNXBYVmHSBYOYOLKnBRkYHVHATYVmHSBTVYQDSHVKBDATABYkVATAMkLMOnYARKVnYMYkOLHADMHASRYHVHALHYkNTnLkLATRCXLATNApLATGNBLATONHBROkODSQRLATXMDBYTROkLATXMDASTROkVOBDVVAMTVVSVRVVXMRVVKLASRLROkVKLHOmRAYmATHQVLTVATHLPYDmVATQVLHSPRVATHHROSnVYRAHOmVYNOVVYOMDVMRXQVYAMRVALMSHDBRATHOMNVVNSMOHVALYDBROMNVALHYmPnNMVTVYAMRMSHALHOmALTYRAVKYLBOBVRN$VTATKmBAHALHYmVBOBVRTHYHYRATVOLPNYKmLBLTYTX+AVVYOMDHOmMRXQVMSHNGSALHORPLASRSmHALHYmVYAMRYHVHALMSHKHTAMRALBNYYSRALATmRAYTmKYMnHSMYmDBRTYOMKmLATOSVnATYALHYK$pVALHYZHBLATOSVLKmMZBXADMHTOSHLYVZBXTOLYVATOLTYkVATSLMYkATCANkVATBQRkBKLHMQVmASRAZKYRATSMYABVAALYkVBRKTYkVAmMZBXABNYmTOSHLYLATBNHATHnGZYTKYXRBkHNPTOLYHVTXLLHVLATOLHBMOLTOLMZBXYASRLATGLHORVTkOLYVVALHHMSP+YmASRTSYmLPNYHmKYTQNHOBDOBRYSSSNYmYOBDVBSBOTYCALXPSYXNmAmBGPVYBABGPVYCAAmBOLASHHVAVYCAHASTVOMVAmADNYVYTnLVASHVYLDHLVBNYmAVBNVTHASHVYLDYHTHYHLADNYHVHVAYCABGPVVAmAMRYAMRHOBDAHBTYATADNYATASTYVATBNYLAACAXPSYVHGYSVADNYVALHALHYmVHGYSVALHDLTAVALHMZVZHVRCOADNYVATAZNVBMRCOVOBDVLOLmVKYYMKRAYSATBTVLAMHLATCAKCATHOBDYmAmROHBOYNYADNYHASRLAYODHVHPDHLOmNKRYLAYMSLLMKRHBBGDVBHVAmLBNVYYODNHKMSP+HBNVTYOSHLHAmAXRTYQXLVSARHK$VTHVONTHLAYGROVAmSLSALHLAYOSHLHVYCAHXNmAYnK$pMKHAYSVMTMVTYVMTVASRLACDHVHALHYmANHLYDVVSMTYLkMQVmASRYNV$SMHVKYYZDAYSOLROHVLHRGVBORMHMOmMZBXYTQXNVLMVTVMKHABYVVAMVMVTYVMTVGNBAYSVMKRVVNMCABYDVMVTYVMTVMQLLABYVVAMVMVTYVMTVKYYRYBnANSYmVHKHAYSATROHVBABnAVBAGRpVLAYMVTVNPLLMSKBAmYQVmVHTHLkBXVcOLMSONTVVNQHHMKHRQSBTVYTnVRPAYRPAVKYYKHAYSATOBDVAVATAMTVBSB+VMTTXTYDVNQmYNQmAkAmYVmAVYVMYmYOMDLAYQmKYK$PVHVAVKYYNCVANSYmVNGPVASHHRHVYCAVYLDYHVLAYHYHA$VnONVSYONSKASRYSYTOLYVBOLHASHVNTnBPLLYmVAmA$VnYHYHVNTTHNPSTXTNPSOYnTXTOYnSnTXTSnYDTXTYDRGLTXTRGLKVYHTXTKVYHPCOTXTPCOXBVRHTXTXBVRHVKYYKHAYSATOYnOBDVAVATOYnAMTVVSXTHLXPSYYSLXNVTXTOYNVVAmSnOBDVAVSnAMTVYPYLLXPSYYSLXNVTXTSNVVKYYGXSVRATAYSAVATASHVMT$QVLY$QLHSVRVLAYAKLATBSRVVBOLHSVRNQYVAmSVRNGXHVAMTMLSLSmVHVODBBOLYVVLAYSMRNVVHMYTAYSAVASHHSVRY$QLVGmBOLYVYVMTAmKPRYVSTOLYVVNTnPDYnNPSVKKLASRYVSTOLYVAVBnYGXAVBTYGXKMSP+HZHYOSHLVAmOBDYGXHSVRAVAMHK$pSLSYmSQLYmYTnLADNYVVHSVRY$QLVKYYPTXAYSBVRAVKYYKRHAYSBRVLAYK$NVVNPLSMHSVRAVXMVRBOLHBVRYSLmK$pYSYBLBOLYVVHMTYHYHLVVKYYGpSVRAYSATSVRROHVVMTVMKRVATHSVRHXYVXCVATK$PVVGmATHMTYXCVnAVNVDOKYSVRNGXHVAMTMVLSLSmVLAYSMRNVBOLYVSLmYSLmSVRTXTHSVRVHMTYHYHLVKYYGNBAYSSVRAVSHV+BXVAVMKRVXMSHBQRYSLmTXTHSVRVARBOCAnTXTHSHAmBMXTRTYMCAHGNBVHKHVMTAYnLVDMYmAmZRXHHSMSOLYVDMYmLVSLmYSLmAmAYnLVVNMKRBGNBTVAmHMCATMCABYDVHGNBHMSVRODXMVRODSHXYYmSNYmYSLmKYYBORAYSSDHAVKRmVSLXATBOYRHVBORBSDHAXRMY+BSDHVVMY+BKRMVYSLmKYTCAASVMCAHQCYmVNAKLGDYSAVHQMHAVHSDHSLmYSLmHMBORATHBORHKYYTnAYSALROHVK$pAVKLYmLSMRVGNBMBYTHAYSAmYMCAHGNBYSLmSNYmAmLAYMCAHGNBVNQRBBOLHBYTALHALHYmAmLASLXYDVBMLAKTROHVOLKLDBRPSOOLSVROLXMVROLSHOLSLMHOLKLABDHASRYAMRKYHVAZHODHALHYmYBADBRSNYHmASRYRSYOnALHYmYSLmSNYmLROHVKYYTnAYSALROHVXMVRAVSVRAVSHVKLBHMHLSMRVMTAVNSBRAVNSBHAYnRAHSBOTYHVHTHYHBYnSNYHmAmLASLXYDVBMLAKTROHVVLQXBOLYVVLAYSLmVAmGNBYGNBMOMVYSLmLBOLYVAm+RpY+RpYBAHVODH+RPHLAYSLmVKYYSALAYSMOmROHVVNSBRAVMTBOLYVAYnOMVSLmYSLmAmBOLYVOMVLAYSLmAmSKYRHVABABSKRVVKYYPTHAYSBTVLHASRLAARSHVSKBOMHMHRYMHRNHLVLASHAmMAnYMAnABYHLTTHLVK$pYSQLKMHRHBTVLTMKSPHLATXYHKLSKBOmBHMHMVTYVMTZBXLALHYmYXRmBLTYLYHVHLBDVVGRLATVNHVLATLXCNVKYGRYmHYYTmBARcMCRYmKLALMNHVYTVmLATONVnAmONHTONHATVKYAmCOQYCOQALYSMOASMOCOQTVVXRHAPYVHRGTYATKmBXRBVHYVNSYKmALMNVTVBNYKmYTMYmAmK$pTLVHATOMYATHONYOMkLATHYHLVKNSHLATSYMVnOLYVNSkAmXBLTXBLSLMTROkODBAHSMSTSYBNVLVKYHVAK$VTHLBDHHVASMLTVLORVBMHYSKBVHYHKYYCOQALYVSMOTYKYXNVnANYALHYmLATQLLVNSYABOMkLATARMLATkVDMOkLATAXRBKVRBNYkTTnLYKnTOSHLSRkLCANkSBOTYMYmYHYHOmAMVBYVmHSMYNYTTNVLYVANSYQDSTHYVnLYVBSRBSDH+RPHLATAKLVLKLBTSLKVnATVLATSASMOSVAALTSTYDkOmRSOLHYTODXM$LATHYHAXRYRBYmLROTVLATONHOLRBLN+TAXRYRBYmLH+TVDLLATHDRBRYBVKYTPGOSVRAYBkAVXMRVTOHHSBTSYBNVLVKYTRAHXMVRSNAkRBcTXTMSAVVXDLTMOZBLVOZBTOZBOMVLAT+HMSP+ABYNkBRYBVMDBRSQRTRXQVNQYVCDYQALTHRGKYLAACDYQRSOVSXDLATQXKYHSXDYOVRPQXYmVY$LpDBRYCDYQYmVGRLATLXcVATmYDOTmATNPSHGRKYGRYmHYYTmBARcMCRYmVSSSNYmTZROATARCkVA$PTATTBVATHVHSBYOTTSM+NHVN+STHVAKLVABYNYOMkVYTRmTAKLXYTHSDHKnTOSHLKRMkLZYTkSSTYMYmTOSHMOSYkVBYVmHSBYOYTSBTLMOnYNVXSVRkVXMRkVYNPSBnAMTkVHGRVBKLASRAMRTYALYKmTSMRVVSmALHYmAXRYmLATZKYRVLAYSMOOLPYkSLSRGLYmTXGLYBSNHATXGHMCVTTSMRSBOTYMYmTAKLMCVTKASRCVYTkLMVODXDSHABYBKYBVYCATMMCRYmVLAYRAVPNYRYQmVXGHQCYRBKVRYMOSYkASRTZROBSDHVXGHA$pBCATHSNHBA$PkATMOSYkMnHSDHSLSPOMYmBSNHYRAHKLZKVRkALPNYHADnYHVHLATZBXOLXMcDmZBXYVLAYLYnXLBXGYODBQRRASYTBKVRYADMTkTBYABYTYHVHALHYkLATBSLGDYBXLBAMVHNHANKYSLXMLAkLPNYkLSMRkBDRkVLHBYAkALHMQVmASRHKNTYHSMRMPNYVVSMOBQLVALTMRBVKYLAYSALPSOKmKYSMYBQRBVKYAmSMVOTSMOBQLVVOSYTKLASRADBRVAYBTYATAYBYkVCRTYATCRRYkKYYLkMLAKYLPNYkVHBYAkALHAMRYVHXTYVHPRZYVHKNONYHXVYVHYBV$YVHKXDTYVLATSTXVHLALHYHmVLATOBDmVLATOSHKMOSYHmKYHR$THR$mVSBRTSBRMCBTYHmVOBDTmATYHVHALHYKmVBRkATLXMkVATMYMYkVH$RTYMXLHMQRBkLATHYHMSKLHVOQRHBARCkATM$PRYMYkAMLAATAYMTYASLXLPNYkVHMTYATKLHOmASRTBABHmVNTTYATKLAYBYkALYkORpVSLXTYATHCROHLPNYkVGRSHATHXVYATHKNONYVATHXTYMLPNYkLAAGRSNVMPNYkBSNHAXTPnTHYHHARcSMMHVRBHOLYkXYTHSDHMO+MO+AGRSNVMPNYkODASRTPRHVNXLTATHARcVSTYATGBLkMYm$VpVODYmPLSTYmVMMDBRODHNHRKYATnBYDKmATYSBYHARcVGRSTMVMPNYkLATKRTLHmVLALHYHmBRYTLAYSBVBARCkPnYX+YAVATkLYKYTOBDATALHYHmKYYHYHLkLMVQSVALMSHAMROLHALYHVHATHVAHRnNDBVABYHVAVSBOYmMZQNYYSRALVHSTXVYTmMRXQVNGSMSHLBDVALYHVHVHmLAYGSVVHOmLAYOLVOMVVYBAMSHVY$PRLOmATKLDBRYYHVHVATKLHMSP+YmVYOnKLHOmQVLAXDVYAMRVKLHDBRYmASRDBRYHVHNOSHVYKTBMSHATKLDBRYYHVHVYSKmBBQRVYBnMZBXTXTHHRVSTYmOSRHMCBHLSNYmOSRSB+YYSRALVYSLXATNORYBNYYSRALVYOLVOLTVYZBXVZBXYmSLMYmLYHVHPRYmVYQXMSHXCYHDmVYSmBAGNTVXCYHDmZRQOLHMZBXVYQX$PRHBRYTVYQRABAZNYHOmVYAMRVKLASRDBRYHVHNOSHVNSMOVYQXMSHATHDmVYZRQOLHOmVYAMRHNHDmHBRYTASRKRTYHVHOMKmOLKLHDBRYmHALHVYOLMSHVAHRnNDBVABYHVAVSBOYmMZQNYYSRALVYRAVATALHYYSRALVTXTRGLYVKMOSHLBNTH$PYRVKOCmHSMYmL+HRVALACYLYBNYYSRALLASLXYDVVYXZVATHALHYmVYAKLVVYSTVVYAMRYHVHALMSHOLHALYHHRHVHYHSmVATNHLkATLXTHABnVHTVRHVHMCVHASRKTBTYLHVRTmVYQmMSHVYHVSOMSRTVVYOLMSHALHRHALHYmVALHZQNYmAMRSBVLNVBZHODASRNSVBALYKmVHNHAHRnVXVROMKmMYBOLDBRYmYGSALHmVYOLMSHALHHRVYK$HONnATHHRVYSKnKBVDYHVHOLHR$YNYVYK$HVHONnSSTYMYmVYQRAALMSHBYVmHSBYOYMTVkHONnVMRAHKBVDYHVHKASAKLTBRASHHRLOYNYBNYYSRALVYBAMSHBTVkHONnVYOLALHHRVYHYMSHBHRARBOYmYVmVARBOYmLYLHVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALVYQXVLYTRVMHMATKLAYSASRYDBNVLBVTQXVATTRVMTYVZATHTRVMHASRTQXVMATmZHBVK$pVNXSTVTKLTVARGMnVTVLOTSNYVSSVOZYmVORTAYLmMADMYmVORTTXSYmVOCYS+YmSMnLMARBSMYmLSMnHMSXHVLQ+RTH$MYmABNYSHmVABNYMLAYmLAPDVLXSnVOSVLYMQDSVSKNTYBTVKmKKLASRANYMRAHAVTkATTBNYTHMSKnVATTBNYTKLKLYVVKnTOSVVOSVARVnOCYS+YmAMTYmVXCYARKVVAMHVXCYRXBVVAMHVXCYQMTVVCPYTATVZHB+HVRMBYTVMXVcTCPNVVOSYTOLYVZRZHB$BYBVYCQTLVARBO+BOTZHBVNTTHOLARBOPOMTYVVSTY+BOTOLCLOVHAXTVSTY+BOTOLCLOVHSNYTVOSYTBDYOCYS+YmVCPYTATmZHBVHBATATHBDYmB+BOTOLCLOTHARnLSATATHARnBHmB+BOTHARnYHYVHBDYmLAY$RVMMNVVNTTALHARnATHODTASRATnALYkVOSYTKPRTZHB+HVRAMTYmVXCYARKHVAMHVXCYRXBHVOSYTSNYmKRBYmZHBMQSHTOSHATmMSNYQCVTHKPRTVOSHKRVBAXDMQCHMZHVKRVBAXDMQCHMZHMnHKPRTTOSVATHKRBYmOLSNYQCVTYVVHYVHKRBYmPRSYKNPYmLMOLH$KKYmBKNPYHmOLHKPRTVPNYHmAYSALAXYVALHKPRTYHYVPNYHKRBYmVNTTATHKPRTOLHARnMLMOLHVALHARnTTnATHODTASRATnALYkVNVODTYLkSmVDBRTYATkMOLHKPRTMBYnSNYHKRBYmASROLARVnHODTATKLASRACVHAVTkALBNYYSRALVOSYTSLXnOCYS+YmAMTYmARKVVAMHRXBVVAMHVXCYQMTVVCPYTATVZHB+HVRVOSYTLVZRZHB$BYBVOSYTLVM$GRT+PX$BYBVOSYTZRZHBLM$GRTV$BYBVOSYTLVARBO+BOTZHBVNTTATH+BOTOLARBOHPATASRLARBORGLYVLOMTHM$GRTTHYYnH+BOTLBTYmLBDYmLSATATHSLXnVOSYTATHBDYmOCYS+YmVCPYTATmZHBVNSABmATHSLXnVOSYTQORTYVVKPTYVVQSVTYVVMNQYTYVASRY$kBHnZHB+HVRTOSHATmVNTTOLHSLXnLXmPNYmLPNYTMYDVOSYTMNRTZHB+HVRMQSHTYOSHHMNVRHYRKHVQNHGBYOYHKPTRYHVPRXYHMMNHYHYVVSSHQNYmYCAYmMCDYHSLSHQNYMNRHMCDHHAXDVSLSHQNYMNRHMCDHHSNYSLSHGBOYmMSQDYmBQNHHAXDKPTRVPRXVSLSHGBOYmMSQDYmBQNHHAXDKPTRVPRXKnLSSTHQNYmHYCAYmMnHMNRHVBMNRHARBOHGBOYmMSQDYmKPTRYHVPRXYHVKPTRTXTSNYHQNYmMMNHVKPTRTXTSNYHQNYmMMNHVKPTRTXTSNYHQNYmMMNHLSSTHQNYmHYCAYmMnHMNRHKPTRYHmVQNTmMMNHYHYVKLHMQSHAXTZHB+HVRVOSYTATNRTYHSBOHVHOLHATNRTYHVHAYROLOBRPNYHVMLQXYHVMXTTYHZHB+HVRKKRZHB+HVRYOSHATHATKLHKLYmHALHVRAHVOSHBTBNYTmASRATHMRAHBHRVATHMSKnTOSHOSRYRYOTSSMSZRVTKLTVARGMnVTLOTSNYKRBYmMOSHXSBTOSHATmARkHYRYOHHAXTSMNHVOSRYmBAMHVRXBARBOBAMHHYRYOHHAXTMDHAXTLKLHYRYOTXMSHYRYOTTHYYnXBRTASHALAXTHVXMSYRYOTXBRTASHALAXTHVOSYTLLATTKLTOLSPTHYRYOHHAXTMQCHBXBRTVKnTOSHBSPTHYRYOHHQYCVNHBMXBRTHSNYTXMSYmLLATTOSHBYRYOHHAXTVXMSYmLLATTOSHBQCHHYRYOHASRBMXBRTHSNYTMQBYLTHLLATASHALAXTHVOSYTXMSYmQR$YZHBVXBRTATHYRYOTASHALAXTHBQR$YmVHYHHMSKnAXDVOSYTYRYOTOZYmLAHLOLHMSKnOSTYOSRHYRYOTTOSHATmARkHYRYOHHAXTSLSYmBAMHVRXBARBOBAMHHYRYOHHAXTMDHAXTLOSTYOSRHYRYOTVXBRTATXMSHYRYOTLBDVATSSHYRYOTLBDVKPLTATHYRYOHHSSYTALMVLPNYHAHLVOSYTXMSYmLLATOLSPTHYRYOHHAXTHQYCNHBXBRTVXMSYmLLATOLSPTHYRYOHHXBRTHSNYTVOSYTQR$YNXSTXMSYmVHBATATHQR$YmBLLATVXBRTATHAHLVHYHAXDV$RXHODpBYRYOTHAHLXCYHYRYOHHODPTT$RXOLAXRYHMSKnVHAMHMZHVHAMHMZHBODpBARkYRYOTHAHLYHYH$RVXOLCDYHMSKnMZHVMZHLK$TVVOSYTMK$HLAHLORTAYLmMADMYmVMK$HORTTXSYmMLMOLHVOSYTATHQRSYmLMSKnOCYS+YmOMDYmOSRAMVTARkHQRSVAMHVXCYHAMHRXBHQRSHAXDSTYYDVTLQRSHAXDMSLBTASHALAXTHKnTOSHLKLQRSYHMSKnVOSYTATHQRSYmLMSKnOSRYmQRSLPATNGBHTYMNHVARBOYmADNYK$pTOSHTXTOSRYmHQRSSNYADNYmTXTHQRSHAXDLSTYYDTYVVSNYADNYmTXTHQRSHAXDLSTYYDTYVVLCLOHMSKnHSNYTLPATCPVnOSRYmQRSVARBOYmADNYHmK$pSNYADNYmTXTHQRSHAXDVSNYADNYmTXTHQRSHAXDVLYRKTYHMSKnYMHTOSHSSHQRSYmVSNYQRSYmTOSHLMQCOTHMSKnBYRKTYmVYHYVTAMmMLM+HVYXDVYHYVTMYmOLRASVALH+BOTHAXTKnYHYHLSNYHmLSNYHMQCOTYHYVVHYVSMNHQRSYmVADNYHmK$pSSHOSRADNYmSNYADNYmTXTHQRSHAXDVSNYADNYmTXTHQRSHAXDVOSYTBRYXmOCYS+YmXMSHLQRSYCLOHMSKnHAXDVXMSHBRYXmLQRSYCLOHMSKnHSNYTVXMSHBRYXmLQRSYCLOHMSKnLYRKTYmYMHVHBRYXHTYKnBTVkHQRSYmMBRXMnHQCHALHQCHVATHQRSYmTCPHZHBVAT+BOTYHmTOSHZHBBTYmLBRYXmVCPYTATHBRYXmZHBVHQMTATHMSKnKMSP+VASRHRAYTBHRVOSYTPRKTTKLTVARGMnVTVLOTSNYVSSMSZRMOSHXSBYOSHATHKRBYmVNTTHATHOLARBOHOMVDYS+YmMCPYmZHBVVYHmZHBOLARBOHADNYK$pVNTTHATHPRKTTXTHQR$YmVHBATSMHMBYTLPRKTATARVnHODVTVHBDYLHHPRKTLKmBYnHQDSVBYnQDSHQDSYmVNTTATHKPRTOLARVnHODTBQDSHQDSYmVSMTATHSLXnMXVcLPRKTVATHMNRHNKXHSLXnOLCLOHMSKnTYMNHVHSLXnTTnOLCLOCPVnVOSYTM$kLPTXHAHLTKLTVARGMnVTVLOTSNYVSSMSZRMOSHRQmVOSYTLM$kXMSHOMVDYS+YmVCPYTATmZHBVVYHmZHBVYCQTLHmXMSHADNYNXSTVOSYTATHMZBXOCYS+YmXMSAMVTARkVXMSAMVTRXBRBVOYHYHHMZBXVSLSAMVTQMTVVOSYTQRNTYVOLARBOPNTYVMMNVTHYYnQRNTYVVCPYTATVNXSTVOSYT$YRTYVLDSNVVYOYVVMZRQTYVVMZLGTYVVMXTTYVLKLKLYVTOSHNXSTVOSYTLVMKBRMOSHRSTNXSTVOSYTOLHRSTARBO+BOTNXSTOLARBOQCVTYVVNTTHATHTXTKRKBHMZBXMLM+HVHYTHHRSTODXCYHMZBXVOSYTBDYmLMZBXBDYOCYS+YmVCPYTATmNXSTVHVBAATBDYVB+BOTVHYVHBDYmOLSTYCLOTHMZBXBSATATVNBVBLXTTOSHATVKASRHRAHATkBHRKnYOSVVOSYTATXCRHMSKnLPATNGBTYMNHQLOYmLXCRSSMSZRMAHBAMHARkLPAHHAXTVOMDYVOSRYmVADNYHmOSRYmNXSTVVYHOMDYmVXSQYHmK$pVKnLPATCPVnBARkQLOYmMAHARkVOMDVOSRYmVADNYHmOSRYmNXSTVVYHOMDYmVXSQYHmK$pVRXBHXCRLPATYmQLOYmXMSYmAMHOMDYHmOSRHVADNYHmOSRHVRXBHXCRLPATQDMHMZRXHXMSYmAMHVXMSOSRHAMHQLOYmLKTpOMDYHmSLSHVADNYHmSLSHVLKTpHSNYTXMSOSRHQLOYmOMDYHmSLSHVADNYHmSLSHVLSORHXCRM$kOSRYmAMHTKLTVARGMnVTVLOTSNYVSSMSZRMOSHRQmOMDYHmARBOHVADNYHmARBOHKLOMVDYHXCR$BYBMXSQYmK$pVVYHmK$pVADNYHmNXSTARkHXCRMAHBAMHVRXBXMSYmBXMSYmVQMHXMSAMVTSSMSZRVADNYHmNXSTLKLKLYHMSKnBKLOBDTVVKLYTDTYVVKLYTDTHXCRNXSTVATHTCVHATBNYYSRALVYQXVALYkSMnZYTZkKTYTLMAVRLHOLTNRTMYDBAHLMVODMXVcLPRKTASROLHODTYORkATVAHRnVBNYVMORBODBQRLPNYYHVHXQTOVLmLDRTmMATBNYYSRALVATHHQRBALYkATAHRnAXYkVATBNYVATVMTVkBNYYSRALLKHNVLYAHRnNDBVABYHVAALOZRVAYTMRBNYAHRnVOSYTBGDYQDSLAHRnAXYkLKBVDVLTPARTVATHTDBRALKLXKMYLBASRMLATYVRVXXKMHVOSVATBGDYAHRnLQDSVLKHNVLYVALHHBGDYmASRYOSVXSnVAPVDVMOYLVKTNTTSBcMCNPTVABN+VOSVBGDYQDSLAHRnAXYkVLBNYVLKHNVLYVHmYQXVATHZHBVATHTKLTVATHARGMnVATTVLOTHSNYVATHSSVOSVATHAPDZHBTKLTVARGMnTVLOTSNYVSSMSZRMOSHXSBSTYKTPTXBRTYHYHLVALSNYQCVTYVVXBRVXSBAPDTVASROLYVKMOSHVMMNVYHYHZHBTKLTVARGMnVTVLOTSNYVSSMSZRVLQXTATSTYABNYSHmVPTXTOLYHmSMVTBNYYSRALSSHMSMTmOLHABnHAXTVATSMVTHSSHHNVTRYmOLHABnHSNYTKTVLDTmMOSHXRSABnPTVXYXTmTPTXATSTYHABNYmOLSMTBNYYSRALM$BTMSBCVTZHBTOSHATmVSMTATSTYHABNYmOLKTPTHAPDABNYZKRnLBNYYSRALVNSAAHRnATSMVTmLPNYYHVHOLSTYKTPYVLZKRnVOSYTMSBCTZHBVSTYSRSRTZHB+HVRMGBLTTOSHATmMOSHOBTVNTTHATSRSRTHOBTTOLHMSBCTVOSYTXSnMSP+MOSHXSBKMOSHAPDTOSNVZHBTKLTVARGMnVTVLOTSNYVSSMSZRTOSHATVRBVOYHYHKPVLZRTARKVVZRTRXBVVMLATBVMLATABnARBOH+VRYmABn+VRADmP+DHVBRQTH+VRHAXDVH+VRHSNYNPk$PYRVYHLmVH+VRHSLYSYLSmSBVVAXLMHVH+VRHRBYOYTRSYSVSHmVYSPHMSBCYmZHBYHYVBMLVATmVHABNYmTHYYnOLSMTBNYYSRALSTYmOSRHOLSMTmPTVXYXVTmAYSOLSMVTHYYnLSNYOSRSB+VOSYTOLHXSnSRSTGBLTMOSHOBTZHB+HVRVOSYTOLHXSnSTY+BOVTZHBVNTTATSTYH+BOVTOLSNYQCVTHXSnVNTTHATSTYOBTTHZHBOLSTYH+BOTALQCVTHXSnVATSTYQCVTSTYHOBTTTTnOLSTYHMSBCVTVNTTHOLKTPVTHAPDALMVLPNYVVOSYTSTY+BOVTZHBVSMTATmOLSNYQCVTHXSnOLSPTVASRALOBRHAPVDBYTHVOSYTSTY+BOVTZHBVNTTHATmOLSTYKTPVTHAPVDMLM+HMMVLPNYVLOMTMXBRTVMMOLLXSBHAPVDVYRK$VATHXSnM+BOTVAL+BOTHAPVDBPTYLTKLTLHYVTOLXSBHAPVDVLAYZXHXSnMOLHAPVDVNSAAHRnATSMVTBNYYSRALBXSnHMSP+OLLBVBBAVALHQDSLZKRnLPNYYHVHTMYDVNTTALXSnHMSP+ATHAVRYmVATHTMYmVHYVOLLBAHRnBBAVLPNYYHVHVNSAAHRnATMSP+BNYYSRALOLLBVLPNYYHVHTMYDVOSYTATMOYLHAPVDKLYLTKLTVHYHPYRASVBTVKVSPHYHYHLPYV$BYBMOSHARGKPYTXRAYHYHLVLAYQROVOSYTOLSVLYVRMNYTKLTVARGMnVTVLOTSNYOLSVLYV$BYBVPOMNYZHBBTVKm$BYBPOMnZHBVRMVnPOMnZHBVRMVnOLSVLYHMOYL$BYBVHYHOLAHRnLSRTVNSMOQVLVBBAVALHQDSLPNYYHVHVBCATVVLAYMVTVOSYTCYcZHB+HVRVPTXTOLYVPTVXYXTmQDSLYHVHVSMTATVOLPTYLTKLTVHYHOLHMCNPTALMVLPNYHMCNPTYHYHVHYHOLMCXAHRnVNSAAHRnATOVnHQDSYmASRYQDYSVBNYYSRALLKLMTNTQDSYHmVHYHOLMCXVTMYDLRCVnLHmLPNYYHVHVSBCTHKTNTSSVOSYTMCNPTSSVABN+TOSHMOSHRQmVLBNYAHRnTOSHKTNTVOSYTLHmABN+YmVMGBOVTTOSHLHmLKBVDVLTPARTVHLBSTATmATAHRnAXYkVATBNYVATVVMSXTATmVMLATATYDmVQDSTATmVKHNVLYVOSHLHmMKN$YBDLK$VTBSRORVHMMTNYmVODYRKYmYHYVVHYVOLAHRnVOLBNYVBBAmALAHLMVODAVBGSTmALHMZBXLSRTBQDSVLAYSAVOVnVMTVXQTOVLmLVVLZROVAXRYVVZHHDBRASRTOSHLHmLQDSATmLKHnLYLQXPRAXDBnBQRVAYLmSNYmTMYMmVLXmMCVTVXLTMCTBLVLTBSMnVRQYQYMCVTMSXYmBSMn$LTX+YmTOSHATmVNTTAVTmOL$LAXDVHQRBTATmB$LVATHPRVATSNYHAYLmVATAHRnVATBNYVTQRYBALPTXAHLMVODVRXCTATmBMYmVLQXTATHBGDYmVHLBSTATAHRnATHKTNTVATMOYLHAPDVATHAPDVATHXSnVAPDTLVBXSBHAPDVSMTHMCNPTOLRASVVNTTATNZRHQDSOLHMCNPTVLQXTATSMnHMSXHVYCQTOLRASVVMSXTATVVATBNYVTQRYBVHLBSTmKTNTVXGRTATmABN+AHRnVBNYVVXBSTLHmMGBOTVHYTHLHmKHNHLXQTOVLmVMLATYDAHRnVYDBNYVVHQRBTATHPRLPNYAHLMVODV$MkAHRnVBNYVATYDYHmOLRASHPRVSX+TATHPRLPNYYHVHPTXAHLMVODVLQXTMDmHPRVNTTHOLQRNTHMZBXBACBOkVATKLHDmTSPkALY$VDHMZBXVLQXTATKLHXLBHMK$HATHQRBVATHYTRTOLHKBDVATSTYHKLYTVATHXLBASROLYHnVHQ+RTHMZBXHVATBSRHPRVATORVVATPRSVTSRpBASMXVcLMXNHX+ATHVAVATHAYLHAXDTQXV$MKVAHRnVBNYVATYDYHmOLRASHAYLVSX+TATHAYLVLQXTATDMVVZRQTOLHMZBX$BYBVATHAYLTNTXLNTXYVVRXCTQRBVVKROYVVNTTOLNTXYVVOLRASVVHQ+RTATKLHAYLHMZBXHOLHHVALYHVHRYXNYXVXASHLYHVHHVAVLQXTATHAYLHSNYV$MkAHRnVBNYVATYDYHmOLRASHAYLVSX+TATHAYLVLQXTMDMVVNTTHOLTNVkAZnAHRnVOLTNVkAZnBNYVHYMNYTVOLBHnYDmHYMNYTVOLBHnRGLmHYMNYTVZRQTATHDmOLHMZBX$BYBVLQXTMnHDmASROLHMZBXVMSMnHMSXHVHZYTOLAHRnVOLBGDYVVOLBNYVVOLBGDYBNYVATVVQDSHVAVBGDYVVBNYVVBGDYBNYVATVVLQXTMnHAYLHXLBVHALYHVATHXLBHMK$HATHQRBVATYTRTHKBDVATSTYHKLYTVATHXLBASROLYHnVATSVQHYMYnKYAYLMLAYmHVAVKKRLXmAXTVXLTLXmSMnAXTVRQYQAXDM$LHMCVTASRLPNYYHVHVSMTHKLOLKPYAHRnVOLKPYBNYVVHNPTATmTNVPHLPNYYHVHVLQXTATmMYDmVHQ+RTHMZBXHOLHOLHLRYXNYXVXLPNYYHVHASHHVALYHVHVLQXTATHXZHMAYLHMLAYmASRLAHRnVHNPTATVTNVPHLPNYYHVHVHYHLkLMNHVQDSTATXZHHTNVPHVATSVQHTRVMHASRHVNpVASRHVRmMAYLHMLAYmMASRLAHRnVMASRLBNYVVHYHLAHRnVLBNYVLXQOVLmMATBNYYSRALKYTRVMHHVAVTRVMHYHYHMATBNYYSRALMZBXYSLMYHmTRVMTmLYHVHVBGDYHQDSASRLAHRnYHYVLBNYVAXRYVLMSXHBHmVLMLABmATYDmSBOTYMYmYLBSmHKHnTXTYVMBNYVASRYBAALAHLMVODLSRTBQDSVATAYLHMLAYmTQXVBSLTATBSRVBMQmQDSVAKLAHRnVBNYVATBSRHAYLVATHLXmASRB$LPTXAHLMVODVAKLVATmASRKPRBHmLMLAATYDmLQDSATmVZRLAYAKLKYQDSHmVAmYVTRMBSRHMLAYmVMnHLXmODHBQRVSRPTATHNVTRBASLAYAKLKYQDSHVAVOSYTLAHRnVLBNYVKKHKKLASRCVYTYATKHSBOTYMYmTMLAYDmVPRX+ATTOSHLYVmOLHKPRYmVX+ATOLHMZBXBKPRkOLYVVMSXTATVLQDSVSBOTYMYmTKPROLHMZBXVQDSTATVVHYHHMZBXQDSQDSYmKLHNGOBMZBXYQDSVZHASRTOSHOLHMZBXKBSYmBNYSNHSNYmLYVmTMYDATHKBSHAXDTOSHBBQRVATHKBSHSNYTOSHBYnHORBYmVOSRn$LTBLVLBSMnKTYTRBOHHYnVN$kRBYOTHHYnYYnLKBSHAXDVATHKBSHSNYTOSHBYnHORBYmKMNXTHBQRVKN$KHTOSHLHLRYXNYXXASHLYHVHOLTTMYDLDRTYKmPTXAHLMVODLPNYYHVHASRAVODLKmSMHLDBRALYkSmVNODTYSMHLBNYYSRALVNQDSBKBDYVQDSTYATAHLMVODVATHMZBXVATAHRnVATBNYVAQDSLKHnLYVSKNTYBTVkBNYYSRALVHYYTYLHmLALHYmVYDOVKYANYYHVHALHYHmASRHVCATYATmMARcMCRYmLSKNYBTVKmANYYHVHALHYHmVOSYTMZBXMQ+RQ+RTOCYS+YmTOSHATVAMHARKVVAMHRXBVRBVOYHYHVAMTYmQMTVMMNVQRNTYVVCPYTATVZHB+HVRATGGVVATQYRTYV$BYBVATQRNTYVVOSYTLVZRZHB$BYBVSTY+BOTZHBTOSHLVMTXTLZRVOLSTYCLOTYVTOSHOLSNYCDYVVHYHLBTYmLBDYmLSATATVBHMHVOSYTATHBDYmOCYS+YmVCPYTATmZHBVNTTHATVLPNYHPRKTASROLARnHODTLPNYHKPRTASROLHODTASRAVODLkSMHVHQ+YROLYVAHRnQ+RT$MYmBBQRBBQRBHY+YBVATHNRTYQ+YRNHVBHOLTAHRnATHNRTBYnHORBYmYQ+YRNHQ+RTTMYDLPNYYHVHLDRTYKmLATOLVOLYVQ+RTZRHVOLHVMNXHVN$kLAT$KVOLYVVKPRAHRnOLQRNTYVAXTBSNHMDmX+ATHKPRYmAXTBSNHYKPROLYVLDRTYKmQDSQDSYmHVALYHVHVYDBRYHVHALMSHLAMRKYTSAATRASBNYYSRALLPQDYHmVNTNVAYSKPRNPSVLYHVHBPQDATmVLAYHYHBHmNGpBPQDATmZHYTNVKLHOBROLHPQDYmMXCYTHSQLBSQLHQDSOSRYmGRHHSQLMXCYTHSQLTRVMHLYHVHKLHOBROLHPQDYmMBnOSRYmSNHVMOLHYTnTRVMTYHVHHOSYRLAYRBHVHDLLAYMOY+MMXCYTHSQLLTTATTRVMTYHVHLKPROLNPSTYKmVLQXTATK$pHKPRYmMATBNYYSRALVNTTATVOLOBDTAHLMVODVHYHLBNYYSRALLZKRVnLPNYYHVHLKPROLNPSTYKmVYDBRYHVHALMSHLAMRVOSYTKYVRNXSTVKNVNXSTLRXCHVNTTATVBYnAHLMVODVBYnHMZBXVNTTSMHMYmVRXCVAHRnVBNYVMMNVATYDYHmVATRGLYHmBBAmALAHLMVODYRXCVMYmVLAYMTVAVBGSTmALHMZBXLSRTLHQ+YRASHLYHVHVRXCVYDYHmVRGLYHmVLAYMTVVHYTHLHmXQOVLmLVVLZROVLDRTmVYDBRYHVHALMSHLAMRVATHQXLkBSMYmRASMRDRVRXMSMAVTVQNMnBSmMXCYTVXMSYmVMATYmVQNHBSmXMSYmVMATYmVQDHXMSMAVTBSQLHQDSVSMnZYTHYnVOSYTATVSMnMSXTQDSRQXMRQXTMOSHRQXSMnMSXTQDSYHYHVMSXTBVATAHLMVODVATARVnHODTVATHSLXnVATKLKLYVVATHMNRHVATKLYHVATMZBXHQ+RTVATMZBXHOLHVATKLKLYVVATHKYRVATKNVVQDSTATmVHYVQDSQDSYmKLHNGOBHmYQDSVATAHRnVATBNYVTMSXVQDSTATmLKHnLYVALBNYYSRALTDBRLAMRSMnMSXTQDSYHYHZHLYLDRTYKmOLBSRADmLAYY$kVBMTKNTVLATOSVKMHVQDSHVAQDSYHYHLKmAYSASRYRQXKMHVVASRYTnMMNVOLZRVNKRTMOMYVVYAMRYHVHALMSHQXLk$MYmN+pVSXLTVXLBNH$MYmVLBNHZKHBDBBDYHYHVOSYTATHQ+RTRQXMOSHRVQXMMLX+HVRQDSVSXQTMMNHHDQVNTTHMMNHLPNYHODTBAHLMVODASRAVODLkSMHQDSQDSYmTHYHLKmVHQ+RTASRTOSHBMTKNTHLATOSVLKmQDSTHYHLkLYHVHAYSASRYOSHKMVHLHRYXBHVNKRTMOMYVVYDBRYHVHALMSHLAMRRAHQRATYBSmBCLALBnAVRYBnXVRLM+HYHVDHVAMLAATVRVXALHYmBXKMHVBTBVNHVBDOTVBKLMLAKHLXSBMXSBTLOSVTBZHBVBK$pVBNXSTVBXRSTABnLMLATVBXRSTOcLOSVTBKLMLAKHVANYHNHNTTYATVATAHLYABBnAXY$MkLM+HDnVBLBKLXKmLBNTTYXKMHVOSVATKLASRCVYTkATAHLMVODVATHARnLODTVATHKPRTASROLYVVATKLKLYHAHLVATHSLXnVATKLYVVATHMNRHH+HRHVATKLKLYHVATMZBXHQ+RTVATMZBXHOLHVATKLKLYVVATHKYVRVATKNVVATBGDYHSRDVATBGDYHQDSLAHRnHKHnVATBGDYBNYVLKHnVATSMnHMSXHVATQ+RTH$MYmLQDSKKLASRCVYTkYOSVVYAMRYHVHALMSHLAMRVATHDBRALBNYYSRALLAMRAkATSBTTYTSMRVKYAVTHVABYNYVBYNYKmLDRTYKmLDOTKYANYYHVHMQDSKmVSMRTmATHSBTKYQDSHVALKmMXLLYHMVTYVMTKYKLHOSHBHMLAKHVNKRTHHNPSHHVAMQRBOMYHSSTYMYmYOSHMLAKHVBYVmHSBYOYSBTSBTVnQDSLYHVHKLHOSHMLAKHBYVmHSBTMVTYVMTVSMRVBNYYSRALATHSBTLOSVTATHSBTLDRTmBRYTOVLmBYNYVBYnBNYYSRALAVTHVALOLmKYSSTYMYmOSHYHVHATHSMYmVATHARcVBYVmHSBYOYSBTVYNPSVYTnALMSHKKLTVLDBRATVBHR$YNYSNYLXTHODTLXTABnKTBYmBACBOALHYmVYRAHOmKYBSSMSHLRDTMnHHRVYQHLHOmOLAHRnVYAMRVALYVQVmOSHLNVALHYmASRYLKVLPNYNVKYZHMSHHAYSASRHOLNVMARcMCRYmLAYDONVMHHYHLVVYAMRALHmAHRnPRQVNZMYHZHBASRBAZNYNSYKmBNYKmVBNTYKmVHBYAVALYVYTPRQVKLHOmATNZMYHZHBASRBAZNYHmVYBYAVALAHRnVYQXMYDmVYCRATVBXR+VYOSHVOGLM$KHVYAMRVALHALHYkYSRALASRHOLVkMARcMCRYmVYRAAHRnVYBnMZBXLPNYVVYQRAAHRnVYAMRXGLYHVHMXRVYSKYMVMMXRTVYOLVOLTVYGSVSLMYmVYSBHOmLAKLVSTVVYQMVLCXQVYDBRYHVHALMSHLkRDKYSXTOMkASRHOLYTMARcMCRYm$RVMHRMnHDRkASRCVYTmOSVLHmOGLM$KHVYSTXVVLVVYZBXVLVVYAMRVALHALHYkYSRALASRHOLVkMARcMCRYmVYAMRYHVHALMSHRAYTYATHOmHZHVHNHOmQSHORpHVAVOTHHNYXHLYVYXRAPYBHmVAKLmVAOSHAVTkLGVYGDVLVYXLMSHATPNYYHVHALHYVVYAMRLMHYHVHYXRHAPkBOMkASRHVCATMARcMCRYmBKXGDVLVBYDXZQHLMHYAMRVMCRYmLAMRBROHHVCYAmLHRGATmBHRYmVLKLTmMOLPNYHADMHSVBMXRVnAPkVHNXmOLHROHLOMkZKRLABRHmLYCXQVLYSRALOBDYkASRNSBOTLHmBkVTDBRALHmARBHATZROKmKKVKBYHSMYmVKLHARcHZATASRAMRTYATnLZROKmVNXLVLOLmVYNXmYHVHOLHROHASRDBRLOSVTLOMVVYPnVYRDMSHMnHHRVSNYLXTHODTBYDVLXTKTBYmMSNYOBRYHmMZHVMZHHmKTBYmVHLXTMOSHALHYmHMHVHMKTBMKTBALHYmHVAXRVTOLHLXTVYSMOYHVSOATQVLHOmBROHVYAMRALMSHQVLMLXMHBMXNHVYAMRAYnQVLONVTGBVRHVAYnQVLONVTXLVSHQVLONVTANKYSMOVYHYKASRQRBALHMXNHVYRAATHOGLVMXLTVYXRApMSHVYSLkMYDVATHLXTVYSBRATmTXTHHRVYQXATHOGLASROSVVYSRpBASVY+XnODASRDQVYZROLPNYHMYmVYSQATBNYYSRALVYAMRMSHALAHRnMHOSHLkHOmHZHKYHBATOLYVX+AHGDLHVYAMRAHRnALYXRApADNYATHYDOTATHOmKYBROHVAVYAMRVLYOSHLNVALHYmASRYLKVLPNYNVKYZHMSHHAYSASRHOLNVMARcMCRYmLAYDONVMHHYHLVVAMRLHmLMYZHBHTPRQVVYTNVLYVASLKHVBASVYCAHOGLHZHVYRAMSHATHOmKYPROHVAKYPROHAHRnLSMCHBQMYHmVYOMDMSHBSORHMXNHVYAMRMYLYHVHALYVYA$PVALYVKLBNYLVYVYAMRLHmKHAMRYHVHALHYYSRALSYMVAYSXRBVOLYRKVOBRVVSVBVMSORLSORBMXNHVHRGVAYSATAXYVVAYSATROHVVAYSATQRBVVYOSVBNYLVYKDBRMSHVYPLMnHOmBYVmHHVAKSLSTALPYAYSVYAMRMSHMLAVYDKmHYVmLYHVHKYAYSBBNVVBAXYVVLTTOLYKmHYVmBRKHVYHYMMXRTVYAMRMSHALHOmATmX+ATmX+AHGDLHVOTHAOLHALYHVHAVLYAKPRHBODX+ATKmVYSBMSHALYHVHVYAMRANAX+AHOmHZHX+AHGDLHVYOSVLHmALHYZHBVOTHAmTSAX+ATmVAmAYnMXNYNAM$PRkASRKTBTVYAMRYHVHALMSHMYASRX+ALYAMXNVM$PRYVOTHLkNXHATHOmALASRDBRTYLkHNHMLAKYYLkLPNYkVBYVmPQDYVPQDTYOLHmX+ATmVYGpYHVHATHOmOLASROSVATHOGLASROSHAHRnVYDBRYHVHALMSHLkOLHMZHATHVHOmASRHOLYTMARcMCRYmALHARcASRNSBOTYLABRHmLYCXQVLYOQBLAMRLZROkATNNHVSLXTYLPNYkMLAkVGRSTYATHKNONYHAMRYVHXTYVHPRZYHXVYVHYBV$YALARcZBTXLBVDBSKYLAAOLHBQRBkKYOmQSHORpATHPnAKLkBDRkVYSMOHOmATHDBRHROHZHVYTABLVVLASTVAYSODYVOLYVVYAMRYHVHALMSHAMRALBNYYSRALATmOmQSHORpRGOAXDAOLHBQRBkVKLYTYkVOTHHVRDODYkMOLYkVADOHMHAOSHLkVYTNCLVBNYYSRALATODYmMHRXVRBVMSHYQXATHAHLVN+HLVMXVcLMXNHHRXQMnHMXNHVQRALVAHLMVODVHYHKLMBQSYHVHYCAALAHLMVODASRMXVcLMXNHVHYHKCATMSHALHAHLYQVMVKLHOmVNCBVAYSPTXAHLVVHBY+VAXRYMSHODBAVHAHLHVHYHKBAMSHHAHLHYRDOMVDHONnVOMDPTXHAHLVDBROmMSHVRAHKLHOmATOMVDHONnOMDPTXHAHLVQmKLHOmVHSTXVVAYSPTXAHLVVDBRYHVHALMSHPNYmALPNYmKASRYDBRAYSALROHVVSBALHMXNHVMSRTVYHVSOBnNVnNORLAYMYSMTVkHAHLVYAMRMSHALYHVHRAHATHAMRALYHOLATHOmHZHVATHLAHVDOTNYATASRTSLXOMYVATHAMRTYDOTYkBSmVGmMCATXnBOYNYVOTHAmNAMCATYXnBOYNYkHVDONYNAATDRKkVADOkLMOnAMCAXnBOYNYkVRAHKYOMkHGVYHZHVYAMRPNYYLKVVHNXTYLkVYAMRALYVAmAYnPNYkHLKYmALTOLNVMZHVBMHYVDOAPVAKYMCATYXnBOYNYkANYVOMkHLVABLKTkOMNVVNPLYNVANYVOMkMKLHOmASROLPNYHADMHVYAMRYHVHALMSHGmATHDBRHZHASRDBRTAOSHKYMCATXnBOYNYVADOkBSmVYAMRHRANYNAATKBDkVYAMRANYAOBYRKL+VBYOLPNYkVQRATYBSmYHVHLPNYkVXNTYATASRAXnVRXMTYATASRARXmVYAMRLATVKLLRATATPNYKYLAYRANYHADmVXYVYAMRYHVHHNHMQVmATYVNCBTOLHCVRVHYHBOBRKBDYVSMTYkBNQRTHCVRVSKTYKPYOLYkODOBRYVH$RTYATKPYVRAYTATAXRYVPNYLAYRAVVYAMRYHVHALMSHP$LLkSNYLXTABNYmKRASNYmVKTBTYOLHLXTATHDBRYmASRHYVOLHLXTHRASNYmASRSBRTVHYHNKVnLBQRVOLYTBBQRALHR$YNYVNCBTLYSmOLRASHHRVAYSLAYOLHOMkVGmAYSALYRABKLHHRGmHCAnVHBQRALYROVALMVLHHRHHVAVYP$LSNYLXTABNYmKRASNYmVYSKmMSHBBQRVYOLALHR$YNYKASRCVHYHVHATVVYQXBYDVSNYLXTABNYmVYRDYHVHBONnVYTYCBOMVSmVYQRABSmYHVHVYOBRYHVHOLPNYVVYQRAYHVHYHVHALRXVmVXNVnARkAPYmVRBX$DVAMTNCRX$DLALPYmNSAOVnVPSOVX+AHVNQHLAYNQHPQDOVnABVTOLBNYmVOLBNYBNYmOLSLSYmVOLRBOYmVYMHRMSHVYQDARCHVYSTXVVYAMRAmNAMCATYXnBOYNYkADNYYLkNAADNYBQRBNVKYOmQSHORpHVAV$LXTLOVNNVVLX+ATNVVNXLTNVVYAMRHNHANKYKRTBRYTNGDKLOMkAOSHNPLATASRLANBRAVBKLHARcVBKLHGVYmVRAHKLHOmASRATHBQRBVATMOSHYHVHKYNVRAHVAASRANYOSHOMkSMRLkATASRANKYMCVkHYVmHNNYGRSMPNYkATHAMRYVHKNONYVHXTYVHPRZYVHXVYVHYBV$YHSMRLkPnTKRTBRYTLYVSBHARcASRATHBAOLYHPnYHYHLMVQSBQRBkKYATMZBXTmTTCVnVATMCBTmTSBRVnVATASRYVTKRTVnKYLATSTXVHLALAXRKYYHVHQNASMVALQNAHVAPnTKRTBRYTLYVSBHARcVZNVAXRYALHYHmVZBXVLALHYHmVQRALkVAKLTMZBXVVLQXTMBNTYVLBNYkVZNVBNTYVAXRYALHYHnVHZNVATBNYkAXRYALHYHnALHYM$KHLATOSHLkATXGHMCVTTSMRSBOTYMYmTAKLMCVTASRCVYTkLMVODXDSHABYBKYBXDSHABYBYCATMMCRYmKLP+RRXmLYVKLMQNkTZKRP+RSVRVSHVP+RXMVRTPDHBSHVAmLATPDHVORPTVKLBKVRBNYkTPDHVLAYRAVPNYRYQmSSTYMYmTOBDVBYVmHSBYOYTSBTBXRYSVBQCYRTSBTVXGSBOTTOSHLkBKVRYQCYRX+YmVXGHA$YpTQVPTHSNHSLSPOMYmBSNHYRAHKLZKVRkATPNYHADnYHVHALHYYSRALKYAVRYSGVYmMPNYkVHRXBTYATGBLkVLAYXMDAYSATARCkBOLTkLRAVTATPNYYHVHALHYkSLSPOMYmBSNHLATSX+OLXMcDmZBXYVLAYLYnLBQRZBXXGHP$XRASYTBKVRYADMTkTBYABYTYHVHALHYkLATBSLGDYBXLBAMVVYAMRYHVHALMSHKTBLkATHDBRYmHALHKYOLPYHDBRYmHALHKRTYATkBRYTVATYSRALVYHYSmOmYHVHARBOYmYVmVARBOYmLYLHLXmLAAKLVMYmLASTHVYKTBOLHLXTATDBRYHBRYTOSRTHDBRYmVYHYBRDTMSHMHR$YNYVSNYLXTHODTBYDMSHBRDTVMnHHRVMSHLAYDOKYQRnOVRPNYVBDBRVATVVYRAAHRnVKLBNYYSRALATMSHVHNHQRnOVRPNYVVYYRAVMGSTALYVVYQRAALHmMSHVYSBVALYVAHRnVKLHNSAYmBODHVYDBRMSHALHmVAXRYKnNGSVKLBNYYSRALVYCVmATKLASRDBRYHVHATVBHR$YNYVYKLMSHMDBRATmVYTnOLPNYVM$VHVBBAMSHLPNYYHVHLDBRATVY$YRATHM$VHODCATVVYCAVDBRALBNYYSRALATASRYCVHVRAVBNYYSRALATPNYMSHKYQRnOVRPNYMSHVHSYBMSHATHM$VHOLPNYVODBAVLDBRATVVYQHLMSHATKLODTBNYYSRALVYAMRALHmALHHDBRYmASRCVHYHVHLOSTATmSSTYMYmTOSHMLAKHVBYVmHSBYOYYHYHLKmQDSSBTSBTVnLYHVHKLHOSHBVMLAKHYVMTLATBORVASBKLMSBTYKmBYVmHSBTVYAMRMSHALKLODTBNYYSRALLAMRZHHDBRASRCVHYHVHLAMRQXVMATKmTRVMHLYHVHKLNDYBLBVYBYAHATTRVMTYHVHZHBVK$pVNXSTVTKLTVARGMnVTVLOTSNYVSSVOZYmVORTAYLmMADMYmVORTTXSYmVOCYS+YmVSMnLMAVRVBSMYmLSMnHMSXHVLQ+RTH$MYmVABNYSHmVABNYMLAYmLAPVDVLXSnVKLXKmLBBKmYBAVVYOSVATKLASRCVHYHVHATHMSKnATAHLVVATMK$HVATQR$YVVATQRSYVATBRYXVATOMDYVVATADNYVATHARnVATBDYVATHKPRTVATPRKTHM$kATHSLXnVATBDYVVATKLKLYVVATLXmHPNYmVATMNRTHMAVRVATKLYHVATNRTYHVATSMnHMAVRVATMZBXHQ+RTVATBDYVVATSMnHMSXHVATQ+RTH$MYmVATM$kHPTXLPTXHMSKnATMZBXHOLHVATMKBRHNXSTASRLVATBDYVVATKLKLYVATHKYRVATKNVATQLOYHXCRATOMDYVVATADNYHVATM$kSORHXCRATYTDTHMSKnVATYTDTHXCRVATMYTRYHmATBGDYHSRDLSRTBQDSATBGDYHQDSLAHRnHKHnVATBGDYBNYVLKHnVYCAVKLODTBNYYSRALMLPNYMSHVYBAVKLAYSASRNSAVLBVVKLASRNDBHRVXVATVHBYAVATTRVMTYHVHLMLAKTAHLMVODVLKLOBDTVVLBGDYHQDSVYBAVHANSYmOLHNSYmKLNDYBLBHBYAVXXVNZmV+BOTVKVMZKLKLYZHBVKLAYSASRHNYpTNVPTZHBLYHVHVKLAYSASRNMCAATVTKLTVARGMnVTVLOTSNYVSSVOZYmVORTAYLmMADMYmVORTTXSYmHBYAVKLMRYmTRVMTK$pVNXSTHBYAVATTRVMTYHVHVKLASRNMCAATVOCYS+YmLKLMLAKTHOBDHHBYAVVKLASHXKMTLBBYDYH+VVVYBYAVM+VHATHTKLTVATHARGMnATTVLOTHSNYVATHSSVKLHNSYmASRNSALBnATNHBXKMH+VVATHOZYmVHNSAmHBYAVATABNYHSHmVATABNYHMLAYmLAPVDVLXSnVATHBSmVATHSMnLMAVRVLSMnHMSXHVLQ+RTH$MYmKLAYSVASHASRNDBLBmATmLHBYALKLHMLAKHASRCVHYHVHLOSVTBYDMSHHBYAVBNYYSRALNDBHLYHVHVYAMRMSHALBNYYSRALRAVQRAYHVHBSmBCLALBnAVRYBnXVRLM+HYHVDHVYMLAATVRVXALHYmBXKMHBTBVNHVBDOTVBKLMLAKHVLXSBMXSBTLOSTBZHBVBK$pVBNXSTVBXRSTABnLMLATVBXRSTOcLOSVTBKLMLAKTMXSBTVLHVRTNTnBLBVHVAVAHLYABBnAXY$MkLM+HDnMLAATmXKMTLBLOSVTKLMLAKTXRSVXSBVRQmBTKLTVBARGMnBTVLOTHSNYVBSSVARGOSYKLMLAKHVXSBYMXSBTVOSHBCLALVAHLYABVKLAYSXKmLBASRNTnYHVHXKMHVTBVNHBHMHLDOTLOSTATKLMLAKTOBDTHQDSLKLASRCVHYHVHVYQRAMSHALBCLALVALAHLYABVALKLAYSXKmLBASRNTnYHVHXKMHBLBVKLASRNSAVLBVLQRBHALHMLAKHLOSTATHVYQXVMLPNYMSHATKLHTRVMHASRHBYAVBNYYSRALLMLAKTOBDTHQDSLOSTATHVHmHBYAVALYVOVDNDBHBBQRBBQRVYBAVKLHXKMYmHOSYmATKLMLAKTHQDSAYSAYSMMLAKTVASRHMHOSYmVYAMRVALMSHLAMRMRBYmHOmLHBYAMDYHOBDHLMLAKHASRCVHYHVHLOSTATHVYCVMSHVYOBYRVQVLBMXNHLAMRAYSVASHALYOSVOVDMLAKHLTRVMTHQDSVYKLAHOmMHBYAVHMLAKHHYTHDYmLKLHMLAKHLOSVTATHVHVTRVYOSVKLXKmLBBOSYHMLAKHATHMSKnOSRYRYOTSSMSZRVTKLTVARGMnVTVLOTSNYKRBYmMOSHXSBOSHATmARkHYRYOHHAXTSMNHVOSRYmBAMHVRXBARBOBAMHHYRYOHHAXTMDHAXTLKLHYRYOTVYXBRATXMSHYRYOTAXTALAXTVXMSYRYOTXBRAXTALAXTVYOSLLATTKLTOLSPTHYRYOHHAXTMQCHBMXBRTKnOSHBSPTHYRYOHHQYCVNHBMXBRTHSNYTXMSYmLLATOSHBYRYOHHAXTVXMSYmLLATOSHBQCHHYRYOHASRBMXBRTHSNYTMQBYLTHLLATAXTALAXTVYOSXMSYmQR$YZHBVYXBRATHYRYOTAXTALAXTBQR$YmVYHYHMSKnAXDVYOSYRYOTOZYmLAHLOLHMSKnOSTYOSRHYRYOTOSHATmARkHYRYOHHAXTSLSYmBAMHVARBOAMVTRXBHYRYOHHAXTMDHAXTLOSTYOSRHYRYOTVYXBRATXMSHYRYOTLBDVATSSHYRYOTLBDVYOSLLATXMSYmOLSPTHYRYOHHQYCNHBMXBRTVXMSYmLLATOSHOLSPTHYRYOHHXBRTHSNYTVYOSQR$YNXSTXMSYmLXBRATHAHLLHYTAXDVYOSMK$HLAHLORTAYLmMADMYmVMK$HORTTXSYmMLMOLHVYOSATHQRSYmLMSKnOCYS+YmOMDYmOSRAMTARkHQRSVAMHVXCYHAMHRXBHQRSHAXDSTYYDTLQRSHAXDMSLBTAXTALAXTKnOSHLKLQRSYHMSKnVYOSATHQRSYmLMSKnOSRYmQRSYmLPATNGBTYMNHVARBOYmADNYK$pOSHTXTOSRYmHQRSYmSNYADNYmTXTHQRSHAXDLSTYYDTYVVSNYADNYmTXTHQRSHAXDLSTYYDTYVVLCLOHMSKnHSNYTLPATCPVnOSHOSRYmQRSYmVARBOYmADNYHmK$pSNYADNYmTXTHQRSHAXDVSNYADNYmTXTHQRSHAXDVLYRKTYHMSKnYMHOSHSSHQRSYmVSNYQRSYmOSHLMQCOTHMSKnBYRKTYmVHYVTVAMmMLM+HVYXDVYHYVTMYmALRASVALH+BOTHAXTKnOSHLSNYHmLSNYHMQCOTVHYVSMNHQRSYmVADNYHmK$pSSHOSRADNYmSNYADNYmSNYADNYmTXTHQRSHAXDVYOSBRYXYOCYS+YmXMSHLQRSYCLOHMSKnHAXTVXMSHBRYXmLQRSYCLOHMSKnHSNYTVXMSHBRYXmLQRSYHMSKnLYRKTYmYMHVYOSATHBRYXHTYKnLBRXBTVkHQRSYmMnHQCHALHQCHVATHQRSYmCPHZHBVAT+BOTmOSHZHBBTYmLBRYXmVYCpATHBRYXmZHBVYOSATHPRKTTKLTVARGMnVTVLOTSNYVSSMSZRMOSHXSBOSHATHKRBYmVYOSLHARBOHOMVDYS+YmVYCPmZHBVVYHmZHBVYCQLHmARBOHADNYK$pVYOSM$kLPTXHAHLTKLTVARGMnVTVLOTSNYVSSMSZRMOSHRQmVATOMVDYVXMSHVATVVYHmVCPHRASYHmVXSQYHmZHBVADNYHmXMSHNXSTVYOSBCLALATHARnOCYS+YmAMTYmVXCYARKVVAMHVXCYRXBVVAMHVXCYQMTVVYCPHVZHB+HVRMBYTVMXVcVYOSLVZRZHB$BYBVYCQLVARBO+BOTZHBOLARBOPOMTYVVSTY+BOTOLCLOVHAXTVSTY+BOTOLCLOVHSNYTVYOSBDYOCYS+YmVYCpATmZHBVYBAATHBDYmB+BOTOLCLOTHARnLSATATHARnVYOSKPRTZHB+HVRAMTYmVXCYARKHVAMHVXCYRXBHVYOSSNYKRBYmZHBMQSHOSHATmMSNYQCVTHKPRTKRVBAXDMQCHMZHVKRVBAXDMQCHMZHMnHKPRTOSHATHKRBYmMSNYQCVVTVVYHYVHKRBYmPRSYKNPYmLMOLH$KKYmBKNPYHmOLHKPRTVPNYHmAYSALAXYVALHKPRTHYVPNYHKRBYmVYOSATHSLXnOCYS+YmAMTYmARKVVAMHRXBVVAMHVXCYQMTVVYCpATVZHB+HVRVYOSLVZRZHB$BYBVYOSLVM$GRT+PX$BYBVYOSZRZHBLM$GRTV$BYBVYCQLVARBO+BOTZHBVYTnATH+BOTOLARBOHPATASRLARBORGLYVLOMTHM$GRTHYVH+BOTBTYmLBDYmLSATATHSLXnVYOSATHBDYmOCYS+YmVYCpATmZHBLSATATHSLXnVYOSATHKLYmASROLHSLXnATQORTYVVATKPTYVVATMNQYTYVVATHQSVTASRY$kBHnZHB+HVRVYOSATHMNRHZHB+HVRMQSHOSHATHMNRHYRKHVQNHGBYOYHKPTRYHVPRXYHMMNHHYVVSSHQNYmYCAYmMCDYHSLSHQNYMNRHMCDHHAXDVSLSHQNYMNRHMCDHHSNYSLSHGBOYmMSQDYmBQNHHAXDKPTRVPRXVSLSHGBOYmMSQDYmBQNHAXDKPTRVPRXKnLSSTHQNYmHYCAYmMnHMNRHVBMNRHARBOHGBOYmMSQDYmKPTRYHVPRXYHVKPTRTXTSNYHQNYmMMNHVKPTRTXTSNYHQNYmMMNHVKPTRTXTSNYHQNYmMMNHLSSTHQNYmHYCAYmMMNHKPTRYHmVQNTmMMNHHYVKLHMQSHAXTZHB+HVRVYOSATNRTYHSBOHVMLQXYHVMXTTYHZHB+HVRKKRZHB+HVROSHATHVATKLKLYHVYOSATMZBXHQ+RTOCYS+YmAMHARKVVAMHRXBVRBVOVAMTYmQMTVMMNVHYVQRNTYVVYCpATVZHB+HVRATGGVVATQYRTYV$BYBVATQRNTYVVYOSLVZRZHB$BYBVSTY+BOTZHBOSHLVMTXTLZRVOLSTYCLOTYVOLSNYCDYVLBTYmLBDYmLSATATVBHmVYOSATHBDYmOCYS+YmVYCpATmZHBVYOSATSMnHMSXHQDSVATQ+RTH$MYm+HVRMOSHRQXVYOSATMZBXHOLHOCYS+YmXMSAMVTARKVVXMSAMVTRXBVRBVOVSLSAMVTQMTVVYOSQRNTYVOLARBOPNTYVMMNVHYVQRNTYVVYCpATVNXSTVYOSATKLKLYHMZBXATH$YRTVATHYOYmVATHMZRQTATHMZLGTVATHMXTTKLKLYVOSHNXSTVYOSLMZBXMKBRMOSHRSTNXSTTXTKRKBVMLM+HODXCYVVYCQARBO+BOTBARBOHQCVTLMKBRHNXSTBTYmLBDYmVYOSATHBDYmOCYS+YmVYCpATmNXSTVYBAATHBDYmB+BOTOLCLOTHMZBXLSATATVBHmNBVBLXTOSHATVVYOSATHKYVRNXSTVATKNVNXSTBMRATHCBATASRCBAVPTXAHLMVODVYOSATHXCRLPATNGBTYMNHQLOYHXCRSSMSZRMAHBAMHOMVDYHmOSRYmVADNYHmOSRYmNXSTVVYHOMVDYmVXSQYHmK$pVLPATCPVnMAHBAMHOMVDYHmOSRYmVADNYHmOSRYmNXSTVVYHOMVDYmVXSQYHmK$pVLPATYmQLOYmXMSYmBAMHOMVDYHmOSRHVADNYHmOSRHVVYHOMDYmVXSVQYHmK$pVLPATQDMHMZRXHXMSYmAMHQLOYmXMSOSRHAMHALHKTpOMVDYHmSLSHVADNYHmSLSHVLKTpHSNYTMZHVMZHLSORHXCRQLOYmXMSOSRHAMHOMDYHmSLSHVADNYHmSLSHKLQLOYHXCR$BYBSSMSZRVHADNYmLOMDYmNXSTVVYHOMVDYmVXSVQYHmK$pVCPVYRASYHmK$pVHmMXSQYmK$pKLOMDYHXCRVM$kSORHXCRMOSHRQmTKLTVARGMnVTVLOTSNYVSSMSZRVOSRYmAMHARkVQVMHBRXBXMSAMVTLOMTQLOYHXCRVOMDYHmARBOHVADNYHmARBOHNXSTVVYHmK$pVCPVYRASYHmVXSQYHmK$pVKLHYTDTLMSKnVLXCR$BYBNXSTALHPQVDYHMSKnMSKnHODTASRPQDOLPYMSHOBDTHLVYmBYDAYTMRBnAHRnHKHnVBCLALBnAVRYBnXVRLM+HYHVDHOSHATKLASRCVHYHVHATMSHVATVAHLYABBnAXY$MkLM+HDnXRSVXSBVRQmBTKLTVBARGMnVBTVLOTHSNYVBSSKLHZHBHOSVYLMLAKHBKLMLAKTHQDSVYHYZHBHTNVPHTSOVOSRYmKKRVSBOMAVTVSLSYmSQLBSQLHQDSVK$pPQVDYHODHMATKKRVALpVSBOMAVTVXMSHVSBOYmSQLBSQLHQDSBQOLGLGLTMXCYTHSQLBSQLHQDSLKLHOBROLHPQDYmMBnOSRYmSNHVMOLHLSSMAVTALpVSLSTALPYmVXMSMAVTVXMSYmVYHYMATKKRHK$pLCQTATADNYHQDSVATADNYHPRKTMATADNYmLMATHKKRKKRLADnVATHALpVSBOHMAVTVXMSHVSBOYmOSHVVYmLOMVDYmVCPHRASYHmVXSQATmVNXSTHTNVPHSBOYmKKRVALPYmVARBOMAVTSQLVYOSBHATADNYPTXAHLMVODVATMZBXHNXSTVATMKBRHNXSTASRLVVATKLKLYHMZBXVATADNYHXCR$BYBVATADNYSORHXCRVATKLYTDTHMSKnVATKLYTDTHXCR$BYBVMnHTKLTVHARGMnVTVLOTHSNYOSVBGDYSRDLSRTBQDSVYOSVATBGDYHQDSASRLAHRnKASRCVHYHVHATMSHVYOSATHAPDZHBTKLTVARGMnVTVLOTSNYVSSMSZRVYRQOVATPXYHZHBVQCcPTYLmLOSVTBTVkHTKLTVBTVkHARGMnVBTVkTVLOTHSNYVBTVkHSSMOSHXSBKTPTOSVLVXBRTOLSNYQCVVTVXBRVXSBAPDTVASROLYVMMNVHVAKMOSHVZHBTKLTVARGMnVTVLOTSNYVSSMSZRKASRCVHYHVHATMSHVYOSVATABNYHSHmM$BTMSBCTZHBMPTXTPTVXYXVTmOLSMVTBNYYSRALVYSmATmOLKTPTHAPDABNYZKRVnLBNYYSRALKASRCVHYHVHATMSHVYOSATHXSnMOSHXSBKMOSHAPDZHBTKLTVARGMnVTVLOTSNYVSSMSZRRBVOHYHKPVLOSVATHXSnZRTARKVVZRTRXBVKPVLVYMLAVBVARBOH+VRYABn+VRADmP+DHVBRQTH+VRHAXDVH+VRHSNYNPk$PYRVYHLmVH+VRHSLYSYLSmSBVVAXLMHVH+VRHRBYOYTRSYSSHmVYSPHMV$BTMSBCTZHBBMLATmVHABNYmOLSMTBNYYSRALHNHSTYmOSRHOLSMTmPTVXYXTmAYSOLSMVLSNYmOSRSB+VYOSVOLHXSnSRSRTGBLTMOSHOBTZHB+HVRVYOSVSTYMSBCTZHBVSTY+BOTZHBVYTNVATSTYH+BOTOLSNYQCVTHXSnVYTNVSTYHOBTTHZHBOLSTYH+BOTOLQCVTHXSnVATSTYQCVTSTYHOBTTNTNVOLSTYHMSBCTVYTNmOLKTPTHAPDALMVLPNYVVYOSVSTY+BOTZHBVYSYMVOLSNYQCVTHXSnOLSPTVASRALOBRHAPDBYTHVYOSVSTY+BOTZHBVYTNmOLSTYKTPTHAPDMLM+HMMVLPNYVLOMTMXBRTVMMOLLXSBHAPDVYRK$VATHXSnM+BOTYVAL+BOTHAPDBPTYLTKLTLHYTOLXSBHAPDVLAYZXHXSnMOLHAPDKASRCVHYHVHATMSHVYOSATMOYLHAPDMOSHARGKLYLTKLTVPYHMOYLBTVKVKPYTXRASPHLPYV$BYBLAYQROVYOSVOLSVLYHMOYLRMVNYTKLTVARGMnVTVLOTSNYMSZRVYOSVPOMNYZHB+HVRVYTNVATHPOMNYmBTVkHRMNYmOLSVLYHMOYL$BYBBTVkHRMNYmPOMnVRMnPOMnVRMnOLSVLYHMOYL$BYBLSRTKASRCVHYHVHATMSHVYOSVATHKTNTSSMOSHARGLAHRnVLBNYVVATHMCNPTSSVATPARYHMGBOTSSVATMKN$YHBDSSMSZRVATHABN+SSMSZRVTKLTVARGMnVTVLOTSNYMOSHRQmKASRCVHYHVHATMSHVYOSVATCYcNZRHQDSZHB+HVRVYKTBVOLYVMKTBPTVXYXVTmQDSLYHVHVYTNVOLYVPTYLTKLTLTTOLHMCNPTMLMOLHKASRCVHYHVHATMSHVTKLKLOBDTMSKnAHLMVODVYOSVBNYYSRALKKLASRCVHYHVHATMSHKnOSVVYBYAVATHMSKnALMSHATHAHLVATKLKLYVQR$YVQRSYVBRYXVVOMDYVVADNYVVATMK$HOVRTHAYLmHMADMYmVATMK$HORTHTXSYmVATPRKTHM$kATARVnHODTVATBDYVVATHKPRTATHSLXnATKLKLYVVATLXmHPNYmATHMNRHH+HRHATNRTYHNRTHMORKHVATKLKLYHVATSMnHMAVRVATMZBXHZHBVATSMnHMSXHVATQ+RTH$MYmVATM$kPTXHAHLATMZBXHNXSTVATMKBRHNXSTASRLVATBDYVVATKLKLYVATHKYRVATKNVATQLOYHXCRATOMDYHVATADNYHVATHM$kLSORHXCRATMYTRYVVYTDTYHVATKLKLYOBDTHMSKnLAHLMVODATBGDYHSRDLSRTBQDSATBGDYHQDSLAHRnHKHnVATBGDYBNYVLKHnKKLASRCVHYHVHATMSHKnOSVBNYYSRALATKLHOBDHVYRAMSHATKLHMLAKHVHNHOSVATHKASRCVHYHVHKnOSVVYBRkATmMSHVYDBRYHVHALMSHLAMRBYVmHXDSHRASVnBAXDLXDSTQYmATMSKnAHLMVODVSMTSmATARVnHODVTV$KTOLHARnATHPRKTVHBATATHSLXnVORKTATORKVVHBATATHMNRHVHOLYTATNRTYHVNTTHATMZBXHZHBLQ+RTLPNYARVnHODTVSMTATM$kHPTXLMSKnVNTTHATMZBXHOLHLPNYPTXMSKnAHLMVODVNTTATHKYRBYnAHLMVODVBYnHMZBXVNTTSmMYmVSMTATHXCR$BYBVNTTATM$kSORHXCRVLQXTATSMnHMSXHVMSXTATHMSKnVATKLASRBVVQDSTATVVATKLKLYVVHYHQDSVMSXTATMZBXHOLHVATKLKLYVVQDSTATHMZBXVHYHHMZBXQDSQDSYmVMSXTATHKYRVATKNVVQDSTATVVHQRBTATAHRnVATBNYVALPTXAHLMVODVRXCTATmBMYmVHLBSTATAHRnATBGDYHQDSVMSXTATVVQDSTATVVKHnLYVATBNYVTQRYBVHLBSTATmKTNTVMSXTATmKASRMSXTATABYHmVKHNVLYVHYTHLHYTLHmMSXTmLKHNTOVLmLDRTmVYOSMSHKKLASRCVHYHVHATVKnOSHVYHYBXDSHRASVnBSNHHSNYTBAXDLXDSHVQmHMSKnVYQmMSHATHMSKnVYTnATADNYVVYSmATQRSYVVYTnATBRYXYVVYQmATOMVDYVVYPRSATHAHLOLHMSKnVYSmATMK$HHAHLOLYVMLMOLHKASRCVHYHVHATMSHVYQXVYTnATHODTALHARnVYSmATHBDYmOLHARnVYTnATHKPRTOLHARnMLMOLHVYBAATHARnALHMSKnVYSmATPRKTHM$kVY$kOLARVnHODVTKASRCVHYHVHATMSHVYTnATHSLXnBAHLMVODOLYRkHMSKnCPNHMXVcLPRKTVYORkOLYVORkLXmLPNYYHVHKASRCVHYHVHATMSHVYSmATHMNRHBAHLMVODNKXHSLXnOLYRkHMSKnNGBHVYOLHNRTLPNYYHVHKASRCVHYHVHATMSHVYSmATMZBXHZHBBAHLMVODLPNYHPRKTVYQ+ROLYVQ+RT$MYmKASRCVHYHVHATMSHVYSmATM$kHPTXLMSKnVATMZBXHOLHSmPTXMSKnAHLMVODVYOLOLYVATHOLHVATHMNXHKASRCVHYHVHATMSHVYSmATHKYRBYnAHLMVODVBYnHMZBXVYTnSMHMYmLRXCHVRXCVMMNVMSHVAHRnVBNYVATYDYHmVATRGLYHmBBAmALAHLMVODVBQRBTmALHMZBXYRXCVKASRCVHYHVHATMSHVYQmATHXCR$BYBLMSKnVLMZBXVYTnATM$kSORHXCRVYKLMSHATHMLAKHVYK$HONnATAHLMVODVKBVDYHVHMLAATHMSKnVLAYKLMSHLBVAALAHLMVODKYSKnOLYVHONnVKBVDYHVHMLAATHMSKnVBHOLVTHONnMOLHMSKnY$OVBNYYSRALBKLM$OYHmVAmLAYOLHHONnVLAY$OVODYVmHOLTVKYONnYHVHOLHMSKnYVMmVASTHYHLYLHBVLOYNYKLBYTYSRALBKLM$OYHm

 
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
 
================================================================================
 
This version of Exodus with 63,529 Hebrew letters (22 plus 5 Finals) 
is adapted from Steve Gross's transliterated Tanach, 
including Torah, 
which provides an English transliterated ASCII version of Tanach. 
 
See http://www.shamash.org/tanach/tanach/text/transliterated.tanach/
 
 
================================================================================