Here is a pdf version of this page. 
============================================================================
 
This version of Genesis with 78,064 Hebrew letters (22 plus 5 Finals) 
is adapted from Steve Gross's transliterated Tanach, 
including Torah, 
which provides an English transliterated ASCII format. 
 
See http://www.shamash.org/tanach/tanach/text/transliterated.tanach/
 
 
============================================================================
 
 
	  HEBREW-ENGLISH LETTER EQUIVALENTS
	
ALEF    A
BET     B
GIMEL    G
DALET    D
HEY     H
VAV     V
ZAYIN    Z
HET     X
TET     +
YUD     Y
KAF     K
LAMED    L
MEM     M
NUN     N
SAMEH    $
AYIN    O
PEH     P
TZADE    C
QOF     Q
RESH    R
SHIN/SIN  S
TAV     T
KAF SOFIT  k
MEM SOFIT  m
NUN SOFIT  n
PEH SOFIT  p
TZADE SOFIT c
 
 
================================================================================
 
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
 
================================================================================
 
 

BRASYTBRAALHYmATHSMYmVATHARcVHARcHYTHTHVVBHVVXSkOLPNYTHVmVRVXALHYmMRXPTOLPNYHMYmVYAMRALHYmYHYAVRVYHYAVRVYRAALHYmATHAVRKY+VBVYBDLALHYmBYnHAVRVBYnHXSkVYQRAALHYmLAVRYVmVLXSkQRALYLHVYHYORBVYHYBQRYVmAXDVYAMRALHYmYHYRQYOBTVkHMYmVYHYMBDYLBYnMYmLMYmVYOSALHYmATHRQYOVYBDLBYnHMYmASRMTXTLRQYOVBYnHMYmASRMOLLRQYOVYHYKnVYQRAALHYmLRQYOSMYmVYHYORBVYHYBQRYVmSNYVYAMRALHYmYQVVHMYmMTXTHSMYmALMQVmAXDVTRAHHYBSHVYHYKnVYQRAALHYmLYBSHARcVLMQVHHMYmQRAYMYmVYRAALHYmKY+VBVYAMRALHYmTDSAHARcDSAOSBMZRYOZROOcPRYOSHPRYLMYNVASRZROVBVOLHARcVYHYKnVTVCAHARcDSAOSBMZRYOZROLMYNHVVOcOSHPRYASRZROVBVLMYNHVVYRAALHYmKY+VBVYHYORBVYHYBQRYVmSLYSYVYAMRALHYmYHYMARTBRQYOHSMYmLHBDYLBYnHYVmVBYnHLYLHVHYVLATTVLMVODYmVLYMYmVSNYmVHYVLMAVRTBRQYOHSMYmLHAYROLHARcVYHYKnVYOSALHYmATSNYHMARTHGDLYmATHMAVRHGDLLMMSLTHYVmVATHMAVRHQ+nLMMSLTHLYLHVATHKVKBYmVYTnATmALHYmBRQYOHSMYmLHAYROLHARcVLMSLBYVmVBLYLHVLHBDYLBYnHAVRVBYnHXSkVYRAALHYmKY+VBVYHYORBVYHYBQRYVmRBYOYVYAMRALHYmYSRCVHMYmSRcNPSXYHVOVpYOVPpOLHARcOLPNYRQYOHSMYmVYBRAALHYmATHTNYNmHGDLYmVATKLNPSHXYHHRMSTASRSRCVHMYmLMYNHmVATKLOVpKNpLMYNHVVYRAALHYmKY+VBVYBRkATmALHYmLAMRPRVVRBVVMLAVATHMYmBYMYmVHOVpYRBBARcVYHYORBVYHYBQRYVmXMYSYVYAMRALHYmTVCAHARcNPSXYHLMYNHBHMHVRMSVXYTVARcLMYNHVYHYKnVYOSALHYmATXYTHARcLMYNHVATHBHMHLMYNHVATKLRMSHADMHLMYNHVVYRAALHYmKY+VBVYAMRALHYmNOSHADmBCLMNVKDMVTNVVYRDVBDGTHYmVBOVpHSMYmVBBHMHVBKLHARcVBKLHRMSHRMSOLHARcVYBRAALHYmATHADmBCLMVBCLmALHYmBRAATVZKRVNQBHBRAATmVYBRkATmALHYmVYAMRLHmALHYmPRVVRBVVMLAVATHARcVKBSHVRDVBDGTHYmVBOVpHSMYmVBKLXYHHRMSTOLHARcVYAMRALHYmHNHNTTYLKmATKLOSBZROZROASROLPNYKLHARcVATKLHOcASRBVPRYOcZROZROLKmYHYHLAKLHVLKLXYTHARcVLKLOVpHSMYmVLKLRVMSOLHARcASRBVNPSXYHATKLYRQOSBLAKLHVYHYKnVYRAALHYmATKLASROSHVHNH+VBMADVYHYORBVYHYBQRYVmHSSYVYKLVHSMYmVHARcVKLCBAmVYKLALHYmBYVmHSBYOYMLAKTVASROSHVYSBTBYVmHSBYOYMKLMLAKTVASROSHVYBRkALHYmATYVmHSBYOYVYQDSATVKYBVSBTMKLMLAKTVASRBRAALHYmLOSVTALHTVLDVTHSMYmVHARcBHBRAmBYVmOSVTYHVHALHYmARcVSMYmVKLSYXHSDH+RmYHYHBARcVKLOSBHSDH+RmYCMXKYLAHM+YRYHVHALHYmOLHARcVADmAYnLOBDATHADMHVADYOLHMnHARcVHSQHATKLPNYHADMHVYYCRYHVHALHYmATHADmOPRMnHADMHVYPXBAPYVNSMTXYYmVYHYHADmLNPSXYHVY+OYHVHALHYmGnBODnMQDmVYSmSmATHADmASRYCRVYCMXYHVHALHYmMnHADMHKLOcNXMDLMRAHV+VBLMAKLVOcHXYYmBTVkHGnVOcHDOT+VBVROVNHRYCAMODnLHSQVTATHGnVMSmYPRDVHYHLARBOHRASYmSmHAXDPYSVnHVAH$BBATKLARcHXVYLHASRSmHZHBVZHBHARcHHVA+VBSmHBDLXVABnHSHmVSmHNHRHSNYGYXVnHVAH$VBBATKLARcKVSVSmHNHRHSLYSYXDQLHVAHHLkQDMTASVRVHNHRHRBYOYHVAPRTVYQXYHVHALHYmATHADmVYNXHVBGnODnLOBDHVLSMRHVYCVYHVHALHYmOLHADmLAMRMKLOcHGnAKLTAKLVMOcHDOT+VBVROLATAKLMMNVKYBYVmAKLkMMNVMVTTMVTVYAMRYHVHALHYmLA+VBHYVTHADmLBDVAOSHLVOZRKNGDVVYCRYHVHALHYmMnHADMHKLXYTHSDHVATKLOVpHSMYmVYBAALHADmLRAVTMHYQRALVVKLASRYQRALVHADmNPSXYHHVASMVVYQRAHADmSMVTLKLHBHMHVLOVpHSMYmVLKLXYTHSDHVLADmLAMCAOZRKNGDVVYPLYHVHALHYmTRDMHOLHADmVYYSnVYQXAXTMCLOTYVVY$GRBSRTXTNHVYBnYHVHALHYmATHCLOASRLQXMnHADmLASHVYBAHALHADmVYAMRHADmZATHPOmOCmMOCMYVBSRMBSRYLZATYQRAASHKYMAYSLQXHZATOLKnYOZBAYSATABYVVATAMVVDBQBASTVVHYVLBSRAXDVYHYVSNYHmORVMYmHADmVASTVVLAYTBSSVVHNXSHYHORVmMKLXYTHSDHASROSHYHVHALHYmVYAMRALHASHApKYAMRALHYmLATAKLVMKLOcHGnVTAMRHASHALHNXSMPRYOcHGnNAKLVMPRYHOcASRBTVkHGnAMRALHYmLATAKLVMMNVVLATGOVBVPnTMTVnVYAMRHNXSALHASHLAMVTTMTVnKYYDOALHYmKYBYVmAKLKmMMNVVNPQXVOYNYKmVHYYTmKALHYmYDOY+VBVROVTRAHASHKY+VBHOcLMAKLVKYTAVHHVALOYNYmVNXMDHOcLHSKYLVTQXMPRYVVTAKLVTTnGmLAYSHOMHVYAKLVTPQXNHOYNYSNYHmVYDOVKYOYRMmHmVYTPRVOLHTANHVYOSVLHmXGRTVYSMOVATQVLYHVHALHYmMTHLkBGnLRVXHYVmVYTXBAHADmVASTVMPNYYHVHALHYmBTVkOcHGnVYQRAYHVHALHYmALHADmVYAMRLVAYKHVYAMRATQLkSMOTYBGnVAYRAKYOYRmANKYVAXBAVYAMRMYHGYDLkKYOYRmATHHMnHOcASRCVYTYkLBLTYAKLMMNVAKLTVYAMRHADmHASHASRNTTHOMDYHVANTNHLYMnHOcVAKLVYAMRYHVHALHYmLASHMHZATOSYTVTAMRHASHHNXSHSYANYVAKLVYAMRYHVHALHYmALHNXSKYOSYTZATARVRATHMKLHBHMHVMKLXYTHSDHOLGXNkTLkVOPRTAKLKLYMYXYYkVAYBHASYTBYNkVBYnHASHVBYnZROkVBYnZROHHVAYSVPkRASVATHTSVPNVOQBALHASHAMRHRBHARBHOCBVNkVHRNkBOCBTLDYBNYmVALAYSkTSVQTkVHVAYMSLBkVLADmAMRKYSMOTLQVLASTkVTAKLMnHOcASRCVYTYkLAMRLATAKLMMNVARVRHHADMHBOBVRkBOCBVnTAKLNHKLYMYXYYkVQVcVDRDRTCMYXLkVAKLTATOSBHSDHBZOTAPYkTAKLLXmODSVBkALHADMHKYMMNHLQXTKYOPRATHVALOPRTSVBVYQRAHADmSmASTVXVHKYHVAHYTHAmKLXYVYOSYHVHALHYmLADmVLASTVKTNVTOVRVYLBSmVYAMRYHVHALHYmHnHADmHYHKAXDMMNVLDOT+VBVROVOTHPnYSLXYDVVLQXGmMOcHXYYmVAKLVXYLOLmVYSLXHVYHVHALHYmMGnODnLOBDATHADMHASRLQXMSmVYGRSATHADmVYSKnMQDmLGnODnATHKRBYmVATLH+HXRBHMTHPKTLSMRATDRkOcHXYYmVHADmYDOATXVHASTVVTHRVTLDATQYnVTAMRQNYTYAYSATYHVHVT$pLLDTATAXYVATHBLVYHYHBLROHCAnVQYnHYHOBDADMHVYHYMQcYMYmVYBAQYnMPRYHADMHMNXHLYHVHVHBLHBYAGmHVAMBKRVTCANVVMXLBHnVYSOYHVHALHBLVALMNXTVVALQYnVALMNXTVLASOHVYXRLQYnMADVYPLVPNYVVYAMRYHVHALQYnLMHXRHLkVLMHNPLVPNYkHLVAAmTY+YBSATVAmLATY+YBLPTXX+ATRBcVALYkTSVQTVVATHTMSLBVVYAMRQYnALHBLAXYVVYHYBHYVTmBSDHVYQmQYnALHBLAXYVVYHRGHVVYAMRYHVHALQYnAYHBLAXYkVYAMRLAYDOTYHSMRAXYANKYVYAMRMHOSYTQVLDMYAXYkCOQYmALYMnHADMHVOTHARVRATHMnHADMHASRPCTHATPYHLQXTATDMYAXYkMYDkKYTOBDATHADMHLAT$pTTKXHLkNOVNDTHYHBARcVYAMRQYnALYHVHGDVLOVNYMNSVAHnGRSTATYHYVmMOLPNYHADMHVMPNYkA$TRVHYYTYNOVNDBARcVHYHKLMCAYYHRGNYVYAMRLVYHVHLKnKLHRGQYnSBOTYmYQmVYSmYHVHLQYnAVTLBLTYHKVTATVKLMCAVVYCAQYnMLPNYYHVHVYSBBARcNVDQDMTODnVYDOQYnATASTVVTHRVTLDATXNVkVYHYBNHOYRVYQRASmHOYRKSmBNVXNVkVYVLDLXNVkATOYRDVOYRDYLDATMXVYALVMXYYALYLDATMTVSALVMTVSALYLDATLMkVYQXLVLMkSTYNSYmSmHAXTODHVSmHSNYTCLHVTLDODHATYBLHVAHYHABYYSBAHLVMQNHVSmAXYVYVBLHVAHYHABYKLTPSKNVRVOVGBVCLHGmHVAYLDHATTVBLQYnL+SKLXRSNXSTVBRZLVAXVTTVBLQYnNOMHVYAMRLMkLNSYVODHVCLHSMOnQVLYNSYLMkHAZNHAMRTYKYAYSHRGTYLPCOYVYLDLXBRTYKYSBOTYmYQmQYnVLMkSBOYmVSBOHVYDOADmOVDATASTVVTLDBnVTQRAATSMVSTKYSTLYALHYmZROAXRTXTHBLKYHRGVQYnVLSTGmHVAYLDBnVYQRAATSMVANVSAZHVXLLQRABSmYHVHZH$PRTVLDTADmBYVmBRAALHYmADmBDMVTALHYmOSHATVZKRVNQBHBRAmVYBRkATmVYQRAATSMmADmBYVmHBRAmVYXYADmSLSYmVMATSNHVYVLDBDMVTVKCLMVVYQRAATSMVSTVYHYVYMYADmAXRYHVLYDVATSTSMNHMATSNHVYVLDBNYmVBNVTVYHYVKLYMYADmASRXYTSOMAVTSNHVSLSYmSNHVYMTVYXYSTXMSSNYmVMATSNHVYVLDATANVSVYXYSTAXRYHVLYDVATANVSSBOSNYmVSMNHMAVTSNHVYVLDBNYmVBNVTVYHYVKLYMYSTSTYmOSRHSNHVTSOMAVTSNHVYMTVYXYANVSTSOYmSNHVYVLDATQYNnVYXYANVSAXRYHVLYDVATQYNnXMSOSRHSNHVSMNHMAVTSNHVYVLDBNYmVBNVTVYHYVKLYMYANVSXMSSNYmVTSOMAVTSNHVYMTVYXYQYNnSBOYmSNHVYVLDATMHLLALVYXYQYNnAXRYHVLYDVATMHLLALARBOYmSNHVSMNHMAVTSNHVYVLDBNYmVBNVTVYHYVKLYMYQYNnOSRSNYmVTSOMAVTSNHVYMTVYXYMHLLALXMSSNYmVSSYmSNHVYVLDATYRDVYXYMHLLALAXRYHVLYDVATYRDSLSYmSNHVSMNHMAVTSNHVYVLDBNYmVBNVTVYHYVKLYMYMHLLALXMSVTSOYmSNHVSMNHMAVTSNHVYMTVYXYYRDSTYmVSSYmSNHVMATSNHVYVLDATXNVkVYXYYRDAXRYHVLYDVATXNVkSMNHMAVTSNHVYVLDBNYmVBNVTVYHYVKLYMYYRDSTYmVSSYmSNHVTSOMAVTSNHVYMTVYXYXNVkXMSVSSYmSNHVYVLDATMTVSLXVYTHLkXNVkATHALHYmAXRYHVLYDVATMTVSLXSLSMAVTSNHVYVLDBNYmVBNVTVYHYKLYMYXNVkXMSVSSYmSNHVSLSMAVTSNHVYTHLkXNVkATHALHYmVAYNNVKYLQXATVALHYmVYXYMTVSLXSBOVSMNYmSNHVMATSNHVYVLDATLMkVYXYMTVSLXAXRYHVLYDVATLMkSTYmVSMVNYmSNHVSBOMAVTSNHVYVLDBNYmVBNVTVYHYVKLYMYMTVSLXTSOVSSYmSNHVTSOMAVTSNHVYMTVYXYLMkSTYmVSMNYmSNHVMATSNHVYVLDBnVYQRAATSMVNXLAMRZHYNXMNVMMOSNVVMOCBVnYDYNVMnHADMHASRARRHYHVHVYXYLMkAXRYHVLYDVATNXXMSVTSOYmSNHVXMSMATSNHVYVLDBNYmVBNVTVYHYKLYMYLMkSBOVSBOYmSNHVSBOMAVTSNHVYMTVYHYNXBnXMSMAVTSNHVYVLDNXATSmATXmVATYPTVYHYKYHXLHADmLRBOLPNYHADMHVBNVTYLDVLHmVYRAVBNYHALHYmATBNVTHADmKY+BTHNHVYQXVLHmNSYmMKLASRBXRVVYAMRYHVHLAYDVnRVXYBADmLOLmBSGmHVABSRVHYVYMYVMAHVOSRYmSNHHNPLYmHYVBARcBYMYmHHmVGmAXRYKnASRYBAVBNYHALHYmALBNVTHADmVYLDVLHmHMHHGBRYmASRMOVLmANSYHSmVYRAYHVHKYRBHROTHADmBARcVKLYCRMXSBTLBVRQROKLHYVmVYNXmYHVHKYOSHATHADmBARcVYTOCBALLBVVYAMRYHVHAMXHATHADmASRBRATYMOLPNYHADMHMADmODBHMHODRMSVODOVpHSMYmKYNXMTYKYOSYTmVNXMCAXnBOYNYYHVHALHTVLDTNXNXAYSCDYQTMYmHYHBDRTYVATHALHYmHTHLkNXVYVLDNXSLSHBNYmATSmATXmVATYPTVTSXTHARcLPNYHALHYmVTMLAHARcXM$VYRAALHYmATHARcVHNHNSXTHKYHSXYTKLBSRATDRKVOLHARcVYAMRALHYmLNXQcKLBSRBALPNYKYMLAHHARcXM$MPNYHmVHNNYMSXYTmATHARcOSHLkTBTOCYGPRQNYmTOSHATHTBHVKPRTATHMBYTVMXVcBKPRVZHASRTOSHATHSLSMAVTAMHARkHTBHXMSYmAMHRXBHVSLSYmAMHQVMTHCHRTOSHLTBHVALAMHTKLNHMLMOLHVPTXHTBHBCDHTSYmTXTYmSNYmVSLSYmTOSHVANYHNNYMBYAATHMBVLMYmOLHARcLSXTKLBSRASRBVRVXXYYmMTXTHSMYmKLASRBARcYGVOVHQMTYATBRYTYATkVBATALHTBHATHVBNYkVASTkVNSYBNYkATkVMKLHXYMKLBSRSNYmMKLTBYAALHTBHLHXYTATkZKRVNQBHYHYVMHOVpLMYNHVVMnHBHMHLMYNHMKLRMSHADMHLMYNHVSNYmMKLYBAVALYkLHXYVTVATHQXLkMKLMAKLASRYAKLVA$PTALYkVHYHLkVLHmLAKLHVYOSNXKKLASRCVHATVALHYmKnOSHVYAMRYHVHLNXBAATHVKLBYTkALHTBHKYATkRAYTYCDYQLPNYBDVRHZHMKLHBHMHH+HVRHTQXLkSBOHSBOHAYSVASTVVMnHBHMHASRLA+HRHHVASNYmAYSVASTVGmMOVpHSMYmSBOHSBOHZKRVNQBHLXYVTZROOLPNYKLHARcKYLYMYmOVDSBOHANKYMM+YROLHARcARBOYmYVmVARBOYmLYLHVMXYTYATKLHYQVmASROSYTYMOLPNYHADMHVYOSNXKKLASRCVHVYHVHVNXBnSSMAVTSNHVHMBVLHYHMYmOLHARcVYBANXVBNYVVASTVVNSYBNYVATVALHTBHMPNYMYHMBVLMnHBHMHH+HVRHVMnHBHMHASRAYNNH+HRHVMnHOVpVKLASRRMSOLHADMHSNYmSNYmBAVALNXALHTBHZKRVNQBHKASRCVHALHYmATNXVYHYLSBOTHYMYmVMYHMBVLHYVOLHARcBSNTSSMAVTSNHLXYYNXBXDSHSNYBSBOHOSRYVmLXDSBYVmHZHNBQOVKLMOYNVTTHVmRBHVARBTHSMYmNPTXVVYHYHGSmOLHARcARBOYmYVmVARBOYmLYLHBOCmHYVmHZHBANXVSmVXmVYPTBNYNXVASTNXVSLSTNSYBNYVATmALHTBHHMHVKLHXYHLMYNHVKLHBHMHLMYNHVKLHRMSHRMSOLHARcLMYNHVVKLHOVpLMYNHVKLCPVRKLKNpVYBAVALNXALHTBHSNYmSNYmMKLHBSRASRBVRVXXYYmVHBAYmZKRVNQBHMKLBSRBAVKASRCVHATVALHYmVY$GRYHVHBODVVYHYHMBVLARBOYmYVmOLHARcVYRBVHMYmVYSAVATHTBHVTRmMOLHARcVYGBRVHMYmVYRBVMADOLHARcVTLkHTBHOLPNYHMYmVHMYmGBRVMADMADOLHARcVYK$VKLHHRYmHGBHYmASRTXTKLHSMYmXMSOSRHAMHMLMOLHGBRVHMYmVYK$VHHRYmVYGVOKLBSRHRMSOLHARcBOVpVBBHMHVBXYHVBKLHSRcHSRcOLHARcVKLHADmKLASRNSMTRVXXYYmBAPYVMKLASRBXRBHMTVVYMXATKLHYQVmASROLPNYHADMHMADmODBHMHODRMSVODOVpHSMYmVYMXVMnHARcVYSARAkNXVASRATVBTBHVYGBRVHMYmOLHARcXMSYmVMATYVmVYZKRALHYmATNXVATKLHXYHVATKLHBHMHASRATVBTBHVYOBRALHYmRVXOLHARcVYSKVHMYmVY$KRVMOYNTTHVmVARBTHSMYmVYKLAHGSmMnHSMYmVYSBVHMYmMOLHARcHLVkVSVBVYX$RVHMYmMQCHXMSYmVMATYVmVTNXHTBHBXDSHSBYOYBSBOHOSRYVmLXDSOLHRYARR+VHMYmHYVHLVkVX$VRODHXDSHOSYRYBOSYRYBAXDLXDSNRAVRASYHHRYmVYHYMQcARBOYmYVmVYPTXNXATXLVnHTBHASROSHVYSLXATHORBVYCAYCVAVSVBODYBSTHMYmMOLHARcVYSLXATHYVNHMATVLRAVTHQLVHMYmMOLPNYHADMHVLAMCAHHYVNHMNVXLKpRGLHVTSBALYVALHTBHKYMYmOLPNYKLHARcVYSLXYDVVYQXHVYBAATHALYVALHTBHVYXLOVDSBOTYMYmAXRYmVY$pSLXATHYVNHMnHTBHVTBAALYVHYVNHLOTORBVHNHOLHZYT+RpBPYHVYDONXKYQLVHMYmMOLHARcVYYXLOVDSBOTYMYmAXRYmVYSLXATHYVNHVLAY$PHSVBALYVOVDVYHYBAXTVSSMAVTSNHBRASVnBAXDLXDSXRBVHMYmMOLHARcVY$RNXATMK$HHTBHVYRAVHNHXRBVPNYHADMHVBXDSHSNYBSBOHVOSRYmYVmLXDSYBSHHARcVYDBRALHYmALNXLAMRCAMnHTBHATHVASTkVBNYkVNSYBNYkATkKLHXYHASRATkMKLBSRBOVpVBBHMHVBKLHRMSHRMSOLHARcHVCAATkVSRCVBARcVPRVVRBVOLHARcVYCANXVBNYVVASTVVNSYBNYVATVKLHXYHKLHRMSVKLHOVpKLRVMSOLHARcLMSPXTYHmYCAVMnHTBHVYBnNXMZBXLYHVHVYQXMKLHBHMHH+HRHVMKLHOVpH+HVRVYOLOLTBMZBXVYRXYHVHATRYXHNYXXVYAMRYHVHALLBVLAA$pLQLLOVDATHADMHBOBVRHADmKYYCRLBHADmROMNORYVVLAA$pOVDLHKVTATKLXYKASROSYTYODKLYMYHARcZROVQCYRVQRVXmVQYcVXRpVYVmVLYLHLAYSBTVVYBRkALHYmATNXVATBNYVVYAMRLHmPRVVRBVVMLAVATHARcVMVRAKmVXTKmYHYHOLKLXYTHARcVOLKLOVpHSMYmBKLASRTRMSHADMHVBKLDGYHYmBYDKmNTNVKLRMSASRHVAXYLKmYHYHLAKLHKYRQOSBNTTYLKmATKLAkBSRBNPSVDMVLATAKLVVAkATDMKmLNPSTYKmADRSMYDKLXYHADRSNVVMYDHADmMYDAYSAXYVADRSATNPSHADmSPkDmHADmBADmDMVYSPkKYBCLmALHYmOSHATHADmVATmPRVVRBVSRCVBARcVRBVBHVYAMRALHYmALNXVALBNYVATVLAMRVANYHNNYMQYmATBRYTYATKmVATZROKmAXRYKmVATKLNPSHXYHASRATKmBOVpBBHMHVBKLXYTHARcATKmMKLYCAYHTBHLKLXYTHARcVHQMTYATBRYTYATKmVLAYKRTKLBSROVDMMYHMBVLVLAYHYHOVDMBVLLSXTHARcVYAMRALHYmZATAVTHBRYTASRANYNTnBYNYVBYNYKmVBYnKLNPSXYHASRATKmLDRTOVLmATQSTYNTTYBONnVHYTHLAVTBRYTBYNYVBYnHARcVHYHBONNYONnOLHARcVNRATHHQSTBONnVZKRTYATBRYTYASRBYNYVBYNYKmVBYnKLNPSXYHBKLBSRVLAYHYHOVDHMYmLMBVLLSXTKLBSRVHYTHHQSTBONnVRAYTYHLZKRBRYTOVLmBYnALHYmVBYnKLNPSXYHBKLBSRASROLHARcVYAMRALHYmALNXZATAVTHBRYTASRHQMTYBYNYVBYnKLBSRASROLHARcVYHYVBNYNXHYCAYmMnHTBHSmVXmVYPTVXmHVAABYKNOnSLSHALHBNYNXVMALHNPCHKLHARcVYXLNXAYSHADMHVY+OKRmVYSTMnHYYnVYSKRVYTGLBTVkAHLHVYRAXmABYKNOnATORVTABYVVYGDLSNYAXYVBXVcVYQXSmVYPTATHSMLHVYSYMVOLSKmSNYHmVYLKVAXRNYTVYK$VATORVTABYHmVPNYHmAXRNYTVORVTABYHmLARAVVYYQcNXMYYNVVYDOATASROSHLVBNVHQ+nVYAMRARVRKNOnOBDOBDYmYHYHLAXYVVYAMRBRVkYHVHALHYSmVYHYKNOnOBDLMVYPTALHYmLYPTVYSKnBAHLYSmVYHYKNOnOBDLMVVYXYNXAXRHMBVLSLSMAVTSNHVXMSYmSNHVYHYKLYMYNXTSOMAVTSNHVXMSYmSNHVYMTVALHTVLDTBNYNXSmXmVYPTVYVLDVLHmBNYmAXRHMBVLBNYYPTGMRVMGVGVMDYVYVnVTBLVMSkVTYR$VBNYGMRASKNZVRYPTVTGRMHVBNYYVnALYSHVTRSYSKTYmVDDNYmMALHNPRDVAYYHGVYmBARCTmAYSLLSNVLMSPXTmBGVYHmVBNYXmKVSVMCRYmVPV+VKNOnVBNYKVS$BAVXVYLHV$BTHVROMHV$BTKAVBNYROMHSBAVDDnVKVSYLDATNMRDHVAHXLLHYVTGBRBARcHVAHYHGBRCYDLPNYYHVHOLKnYAMRKNMRDGBVRCYDLPNYYHVHVTHYRASYTMMLKTVBBLVARkVAKDVKLNHBARcSNORMnHARcHHVAYCAASVRVYBnATNYNVHVATRXBTOYRVATKLXVATR$nBYnNYNVHVBYnKLXHVAHOYRHGDLHVMCRYmYLDATLVDYmVATONMYmVATLHBYmVATNPTXYmVATPTR$YmVATK$LXYmASRYCAVMSmPLSTYmVATKPTRYmVKNOnYLDATCYDnBKRVVATXTVATHYBV$YVATHAMRYVATHGRGSYVATHXVYVATHORQYVATH$YNYVATHARVDYVATHCMRYVATHXMTYVAXRNPCVMSPXVTHKNONYVYHYGBVLHKNONYMCYDnBAKHGRRHODOZHBAKH$DMHVOMRHVADMHVCBYmODLSOALHBNYXmLMSPXTmLLSNTmBARCTmBGVYHmVLSmYLDGmHVAABYKLBNYOBRAXYYPTHGDVLBNYSmOYLmVASVRVARPKSDVLVDVARmVBNYARmOVcVXVLVGTRVMSVARPKSDYLDATSLXVSLXYLDATOBRVLOBRYLDSNYBNYmSmHAXDPLGKYBYMYVNPLGHHARcVSmAXYVYQ+nVYQ+nYLDATALMVDDVATSLpVATXCRMVTVATYRXVATHDVRmVATAVZLVATDQLHVATOVBLVATABYMALVATSBAVATAVPRVATXVYLHVATYVBBKLALHBNYYQ+nVYHYMVSBmMMSABAKH$PRHHRHQDmALHBNYSmLMSPXTmLLSNTmBARCTmLGVYHmALHMSPXTBNYNXLTVLDTmBGVYHmVMALHNPRDVHGVYmBARcAXRHMBVLVYHYKLHARcSPHAXTVDBRYmAXDYmVYHYBN$OmMQDmVYMCAVBQOHBARcSNORVYSBVSmVYAMRVAYSALROHVHBHNLBNHLBNYmVNSRPHLSRPHVTHYLHmHLBNHLABnVHXMRHYHLHmLXMRVYAMRVHBHNBNHLNVOYRVMGDLVRASVBSMYmVNOSHLNVSmPnNPVcOLPNYKLHARcVYRDYHVHLRATATHOYRVATHMGDLASRBNVBNYHADmVYAMRYHVHHnOmAXDVSPHAXTLKLmVZHHXLmLOSVTVOTHLAYBCRMHmKLASRYZMVLOSVTHBHNRDHVNBLHSmSPTmASRLAYSMOVAYSSPTROHVVYPcYHVHATmMSmOLPNYKLHARcVYXDLVLBNTHOYROLKnQRASMHBBLKYSmBLLYHVHSPTKLHARcVMSmHPYCmYHVHOLPNYKLHARcALHTVLDTSmSmBnMATSNHVYVLDATARPKSDSNTYmAXRHMBVLVYXYSmAXRYHVLYDVATARPKSDXMSMAVTSNHVYVLDBNYmVBNVTVARPKSDXYXMSVSLSYmSNHVYVLDATSLXVYXYARPKSDAXRYHVLYDVATSLXSLSSNYmVARBOMAVTSNHVYVLDBNYmVBNVTVSLXXYSLSYmSNHVYVLDATOBRVYXYSLXAXRYHVLYDVATOBRSLSSNYmVARBOMAVTSNHVYVLDBNYmVBNVTVYXYOBRARBOVSLSYmSNHVYVLDATPLGVYXYOBRAXRYHVLYDVATPLGSLSYmSNHVARBOMAVTSNHVYVLDBNYmVBNVTVYXYPLGSLSYmSNHVYVLDATROVVYXYPLGAXRYHVLYDVATROVTSOSNYmVMATYmSNHVYVLDBNYmVBNVTVYXYROVSTYmVSLSYmSNHVYVLDATSRVGVYXYROVAXRYHVLYDVATSRVGSBOSNYmVMATYmSNHVYVLDBNYmVBNVTVYXYSRVGSLSYmSNHVYVLDATNXVRVYXYSRVGAXRYHVLYDVATNXVRMATYmSNHVYVLDBNYmVBNVTVYXYNXVRTSOVOSRYmSNHVYVLDATTRXVYXYNXVRAXRYHVLYDVATTRXTSOOSRHSNHVMATSNHVYVLDBNYmVBNVTVYXYTRXSBOYmSNHVYVLDATABRmATNXVRVATHRnVALHTVLDTTRXTRXHVLYDATABRmATNXVRVATHRnVHRnHVLYDATLV+VYMTHRnOLPNYTRXABYVBARcMVLDTVBAVRKSDYmVYQXABRmVNXVRLHmNSYmSmASTABRmSRYVSmASTNXVRMLKHBTHRnABYMLKHVABYY$KHVTHYSRYOQRHAYnLHVLDVYQXTRXATABRmBNVVATLV+BnHRnBnBNVVATSRYKLTVASTABRmBNVVYCAVATmMAVRKSDYmLLKTARCHKNOnVYBAVODXRnVYSBVSmVYHYVYMYTRXXMSSNYmVMATYmSNHVYMTTRXBXRnVYAMRYHVHALABRmLkLkMARCkVMMVLDTkVMBYTABYkALHARcASRARAkVAOSkLGVYGDVLVABRKkVAGDLHSMkVHYHBRKHVABRKHMBRKYkVMQLLkAARVNBRKVBkKLMSPXTHADMHVYLkABRmKASRDBRALYVYHVHVYLkATVLV+VABRmBnXMSSNYmVSBOYmSNHBCATVMXRnVYQXABRmATSRYASTVVATLV+BnAXYVVATKLRKVSmASRRKSVVATHNPSASROSVBXRnVYCAVLLKTARCHKNOnVYBAVARCHKNOnVYOBRABRmBARcODMQVmSKmODALVnMVRHVHKNONYAZBARcVYRAYHVHALABRmVYAMRLZROkATnATHARcHZATVYBnSmMZBXLYHVHHNRAHALYVVYOTQMSmHHRHMQDmLBYTALVY+AHLHBYTALMYmVHOYMQDmVYBnSmMZBXLYHVHVYQRABSmYHVHVY$OABRmHLVkVN$VOHNGBHVYHYROBBARcVYRDABRmMCRYMHLGVRSmKYKBDHROBBARcVYHYKASRHQRYBLBVAMCRYMHVYAMRALSRYASTVHNHNAYDOTYKYASHYPTMRAHATVHYHKYYRAVATkHMCRYmVAMRVASTVZATVHRGVATYVATkYXYVAMRYNAAXTYATLMOnYY+BLYBOBVRkVXYTHNPSYBGLLkVYHYKBVAABRmMCRYMHVYRAVHMCRYmATHASHKYYPHHVAMADVYRAVATHSRYPROHVYHLLVATHALPROHVTQXHASHBYTPROHVLABRmHY+YBBOBVRHVYHYLVCAnVBQRVXMRYmVOBDYmVSPXTVATNTVGMLYmVYNGOYHVHATPROHNGOYmGDLYmVATBYTVOLDBRSRYASTABRmVYQRAPROHLABRmVYAMRMHZATOSYTLYLMHLAHGDTLYKYASTkHVALMHAMRTAXTYHVAVAQXATHLYLASHVOTHHNHASTkQXVLkVYCVOLYVPROHANSYmVYSLXVATVVATASTVVATKLASRLVVYOLABRmMMCRYmHVAVASTVVKLASRLVVLV+OMVHNGBHVABRmKBDMADBMQNHBK$pVBZHBVYLkLM$OYVMNGBVODBYTALODHMQVmASRHYHSmAHLHBTXLHBYnBYTALVBYnHOYALMQVmHMZBXASROSHSmBRASNHVYQRASmABRmBSmYHVHVGmLLV+HHLkATABRmHYHCAnVBQRVAHLYmVLANSAATmHARcLSBTYXDVKYHYHRKVSmRBVLAYKLVLSBTYXDVVYHYRYBBYnROYMQNHABRmVBYnROYMQNHLV+VHKNONYVHPRZYAZYSBBARcVYAMRABRmALLV+ALNATHYMRYBHBYNYVBYNkVBYnROYVBYnROYkKYANSYmAXYmANXNVHLAKLHARcLPNYkHPRDNAMOLYAmHSMALVAYMNHVAmHYMYnVASMAYLHVYSALV+ATOYNYVVYRAATKLKKRHYRDnKYKLHMSQHLPNYSXTYHVHAT$DmVATOMRHKGnYHVHKARcMCRYmBAKHCORVYBXRLVLV+ATKLKKRHYRDnVY$OLV+MQDmVYPRDVAYSMOLAXYVABRmYSBBARcKNOnVLV+YSBBORYHKKRVYAHLOD$DmVANSY$DmROYmVX+AYmLYHVHMADVYHVHAMRALABRmAXRYHPRDLV+MOMVSANAOYNYkVRAHMnHMQVmASRATHSmCPNHVNGBHVQDMHVYMHKYATKLHARcASRATHRAHLkATNNHVLZROkODOVLmVSMTYATZROkKOPRHARcASRAmYVKLAYSLMNVTATOPRHARcGmZROkYMNHQVmHTHLkBARcLARKHVLRXBHKYLkATNNHVYAHLABRmVYBAVYSBBALNYMMRAASRBXBRVnVYBnSmMZBXLYHVHVYHYBYMYAMRPLMLkSNORARYVkMLkAL$RKDRLOMRMLkOYLmVTDOLMLkGVYmOSVMLXMHATBROMLk$DmVATBRSOMLkOMRHSNABMLkADMHVSMABRMLkCBYYmVMLkBLOHYACORKLALHXBRVALOMQHSDYmHVAYmHMLXSTYmOSRHSNHOBDVATKDRLOMRVSLSOSRHSNHMRDVVBARBOOSRHSNHBAKDRLOMRVHMLKYmASRATVVYKVATRPAYmBOSTRTQRNYmVATHZVZYmBHmVATHAYMYmBSVHQRYTYmVATHXRYBHRRmSOYRODAYLPARnASROLHMDBRVYSBVVYBAVALOYnMSP+HVAQDSVYKVATKLSDHHOMLQYVGmATHAMRYHYSBBXCCnTMRVYCAMLk$DmVMLkOMRHVMLkADMHVMLkCBYYmVMLkBLOHVACORVYORKVATmMLXMHBOMQHSDYmATKDRLOMRMLkOYLmVTDOLMLkGVYmVAMRPLMLkSNORVARYVkMLkAL$RARBOHMLKYmATHXMSHVOMQHSDYmBARTBARTXMRVYN$VMLk$DmVOMRHVYPLVSMHVHNSARYmHRHN$VVYQXVATKLRKS$DmVOMRHVATKLAKLmVYLKVVYQXVATLV+VATRKSVBnAXYABRmVYLKVVHVAYSBB$DmVYBAHPLY+VYGDLABRmHOBRYVHVASKnBALNYMMRAHAMRYAXYASKLVAXYONRVHmBOLYBRYTABRmVYSMOABRmKYNSBHAXYVVYRQATXNYKYVYLYDYBYTVSMNHOSRVSLSMAVTVYRDpODDnVYXLQOLYHmLYLHHVAVOBDYVVYKmVYRDPmODXVBHASRMSMALLDMSQVYSBATKLHRKSVGmATLV+AXYVVRKSVHSYBVGmATHNSYmVATHOmVYCAMLk$DmLQRATVAXRYSVBVMHKVTATKDRLOMRVATHMLKYmASRATVALOMQSVHHVAOMQHMLkVMLKYCDQMLkSLmHVCYALXmVYYnVHVAKHnLALOLYVnVYBRKHVVYAMRBRVkABRmLALOLYVnQNHSMYmVARcVBRVkALOLYVnASRMGnCRYkBYDkVYTnLVMOSRMKLVYAMRMLk$DmALABRmTnLYHNPSVHRKSQXLkVYAMRABRmALMLk$DmHRMTYYDYALYHVHALOLYVnQNHSMYmVARcAmMXV+VODSRVkNOLVAmAQXMKLASRLkVLATAMRANYHOSRTYATABRmBLODYRQASRAKLVHNORYmVXLQHANSYmASRHLKVATYONRASKLVMMRAHmYQXVXLQmAXRHDBRYmHALHHYHDBRYHVHALABRmBMXZHLAMRALTYRAABRmANKYMGnLkSKRkHRBHMADVYAMRABRmADNYYHVHMHTTnLYVANKYHVLkORYRYVBnMSQBYTYHVADMSQALYOZRVYAMRABRmHnLYLANTTHZROVHNHBnBYTYYVRSATYVHNHDBRYHVHALYVLAMRLAYYRSkZHKYAmASRYCAMMOYkHVAYYRSkVYVCAATVHXVCHVYAMRHB+NAHSMYMHV$PRHKVKBYmAmTVKLL$PRATmVYAMRLVKHYHYHZROkVHAMnBYHVHVYXSBHLVCDQHVYAMRALYVANYYHVHASRHVCATYkMAVRKSDYmLTTLkATHARcHZATLRSTHVYAMRADNYYHVHBMHADOKYAYRSNHVYAMRALYVQXHLYOGLHMSLSTVOZMSLSTVAYLMSLSVTRVGVZLVYQXLVATKLALHVYBTRATmBTVkVYTnAYSBTRVLQRATROHVVATHCPRLABTRVYRDHOY+OLHPGRYmVYSBATmABRmVYHYHSMSLBVAVTRDMHNPLHOLABRmVHNHAYMHXSKHGDLHNPLTOLYVVYAMRLABRmYDOTDOKYGRYHYHZROkBARcLALHmVOBDVmVONVATmARBOMAVTSNHVGmATHGVYASRYOBDVDnANKYVAXRYKnYCAVBRKSGDVLVATHTBVAALABTYkBSLVmTQBRBSYBH+VBHVDVRRBYOYYSVBVHNHKYLASLmOVnHAMRYODHNHVYHYHSMSBAHVOL+HHYHVHNHTNVROSnVLPYDASASROBRBYnHGZRYmHALHBYVmHHVAKRTYHVHATABRmBRYTLAMRLZROkNTTYATHARcHZATMNHRMCRYmODHNHRHGDLNHRPRTATHQYNYVATHQNZYVATHQDMNYVATHXTYVATHPRZYVATHRPAYmVATHAMRYVATHKNONYVATHGRGSYVATHYBV$YVSRYASTABRmLAYLDHLVVLHSPXHMCRYTVSMHHGRVTAMRSRYALABRmHNHNAOCRNYYHVHMLDTBANAALSPXTYAVLYABNHMMNHVYSMOABRmLQVLSRYVTQXSRYASTABRmATHGRHMCRYTSPXTHMQcOSRSNYmLSBTABRmBARcKNOnVTTnATHLABRmAYSHLVLASHVYBAALHGRVTHRVTRAKYHRTHVTQLGBRTHBOYNYHVTAMRSRYALABRmXM$YOLYkANKYNTTYSPXTYBXYQkVTRAKYHRTHVAQLBOYNYHYSP+YHVHBYNYVBYNYkVYAMRABRmALSRYHNHSPXTkBYDkOSYLHH+VBBOYNYkVTONHSRYVTBRXMPNYHVYMCAHMLAkYHVHOLOYnHMYmBMDBROLHOYnBDRkSVRVYAMRHGRSPXTSRYAYMZHBATVANHTLKYVTAMRMPNYSRYGBRTYANKYBRXTVYAMRLHMLAkYHVHSVBYALGBRTkVHTONYTXTYDYHVYAMRLHMLAkYHVHHRBHARBHATZROkVLAY$PRMRBVYAMRLHMLAkYHVHHNkHRHVYLDTBnVQRATSMVYSMOALKYSMOYHVHALONYkVHVAYHYHPRAADmYDVBKLVYDKLBVVOLPNYKLAXYVYSKnVTQRASmYHVHHDBRALYHATHALRAYKYAMRHHGmHLmRAYTYAXRYRAYOLKnQRALBARBARLXYRAYHNHBYnQDSVBYnBRDVTLDHGRLABRmBnVYQRAABRmSmBNVASRYLDHHGRYSMOALVABRmBnSMNYmSNHVSSSNYmBLDTHGRATYSMOALLABRmVYHYABRmBnTSOYmSNHVTSOSNYmVYRAYHVHALABRmVYAMRALYVANYALSDYHTHLkLPNYVHYHTMYmVATNHBRYTYBYNYVBYNkVARBHAVTkBMADMADVYPLABRmOLPNYVVYDBRATVALHYmLAMRANYHNHBRYTYATkVHYYTLABHMVnGVYmVLAYQRAOVDATSMkABRmVHYHSMkABRHmKYABHMVnGVYmNTTYkVHPRTYATkBMADMADVNTTYkLGVYmVMLKYmMMkYCAVVHQMTYATBRYTYBYNYVBYNkVBYnZROkAXRYkLDRTmLBRYTOVLmLHYVTLkLALHYmVLZROkAXRYkVNTTYLkVLZROkAXRYkATARcMGRYkATKLARcKNOnLAXZTOVLmVHYYTYLHmLALHYmVYAMRALHYmALABRHmVATHATBRYTYTSMRATHVZROkAXRYkLDRTmZATBRYTYASRTSMRVBYNYVBYNYKmVBYnZROkAXRYkHMVLLKmKLZKRVNMLTmATBSRORLTKmVHYHLAVTBRYTBYNYVBYNYKmVBnSMNTYMYmYMVLLKmKLZKRLDRTYKmYLYDBYTVMQNTK$pMKLBnNKRASRLAMZROkHVAHMVLYMVLYLYDBYTkVMQNTK$PkVHYTHBRYTYBBSRKmLBRYTOVLmVORLZKRASRLAYMVLATBSRORLTVVNKRTHHNPSHHVAMOMYHATBRYTYHPRVYAMRALHYmALABRHmSRYASTkLATQRAATSMHSRYKYSRHSMHVBRKTYATHVGmNTTYMMNHLkBnVBRKTYHVHYTHLGVYmMLKYOMYmMMNHYHYVVYPLABRHmOLPNYVVYCXQVYAMRBLBVHLBnMAHSNHYVLDVAmSRHHBTTSOYmSNHTLDVYAMRABRHmALHALHYmLVYSMOALYXYHLPNYkVYAMRALHYmABLSRHASTkYLDTLkBnVQRATATSMVYCXQVHQMTYATBRYTYATVLBRYTOVLmLZROVAXRYVVLYSMOALSMOTYkHNHBRKTYATVVHPRYTYATVVHRBYTYATVBMADMADSNYmOSRNSYAmYVLYDVNTTYVLGVYGDVLVATBRYTYAQYmATYCXQASRTLDLkSRHLMVODHZHBSNHHAXRTVYKLLDBRATVVYOLALHYmMOLABRHmVYQXABRHmATYSMOALBNVVATKLYLYDYBYTVVATKLMQNTK$PVKLZKRBANSYBYTABRHmVYMLATBSRORLTmBOCmHYVmHZHKASRDBRATVALHYmVABRHmBnTSOYmVTSOSNHBHMLVBSRORLTVVYSMOALBNVBnSLSOSRHSNHBHMLVATBSRORLTVBOCmHYVmHZHNMVLABRHmVYSMOALBNVVKLANSYBYTVYLYDBYTVMQNTK$pMATBnNKRNMLVATVVYRAALYVYHVHBALNYMMRAVHVAYSBPTXHAHLKXmHYVmVYSAOYNYVVYRAVHNHSLSHANSYmNCBYmOLYVVYRAVYRcLQRATmMPTXHAHLVYSTXVARCHVYAMRADNYAmNAMCATYXnBOYNYkALNATOBRMOLOBDkYQXNAMO+MYmVRXCVRGLYKmVHSONVTXTHOcVAQXHPTLXmV$ODVLBKmAXRTOBRVKYOLKnOBRTmOLOBDKmVYAMRVKnTOSHKASRDBRTVYMHRABRHmHAHLHALSRHVYAMRMHRYSLS$AYmQMX$LTLVSYVOSYOGVTVALHBQRRcABRHmVYQXBnBQRRkV+VBVYTnALHNORVYMHRLOSVTATVVYQXXMAHVXLBVBnHBQRASROSHVYTnLPNYHmVHVAOMDOLYHmTXTHOcVYAKLVVYAMRVALYVAYHSRHASTkVYAMRHNHBAHLVYAMRSVBASVBALYkKOTXYHVHNHBnLSRHASTkVSRHSMOTPTXHAHLVHVAAXRYVVABRHmVSRHZQNYmBAYmBYMYmXDLLHYVTLSRHARXKNSYmVTCXQSRHBQRBHLAMRAXRYBLTYHYTHLYODNHVADNYZQnVYAMRYHVHALABRHmLMHZHCXQHSRHLAMRHApAMNmALDVANYZQNTYHYPLAMYHVHDBRLMVODASVBALYkKOTXYHVLSRHBnVTKXSSRHLAMRLACXQTYKYYRAHVYAMRLAKYCXQTVYQMVMSmHANSYmVYSQPVOLPNY$DmVABRHmHLkOMmLSLXmVYHVHAMRHMK$HANYMABRHmASRANYOSHVABRHmHYVYHYHLGVYGDVLVOCVmVNBRKVBVKLGVYYHARcKYYDOTYVLMOnASRYCVHATBNYVVATBYTVAXRYVVSMRVDRkYHVHLOSVTCDQHVMSP+LMOnHBYAYHVHOLABRHmATASRDBROLYVVYAMRYHVHZOQT$DmVOMRHKYRBHVX+ATmKYKBDHMADARDHNAVARAHHKCOQTHHBAHALYOSVKLHVAmLAADOHVYPNVMSmHANSYmVYLKV$DMHVABRHmOVDNVOMDLPNYYHVHVYGSABRHmVYAMRHApT$PHCDYQOmRSOAVLYYSXMSYmCDYQmBTVkHOYRHApT$PHVLATSALMQVmLMOnXMSYmHCDYQmASRBQRBHXLLHLkMOSTKDBRHZHLHMYTCDYQOmRSOVHYHKCDYQKRSOXLLHLkHSP+KLHARcLAYOSHMSP+VYAMRYHVHAmAMCAB$DmXMSYmCDYQmBTVkHOYRVNSATYLKLHMQVmBOBVRmVYOnABRHmVYAMRHNHNAHVALTYLDBRALADNYVANKYOPRVAPRAVLYYX$RVnXMSYmHCDYQmXMSHHTSXYTBXMSHATKLHOYRVYAMRLAASXYTAmAMCASmARBOYmVXMSHVY$pOVDLDBRALYVVYAMRAVLYYMCAVnSmARBOYmVYAMRLAAOSHBOBVRHARBOYmVYAMRALNAYXRLADNYVADBRHAVLYYMCAVnSmSLSYmVYAMRLAAOSHAmAMCASmSLSYmVYAMRHNHNAHVALTYLDBRALADNYAVLYYMCAVnSmOSRYmVYAMRLAASXYTBOBVRHOSRYmVYAMRALNAYXRLADNYVADBRHAkHPOmAVLYYMCAVnSmOSRHVYAMRLAASXYTBOBVRHOSRHVYLkYHVHKASRKLHLDBRALABRHmVABRHmSBLMQMVVYBAVSNYHMLAKYm$DMHBORBVLV+YSBBSOR$DmVYRALV+VYQmLQRATmVYSTXVAPYmARCHVYAMRHNHNAADNY$VRVNAALBYTOBDKmVLYNVVRXCVRGLYKmVHSKMTmVHLKTmLDRKKmVYAMRVLAKYBRXVBNLYnVYPCRBmMADVY$RVALYVVYBAVALBYTVVYOSLHmMSTHVMCVTAPHVYAKLV+RmYSKBVVANSYHOYRANSY$DmN$BVOLHBYTMNORVODZQnKLHOmMQCHVYQRAVALLV+VYAMRVLVAYHHANSYmASRBAVALYkHLYLHHVCYAmALYNVVNDOHATmVYCAALHmLV+HPTXHVHDLT$GRAXRYVVYAMRALNAAXYTROVHNHNALYSTYBNVTASRLAYDOVAYSAVCYAHNAATHnALYKmVOSVLHnK+VBBOYNYKmRQLANSYmHALALTOSVDBRKYOLKnBAVBCLQRTYVYAMRVGSHLAHVYAMRVHAXDBALGVRVYSP+SPV+OTHNROLkMHmVYPCRVBAYSBLV+MADVYGSVLSBRHDLTVYSLXVHANSYmATYDmVYBYAVATLV+ALYHmHBYTHVATHDLT$GRVVATHANSYmASRPTXHBYTHKVB$NVRYmMQ+nVODGDVLVYLAVLMCAHPTXVYAMRVHANSYmALLV+ODMYLkPHXTnVBNYkVBNTYkVKLASRLkBOYRHVCAMnHMQVmKYMSXTYmANXNVATHMQVmHZHKYGDLHCOQTmATPNYYHVHVYSLXNVYHVHLSXTHVYCALV+VYDBRALXTNYVLQXYBNTYVVYAMRQVMVCAVMnHMQVmHZHKYMSXYTYHVHATHOYRVYHYKMCXQBOYNYXTNYVVKMVHSXROLHVYAYCVHMLAKYmBLV+LAMRQVmQXATASTkVATSTYBNTYkHNMCATPnT$PHBOVnHOYRVYTMHMHVYXZYQVHANSYmBYDVVBYDASTVVBYDSTYBNTYVBXMLTYHVHOLYVVYCAHVVYNXHVMXVcLOYRVYHYKHVCYAmATmHXVCHVYAMRHML+OLNPSkALTBY+AXRYkVALTOMDBKLHKKRHHRHHML+PnT$PHVYAMRLV+ALHmALNAADNYHNHNAMCAOBDkXnBOYNYkVTGDLX$DkASROSYTOMDYLHXYVTATNPSYVANKYLAAVKLLHML+HHRHPnTDBQNYHROHVMTYHNHNAHOYRHZATQRBHLNV$SMHVHVAMCORAML+HNASMHHLAMCORHVAVTXYNPSYVYAMRALYVHNHNSATYPNYkGmLDBRHZHLBLTYHPKYATHOYRASRDBRTMHRHML+SMHKYLAAVKLLOSVTDBRODBAkSMHOLKnQRASmHOYRCVORHSMSYCAOLHARcVLV+BACORHVYHVHHM+YROL$DmVOLOMRHGPRYTVASMATYHVHMnHSMYmVYHPkATHORYmHALVATKLHKKRVATKLYSBYHORYmVCMXHADMHVTB+ASTVMAXRYVVTHYNCYBMLXVYSKmABRHmBBQRALHMQVmASROMDSmATPNYYHVHVYSQpOLPNY$DmVOMRHVOLKLPNYARcHKKRVYRAVHNHOLHQY+RHARcKQY+RHKBSnVYHYBSXTALHYmATORYHKKRVYZKRALHYmATABRHmVYSLXATLV+MTVkHHPKHBHPkATHORYmASRYSBBHnLV+VYOLLV+MCVORVYSBBHRVSTYBNTYVOMVKYYRALSBTBCVORVYSBBMORHHVAVSTYBNTYVVTAMRHBKYRHALHCOYRHABYNVZQnVAYSAYnBARcLBVAOLYNVKDRkKLHARcLKHNSQHATABYNVYYnVNSKBHOMVVNXYHMABYNVZROVTSQYnATABYHnYYnBLYLHHVAVTBAHBKYRHVTSKBATABYHVLAYDOBSKBHVBQVMHVYHYMMXRTVTAMRHBKYRHALHCOYRHHnSKBTYAMSATABYNSQNVYYnGmHLYLHVBAYSKBYOMVVNXYHMABYNVZROVTSQYnGmBLYLHHHVAATABYHnYYnVTQmHCOYRHVTSKBOMVVLAYDOBSKBHVBQMHVTHRYnSTYBNVTLV+MABYHnVTLDHBKYRHBnVTQRASMVMVABHVAABYMVABODHYVmVHCOYRHGmHVAYLDHBnVTQRASMVBnOMYHVAABYBNYOMVnODHYVmVY$OMSmABRHmARCHHNGBVYSBBYnQDSVBYnSVRVYGRBGRRVYAMRABRHmALSRHASTVAXTYHVAVYSLXABYMLkMLkGRRVYQXATSRHVYBAALHYmALABYMLkBXLVmHLYLHVYAMRLVHNkMTOLHASHASRLQXTVHVABOLTBOLVABYMLkLAQRBALYHVYAMRADNYHGVYGmCDYQTHRGHLAHVAAMRLYAXTYHVAVHYAGmHVAAMRHAXYHVABTmLBBYVBNQYnKPYOSYTYZATVYAMRALYVHALHYmBXLmGmANKYYDOTYKYBTmLBBkOSYTZATVAXSkGmANKYAVTkMX+VLYOLKnLANTTYkLNGOALYHVOTHHSBASTHAYSKYNBYAHVAVYTPLLBODkVXYHVAmAYNkMSYBDOKYMVTTMVTATHVKLASRLkVYSKmABYMLkBBQRVYQRALKLOBDYVVYDBRATKLHDBRYmHALHBAZNYHmVYYRAVHANSYmMADVYQRAABYMLkLABRHmVYAMRLVMHOSYTLNVVMHX+ATYLkKYHBATOLYVOLMMLKTYX+AHGDLHMOSYmASRLAYOSVOSYTOMDYVYAMRABYMLkALABRHmMHRAYTKYOSYTATHDBRHZHVYAMRABRHmKYAMRTYRQAYnYRATALHYmBMQVmHZHVHRGVNYOLDBRASTYVGmAMNHAXTYBTABYHVAAkLABTAMYVTHYLYLASHVYHYKASRHTOVATYALHYmMBYTABYVAMRLHZHX$DkASRTOSYOMDYALKLHMQVmASRNBVASMHAMRYLYAXYHVAVYQXABYMLkCAnVBQRVOBDYmVSPXTVYTnLABRHmVYSBLVATSRHASTVVYAMRABYMLkHNHARCYLPNYkB+VBBOYNYkSBVLSRHAMRHNHNTTYALpK$pLAXYkHNHHVALkK$VTOYNYmLKLASRATkVATKLVNKXTVYTPLLABRHmALHALHYmVYRPAALHYmATABYMLkVATASTVVAMHTYVVYLDVKYOCROCRYHVHBODKLRXmLBYTABYMLkOLDBRSRHASTABRHmVYHVHPQDATSRHKASRAMRVYOSYHVHLSRHKASRDBRVTHRVTLDSRHLABRHmBnLZQNYVLMVODASRDBRATVALHYmVYQRAABRHmATSmBNVHNVLDLVASRYLDHLVSRHYCXQVYMLABRHmATYCXQBNVBnSMNTYMYmKASRCVHATVALHYmVABRHmBnMATSNHBHVLDLVATYCXQBNVVTAMRSRHCXQOSHLYALHYmKLHSMOYCXQLYVTAMRMYMLLLABRHmHYNYQHBNYmSRHKYYLDTYBnLZQNYVVYGDLHYLDVYGMLVYOSABRHmMSTHGDVLBYVmHGMLATYCXQVTRASRHATBnHGRHMCRYTASRYLDHLABRHmMCXQVTAMRLABRHmGRSHAMHHZATVATBNHKYLAYYRSBnHAMHHZATOmBNYOmYCXQVYROHDBRMADBOYNYABRHmOLAVDTBNVVYAMRALHYmALABRHmALYROBOYNYkOLHNORVOLAMTkKLASRTAMRALYkSRHSMOBQLHKYBYCXQYQRALkZROVGmATBnHAMHLGVYASYMNVKYZROkHVAVYSKmABRHmBBQRVYQXLXmVXMTMYmVYTnALHGRSmOLSKMHVATHYLDVYSLXHVTLkVTTOBMDBRBARSBOVYKLVHMYmMnHXMTVTSLkATHYLDTXTAXDHSYXmVTLkVTSBLHMNGDHRXQKM+XVYQSTKYAMRHALARAHBMVTHYLDVTSBMNGDVTSAATQLHVTBkVYSMOALHYmATQVLHNORVYQRAMLAkALHYmALHGRMnHSMYmVYAMRLHMHLkHGRALTYRAYKYSMOALHYmALQVLHNORBASRHVASmQVMYSAYATHNORVHXZYQYATYDkBVKYLGVYGDVLASYMNVVYPQXALHYmATOYNYHVTRABARMYmVTLkVTMLAATHXMTMYmVTSQATHNORVYHYALHYmATHNORVYGDLVYSBBMDBRVYHYRBHQSTVYSBBMDBRPARnVTQXLVAMVASHMARcMCRYmVYHYBOTHHVAVYAMRABYMLkVPYKLSRCBAVALABRHmLAMRALHYmOMkBKLASRATHOSHVOTHHSBOHLYBALHYmHNHAmTSQRLYVLNYNYVLNKDYKX$DASROSYTYOMkTOSHOMDYVOmHARcASRGRTHBHVYAMRABRHmANKYASBOVHVKXABRHmATABYMLkOLADVTBARHMYmASRGZLVOBDYABYMLkVYAMRABYMLkLAYDOTYMYOSHATHDBRHZHVGmATHLAHGDTLYVGmANKYLASMOTYBLTYHYVmVYQXABRHmCAnVBQRVYTnLABYMLkVYKRTVSNYHmBRYTVYCBABRHmATSBOKBSTHCAnLBDHnVYAMRABYMLkALABRHmMHHNHSBOKBSTHALHASRHCBTLBDNHVYAMRKYATSBOKBSTTQXMYDYBOBVRTHYHLYLODHKYXPRTYATHBARHZATOLKnQRALMQVmHHVABARSBOKYSmNSBOVSNYHmVYKRTVBRYTBBARSBOVYQmABYMLkVPYKLSRCBAVVYSBVALARcPLSTYmVY+OASLBBARSBOVYQRASmBSmYHVHALOVLmVYGRABRHmBARcPLSTYmYMYmRBYmVYHYAXRHDBRYmHALHVHALHYmN$HATABRHmVYAMRALYVABRHmVYAMRHNNYVYAMRQXNAATBNkATYXYDkASRAHBTATYCXQVLkLkALARcHMRYHVHOLHVSmLOLHOLAXDHHRYmASRAMRALYkVYSKmABRHmBBQRVYXBSATXMRVVYQXATSNYNORYVATVVATYCXQBNVVYBQOOCYOLHVYQmVYLkALHMQVmASRAMRLVHALHYmBYVmHSLYSYVYSAABRHmATOYNYVVYRAATHMQVmMRXQVYAMRABRHmALNORYVSBVLKmPHOmHXMVRVANYVHNORNLKHODKHVNSTXVHVNSVBHALYKmVYQXABRHmATOCYHOLHVYSmOLYCXQBNVVYQXBYDVATHASVATHMAKLTVYLKVSNYHmYXDVVYAMRYCXQALABRHmABYVVYAMRABYVYAMRHNNYBNYVYAMRHNHHASVHOCYmVAYHHSHLOLHVYAMRABRHmALHYmYRAHLVHSHLOLHBNYVYLKVSNYHmYXDVVYBAVALHMQVmASRAMRLVHALHYmVYBnSmABRHmATHMZBXVYORkATHOCYmVYOQDATYCXQBNVVYSmATVOLHMZBXMMOLLOCYmVYSLXABRHmATYDVVYQXATHMAKLTLSX+ATBNVVYQRAALYVMLAkYHVHMnHSMYmVYAMRABRHmABRHmVYAMRHNNYVYAMRALTSLXYDkALHNORVALTOSLVMAVMHKYOTHYDOTYKYYRAALHYmATHVLAXSKTATBNkATYXYDkMMNYVYSAABRHmATOYNYVVYRAVHNHAYLAXRNAXZB$BkBQRNYVVYLkABRHmVYQXATHAYLVYOLHVLOLHTXTBNVVYQRAABRHmSmHMQVmHHVAYHVHYRAHASRYAMRHYVmBHRYHVHYRAHVYQRAMLAkYHVHALABRHmSNYTMnHSMYmVYAMRBYNSBOTYNAmYHVHKYYOnASROSYTATHDBRHZHVLAXSKTATBNkATYXYDkKYBRkABRKkVHRBHARBHATZROkKKVKBYHSMYmVKXVLASROLSPTHYmVYRSZROkATSORAYBYVVHTBRKVBZROkKLGVYYHARcOQBASRSMOTBQLYVYSBABRHmALNORYVVYQMVVYLKVYXDVALBARSBOVYSBABRHmBBARSBOVYHYAXRYHDBRYmHALHVYGDLABRHmLAMRHNHYLDHMLKHGmHVABNYmLNXVRAXYkATOVcBKRVVATBVZAXYVVATQMVALABYARmVATKSDVATXZVVATPLDSVATYDLpVATBTVALVBTVALYLDATRBQHSMNHALHYLDHMLKHLNXVRAXYABRHmVPYLGSVVSMHRAVMHVTLDGmHVAAT+BXVATGXmVATTXSVATMOKHVYHYVXYYSRHMAHSNHVOSRYmSNHVSBOSNYmSNYXYYSRHVTMTSRHBQRYTARBOHVAXBRVnBARcKNOnVYBAABRHmL$PDLSRHVLBKTHVYQmABRHmMOLPNYMTVVYDBRALBNYXTLAMRGRVTVSBANKYOMKmTNVLYAXZTQBROMKmVAQBRHMTYMLPNYVYONVBNYXTATABRHmLAMRLVSMONVADNYNSYAALHYmATHBTVKNVBMBXRQBRYNVQBRATMTkAYSMMNVATQBRVLAYKLHMMkMQBRMTkVYQmABRHmVYSTXVLOmHARcLBNYXTVYDBRATmLAMRAmYSATNPSKmLQBRATMTYMLPNYSMOVNYVPGOVLYBOPRVnBnCXRVYTnLYATMORTHMKPLHASRLVASRBQCHSDHVBK$pMLAYTNNHLYBTVKKmLAXZTQBRVOPRVnYSBBTVkBNYXTVYOnOPRVnHXTYATABRHmBAZNYBNYXTLKLBAYSOROYRVLAMRLAADNYSMONYHSDHNTTYLkVHMORHASRBVLkNTTYHLOYNYBNYOMYNTTYHLkQBRMTkVYSTXVABRHmLPNYOmHARcVYDBRALOPRVnBAZNYOmHARcLAMRAkAmATHLVSMONYNTTYK$pHSDHQXMMNYVAQBRHATMTYSMHVYOnOPRVnATABRHmLAMRLVADNYSMONYARcARBOMATSQLK$pBYNYVBYNkMHHVAVATMTkQBRVYSMOABRHmALOPRVnVYSQLABRHmLOPRnATHK$pASRDBRBAZNYBNYXTARBOMAVTSQLK$pOBRL$XRVYQmSDHOPRVnASRBMKPLHASRLPNYMMRAHSDHVHMORHASRBVVKLHOcASRBSDHASRBKLGBLV$BYBLABRHmLMQNHLOYNYBNYXTBKLBAYSOROYRVVAXRYKnQBRABRHmATSRHASTVALMORTSDHHMKPLHOLPNYMMRAHVAXBRVnBARcKNOnVYQmHSDHVHMORHASRBVLABRHmLAXZTQBRMATBNYXTVABRHmZQnBABYMYmVYHVHBRkATABRHmBKLVYAMRABRHmALOBDVZQnBYTVHMSLBKLASRLVSYmNAYDkTXTYRKYVASBYOkBYHVHALHYHSMYmVALHYHARcASRLATQXASHLBNYMBNVTHKNONYASRANKYYVSBBQRBVKYALARCYVALMVLDTYTLkVLQXTASHLBNYLYCXQVYAMRALYVHOBDAVLYLATABHHASHLLKTAXRYALHARcHZATHHSBASYBATBNkALHARcASRYCATMSmVYAMRALYVABRHmHSMRLkPnTSYBATBNYSMHYHVHALHYHSMYmASRLQXNYMBYTABYVMARcMVLDTYVASRDBRLYVASRNSBOLYLAMRLZROkATnATHARcHZATHVAYSLXMLAKVLPNYkVLQXTASHLBNYMSmVAmLATABHHASHLLKTAXRYkVNQYTMSBOTYZATRQATBNYLATSBSMHVYSmHOBDATYDVTXTYRkABRHmADNYVVYSBOLVOLHDBRHZHVYQXHOBDOSRHGMLYmMGMLYADNYVVYLkVKL+VBADNYVBYDVVYQmVYLkALARmNHRYmALOYRNXVRVYBRkHGMLYmMXVcLOYRALBARHMYmLOTORBLOTCATHSABTVYAMRYHVHALHYADNYABRHmHQRHNALPNYHYVmVOSHX$DOmADNYABRHmHNHANKYNCBOLOYnHMYmVBNVTANSYHOYRYCATLSABMYmVHYHHNORASRAMRALYHH+YNAKDkVASTHVAMRHSTHVGmGMLYkASQHATHHKXTLOBDkLYCXQVBHADOKYOSYTX$DOmADNYVYHYHVA+RmKLHLDBRVHNHRBQHYCATASRYLDHLBTVALBnMLKHASTNXVRAXYABRHmVKDHOLSKMHVHNOR+BTMRAHMADBTVLHVAYSLAYDOHVTRDHOYNHVTMLAKDHVTOLVYRcHOBDLQRATHVYAMRHGMYAYNYNAMO+MYmMKDkVTAMRSTHADNYVTMHRVTRDKDHOLYDHVTSQHVVTKLLHSQTVVTAMRGmLGMLYkASABODAmKLVLSTTVTMHRVTORKDHALHSQTVTRcOVDALHBARLSABVTSABLKLGMLYVVHAYSMSTAHLHMXRYSLDOTHHCLYXYHVHDRKVAmLAVYHYKASRKLVHGMLYmLSTVTVYQXHAYSNZmZHBBQOMSQLVVSNYCMYDYmOLYDYHOSRHZHBMSQLmVYAMRBTMYATHGYDYNALYHYSBYTABYkMQVmLNVLLYnVTAMRALYVBTBTVALANKYBnMLKHASRYLDHLNXVRVTAMRALYVGmTBnGmM$PVARBOMNVGmMQVmLLVnVYQDHAYSVYSTXVLYHVHVYAMRBRVkYHVHALHYADNYABRHmASRLAOZBX$DVVAMTVMOmADNYANKYBDRkNXNYYHVHBYTAXYADNYVTRcHNORVTGDLBYTAMHKDBRYmHALHVLRBQHAXVSMVLBnVYRcLBnALHAYSHXVCHALHOYnVYHYKRATATHNZmVATHCMDYmOLYDYAXTVVKSMOVATDBRYRBQHAXTVLAMRKHDBRALYHAYSVYBAALHAYSVHNHOMDOLHGMLYmOLHOYnVYAMRBVABRVkYHVHLMHTOMDBXVcVANKYPNYTYHBYTVMQVmLGMLYmVYBAHAYSHBYTHVYPTXHGMLYmVYTnTBnVM$PVALGMLYmVMYmLRXcRGLYVVRGLYHANSYmASRATVVYYSmLPNYVLAKLVYAMRLAAKLODAmDBRTYDBRYVYAMRDBRVYAMROBDABRHmANKYVYHVHBRkATADNYMADVYGDLVYTnLVCAnVBQRVK$pVZHBVOBDmVSPXTVGMLYmVXMRYmVTLDSRHASTADNYBnLADNYAXRYZQNTHVYTnLVATKLASRLVVYSBONYADNYLAMRLATQXASHLBNYMBNVTHKNONYASRANKYYSBBARCVAmLAALBYTABYTLkVALMSPXTYVLQXTASHLBNYVAMRALADNYALYLATLkHASHAXRYVYAMRALYYHVHASRHTHLKTYLPNYVYSLXMLAKVATkVHCLYXDRKkVLQXTASHLBNYMMSPXTYVMBYTABYAZTNQHMALTYKYTBVAALMSPXTYVAmLAYTNVLkVHYYTNQYMALTYVABAHYVmALHOYnVAMRYHVHALHYADNYABRHmAmYSkNAMCLYXDRKYASRANKYHLkOLYHHNHANKYNCBOLOYnHMYmVHYHHOLMHHYCATLSABVAMRTYALYHHSQYNYNAMO+MYmMKDkVAMRHALYGmATHSTHVGmLGMLYkASABHVAHASHASRHKYXYHVHLBnADNYANY+RmAKLHLDBRALLBYVHNHRBQHYCATVKDHOLSKMHVTRDHOYNHVTSABVAMRALYHHSQYNYNAVTMHRVTVRDKDHMOLYHVTAMRSTHVGmGMLYkASQHVASTVGmHGMLYmHSQTHVASALATHVAMRBTMYATVTAMRBTBTVALBnNXVRASRYLDHLVMLKHVASmHNZmOLAPHVHCMYDYmOLYDYHVAQDVASTXVHLYHVHVABRkATYHVHALHYADNYABRHmASRHNXNYBDRkAMTLQXTATBTAXYADNYLBNVVOTHAmYSKmOSYmX$DVAMTATADNYHGYDVLYVAmLAHGYDVLYVAPNHOLYMYnAVOLSMALVYOnLBnVBTVALVYAMRVMYHVHYCAHDBRLANVKLDBRALYkROAV+VBHNHRBQHLPNYkQXVLkVTHYASHLBnADNYkKASRDBRYHVHVYHYKASRSMOOBDABRHmATDBRYHmVYSTXVARCHLYHVHVYVCAHOBDKLYK$pVKLYZHBVBGDYmVYTnLRBQHVMGDNTNTnLAXYHVLAMHVYAKLVVYSTVHVAVHANSYmASROMVVYLYNVVYQVMVBBQRVYAMRSLXNYLADNYVYAMRAXYHVAMHTSBHNORATNVYMYmAVOSVRAXRTLkVYAMRALHmALTAXRVATYVYHVHHCLYXDRKYSLXVNYVALKHLADNYVYAMRVNQRALNORVNSALHATPYHVYQRAVLRBQHVYAMRVALYHHTLKYOmHAYSHZHVTAMRALkVYSLXVATRBQHAXTmVATMNQTHVATOBDABRHmVATANSYVVYBRKVATRBQHVYAMRVLHAXTNVATHYYLALPYRBBHVYYRSZROkATSORSNAYVVTQmRBQHVNORTYHVTRKBNHOLHGMLYmVTLKNHAXRYHAYSVYQXHOBDATRBQHVYLkVYCXQBAMBVABARLXYRAYVHVAYVSBBARcHNGBVYCAYCXQLSVXBSDHLPNVTORBVYSAOYNYVVYRAVHNHGMLYmBAYmVTSARBQHATOYNYHVTRAATYCXQVTPLMOLHGMLVTAMRALHOBDMYHAYSHLZHHHLkBSDHLQRATNVVYAMRHOBDHVAADNYVTQXHCOYpVTTK$VY$PRHOBDLYCXQATKLHDBRYmASROSHVYBAHYCXQHAHLHSRHAMVVYQXATRBQHVTHYLVLASHVYAHBHVYNXmYCXQAXRYAMVVY$pABRHmVYQXASHVSMHQ+VRHVTLDLVATZMRnVATYQSnVATMDnVATMDYnVATYSBQVATSVXVYQSnYLDATSBAVATDDnVBNYDDnHYVASVRmVL+VSmVLAMYmVBNYMDYnOYPHVOPRVXNkVABYDOVALDOHKLALHBNYQ+VRHVYTnABRHmATKLASRLVLYCXQVLBNYHPYLGSYmASRLABRHmNTnABRHmMTNTVYSLXmMOLYCXQBNVBOVDNVXYQDMHALARcQDmVALHYMYSNYXYYABRHmASRXYMATSNHVSBOYmSNHVXMSSNYmVYGVOVYMTABRHmBSYBH+VBHZQnVSBOVYA$pALOMYVVYQBRVATVYCXQVYSMOALBNYVALMORTHMKPLHALSDHOPRnBnCXRHXTYASROLPNYMMRAHSDHASRQNHABRHmMATBNYXTSMHQBRABRHmVSRHASTVVYHYAXRYMVTABRHmVYBRkALHYmATYCXQBNVVYSBYCXQOmBARLXYRAYVALHTLDTYSMOALBnABRHmASRYLDHHGRHMCRYTSPXTSRHLABRHmVALHSMVTBNYYSMOALBSMTmLTVLDTmBKRYSMOALNBYTVQDRVADBALVMBSmVMSMOVDVMHVMSAXDDVTYMAY+VRNPYSVQDMHALHHmBNYYSMOALVALHSMTmBXCRYHmVB+YRTmSNYmOSRNSYAmLAMTmVALHSNYXYYYSMOALMATSNHVSLSYmSNHVSBOSNYmVYGVOVYMTVYA$pALOMYVVYSKNVMXVYLHODSVRASROLPNYMCRYmBAKHASVRHOLPNYKLAXYVNPLVALHTVLDTYCXQBnABRHmABRHmHVLYDATYCXQVYHYYCXQBnARBOYmSNHBQXTVATRBQHBTBTVALHARMYMPDnARmAXVTLBnHARMYLVLASHVYOTRYCXQLYHVHLNKXASTVKYOQRHHVAVYOTRLVYHVHVTHRRBQHASTVVYTRCCVHBNYmBQRBHVTAMRAmKnLMHZHANKYVTLkLDRSATYHVHVYAMRYHVHLHSNYGYYmBB+NkVSNYLAMYmMMOYkYPRDVVLAmMLAmYAMcVRBYOBDCOYRVYMLAVYMYHLLDTVHNHTVMmBB+NHVYCAHRASVnADMVNYKLVKADRTSORVYQRAVSMVOSVVAXRYKnYCAAXYVVYDVAXZTBOQBOSVVYQRASMVYOQBVYCXQBnSSYmSNHBLDTATmVYGDLVHNORYmVYHYOSVAYSYDOCYDAYSSDHVYOQBAYSTmYSBAHLYmVYAHBYCXQATOSVKYCYDBPYVVRBQHAHBTATYOQBVYZDYOQBNZYDVYBAOSVMnHSDHVHVAOYpVYAMROSVALYOQBHLOY+NYNAMnHADmHADmHZHKYOYpANKYOLKnQRASMVADVmVYAMRYOQBMKRHKYVmATBKRTkLYVYAMROSVHNHANKYHVLkLMVTVLMHZHLYBKRHVYAMRYOQBHSBOHLYKYVmVYSBOLVVYMKRATBKRTVLYOQBVYOQBNTnLOSVLXmVNZYDODSYmVYAKLVYSTVYQmVYLkVYBZOSVATHBKRHVYHYROBBARcMLBDHROBHRASVnASRHYHBYMYABRHmVYLkYCXQALABYMLkMLkPLSTYmGRRHVYRAALYVYHVHVYAMRALTRDMCRYMHSKnBARcASRAMRALYkGVRBARcHZATVAHYHOMkVABRKkKYLkVLZROkATnATKLHARCTHALVHQMTYATHSBOHASRNSBOTYLABRHmABYkVHRBYTYATZROkKKVKBYHSMYmVNTTYLZROkATKLHARCTHALVHTBRKVBZROkKLGVYYHARcOQBASRSMOABRHmBQLYVYSMRMSMRTYMCVTYXQVTYVTVRTYVYSBYCXQBGRRVYSALVANSYHMQVmLASTVVYAMRAXTYHVAKYYRALAMRASTYPnYHRGNYANSYHMQVmOLRBQHKY+VBTMRAHHVAVYHYKYARKVLVSmHYMYmVYSQpABYMLkMLkPLSTYmBODHXLVnVYRAVHNHYCXQMCXQATRBQHASTVVYQRAABYMLkLYCXQVYAMRAkHNHASTkHVAVAYkAMRTAXTYHVAVYAMRALYVYCXQKYAMRTYPnAMVTOLYHVYAMRABYMLkMHZATOSYTLNVKMO+SKBAXDHOmATASTkVHBATOLYNVASmVYCVABYMLkATKLHOmLAMRHNGOBAYSHZHVBASTVMVTYVMTVYZROYCXQBARcHHVAVYMCABSNHHHVAMAHSORYmVYBRKHVYHVHVYGDLHAYSVYLkHLVkVGDLODKYGDLMADVYHYLVMQNHCAnVMQNHBQRVOBDHRBHVYQNAVATVPLSTYmVKLHBARTASRXPRVOBDYABYVBYMYABRHmABYV$TMVmPLSTYmVYMLAVmOPRVYAMRABYMLkALYCXQLkMOMNVKYOCMTMMNVMADVYLkMSmYCXQVYXnBNXLGRRVYSBSmVYSBYCXQVYXPRATBARTHMYmASRXPRVBYMYABRHmABYVVY$TMVmPLSTYmAXRYMVTABRHmVYQRALHnSMVTKSMTASRQRALHnABYVVYXPRVOBDYYCXQBNXLVYMCAVSmBARMYmXYYmVYRYBVROYGRROmROYYCXQLAMRLNVHMYmVYQRASmHBAROSQKYHTOSQVOMVVYXPRVBARAXRTVYRYBVGmOLYHVYQRASMHS+NHVYOTQMSmVYXPRBARAXRTVLARBVOLYHVYQRASMHRXBVTVYAMRKYOTHHRXYBYHVHLNVVPRYNVBARcVYOLMSmBARSBOVYRAALYVYHVHBLYLHHHVAVYAMRANKYALHYABRHmABYkALTYRAKYATkANKYVBRKTYkVHRBYTYATZROkBOBVRABRHmOBDYVYBnSmMZBXVYQRABSmYHVHVY+SmAHLVVYKRVSmOBDYYCXQBARVABYMLkHLkALYVMGRRVAXZTMROHVVPYKLSRCBAVVYAMRALHmYCXQMDVOBATmALYVATmSNATmATYVTSLXVNYMATKmVYAMRVRAVRAYNVKYHYHYHVHOMkVNAMRTHYNAALHBYNVTYNVBYNYNVVBYNkVNKRTHBRYTOMkAmTOSHOMNVROHKASRLANGONVkVKASROSYNVOMkRQ+VBVNSLXkBSLVmATHOTHBRVkYHVHVYOSLHmMSTHVYAKLVVYSTVVYSKYMVBBQRVYSBOVAYSLAXYVVYSLXmYCXQVYLKVMATVBSLVmVYHYBYVmHHVAVYBAVOBDYYCXQVYGDVLVOLADVTHBARASRXPRVVYAMRVLVMCANVMYmVYQRAATHSBOHOLKnSmHOYRBARSBOODHYVmHZHVYHYOSVBnARBOYmSNHVYQXASHATYHVDYTBTBARYHXTYVATBSMTBTAYLnHXTYVTHYYnMRTRVXLYCXQVLRBQHVYHYKYZQnYCXQVTKHYnOYNYVMRATVYQRAATOSVBNVHGDLVYAMRALYVBNYVYAMRALYVHNNYVYAMRHNHNAZQNTYLAYDOTYYVmMVTYVOTHSANAKLYkTLYkVQSTkVCAHSDHVCVDHLYCYDHVOSHLYM+OMYmKASRAHBTYVHBYAHLYVAKLHBOBVRTBRKkNPSYB+RmAMVTVRBQHSMOTBDBRYCXQALOSVBNVVYLkOSVHSDHLCVDCYDLHBYAVRBQHAMRHALYOQBBNHLAMRHNHSMOTYATABYkMDBRALOSVAXYkLAMRHBYAHLYCYDVOSHLYM+OMYmVAKLHVABRKKHLPNYYHVHLPNYMVTYVOTHBNYSMOBQLYLASRANYMCVHATkLkNAALHCAnVQXLYMSmSNYGDYYOZYm+BYmVAOSHATmM+OMYmLABYkKASRAHBVHBATLABYkVAKLBOBRASRYBRKkLPNYMVTVVYAMRYOQBALRBQHAMVHnOSVAXYAYSSORVANKYAYSXLQAVLYYMSNYABYVHYYTYBOYNYVKMTOTOVHBATYOLYQLLHVLABRKHVTAMRLVAMVOLYQLLTkBNYAkSMOBQLYVLkQXLYVYLkVYQXVYBALAMVVTOSAMVM+OMYmKASRAHBABYVVTQXRBQHATBGDYOSVBNHHGDLHXMDTASRATHBBYTVTLBSATYOQBBNHHQ+nVATORTGDYYHOZYmHLBYSHOLYDYVVOLXLQTCVARYVVTTnATHM+OMYmVATHLXmASROSTHBYDYOQBBNHVYBAALABYVVYAMRABYVYAMRHNNYMYATHBNYVYAMRYOQBALABYVANKYOSVBKRkOSYTYKASRDBRTALYQVmNASBHVAKLHMCYDYBOBVRTBRKNYNPSkVYAMRYCXQALBNVMHZHMHRTLMCABNYVYAMRKYHQRHYHVHALHYkLPNYVYAMRYCXQALYOQBGSHNAVAMSkBNYHATHZHBNYOSVAmLAVYGSYOQBALYCXQABYVVYMSHVVYAMRHQLQVLYOQBVHYDYmYDYOSVVLAHKYRVKYHYVYDYVKYDYOSVAXYVSORTVYBRKHVVYAMRATHZHBNYOSVVYAMRANYVYAMRHGSHLYVAKLHMCYDBNYLMOnTBRKkNPSYVYGSLVVYAKLVYBALVYYnVYSTVYAMRALYVYCXQABYVGSHNAVSQHLYBNYVYGSVYSQLVVYRXATRYXBGDYVVYBRKHVVYAMRRAHRYXBNYKRYXSDHASRBRKVYHVHVYTnLkHALHYmM+LHSMYmVMSMNYHARcVRBDGnVTYRSYOBDVkOMYmVYSTXVLkLAMYmHVHGBYRLAXYkVYSTXVVLkBNYAMkARRYkARVRVMBRKYkBRVkVYHYKASRKLHYCXQLBRkATYOQBVYHYAkYCAYCAYOQBMATPNYYCXQABYVVOSVAXYVBAMCYDVVYOSGmHVAM+OMYmVYBALABYVVYAMRLABYVYQmABYVYAKLMCYDBNVBOBRTBRKNYNPSkVYAMRLVYCXQABYVMYATHVYAMRANYBNkBKRkOSVVYXRDYCXQXRDHGDLHODMADVYAMRMYAPVAHVAHCDCYDVYBALYVAKLMKLB+RmTBVAVABRKHVGmBRVkYHYHKSMOOSVATDBRYABYVVYCOQCOQHGDLHVMRHODMADVYAMRLABYVBRKNYGmANYABYVYAMRBAAXYkBMRMHVYQXBRKTkVYAMRHKYQRASMVYOQBVYOQBNYZHPOMYmATBKRTYLQXVHNHOTHLQXBRKTYVYAMRHLAACLTLYBRKHVYOnYCXQVYAMRLOSVHnGBYRSMTYVLkVATKLAXYVNTTYLVLOBDYmVDGnVTYRS$MKTYVVLKHAPVAMHAOSHBNYVYAMROSVALABYVHBRKHAXTHVALkABYBRKNYGmANYABYVYSAOSVQLVVYBkVYOnYCXQABYVVYAMRALYVHNHMSMNYHARcYHYHMVSBkVM+LHSMYmMOLVOLXRBkTXYHVATAXYkTOBDVHYHKASRTRYDVPRQTOLVMOLCVARkVYS+mOSVATYOQBOLHBRKHASRBRKVABYVVYAMROSVBLBVYQRBVYMYABLABYVAHRGHATYOQBAXYVYGDLRBQHATDBRYOSVBNHHGDLVTSLXVTQRALYOQBBNHHQ+nVTAMRALYVHNHOSVAXYkMTNXmLkLHRGkVOTHBNYSMOBQLYVQVmBRXLkALLBnAXYXRNHVYSBTOMVYMYmAXDYmODASRTSVBXMTAXYkODSVBApAXYkMMkVSKXATASROSYTLVVSLXTYVLQXTYkMSmLMHASKLGmSNYKmYVmAXDVTAMRRBQHALYCXQQCTYBXYYMPNYBNVTXTAmLQXYOQBASHMBNVTXTKALHMBNVTHARcLMHLYXYYmVYQRAYCXQALYOQBVYBRkATVVYCVHVVYAMRLVLATQXASHMBNVTKNOnQVmLkPDNHARmBYTHBTVALABYAMkVQXLkMSmASHMBNVTLBnAXYAMkVALSDYYBRkATkVYPRkVYRBkVHYYTLQHLOMYmVYTnLkATBRKTABRHmLkVLZROkATkLRSTkATARcMGRYkASRNTnALHYmLABRHmVYSLXYCXQATYOQBVYLkPDNHARmALLBnBnBTVALHARMYAXYRBQHAmYOQBVOSVVYRAOSVKYBRkYCXQATYOQBVSLXATVPDNHARmLQXTLVMSmASHBBRKVATVVYCVOLYVLAMRLATQXASHMBNVTKNOnVYSMOYOQBALABYVVALAMVVYLkPDNHARmVYRAOSVKYROVTBNVTKNOnBOYNYYCXQABYVVYLkOSVALYSMOALVYQXATMXLTBTYSMOALBnABRHmAXVTNBYVTOLNSYVLVLASHVYCAYOQBMBARSBOVYLkXRNHVYPGOBMQVmVYLnSmKYBAHSMSVYQXMABNYHMQVmVYSmMRASTYVVYSKBBMQVmHHVAVYXLmVHNH$LmMCBARCHVRASVMGYOHSMYMHVHNHMLAKYALHYmOLYmVYRDYmBVVHNHYHVHNCBOLYVVYAMRANYYHVHALHYABRHmABYkVALHYYCXQHARcASRATHSKBOLYHLkATNNHVLZROkVHYHZROkKOPRHARcVPRCTYMHVQDMHVCPNHVNGBHVNBRKVBkKLMSPXTHADMHVBZROkVHNHANKYOMkVSMRTYkBKLASRTLkVHSBTYkALHADMHHZATKYLAAOZBkODASRAmOSYTYATASRDBRTYLkVYYQcYOQBMSNTVVYAMRAKnYSYHVHBMQVmHZHVANKYLAYDOTYVYYRAVYAMRMHNVRAHMQVmHZHAYnZHKYAmBYTALHYmVZHSORHSMYmVYSKmYOQBBBQRVYQXATHABnASRSmMRASTYVVYSmATHMCBHVYCQSMnOLRASHVYQRAATSmHMQVmHHVABYTALVAVLmLVZSmHOYRLRASNHVYDRYOQBNDRLAMRAmYHYHALHYmOMDYVSMRNYBDRkHZHASRANKYHVLkVNTnLYLXmLAKLVBGDLLBSVSBTYBSLVmALBYTABYVHYHYHVHLYLALHYmVHABnHZATASRSMTYMCBHYHYHBYTALHYmVKLASRTTnLYOSRAOSRNVLkVYSAYOQBRGLYVVYLkARCHBNYQDmVYRAVHNHBARBSDHVHNHSmSLSHODRYCAnRBCYmOLYHKYMnHBARHHVAYSQVHODRYmVHABnGDLHOLPYHBARVNA$PVSMHKLHODRYmVGLLVATHABnMOLPYHBARVHSQVATHCAnVHSYBVATHABnOLPYHBARLMQMHVYAMRLHmYOQBAXYMAYnATmVYAMRVMXRnANXNVVYAMRLHmHYDOTmATLBnBnNXVRVYAMRVYDONVVYAMRLHmHSLVmLVVYAMRVSLVmVHNHRXLBTVBAHOmHCAnVYAMRHnOVDHYVmGDVLLAOTHA$pHMQNHHSQVHCAnVLKVROVVYAMRVLANVKLODASRYA$PVKLHODRYmVGLLVATHABnMOLPYHBARVHSQYNVHCAnOVDNVMDBROMmVRXLBAHOmHCAnASRLABYHKYROHHVAVYHYKASRRAHYOQBATRXLBTLBnAXYAMVVATCAnLBnAXYAMVVYGSYOQBVYGLATHABnMOLPYHBARVYSQATCAnLBnAXYAMVVYSQYOQBLRXLVYSAATQLVVYBkVYGDYOQBLRXLKYAXYABYHHVAVKYBnRBQHHVAVTRcVTGDLABYHVYHYKSMOLBnATSMOYOQBBnAXTVVYRcLQRATVVYXBQLVVYNSQLVVYBYAHVALBYTVVY$PRLLBnATKLHDBRYmHALHVYAMRLVLBnAkOCMYVBSRYATHVYSBOMVXDSYMYmVYAMRLBnLYOQBHKYAXYATHVOBDTNYXNmHGYDHLYMHMSKRTkVLLBnSTYBNVTSmHGDLHLAHVSmHQ+NHRXLVOYNYLAHRKVTVRXLHYTHYPTTARVYPTMRAHVYAHBYOQBATRXLVYAMRAOBDkSBOSNYmBRXLBTkHQ+NHVYAMRLBn+VBTTYATHLkMTTYATHLAYSAXRSBHOMDYVYOBDYOQBBRXLSBOSNYmVYHYVBOYNYVKYMYmAXDYmBAHBTVATHVYAMRYOQBALLBnHBHATASTYKYMLAVYMYVABVAHALYHVYA$pLBnATKLANSYHMQVmVYOSMSTHVYHYBORBVYQXATLAHBTVVYBAATHALYVVYBAALYHVYTnLBnLHATZLPHSPXTVLLAHBTVSPXHVYHYBBQRVHNHHVALAHVYAMRALLBnMHZATOSYTLYHLABRXLOBDTYOMkVLMHRMYTNYVYAMRLBnLAYOSHKnBMQVMNVLTTHCOYRHLPNYHBKYRHMLASBOZATVNTNHLkGmATZATBOBDHASRTOBDOMDYOVDSBOSNYmAXRVTVYOSYOQBKnVYMLASBOZATVYTnLVATRXLBTVLVLASHVYTnLBnLRXLBTVATBLHHSPXTVLHLSPXHVYBAGmALRXLVYAHBGmATRXLMLAHVYOBDOMVOVDSBOSNYmAXRVTVYRAYHVHKYSNVAHLAHVYPTXATRXMHVRXLOQRHVTHRLAHVTLDBnVTQRASMVRAVBnKYAMRHKYRAHYHVHBONYYKYOTHYAHBNYAYSYVTHROVDVTLDBnVTAMRKYSMOYHVHKYSNVAHANKYVYTnLYGmATZHVTQRASMVSMOVnVTHROVDVTLDBnVTAMROTHHPOmYLVHAYSYALYKYYLDTYLVSLSHBNYmOLKnQRASMVLVYVTHROVDVTLDBnVTAMRHPOmAVDHATYHVHOLKnQRAHSMVYHVDHVTOMDMLDTVTRARXLKYLAYLDHLYOQBVTQNARXLBAXTHVTAMRALYOQBHBHLYBNYmVAmAYnMTHANKYVYXRApYOQBBRXLVYAMRHTXTALHYmANKYASRMNOMMkPRYB+nVTAMRHNHAMTYBLHHBAALYHVTLDOLBRKYVABNHGmANKYMMNHVTTnLVATBLHHSPXTHLASHVYBAALYHYOQBVTHRBLHHVTLDLYOQBBnVTAMRRXLDNNYALHYmVGmSMOBQLYVYTnLYBnOLKnQRAHSMVDnVTHROVDVTLDBLHHSPXTRXLBnSNYLYOQBVTAMRRXLNPTVLYALHYmNPTLTYOmAXTYGmYKLTYVTQRASMVNPTLYVTRALAHKYOMDHMLDTVTQXATZLPHSPXTHVTTnATHLYOQBLASHVTLDZLPHSPXTLAHLYOQBBnVTAMRLAHBGDVTQRAATSMVGDVTLDZLPHSPXTLAHBnSNYLYOQBVTAMRLAHBASRYKYASRVNYBNVTVTQRAATSMVASRVYLkRAVBnBYMYQCYRX+YmVYMCADVDAYmBSDHVYBAATmALLAHAMVVTAMRRXLALLAHTNYNALYMDVDAYBNkVTAMRLHHMO+QXTkATAYSYVLQXTGmATDVDAYBNYVTAMRRXLLKnYSKBOMkHLYLHTXTDVDAYBNkVYBAYOQBMnHSDHBORBVTCALAHLQRATVVTAMRALYTBVAKYSKRSKRTYkBDVDAYBNYVYSKBOMHBLYLHHVAVYSMOALHYmALLAHVTHRVTLDLYOQBBnXMYSYVTAMRLAHNTnALHYmSKRYASRNTTYSPXTYLAYSYVTQRASMVYSSKRVTHROVDLAHVTLDBnSSYLYOQBVTAMRLAHZBDNYALHYmATYZBD+VBHPOmYZBLNYAYSYKYYLDTYLVSSHBNYmVTQRAATSMVZBLVnVAXRYLDHBTVTQRAATSMHDYNHVYZKRALHYmATRXLVYSMOALYHALHYmVYPTXATRXMHVTHRVTLDBnVTAMRA$pALHYmATXRPTYVTQRAATSMVYV$pLAMRY$pYHVHLYBnAXRVYHYKASRYLDHRXLATYV$pVYAMRYOQBALLBnSLXNYVALKHALMQVMYVLARCYTNHATNSYVATYLDYASROBDTYATkBHnVALKHKYATHYDOTATOBDTYASROBDTYkVYAMRALYVLBnAmNAMCATYXnBOYNYkNXSTYVYBRKNYYHVHBGLLkVYAMRNQBHSKRkOLYVATNHVYAMRALYVATHYDOTATASROBDTYkVATASRHYHMQNkATYKYMO+ASRHYHLkLPNYVYPRcLRBVYBRkYHVHATkLRGLYVOTHMTYAOSHGmANKYLBYTYVYAMRMHATnLkVYAMRYOQBLATTnLYMAVMHAmTOSHLYHDBRHZHASVBHAROHCANkASMRAOBRBKLCANkHYVmH$RMSmKLSHNQDV+LVAVKLSHXVmBKSBYmV+LVAVNQDBOZYmVHYHSKRYVONTHBYCDQTYBYVmMXRKYTBVAOLSKRYLPNYkKLASRAYNNVNQDV+LVABOZYmVXVmBKSBYmGNVBHVAATYVYAMRLBnHnLVYHYKDBRkVY$RBYVmHHVAATHTYSYmHOQDYmVH+LAYmVATKLHOZYmHNQDVTVH+LATKLASRLBnBVVKLXVmBKSBYmVYTnBYDBNYVVYSmDRkSLSTYMYmBYNVVBYnYOQBVYOQBROHATCAnLBnHNVTRTVYQXLVYOQBMQLLBNHLXVLVZVORMVnVYPCLBHnPCLVTLBNVTMXSpHLBnASROLHMQLVTVYCGATHMQLVTASRPCLBRH+YmBSQTVTHMYmASRTBAnHCAnLSTVTLNKXHCAnVYXMNHBBAnLSTVTVYXMVHCAnALHMQLVTVTLDnHCAnOQDYmNQDYmV+LAYmVHKSBYmHPRYDYOQBVYTnPNYHCAnALOQDVKLXVmBCAnLBnVYSTLVODRYmLBDVVLASTmOLCAnLBnVHYHBKLYXmHCAnHMQSRVTVSmYOQBATHMQLVTLOYNYHCAnBRH+YmLYXMNHBMQLVTVBHO+YpHCAnLAYSYmVHYHHO+PYmLLBnVHQSRYmLYOQBVYPRcHAYSMADMADVYHYLVCAnRBVTVSPXVTVOBDYmVGMLYmVXMRYmVYSMOATDBRYBNYLBnLAMRLQXYOQBATKLASRLABYNVVMASRLABYNVOSHATKLHKBDHZHVYRAYOQBATPNYLBnVHNHAYNNVOMVKTMVLSLSVmVYAMRYHVHALYOQBSVBALARcABVTYkVLMVLDTkVAHYHOMkVYSLXYOQBVYQRALRXLVLLAHHSDHALCANVVYAMRLHnRAHANKYATPNYABYKnKYAYNNVALYKTMLSLSmVALHYABYHYHOMDYVATNHYDOTnKYBKLKXYOBDTYATABYKnVABYKnHTLBYVHXLpATMSKRTYOSRTMNYmVLANTNVALHYmLHROOMDYAmKHYAMRNQDYmYHYHSKRkVYLDVKLHCAnNQDYmVAmKHYAMROQDYmYHYHSKRkVYLDVKLHCAnOQDYmVYCLALHYmATMQNHABYKmVYTnLYVYHYBOTYXmHCAnVASAOYNYVARABXLVmVHNHHOTDYmHOLYmOLHCAnOQDYmNQDYmVBRDYmVYAMRALYMLAkHALHYmBXLVmYOQBVAMRHNNYVYAMRSANAOYNYkVRAHKLHOTDYmHOLYmOLHCAnOQDYmNQDYmVBRDYmKYRAYTYATKLASRLBnOSHLkANKYHALBYTALASRMSXTSmMCBHASRNDRTLYSmNDROTHQVmCAMnHARcHZATVSVBALARcMVLDTkVTOnRXLVLAHVTAMRNHLVHOVDLNVXLQVNXLHBBYTABYNVHLVANKRYVTNXSBNVLVKYMKRNVVYAKLGmAKVLATK$PNVKYKLHOSRASRHCYLALHYmMABYNVLNVHVAVLBNYNVVOTHKLASRAMRALHYmALYkOSHVYQmYOQBVYSAATBNYVVATNSYVOLHGMLYmVYNHGATKLMQNHVVATKLRKSVASRRKSMQNHQNYNVASRRKSBPDnARmLBVAALYCXQABYVARCHKNOnVLBnHLkLGZZATCANVVTGNBRXLATHTRPYmASRLABYHVYGNBYOQBATLBLBnHARMYOLBLYHGYDLVKYBRXHVAVYBRXHVAVKLASRLVVYQmVYOBRATHNHRVYSmATPNYVHRHGLODVYGDLLBnBYVmHSLYSYKYBRXYOQBVYQXATAXYVOMVVYRDpAXRYVDRkSBOTYMYmVYDBQATVBHRHGLODVYBAALHYmALLBnHARMYBXLmHLYLHVYAMRLVHSMRLkPnTDBROmYOQBM+VBODROVYSGLBnATYOQBVYOQBTQOATAHLVBHRVLBnTQOATAXYVBHRHGLODVYAMRLBnLYOQBMHOSYTVTGNBATLBBYVTNHGATBNTYKSBYVTXRBLMHNXBATLBRXVTGNBATYVLAHGDTLYVASLXkBSMXHVBSRYmBTpVBKNVRVLAN+STNYLNSQLBNYVLBNTYOTHH$KLTOSVYSLALYDYLOSVTOMKmROVALHYABYKmAMSAMRALYLAMRHSMRLkMDBROmYOQBM+VBODROVOTHHLkHLKTKYNK$pNK$PTHLBYTABYkLMHGNBTATALHYVYOnYOQBVYAMRLLBnKYYRATYKYAMRTYPnTGZLATBNVTYkMOMYOmASRTMCAATALHYkLAYXYHNGDAXYNVHKRLkMHOMDYVQXLkVLAYDOYOQBKYRXLGNBTmVYBALBnBAHLYOQBVBAHLLAHVBAHLSTYHAMHTVLAMCAVYCAMAHLLAHVYBABAHLRXLVRXLLQXHATHTRPYmVTSMmBKRHGMLVTSBOLYHmVYMSSLBnATKLHAHLVLAMCAVTAMRALABYHALYXRBOYNYADNYKYLVAAVKLLQVmMPNYkKYDRkNSYmLYVYXPSVLAMCAATHTRPYmVYXRLYOQBVYRBBLBnVYOnYOQBVYAMRLLBnMHPSOYMHX+ATYKYDLQTAXRYKYMSSTATKLKLYMHMCATMKLKLYBYTkSYmKHNGDAXYVAXYkVYVKYXVBYnSNYNVZHOSRYmSNHANKYOMkRXLYkVOZYkLASKLVVAYLYCANkLAAKLTY+RPHLAHBATYALYkANKYAX+NHMYDYTBQSNHGNBTYYVmVGNBTYLYLHHYYTYBYVmAKLNYXRBVQRXBLYLHVTDDSNTYMOYNYZHLYOSRYmSNHBBYTkOBDTYkARBOOSRHSNHBSTYBNTYkVSSSNYmBCANkVTXLpATMSKRTYOSRTMNYmLVLYALHYABYALHYABRHmVPXDYCXQHYHLYKYOTHRYQmSLXTNYATONYYVATYGYOKPYRAHALHYmVYVKXAMSVYOnLBnVYAMRALYOQBHBNVTBNTYVHBNYmBNYVHCAnCANYVKLASRATHRAHLYHVAVLBNTYMHAOSHLALHHYVmAVLBNYHnASRYLDVVOTHLKHNKRTHBRYTANYVATHVHYHLODBYNYVBYNkVYQXYOQBABnVYRYMHMCBHVYAMRYOQBLAXYVLQ+VABNYmVYQXVABNYmVYOSVGLVYAKLVSmOLHGLVYQRALVLBnYGRSHDVTAVYOQBQRALVGLODVYAMRLBnHGLHZHODBYNYVBYNkHYVmOLKnQRASMVGLODVHMCPHASRAMRYCpYHVHBYNYVBYNkKYN$TRAYSMROHVAmTONHATBNTYVAmTQXNSYmOLBNTYAYnAYSOMNVRAHALHYmODBYNYVBYNkVYAMRLBnLYOQBHNHHGLHZHVHNHHMCBHASRYRYTYBYNYVBYNkODHGLHZHVODHHMCBHAmANYLAAOBRALYkATHGLHZHVAmATHLATOBRALYATHGLHZHVATHMCBHHZATLROHALHYABRHmVALHYNXVRYSP+VBYNYNVALHYABYHmVYSBOYOQBBPXDABYVYCXQVYZBXYOQBZBXBHRVYQRALAXYVLAKLLXmVYAKLVLXmVYLYNVBHRVYSKmLBnBBQRVYNSQLBNYVVLBNVTYVVYBRkATHmVYLkVYSBLBnLMQMVVYOQBHLkLDRKVVYPGOVBVMLAKYALHYmVYAMRYOQBKASRRAmMXNHALHYmZHVYQRASmHMQVmHHVAMXNYmVYSLXYOQBMLAKYmLPNYVALOSVAXYVARCHSOYRSDHADVmVYCVATmLAMRKHTAMRVnLADNYLOSVKHAMROBDkYOQBOmLBnGRTYVAXRODOTHVYHYLYSVRVXMVRCAnVOBDVSPXHVASLXHLHGYDLADNYLMCAXnBOYNYkVYSBVHMLAKYmALYOQBLAMRBANVALAXYkALOSVVGmHLkLQRATkVARBOMAVTAYSOMVVYYRAYOQBMADVYCRLVVYXcATHOmASRATVVATHCAnVATHBQRVHGMLYmLSNYMXNVTVYAMRAmYBVAOSVALHMXNHHAXTVHKHVVHYHHMXNHHNSARLPLY+HVYAMRYOQBALHYABYABRHmVALHYABYYCXQYHVHHAMRALYSVBLARCkVLMVLDTkVAY+YBHOMkQ+NTYMKLHX$DYmVMKLHAMTASROSYTATOBDkKYBMQLYOBRTYATHYRDnHZHVOTHHYYTYLSNYMXNVTHCYLNYNAMYDAXYMYDOSVKYYRAANKYATVPnYBVAVHKNYAmOLBNYmVATHAMRTHY+BAY+YBOMkVSMTYATZROkKXVLHYmASRLAY$PRMRBVYLnSmBLYLHHHVAVYQXMnHBABYDVMNXHLOSVAXYVOZYmMATYmVTYSYmOSRYmRXLYmMATYmVAYLYmOSRYmGMLYmMYNYQVTVBNYHmSLSYmPRVTARBOYmVPRYmOSRHATNTOSRYmVOYRmOSRHVYTnBYDOBDYVODRODRLBDVVYAMRALOBDYVOBRVLPNYVRVXTSYMVBYnODRVBYnODRVYCVATHRASVnLAMRKYYPGSkOSVAXYVSALkLAMRLMYATHVANHTLkVLMYALHLPNYkVAMRTLOBDkLYOQBMNXHHVASLVXHLADNYLOSVVHNHGmHVAAXRYNVVYCVGmATHSNYGmATHSLYSYGmATKLHHLKYmAXRYHODRYmLAMRKDBRHZHTDBRVnALOSVBMCAKmATVVAMRTmGmHNHOBDkYOQBAXRYNVKYAMRAKPRHPNYVBMNXHHHLKTLPNYVAXRYKnARAHPNYVAVLYYSAPNYVTOBRHMNXHOLPNYVVHVALnBLYLHHHVABMXNHVYQmBLYLHHVAVYQXATSTYNSYVVATSTYSPXTYVVATAXDOSRYLDYVVYOBRATMOBRYBQVYQXmVYOBRmATHNXLVYOBRATASRLVVYVTRYOQBLBDVVYABQAYSOMVODOLVTHSXRVYRAKYLAYKLLVVYGOBKpYRKVVTQOKpYRkYOQBBHABQVOMVVYAMRSLXNYKYOLHHSXRVYAMRLAASLXkKYAmBRKTNYVYAMRALYVMHSMkVYAMRYOQBVYAMRLAYOQBYAMROVDSMkKYAmYSRALKYSRYTOmALHYmVOmANSYmVTVKLVYSALYOQBVYAMRHGYDHNASMkVYAMRLMHZHTSALLSMYVYBRkATVSmVYQRAYOQBSmHMQVmPNYALKYRAYTYALHYmPNYmALPNYmVTNCLNPSYVYZRXLVHSMSKASROBRATPNVALVHVACLOOLYRKVOLKnLAYAKLVBNYYSRALATGYDHNSHASROLKpHYRkODHYVmHZHKYNGOBKpYRkYOQBBGYDHNSHVYSAYOQBOYNYVVYRAVHNHOSVBAVOMVARBOMAVTAYSVYXcATHYLDYmOLLAHVOLRXLVOLSTYHSPXVTVYSmATHSPXVTVATYLDYHnRASNHVATLAHVYLDYHAXRNYmVATRXLVATYV$pAXRNYmVHVAOBRLPNYHmVYSTXVARCHSBOPOMYmODGSTVODAXYVVYRcOSVLQRATVVYXBQHVVYPLOLCVARVVYSQHVVYBKVVYSAATOYNYVVYRAATHNSYmVATHYLDYmVYAMRMYALHLkVYAMRHYLDYmASRXNnALHYmATOBDkVTGSnHSPXVTHNHVYLDYHnVTSTXVYnVTGSGmLAHVYLDYHVYSTXVVVAXRNGSYV$pVRXLVYSTXVVVYAMRMYLkKLHMXNHHZHASRPGSTYVYAMRLMCAXnBOYNYADNYVYAMROSVYSLYRBAXYYHYLkASRLkVYAMRYOQBALNAAmNAMCATYXnBOYNYkVLQXTMNXTYMYDYKYOLKnRAYTYPNYkKRATPNYALHYmVTRCNYQXNAATBRKTYASRHBATLkKYXNNYALHYmVKYYSLYKLVYPCRBVVYQXVYAMRN$OHVNLKHVALKHLNGDkVYAMRALYVADNYYDOKYHYLDYmRKYmVHCAnVHBQROLVTOLYVDPQVmYVmAXDVMTVKLHCAnYOBRNAADNYLPNYOBDVVANYATNHLHLA+YLRGLHMLAKHASRLPNYVLRGLHYLDYmODASRABAALADNYSOYRHVYAMROSVACYGHNAOMkMnHOmASRATYVYAMRLMHZHAMCAXnBOYNYADNYVYSBBYVmHHVAOSVLDRKVSOYRHVYOQBN$O$KTHVYBnLVBYTVLMQNHVOSH$KTOLKnQRASmHMQVm$KVTVYBAYOQBSLmOYRSKmASRBARcKNOnBBAVMPDnARmVYXnATPNYHOYRVYQnATXLQTHSDHASRN+HSmAHLVMYDBNYXMVRABYSKmBMAHQSY+HVYCBSmMZBXVYQRALVALALHYYSRALVTCADYNHBTLAHASRYLDHLYOQBLRAVTBBNVTHARcVYRAATHSKmBnXMVRHXVYNSYAHARcVYQXATHVYSKBATHVYONHVTDBQNPSVBDYNHBTYOQBVYAHBATHNORVYDBROLLBHNORVYAMRSKmALXMVRABYVLAMRQXLYATHYLDHHZATLASHVYOQBSMOKY+MAATDYNHBTVVBNYVHYVATMQNHVBSDHVHXRSYOQBODBAmVYCAXMVRABYSKmALYOQBLDBRATVVBNYYOQBBAVMnHSDHKSMOmVYTOCBVHANSYmVYXRLHmMADKYNBLHOSHBYSRALLSKBATBTYOQBVKnLAYOSHVYDBRXMVRATmLAMRSKmBNYXSQHNPSVBBTKmTNVNAATHLVLASHVHTXTNVATNVBNTYKmTTNVLNVVATBNTYNVTQXVLKmVATNVTSBVVHARcTHYHLPNYKmSBVV$XRVHVHAXZVBHVYAMRSKmALABYHVALAXYHAMCAXnBOYNYKmVASRTAMRVALYATnHRBVOLYMADMHRVMTnVATNHKASRTAMRVALYVTNVLYATHNORLASHVYONVBNYYOQBATSKmVATXMVRABYVBMRMHVYDBRVASR+MAATDYNHAXTmVYAMRVALYHmLANVKLLOSVTHDBRHZHLTTATAXTNVLAYSASRLVORLHKYXRPHHVALNVAkBZATNAVTLKmAmTHYVKMNVLHMLLKmKLZKRVNTNVATBNTYNVLKmVATBNTYKmNQXLNVVYSBNVATKmVHYYNVLOmAXDVAmLATSMOVALYNVLHMVLVLQXNVATBTNVVHLKNVVYY+BVDBRYHmBOYNYXMVRVBOYNYSKmBnXMVRVLAAXRHNORLOSVTHDBRKYXPcBBTYOQBVHVANKBDMKLBYTABYVVYBAXMVRVSKmBNVALSOROYRmVYDBRVALANSYOYRmLAMRHANSYmHALHSLMYmHmATNVVYSBVBARcVY$XRVATHVHARcHNHRXBTYDYmLPNYHmATBNTmNQXLNVLNSYmVATBNTYNVNTnLHmAkBZATYATVLNVHANSYmLSBTATNVLHYVTLOmAXDBHMVLLNVKLZKRKASRHmNMLYmMQNHmVQNYNmVKLBHMTmHLVALNVHmAkNAVTHLHmVYSBVATNVVYSMOVALXMVRVALSKmBNVKLYCAYSOROYRVVYMLVKLZKRKLYCAYSOROYRVVYHYBYVmHSLYSYBHYVTmKABYmVYQXVSNYBNYYOQBSMOVnVLVYAXYDYNHAYSXRBVVYBAVOLHOYRB+XVYHRGVKLZKRVATXMVRVATSKmBNVHRGVLPYXRBVYQXVATDYNHMBYTSKmVYCAVBNYYOQBBAVOLHXLLYmVYBZVHOYRASR+MAVAXVTmATCANmVATBQRmVATXMRYHmVATASRBOYRVATASRBSDHLQXVVATKLXYLmVATKL+PmVATNSYHmSBVVYBZVVATKLASRBBYTVYAMRYOQBALSMOVnVALLVYOKRTmATYLHBAYSNYBYSBHARcBKNONYVBPRZYVANYMTYM$PRVNA$PVOLYVHKVNYVNSMDTYANYVBYTYVYAMRVHKZVNHYOSHATAXVTNVVYAMRALHYmALYOQBQVmOLHBYTALVSBSmVOSHSmMZBXLALHNRAHALYkBBRXkMPNYOSVAXYkVYAMRYOQBALBYTVVALKLASROMVH$RVATALHYHNKRASRBTKKmVH+HRVVHXLYPVSMLTYKmVNQVMHVNOLHBYTALVAOSHSmMZBXLALHONHATYBYVmCRTYVYHYOMDYBDRkASRHLKTYVYTNVALYOQBATKLALHYHNKRASRBYDmVATHNZMYmASRBAZNYHmVY+MnATmYOQBTXTHALHASROmSKmVY$OVVYHYXTTALHYmOLHORYmASR$BYBVTYHmVLARDPVAXRYBNYYOQBVYBAYOQBLVZHASRBARcKNOnHVABYTALHVAVKLHOmASROMVVYBnSmMZBXVYQRALMQVmALBYTALKYSmNGLVALYVHALHYmBBRXVMPNYAXYVVTMTDBRHMYNQTRBQHVTQBRMTXTLBYTALTXTHALVnVYQRASMVALVnBKVTVYRAALHYmALYOQBOVDBBAVMPDnARmVYBRkATVVYAMRLVALHYmSMkYOQBLAYQRASMkOVDYOQBKYAmYSRALYHYHSMkVYQRAATSMVYSRALVYAMRLVALHYmANYALSDYPRHVRBHGVYVQHLGVYmYHYHMMkVMLKYmMXLCYkYCAVVATHARcASRNTTYLABRHmVLYCXQLkATNNHVLZROkAXRYkATnATHARcVYOLMOLYVALHYmBMQVmASRDBRATVVYCBYOQBMCBHBMQVmASRDBRATVMCBTABnVY$kOLYHN$kVYCQOLYHSMnVYQRAYOQBATSmHMQVmASRDBRATVSmALHYmBYTALVY$OVMBYTALVYHYOVDKBRTHARcLBVAAPRTHVTLDRXLVTQSBLDTHVYHYBHQSTHBLDTHVTAMRLHHMYLDTALTYRAYKYGmZHLkBnVYHYBCATNPSHKYMTHVTQRASMVBnAVNYVABYVQRALVBNYMYnVTMTRXLVTQBRBDRkAPRTHHVABYTLXmVYCBYOQBMCBHOLQBRTHHVAMCBTQBRTRXLODHYVmVY$OYSRALVY+AHLHMHLAHLMGDLODRVYHYBSKnYSRALBARcHHVAVYLkRAVBnVYSKBATBLHHPYLGSABYVVYSMOYSRALVYHYVBNYYOQBSNYmOSRBNYLAHBKVRYOQBRAVBnVSMOVnVLVYVYHVDHVYSSKRVZBLVnBNYRXLYV$pVBNYMnVBNYBLHHSPXTRXLDnVNPTLYVBNYZLPHSPXTLAHGDVASRALHBNYYOQBASRYLDLVBPDnARmVYBAYOQBALYCXQABYVMMRAQRYTHARBOHVAXBRVnASRGRSmABRHmVYCXQVYHYVYMYYCXQMATSNHVSMNYmSNHVYGVOYCXQVYMTVYA$pALOMYVZQnVSBOYMYmVYQBRVATVOSVVYOQBBNYVVALHTLDVTOSVHVAADVmOSVLQXATNSYVMBNVTKNOnATODHBTAYLVnHXTYVATAHLYBMHBTONHBTCBOVnHXVYVATBSMTBTYSMOALAXVTNBYVTVTLDODHLOSVATALYPZVBSMTYLDHATROVALVAHLYBMHYLDHATYOYSVATYOLmVATQRXALHBNYOSVASRYLDVLVBARcKNOnVYQXOSVATNSYVVATBNYVVATBNTYVVATKLNPSVTBYTVVATMQNHVVATKLBHMTVVATKLQNYNVASRRKSBARcKNOnVYLkALARcMPNYYOQBAXYVKYHYHRKVSmRBMSBTYXDVVLAYKLHARcMGVRYHmLSATATmMPNYMQNYHmVYSBOSVBHRSOYROSVHVAADVmVALHTLDVTOSVABYADVmBHRSOYRALHSMVTBNYOSVALYPZBnODHASTOSVROVALBnBSMTASTOSVVYHYVBNYALYPZTYMnAVMRCPVVGOTmVQNZVTMNOHYTHPYLGSLALYPZBnOSVVTLDLALYPZATOMLQALHBNYODHASTOSVVALHBNYROVALNXTVZRXSMHVMZHALHHYVBNYBSMTASTOSVVALHHYVBNYAHLYBMHBTONHBTCBOVnASTOSVVTLDLOSVATYOYSVATYOLmVATQRXALHALVPYBNYOSVBNYALYPZBKVROSVALVpTYMnALVpAVMRALVpCPVALVpQNZALVpQRXALVpGOTmALVpOMLQALHALVPYALYPZBARcADVmALHBNYODHVALHBNYROVALBnOSVALVpNXTALVpZRXALVpSMHALVpMZHALHALVPYROVALBARcADVmALHBNYBSMTASTOSVVALHBNYAHLYBMHASTOSVALVpYOVSALVpYOLmALVpQRXALHALVPYAHLYBMHBTONHASTOSVALHBNYOSVVALHALVPYHmHVAADVmALHBNYSOYRHXRYYSBYHARcLV+nVSVBLVCBOVnVONHVDSVnVACRVDYSnALHALVPYHXRYBNYSOYRBARcADVmVYHYVBNYLV+nXRYVHYMmVAXVTLV+nTMNOVALHBNYSVBLOLVnVMNXTVOYBLSPVVAVNmVALHBNYCBOVnVAYHVONHHVAONHASRMCAATHYMmBMDBRBROTVATHXMRYmLCBOVnABYVVALHBNYONHDSnVAHLYBMHBTONHVALHBNYDYSnXMDnVASBnVYTRnVKRnALHBNYACRBLHnVZOVnVOQnALHBNYDYSnOVcVARnALHALVPYHXRYALVpLV+nALVpSVBLALVpCBOVnALVpONHALVpDSnALVpACRALVpDYSnALHALVPYHXRYLALPYHmBARcSOYRVALHHMLKYmASRMLKVBARcADVmLPNYMLkMLkLBNYYSRALVYMLkBADVmBLOBnBOVRVSmOYRVDNHBHVYMTBLOVYMLkTXTYVYVBBBnZRXMBCRHVYMTYVBBVYMLkTXTYVXSmMARcHTYMNYVYMTXSmVYMLkTXTYVHDDBnBDDHMKHATMDYnBSDHMVABVSmOYRVOVYTVYMTHDDVYMLkTXTYVSMLHMMSRQHVYMTSMLHVYMLkTXTYVSAVLMRXBVTHNHRVYMTSAVLVYMLkTXTYVBOLXNnBnOKBVRVYMTBOLXNnBnOKBVRVYMLkTXTYVHDRVSmOYRVPOVVSmASTVMHY+BALBTM+RDBTMYZHBVALHSMVTALVPYOSVLMSPXTmLMQMTmBSMTmALVpTMNOALVpOLVHALVpYTTALVpAHLYBMHALVpALHALVpPYNnALVpQNZALVpTYMnALVpMBCRALVpMGDYALALVpOYRmALHALVPYADVmLMSBTmBARcAXZTmHVAOSVABYADVmVYSBYOQBBARcMGVRYABYVBARcKNOnALHTLDVTYOQBYV$pBnSBOOSRHSNHHYHROHATAXYVBCAnVHVANORATBNYBLHHVATBNYZLPHNSYABYVVYBAYV$pATDBTmROHALABYHmVYSRALAHBATYV$pMKLBNYVKYBnZQNYmHVALVVOSHLVKTNTP$YmVYRAVAXYVKYATVAHBABYHmMKLAXYVVYSNAVATVVLAYKLVDBRVLSLmVYXLmYV$pXLVmVYGDLAXYVVYV$PVOVDSNAATVVYAMRALYHmSMOVNAHXLVmHZHASRXLMTYVHNHANXNVMALMYmALMYmBTVkHSDHVHNHQMHALMTYVGmNCBHVHNHT$BYNHALMTYKmVTSTXVYnLALMTYVYAMRVLVAXYVHMLkTMLkOLYNVAmMSVLTMSLBNVVYV$PVOVDSNAATVOLXLMTYVVOLDBRYVVYXLmOVDXLVmAXRVY$PRATVLAXYVVYAMRHNHXLMTYXLVmOVDVHNHHSMSVHYRXVAXDOSRKVKBYmMSTXVYmLYVY$PRALABYVVALAXYVVYGORBVABYVVYAMRLVMHHXLVmHZHASRXLMTHBVANBVAANYVAMkVAXYkLHSTXVTLkARCHVYQNAVBVAXYVVABYVSMRATHDBRVYLKVAXYVLROVTATCAnABYHmBSKmVYAMRYSRALALYV$pHLVAAXYkROYmBSKmLKHVASLXkALYHmVYAMRLVHNNYVYAMRLVLkNARAHATSLVmAXYkVATSLVmHCAnVHSBNYDBRVYSLXHVMOMQXBRVnVYBASKMHVYMCAHVAYSVHNHTOHBSDHVYSALHVHAYSLAMRMHTBQSVYAMRATAXYANKYMBQSHGYDHNALYAYPHHmROYmVYAMRHAYSN$OVMZHKYSMOTYAMRYmNLKHDTYNHVYLkYV$pAXRAXYVVYMCAmBDTnVYRAVATVMRXQVB+RmYQRBALYHmVYTNKLVATVLHMYTVVYAMRVAYSALAXYVHNHBOLHXLMVTHLZHBAVOTHLKVVNHRGHVVNSLKHVBAXDHBRVTVAMRNVXYHROHAKLTHVVNRAHMHYHYVXLMTYVVYSMORAVBnVYCLHVMYDmVYAMRLANKNVNPSVYAMRALHmRAVBnALTSPKVDmHSLYKVATVALHBVRHZHASRBMDBRVYDALTSLXVBVLMOnHCYLATVMYDmLHSYBVALABYVVYHYKASRBAYV$pALAXYVVYPSY+VATYV$pATKTNTVATKTNTHP$YmASROLYVVYQXHVVYSLKVATVHBRHVHBVRRQAYnBVMYmVYSBVLAKLLXmVYSAVOYNYHmVYRAVVHNHARXTYSMOALYmBAHMGLODVGMLYHmNSAYmNKATVCRYVL+HVLKYmLHVRYDMCRYMHVYAMRYHVDHALAXYVMHBCOKYNHRGATAXYNVVK$YNVATDMVLKVVNMKRNVLYSMOALYmVYDNVALTHYBVKYAXYNVBSRNVHVAVYSMOVAXYVVYOBRVANSYmMDYNYm$XRYmVYMSKVVYOLVATYV$pMnHBVRVYMKRVATYV$pLYSMOALYmBOSRYmK$pVYBYAVATYV$pMCRYMHVYSBRAVBnALHBVRVHNHAYnYV$pBBVRVYQROATBGDYVVYSBALAXYVVYAMRHYLDAYNNVVANYANHANYBAVYQXVATKTNTYV$pVYSX+VSOYROZYmVY+BLVATHKTNTBDmVYSLXVATKTNTHP$YmVYBYAVALABYHmVYAMRVZATMCANVHKRNAHKTNTBNkHVAAmLAVYKYRHVYAMRKTNTBNYXYHROHAKLTHV+Rp+RpYV$pVYQROYOQBSMLTYVVYSmSQBMTNYVVYTABLOLBNVYMYmRBYmVYQMVKLBNYVVKLBNTYVLNXMVVYMAnLHTNXmVYAMRKYARDALBNYABLSALHVYBkATVABYVVHMDNYmMKRVATVALMCRYmLPV+YPR$RY$PROHSRH+BXYmVYHYBOTHHVAVYRDYHVDHMATAXYVVY+ODAYSODLMYVSMVXYRHVYRASmYHVDHBTAYSKNONYVSMVSVOVYQXHVYBAALYHVTHRVTLDBnVYQRAATSMVORVTHROVDVTLDBnVTQRAATSMVAVNnVT$pOVDVTLDBnVTQRAATSMVSLHVHYHBKZYBBLDTHATVVYQXYHVDHASHLORBKVRVVSMHTMRVYHYORBKVRYHVDHROBOYNYYHVHVYMTHVYHVHVYAMRYHVDHLAVNnBAALASTAXYkVYBmATHVHQmZROLAXYkVYDOAVNnKYLALVYHYHHZROVHYHAmBAALASTAXYVVSXTARCHLBLTYNTnZROLAXYVVYROBOYNYYHVHASROSHVYMTGmATVVYAMRYHVDHLTMRKLTVSBYALMNHBYTABYkODYGDLSLHBNYKYAMRPnYMVTGmHVAKAXYVVTLkTMRVTSBBYTABYHVYRBVHYMYmVTMTBTSVOASTYHVDHVYNXmYHVDHVYOLOLGZZYCANVHVAVXYRHROHVHODLMYTMNTHVYGDLTMRLAMRHNHXMYkOLHTMNTHLGZCANVVT$RBGDYALMNVTHMOLYHVTK$BCOYpVTTOLpVTSBBPTXOYNYmASROLDRkTMNTHKYRATHKYGDLSLHVHVALANTNHLVLASHVYRAHYHVDHVYXSBHLZVNHKYK$THPNYHVY+ALYHALHDRkVYAMRHBHNAABVAALYkKYLAYDOKYKLTVHVAVTAMRMHTTnLYKYTBVAALYVYAMRANKYASLXGDYOZYmMnHCAnVTAMRAmTTnORBVnODSLXkVYAMRMHHORBVnASRATnLkVTAMRXTMkVPTYLkVM+kASRBYDkVYTnLHVYBAALYHVTHRLVVTQmVTLkVT$RCOYPHMOLYHVTLBSBGDYALMNVTHVYSLXYHVDHATGDYHOZYmBYDROHVHODLMYLQXTHORBVnMYDHASHVLAMCAHVYSALATANSYMQMHLAMRAYHHQDSHHVABOYNYmOLHDRkVYAMRVLAHYTHBZHQDSHVYSBALYHVDHVYAMRLAMCATYHVGmANSYHMQVmAMRVLAHYTHBZHQDSHVYAMRYHVDHTQXLHPnNHYHLBVZHNHSLXTYHGDYHZHVATHLAMCATHVYHYKMSLSXDSYmVYGDLYHVDHLAMRZNTHTMRKLTkVGmHNHHRHLZNVNYmVYAMRYHVDHHVCYAVHVTSRpHVAMVCATVHYASLXHALXMYHLAMRLAYSASRALHLVANKYHRHVTAMRHKRNALMYHXTMTVHPTYLYmVHM+HHALHVYKRYHVDHVYAMRCDQHMMNYKYOLKnLANTTYHLSLHBNYVLAY$pOVDLDOTHVYHYBOTLDTHVHNHTAVMYmBB+NHVYHYBLDTHVYTnYDVTQXHMYLDTVTQSROLYDVSNYLAMRZHYCARASNHVYHYKMSYBYDVVHNHYCAAXYVVTAMRMHPRCTOLYkPRcVYQRASMVPRcVAXRYCAAXYVASROLYDVHSNYVYQRASMVZRXVYV$pHVRDMCRYMHVYQNHVPV+YPR$RY$PROHSRH+BXYmAYSMCRYMYDHYSMOALYmASRHVRDHVSMHVYHYYHVHATYV$pVYHYAYSMCLYXVYHYBBYTADNYVHMCRYVYRAADNYVKYYHVHATVVKLASRHVAOSHYHVHMCLYXBYDVVYMCAYV$pXnBOYNYVVYSRTATVVYPQDHVOLBYTVVKLYSLVNTnBYDVVYHYMAZHPQYDATVBBYTVVOLKLASRYSLVVYBRkYHVHATBYTHMCRYBGLLYV$pVYHYBRKTYHVHBKLASRYSLVBBYTVBSDHVYOZBKLASRLVBYDYV$pVLAYDOATVMAVMHKYAmHLXmASRHVAAVKLVYHYYV$pYPHTARVYPHMRAHVYHYAXRHDBRYmHALHVTSAASTADNYVATOYNYHALYV$pVTAMRSKBHOMYVYMAnVYAMRALASTADNYVHnADNYLAYDOATYMHBBYTVKLASRYSLVNTnBYDYAYNNVGDVLBBYTHZHMMNYVLAXSkMMNYMAVMHKYAmAVTkBASRATASTVVAYkAOSHHROHHGDLHHZATVX+ATYLALHYmVYHYKDBRHALYV$pYVmYVmVLASMOALYHLSKBACLHLHYVTOMHVYHYKHYVmHZHVYBAHBYTHLOSVTMLAKTVVAYnAYSMANSYHBYTSmBBYTVTTPSHVBBGDVLAMRSKBHOMYVYOZBBGDVBYDHVYN$VYCAHXVCHVYHYKRAVTHKYOZBBGDVBYDHVYN$HXVCHVTQRALANSYBYTHVTAMRLHmLAMRRAVHBYALNVAYSOBRYLCXQBNVBAALYLSKBOMYVAQRABQVLGDVLVYHYKSMOVKYHRYMTYQVLYVAQRAVYOZBBGDVACLYVYN$VYCAHXVCHVTNXBGDVACLHODBVAADNYVALBYTVVTDBRALYVKDBRYmHALHLAMRBAALYHOBDHOBRYASRHBATLNVLCXQBYVYHYKHRYMYQVLYVAQRAVYOZBBGDVACLYVYN$HXVCHVYHYKSMOADNYVATDBRYASTVASRDBRHALYVLAMRKDBRYmHALHOSHLYOBDkVYXRAPVVYQXADNYYV$pATVVYTNHVALBYTH$HRMQVmASRA$VRYHMLkA$VRYmVYHYSmBBYTH$HRVYHYYHVHATYV$pVY+ALYVX$DVYTnXNVBOYNYSRBYTH$HRVYTnSRBYTH$HRBYDYV$pATKLHA$YRmASRBBYTH$HRVATKLASROSYmSmHVAHYHOSHAYnSRBYTH$HRRAHATKLMAVMHBYDVBASRYHVHATVVASRHVAOSHYHVHMCLYXVYHYAXRHDBRYmHALHX+AVMSQHMLkMCRYmVHAPHLADNYHmLMLkMCRYmVYQCpPROHOLSNY$RY$YVOLSRHMSQYmVOLSRHAVPYmVYTnATmBMSMRBYTSRH+BXYmALBYTH$HRMQVmASRYV$pA$VRSmVYPQDSRH+BXYmATYV$pATmVYSRTATmVYHYVYMYmBMSMRVYXLMVXLVmSNYHmAYSXLMVBLYLHAXDAYSKPTRVnXLMVHMSQHVHAPHASRLMLkMCRYmASRA$VRYmBBYTH$HRVYBAALYHmYV$pBBQRVYRAATmVHNmZOPYmVYSALAT$RY$YPROHASRATVBMSMRBYTADNYVLAMRMDVOPNYKmROYmHYVmVYAMRVALYVXLVmXLMNVVPTRAYnATVVYAMRALHmYV$pHLVALALHYmPTRNYm$PRVNALYVY$PRSRHMSQYmATXLMVLYV$pVYAMRLVBXLVMYVHNHGPnLPNYVBGPnSLSHSRYGmVHVAKPRXTOLTHNCHHBSYLVASKLTYHONBYmVKV$PROHBYDYVAQXATHONBYmVASX+ATmALKV$PROHVATnATHKV$OLKpPROHVYAMRLVYV$pZHPTRNVSLSTHSRGYmSLSTYMYmHmBOVDSLSTYMYmYSAPROHATRASkVHSYBkOLKNkVNTTKV$PROHBYDVKMSP+HRASVnASRHYYTMSQHVKYAmZKRTNYATkKASRYY+BLkVOSYTNAOMDYX$DVHZKRTNYALPROHVHVCATNYMnHBYTHZHKYGNBGNBTYMARcHOBRYmVGmPHLAOSYTYMAVMHKYSMVATYBBVRVYRASRHAPYmKY+VBPTRVYAMRALYV$pApANYBXLVMYVHNHSLSH$LYXRYOLRASYVB$LHOLYVnMKLMAKLPROHMOSHAPHVHOVpAKLATmMnH$LMOLRASYVYOnYV$pVYAMRZHPTRNVSLSTH$LYmSLSTYMYmHmBOVDSLSTYMYmYSAPROHATRASkMOLYkVTLHAVTkOLOcVAKLHOVpATBSRkMOLYkVYHYBYVmHSLYSYYVmHLDTATPROHVYOSMSTHLKLOBDYVVYSAATRASSRHMSQYmVATRASSRHAPYmBTVkOBDYVVYSBATSRHMSQYmOLMSQHVVYTnHKV$OLKpPROHVATSRHAPYmTLHKASRPTRLHmYV$pVLAZKRSRHMSQYmATYV$pVYSKXHVVYHYMQcSNTYmYMYmVPROHXLmVHNHOMDOLHYARVHNHMnHYAROLTSBOPRVTYPVTMRAHVBRYATBSRVTROYNHBAXVVHNHSBOPRVTAXRVTOLVTAXRYHnMnHYARROVTMRAHVDQVTBSRVTOMDNHACLHPRVTOLSPTHYARVTAKLNHHPRVTROVTHMRAHVDQTHBSRATSBOHPRVTYPTHMRAHVHBRYATVYYQcPROHVYYSnVYXLmSNYTVHNHSBOSBLYmOLVTBQNHAXDBRYAVTV+BVTVHNHSBOSBLYmDQVTVSDVPTQDYmCMXVTAXRYHnVTBLONHHSBLYmHDQVTATSBOHSBLYmHBRYAVTVHMLAVTVYYQcPROHVHNHXLVmVYHYBBQRVTPOmRVXVVYSLXVYQRAATKLXR+MYMCRYmVATKLXKMYHVY$PRPROHLHmATXLMVVAYnPVTRAVTmLPROHVYDBRSRHMSQYmATPROHLAMRATX+AYANYMZKYRHYVmPROHQCpOLOBDYVVYTnATYBMSMRBYTSRH+BXYmATYVATSRHAPYmVNXLMHXLVmBLYLHAXDANYVHVAAYSKPTRVnXLMVXLMNVVSmATNVNOROBRYOBDLSRH+BXYmVN$PRLVVYPTRLNVATXLMTYNVAYSKXLMVPTRVYHYKASRPTRLNVKnHYHATYHSYBOLKNYVATVTLHVYSLXPROHVYQRAATYV$pVYRYCHVMnHBVRVYGLXVYXLpSMLTYVVYBAALPROHVYAMRPROHALYV$pXLVmXLMTYVPTRAYnATVVANYSMOTYOLYkLAMRTSMOXLVmLPTRATVVYOnYV$pATPROHLAMRBLODYALHYmYONHATSLVmPROHVYDBRPROHALYV$pBXLMYHNNYOMDOLSPTHYARVHNHMnHYAROLTSBOPRVTBRYAVTBSRVYPTTARVTROYNHBAXVVHNHSBOPRVTAXRVTOLVTAXRYHnDLVTVROVTTARMADVRQVTBSRLARAYTYKHNHBKLARcMCRYmLROVTAKLNHHPRVTHRQVTVHROVTATSBOHPRVTHRASNVTHBRYATVTBANHALQRBNHVLANVDOKYBAVALQRBNHVMRAYHnROKASRBTXLHVAYQcVARABXLMYVHNHSBOSBLYmOLTBQNHAXDMLATV+BVTVHNHSBOSBLYmCNMVTDQVTSDPVTQDYmCMXVTAXRYHmVTBLOnHSBLYmHDQTATSBOHSBLYmH+BVTVAMRALHXR+MYmVAYnMGYDLYVYAMRYV$pALPROHXLVmPROHAXDHVAATASRHALHYmOSHHGYDLPROHSBOPRTH+BTSBOSNYmHNHVSBOHSBLYmH+BTSBOSNYmHNHXLVmAXDHVAVSBOHPRVTHRQVTVHROTHOLTAXRYHnSBOSNYmHNHVSBOHSBLYmHRQVTSDPVTHQDYmYHYVSBOSNYROBHVAHDBRASRDBRTYALPROHASRHALHYmOSHHRAHATPROHHNHSBOSNYmBAVTSBOGDVLBKLARcMCRYmVQMVSBOSNYROBAXRYHnVNSKXKLHSBOBARcMCRYmVKLHHROBATHARcVLAYVDOHSBOBARcMPNYHROBHHVAAXRYKnKYKBDHVAMADVOLHSNVTHXLVmALPROHPOMYmKYNKVnHDBRMOmHALHYmVMMHRHALHYmLOSTVVOTHYRAPROHAYSNBVnVXKmVYSYTHVOLARcMCRYmYOSHPROHVYPQDPQDYmOLHARcVXMSATARcMCRYmBSBOSNYHSBOVYQBCVATKLAKLHSNYmH+BVTHBATHALHVYCBRVBRTXTYDPROHAKLBORYmVSMRVVHYHHAKLLPQDVnLARcLSBOSNYHROBASRTHYYnBARcMCRYmVLATKRTHARcBROBVYY+BHDBRBOYNYPROHVBOYNYKLOBDYVVYAMRPROHALOBDYVHNMCAKZHAYSASRRVXALHYmBVVYAMRPROHALYV$pAXRYHVDYOALHYmAVTkATKLZATAYnNBVnVXKmKMVkATHTHYHOLBYTYVOLPYkYSQKLOMYRQHK$AAGDLMMkVYAMRPROHALYV$pRAHNTTYATkOLKLARcMCRYmVY$RPROHAT+BOTVMOLYDVVYTnATHOLYDYV$pVYLBSATVBGDYSSVYSmRBDHZHBOLCVARVVYRKBATVBMRKBTHMSNHASRLVVYQRAVLPNYVABRkVNTVnATVOLKLARcMCRYmVYAMRPROHALYV$pANYPROHVBLODYkLAYRYmAYSATYDVVATRGLVBKLARcMCRYmVYQRAPROHSmYV$pCPNTPONXVYTnLVATA$NTBTPV+YPROKHnAnLASHVYCAYV$pOLARcMCRYmVYV$pBnSLSYmSNHBOMDVLPNYPROHMLkMCRYmVYCAYV$pMLPNYPROHVYOBRBKLARcMCRYmVTOSHARcBSBOSNYHSBOLQMCYmVYQBcATKLAKLSBOSNYmASRHYVBARcMCRYmVYTnAKLBORYmAKLSDHHOYRASR$BYBTYHNTnBTVKHVYCBRYV$pBRKXVLHYmHRBHMADODKYXDLL$PRKYAYnM$PRVLYV$pYLDSNYBNYmB+RmTBVASNTHROBASRYLDHLVA$NTBTPV+YPROKHnAVnVYQRAYV$pATSmHBKVRMNSHKYNSNYALHYmATKLOMLYVATKLBYTABYVATSmHSNYQRAAPRYmKYHPRNYALHYmBARcONYYVTKLYNHSBOSNYHSBOASRHYHBARcMCRYmVTXLYNHSBOSNYHROBLBVAKASRAMRYV$pVYHYROBBKLHARCVTVBKLARcMCRYmHYHLXmVTROBKLARcMCRYmVYCOQHOmALPROHLLXmVYAMRPROHLKLMCRYmLKVALYV$pASRYAMRLKmTOSVVHROBHYHOLKLPNYHARcVYPTXYV$pATKLASRBHmVYSBRLMCRYmVYXZQHROBBARcMCRYmVKLHARcBAVMCRYMHLSBRALYV$pKYXZQHROBBKLHARcVYRAYOQBKYYSSBRBMCRYmVYAMRYOQBLBNYVLMHTTRAVVYAMRHNHSMOTYKYYSSBRBMCRYmRDVSMHVSBRVLNVMSmVNXYHVLANMVTVYRDVAXYYV$pOSRHLSBRBRMMCRYmVATBNYMYnAXYYV$pLASLXYOQBATAXYVKYAMRPnYQRANVA$VnVYBAVBNYYSRALLSBRBTVkHBAYmKYHYHHROBBARcKNOnVYV$pHVAHSLY+OLHARcHVAHMSBYRLKLOmHARcVYBAVAXYYV$pVYSTXVVLVAPYmARCHVYRAYV$pATAXYVVYKRmVYTNKRALYHmVYDBRATmQSVTVYAMRALHmMAYnBATmVYAMRVMARcKNOnLSBRAKLVYKRYV$pATAXYVVHmLAHKRHVVYZKRYV$pATHXLMVTASRXLmLHmVYAMRALHmMRGLYmATmLRAVTATORVTHARcBATmVYAMRVALYVLAADNYVOBDYkBAVLSBRAKLKLNVBNYAYSAXDNXNVKNYmANXNVLAHYVOBDYkMRGLYmVYAMRALHmLAKYORVTHARcBATmLRAVTVYAMRVSNYmOSROBDYkAXYmANXNVBNYAYSAXDBARcKNOnVHNHHQ+nATABYNVHYVmVHAXDAYNNVVYAMRALHmYV$pHVAASRDBRTYALKmLAMRMRGLYmATmBZATTBXNVXYPROHAmTCAVMZHKYAmBBVAAXYKmHQ+nHNHSLXVMKmAXDVYQXATAXYKmVATmHA$RVVYBXNVDBRYKmHAMTATKmVAmLAXYPROHKYMRGLYmATmVYA$pATmALMSMRSLSTYMYmVYAMRALHmYV$pBYVmHSLYSYZATOSVVXYVATHALHYmANYYRAAmKNYmATmAXYKmAXDYA$RBBYTMSMRKmVATmLKVHBYAVSBRROBVnBTYKmVATAXYKmHQ+nTBYAVALYVYAMNVDBRYKmVLATMVTVVYOSVKnVYAMRVAYSALAXYVABLASMYmANXNVOLAXYNVASRRAYNVCRTNPSVBHTXNNVALYNVVLASMONVOLKnBAHALYNVHCRHHZATVYOnRAVBnATmLAMRHLVAAMRTYALYKmLAMRALTX+AVBYLDVLASMOTmVGmDMVHNHNDRSVHmLAYDOVKYSMOYV$pKYHMLYcBYNTmVY$BMOLYHmVYBkVYSBALHmVYDBRALHmVYQXMATmATSMOVnVYA$RATVLOYNYHmVYCVYV$pVYMLAVATKLYHmBRVLHSYBK$PYHmAYSALSQVVLTTLHmCDHLDRkVYOSLHmKnVYSAVATSBRmOLXMRYHmVYLKVMSmVYPTXHAXDATSQVLTTM$PVALXMRVBMLVnVYRAATK$PVVHNHHVABPYAMTXTVVYAMRALAXYVHVSBK$PYVGmHNHBAMTXTYVYCALBmVYXRDVAYSALAXYVLAMRMHZATOSHALHYmLNVVYBAVALYOQBABYHmARCHKNOnVYGYDVLVATKLHQRTATmLAMRDBRHAYSADNYHARcATNVQSVTVYTnATNVKMRGLYmATHARcVNAMRALYVKNYmANXNVLAHYYNVMRGLYmSNYmOSRANXNVAXYmBNYABYNVHAXDAYNNVVHQ+nHYVmATABYNVBARcKNOnVYAMRALYNVHAYSADNYHARcBZATADOKYKNYmATmAXYKmHAXDHNYXVATYVATROBVnBTYKmQXVVLKVVHBYAVATAXYKmHQ+nALYVADOHKYLAMRGLYmATmKYKNYmATmATAXYKmATnLKmVATHARcT$XRVVYHYHmMRYQYmSQYHmVHNHAYSCRVRK$PVBSQVVYRAVATCRRVTK$PYHmHMHVABYHmVYYRAVVYAMRALHmYOQBABYHmATYSKLTmYV$pAYNNVVSMOVnAYNNVVATBNYMnTQXVOLYHYVKLNHVYAMRRAVBnALABYVLAMRATSNYBNYTMYTAmLAABYANVALYkTNHATVOLYDYVANYASYBNVALYkVYAMRLAYRDBNYOMKmKYAXYVMTVHVALBDVNSARVQRAHVA$VnBDRkASRTLKVBHVHVRDTmATSYBTYBYGVnSAVLHVHROBKBDBARcVYHYKASRKLVLAKLATHSBRASRHBYAVMMCRYmVYAMRALYHmABYHmSBVSBRVLNVMO+AKLVYAMRALYVYHVDHLAMRHODHODBNVHAYSLAMRLATRAVPNYBLTYAXYKmATKmAmYSkMSLXATAXYNVATNVNRDHVNSBRHLkAKLVAmAYNkMSLXLANRDKYHAYSAMRALYNVLATRAVPNYBLTYAXYKmATKmVYAMRYSRALLMHHROTmLYLHGYDLAYSHOVDLKmAXVYAMRVSAVLSALHAYSLNVVLMVLDTNVLAMRHOVDABYKmXYHYSLKmAXVNGDLVOLPYHDBRYmHALHHYDVONDOKYYAMRHVRYDVATAXYKmVYAMRYHVDHALYSRALABYVSLXHHNORATYVNQVMHVNLKHVNXYHVLANMVTGmANXNVGmATHGm+PNVANKYAORBNVMYDYTBQSNVAmLAHBYATYVALYkVHCGTYVLPNYkVX+ATYLkKLHYMYmKYLVLAHTMHMHNVKYOTHSBNVZHPOMYmVYAMRALHmYSRALABYHmAmKnAPVAZATOSVQXVMZMRTHARcBKLYKmVHVRYDVLAYSMNXHMO+CRYVMO+DBSNKATVL+B+NYmVSQDYmVK$pMSNHQXVBYDKmVATHK$pHMVSBBPYAMTXTYKmTSYBVBYDKmAVLYMSGHHVAVATAXYKmQXVVQVMVSVBVALHAYSVALSDYYTnLKmRXMYmLPNYHAYSVSLXLKmATAXYKmAXRVATBNYMYnVANYKASRSKLTYSKLTYVYQXVHANSYmATHMNXHHZATVMSNHK$pLQXVBYDmVATBNYMnVYQMVVYRDVMCRYmVYOMDVLPNYYV$pVYRAYV$pATmATBNYMYnVYAMRLASROLBYTVHBAATHANSYmHBYTHV+BX+BXVHKnKYATYYAKLVHANSYmBCHRYmVYOSHAYSKASRAMRYV$pVYBAHAYSATHANSYmBYTHYV$pVYYRAVHANSYmKYHVBAVBYTYV$pVYAMRVOLDBRHK$pHSBBAMTXTYNVBTXLHANXNVMVBAYmLHTGLLOLYNVVLHTNPLOLYNVVLQXTATNVLOBDYmVATXMRYNVVYGSVALHAYSASROLBYTYV$pVYDBRVALYVPTXHBYTVYAMRVBYADNYYRDYRDNVBTXLHLSBRAKLVYHYKYBANVALHMLVnVNPTXHATAMTXTYNVVHNHK$pAYSBPYAMTXTVK$PNVBMSQLVVNSBATVBYDNVVK$pAXRHVRDNVBYDNVLSBRAKLLAYDONVMYSmK$PNVBAMTXTYNVVYAMRSLVmLKmALTYRAVALHYKmVALHYABYKmNTnLKmM+MVnBAMTXTYKmK$PKmBAALYVYVCAALHmATSMOVnVYBAHAYSATHANSYmBYTHYV$pVYTnMYmVYRXCVRGLYHmVYTnM$PVALXMRYHmVYKYNVATHMNXHODBVAYV$pBCHRYmKYSMOVKYSmYAKLVLXmVYBAYV$pHBYTHVYBYAVLVATHMNXHASRBYDmHBYTHVYSTXVVLVARCHVYSALLHmLSLVmVYAMRHSLVmABYKmHZQnASRAMRTmHOVDNVXYVYAMRVSLVmLOBDkLABYNVOVDNVXYVYQDVVYSTXVVYSAOYNYVVYRAATBNYMYnAXYVBnAMVVYAMRHZHAXYKmHQ+nASRAMRTmALYVYAMRALHYmYXNkBNYVYMHRYV$pKYNKMRVRXMYVALAXYVVYBQSLBKVTVYBAHXDRHVYBkSMHVYRXcPNYVVYCAVYTAPQVYAMRSYMVLXmVYSYMVLVLBDVVLHmLBDmVLMCRYmHAKLYmATVLBDmKYLAYVKLVnHMCRYmLAKLATHOBRYmLXmKYTVOBHHVALMCRYmVYSBVLPNYVHBKRKBKRTVVHCOYRKCORTVVYTMHVHANSYmAYSALROHVVYSAMSATMATPNYVALHmVTRBMSATBNYMnMMSATKLmXMSYDVTVYSTVVYSKRVOMVVYCVATASROLBYTVLAMRMLAATAMTXTHANSYmAKLKASRYVKLVnSATVSYmK$pAYSBPYAMTXTVVATGBYOYGBYOHK$pTSYmBPYAMTXTHQ+nVATK$pSBRVVYOSKDBRYV$pASRDBRHBQRAVRVHANSYmSLXVHMHVXMRYHmHmYCAVATHOYRLAHRXYQVVYV$pAMRLASROLBYTVQVmRDpAXRYHANSYmVHSGTmVAMRTALHmLMHSLMTmROHTXT+VBHHLVAZHASRYSTHADNYBVVHVANXSYNXSBVHROTmASROSYTmVYSGmVYDBRALHmATHDBRYmHALHVYAMRVALYVLMHYDBRADNYKDBRYmHALHXLYLHLOBDYkMOSVTKDBRHZHHnK$pASRMCANVBPYAMTXTYNVHSYBNVALYkMARcKNOnVAYkNGNBMBYTADNYkK$pAVZHBASRYMCAATVMOBDYkVMTVGmANXNVNHYHLADNYLOBDYmVYAMRGmOTHKDBRYKmKnHVAASRYMCAATVYHYHLYOBDVATmTHYVNQYmVYMHRVVYVRDVAYSATAMTXTVARCHVYPTXVAYSAMTXTVVYXPSBGDVLHXLVBQ+nKLHVYMCAHGBYOBAMTXTBNYMnVYQROVSMLTmVYOM$AYSOLXMRVVYSBVHOYRHVYBAYHVDHVAXYVBYTHYV$pVHVAOVDNVSmVYPLVLPNYVARCHVYAMRLHmYV$pMHHMOSHHZHASROSYTmHLVAYDOTmKYNXSYNXSAYSASRKMNYVYAMRYHVDHMHNAMRLADNYMHNDBRVMHNC+DQHALHYmMCAATOVnOBDYkHNNVOBDYmLADNYGmANXNVGmASRNMCAHGBYOBYDVVYAMRXLYLHLYMOSVTZATHAYSASRNMCAHGBYOBYDVHVAYHYHLYOBDVATmOLVLSLVmALABYKmVYGSALYVYHVDHVYAMRBYADNYYDBRNAOBDkDBRBAZNYADNYVALYXRAPkBOBDkKYKMVkKPROHADNYSALATOBDYVLAMRHYSLKmABAVAXVNAMRALADNYYSLNVABZQnVYLDZQNYmQ+nVAXYVMTVYVTRHVALBDVLAMVVABYVAHBVVTAMRALOBDYkHVRDHVALYVASYMHOYNYOLYVVNAMRALADNYLAYVKLHNORLOZBATABYVVOZBATABYVVMTVTAMRALOBDYkAmLAYRDAXYKmHQ+nATKmLAT$PVnLRAVTPNYVYHYKYOLYNVALOBDkABYVNGDLVATDBRYADNYVYAMRABYNVSBVSBRVLNVMO+AKLVNAMRLANVKLLRDTAmYSAXYNVHQ+nATNVVYRDNVKYLANVKLLRAVTPNYHAYSVAXYNVHQ+nAYNNVATNVVYAMROBDkABYALYNVATmYDOTmKYSNYmYLDHLYASTYVYCAHAXDMATYVAMRAk+Rp+RpVLARAYTYVODHNHVLQXTmGmATZHMOmPNYVQRHVA$VnVHVRDTmATSYBTYBROHSALHVOTHKBAYALOBDkABYVHNORAYNNVATNVVNPSVQSVRHBNPSVVHYHKRAVTVKYAYnHNORVMTVHVRYDVOBDYkATSYBTOBDkABYNVBYGVnSALHKYOBDkORBATHNORMOmABYLAMRAmLAABYANVALYkVX+ATYLABYKLHYMYmVOTHYSBNAOBDkTXTHNOROBDLADNYVHNORYOLOmAXYVKYAYkAOLHALABYVHNORAYNNVATYPnARAHBROASRYMCAATABYVLAYKLYV$pLHTAPQLKLHNCBYmOLYVVYQRAHVCYAVKLAYSMOLYVLAOMDAYSATVBHTVDOYV$pALAXYVVYTnATQLVBBKYVYSMOVMCRYmVYSMOBYTPROHVYAMRYV$pALAXYVANYYV$pHOVDABYXYVLAYKLVAXYVLONVTATVKYNBHLVMPNYVVYAMRYV$pALAXYVGSVNAALYVYGSVVYAMRANYYV$pAXYKmASRMKRTmATYMCRYMHVOTHALTOCBVVALYXRBOYNYKmKYMKRTmATYHNHKYLMXYHSLXNYALHYmLPNYKmKYZHSNTYmHROBBQRBHARcVOVDXMSSNYmASRAYnXRYSVQCYRVYSLXNYALHYmLPNYKmLSVmLKmSARYTBARcVLHXYVTLKmLPLY+HGDLHVOTHLAATmSLXTmATYHNHKYHALHYmVYSYMNYLABLPROHVLADVnLKLBYTVVMSLBKLARcMCRYmMHRVVOLVALABYVAMRTmALYVKHAMRBNkYV$pSMNYALHYmLADVnLKLMCRYmRDHALYALTOMDVYSBTBARcGSnVHYYTQRVBALYATHVBNYkVBNYBNYkVCANkVBQRkVKLASRLkVKLKLTYATkSmKYOVDXMSSNYmROBPnTVRSATHVBYTkVKLASRLkVHNHOYNYKmRAVTVOYNYAXYBNYMYnKYPYHMDBRALYKmVHGDTmLABYATKLKBVDYBMCRYmVATKLASRRAYTmVMHRTmVHVRDTmATABYHNHVYPLOLCVARYBNYMnAXYVVYBkVBNYMnBKHOLCVARYVVYNSQLKLAXYVVYBkOLHmVAXRYKnDBRVAXYVATVVHQLNSMOBYTPROHLAMRBAVAXYYV$pVYY+BBOYNYPROHVBOYNYOBDYVVYAMRPROHALYV$pAMRALAXYkZATOSV+ONVATBOYRKmVLKVBAVARCHKNOnVQXVATABYKmVATBTYKmVBAVALYVATNHLKmAT+VBARcMCRYmVAKLVATXLBHARcVATHCVYTHZATOSVQXVLKmMARcMCRYmOGLVTL+PKmVLNSYKmVNSATmATABYKmVBATmVOYNKmALTX$OLKLYKmKY+VBKLARcMCRYmLKmHVAVYOSVKnBNYYSRALVYTnLHmYV$pOGLVTOLPYPROHVYTnLHmCDHLDRkLKLmNTnLAYSXLPVTSMLTVLBNYMnNTnSLSMAVTK$pVXMSXLPTSMLTVLABYVSLXKZATOSRHXMRYmNSAYmM+VBMCRYmVOSRATNTNSATBRVLXmVMZVnLABYVLDRkVYSLXATAXYVVYLKVVYAMRALHmALTRGZVBDRkVYOLVMMCRYmVYBAVARcKNOnALYOQBABYHmVYGDVLVLAMROVDYV$pXYVKYHVAMSLBKLARcMCRYmVYPGLBVKYLAHAMYnLHmVYDBRVALYVATKLDBRYYV$pASRDBRALHmVYRAATHOGLVTASRSLXYV$pLSATATVVTXYRVXYOQBABYHmVYAMRYSRALRBOVDYV$pBNYXYALKHVARANVB+RmAMVTVY$OYSRALVKLASRLVVYBABARHSBOVYZBXZBXYmLALHYABYVYCXQVYAMRALHYmLYSRALBMRATHLYLHVYAMRYOQBYOQBVYAMRHNNYVYAMRANKYHALALHYABYkALTYRAMRDHMCRYMHKYLGVYGDVLASYMkSmANKYARDOMkMCRYMHVANKYAOLkGmOLHVYV$pYSYTYDVOLOYNYkVYQmYOQBMBARSBOVYSAVBNYYSRALATYOQBABYHmVAT+PmVATNSYHmBOGLVTASRSLXPROHLSATATVVYQXVATMQNYHmVATRKVSmASRRKSVBARcKNOnVYBAVMCRYMHYOQBVKLZROVATVBNYVVBNYBNYVATVBNTYVVBNVTBNYVVKLZROVHBYAATVMCRYMHVALHSMVTBNYYSRALHBAYmMCRYMHYOQBVBNYVBKRYOQBRAVBnVBNYRAVBnXNVkVPLVAVXCRnVKRMYVBNYSMOVnYMVALVYMYnVAHDVYKYnVCXRVSAVLBnHKNONYTVBNYLVYGRSVnQHTVMRRYVBNYYHVDHORVAVNnVSLHVPRcVZRXVYMTORVAVNnBARcKNOnVYHYVBNYPRcXCRnVXMVLVBNYYSSKRTVLOVPVHVYVBVSMRnVBNYZBLVn$RDVALVnVYXLALALHBNYLAHASRYLDHLYOQBBPDnARmVATDYNHBTVKLNPSBNYVVBNVTYVSLSYmVSLSVBNYGDCPYVnVXGYSVNYVACBnORYVARVDYVARALYVBNYASRYMNHVYSVHVYSVYVBRYOHVSRXAXTmVBNYBRYOHXBRVMLKYALALHBNYZLPHASRNTnLBnLLAHBTVVTLDATALHLYOQBSSOSRHNPSBNYRXLASTYOQBYV$pVBNYMnVYVLDLYV$pBARcMCRYmASRYLDHLVA$NTBTPV+YPROKHnAnATMNSHVATAPRYmVBNYBNYMnBLOVBKRVASBLGRAVNOMnAXYVRASMPYmVXPYmVARDALHBNYRXLASRYLDLYOQBKLNPSARBOHOSRVBNYDnXSYmVBNYNPTLYYXCALVGVNYVYCRVSLmALHBNYBLHHASRNTnLBnLRXLBTVVTLDATALHLYOQBKLNPSSBOHKLHNPSHBAHLYOQBMCRYMHYCAYYRKVMLBDNSYBNYYOQBKLNPSSSYmVSSVBNYYV$pASRYLDLVBMCRYmNPSSNYmKLHNPSLBYTYOQBHBAHMCRYMHSBOYmVATYHVDHSLXLPNYVALYV$pLHVRTLPNYVGSNHVYBAVARCHGSnVYA$RYV$pMRKBTVVYOLLQRATYSRALABYVGSNHVYRAALYVVYPLOLCVARYVVYBkOLCVARYVOVDVYAMRYSRALALYV$pAMVTHHPOmAXRYRAVTYATPNYkKYOVDkXYVYAMRYV$pALAXYVVALBYTABYVAOLHVAGYDHLPROHVAMRHALYVAXYVBYTABYASRBARcKNOnBAVALYVHANSYmROYCAnKYANSYMQNHHYVVCANmVBQRmVKLASRLHmHBYAVVHYHKYYQRALKmPROHVAMRMHMOSYKmVAMRTmANSYMQNHHYVOBDYkMNOVRYNVVODOTHGmANXNVGmABTYNVBOBVRTSBVBARcGSnKYTVOBTMCRYmKLROHCAnVYBAYV$pVYGDLPROHVYAMRABYVAXYVCANmVBQRmVKLASRLHmBAVMARcKNOnVHNmBARcGSnVMQCHAXYVLQXXMSHANSYmVYCGmLPNYPROHVYAMRPROHALAXYVMHMOSYKmVYAMRVALPROHROHCAnOBDYkGmANXNVGmABVTYNVVYAMRVALPROHLGVRBARcBANVKYAYnMROHLCAnASRLOBDYkKYKBDHROBBARcKNOnVOTHYSBVNAOBDYkBARcGSnVYAMRPROHALYV$pLAMRABYkVAXYkBAVALYkARcMCRYmLPNYkHVABMY+BHARcHVSBATABYkVATAXYkYSBVBARcGSnVAmYDOTVYSBmANSYXYLVSMTmSRYMQNHOLASRLYVYBAYV$pATYOQBABYVVYOMDHVLPNYPROHVYBRkYOQBATPROHVYAMRPROHALYOQBKMHYMYSNYXYYkVYAMRYOQBALPROHYMYSNYMGVRYSLSYmVMATSNHMO+VROYmHYVYMYSNYXYYVLAHSYGVATYMYSNYXYYABTYBYMYMGVRYHmVYBRkYOQBATPROHVYCAMLPNYPROHVYVSBYV$pATABYVVATAXYVVYTnLHmAXZHBARcMCRYmBMY+BHARcBARcROM$$KASRCVHPROHVYKLKLYV$pATABYVVATAXYVVATKLBYTABYVLXmLPYH+pVLXmAYnBKLHARcKYKBDHROBMADVTLHARcMCRYmVARcKNOnMPNYHROBVYLQ+YV$pATKLHK$pHNMCABARcMCRYmVBARcKNOnBSBRASRHmSBRYmVYBAYV$pATHK$pBYTHPROHVYTmHK$pMARcMCRYmVMARcKNOnVYBAVKLMCRYmALYV$pLAMRHBHLNVLXmVLMHNMVTNGDkKYAP$K$pVYAMRYV$pHBVMQNYKmVATNHLKmBMQNYKmAmAP$K$pVYBYAVATMQNYHmALYV$pVYTnLHmYV$pLXmB$V$YmVBMQNHHCAnVBMQNHHBQRVBXMRYmVYNHLmBLXmBKLMQNHmBSNHHHVAVTTmHSNHHHVAVYBAVALYVBSNHHSNYTVYAMRVLVLANKXDMADNYKYAmTmHK$pVMQNHHBHMHALADNYLANSARLPNYADNYBLTYAmGVYTNVVADMTNVLMHNMVTLOYNYkGmANXNVGmADMTNVQNHATNVVATADMTNVBLXmVNHYHANXNVVADMTNVOBDYmLPROHVTnZROVNXYHVLANMVTVHADMHLATSmVYQnYV$pATKLADMTMCRYmLPROHKYMKRVMCRYmAYSSDHVKYXZQOLHmHROBVTHYHARcLPROHVATHOmHOBYRATVLORYmMQCHGBVLMCRYmVODQCHVRQADMTHKHNYmLAQNHKYXQLKHNYmMATPROHVAKLVATXQmASRNTnLHmPROHOLKnLAMKRVATADMTmVYAMRYV$pALHOmHnQNYTYATKmHYVmVATADMTKmLPROHHALKmZROVZROTmATHADMHVHYHBTBVATVNTTmXMYSYTLPROHVARBOHYDTYHYHLKmLZROHSDHVLAKLKmVLASRBBTYKmVLAKLL+PKmVYAMRVHXYTNVNMCAXnBOYNYADNYVHYYNVOBDYmLPROHVYSmATHYV$pLXQODHYVmHZHOLADMTMCRYmLPROHLXMSRQADMTHKHNYmLBDmLAHYTHLPROHVYSBYSRALBARcMCRYmBARcGSnVYAXZVBHVYPRVVYRBVMADVYXYYOQBBARcMCRYmSBOOSRHSNHVYHYYMYYOQBSNYXYYVSBOSNYmVARBOYmVMATSNHVYQRBVYMYYSRALLMVTVYQRALBNVLYV$pVYAMRLVAmNAMCATYXnBOYNYkSYmNAYDkTXTYRKYVOSYTOMDYX$DVAMTALNATQBRNYBMCRYmVSKBTYOmABTYVNSATNYMMCRYmVQBRTNYBQBRTmVYAMRANKYAOSHKDBRkVYAMRHSBOHLYVYSBOLVVYSTXVYSRALOLRASHM+HVYHYAXRYHDBRYmHALHVYAMRLYV$pHNHABYkXLHVYQXATSNYBNYVOMVATMNSHVATAPRYmVYGDLYOQBVYAMRHNHBNkYV$pBAALYkVYTXZQYSRALVYSBOLHM+HVYAMRYOQBALYV$pALSDYNRAHALYBLVZBARcKNOnVYBRkATYVYAMRALYHNNYMPRkVHRBYTkVNTTYkLQHLOMYmVNTTYATHARcHZATLZROkAXRYkAXZTOVLmVOTHSNYBNYkHNVLDYmLkBARcMCRYmODBAYALYkMCRYMHLYHmAPRYmVMNSHKRAVBnVSMOVnYHYVLYVMVLDTkASRHVLDTAXRYHmLkYHYVOLSmAXYHmYQRAVBNXLTmVANYBBAYMPDnMTHOLYRXLBARcKNOnBDRkBOVDKBRTARcLBAAPRTHVAQBRHSmBDRkAPRTHVABYTLXmVYRAYSRALATBNYYV$pVYAMRMYALHVYAMRYV$pALABYVBNYHmASRNTnLYALHYmBZHVYAMRQXmNAALYVABRKmVOYNYYSRALKBDVMZQnLAYVKLLRAVTVYGSATmALYVVYSQLHmVYXBQLHmVYAMRYSRALALYV$pRAHPNYkLAPLLTYVHNHHRAHATYALHYmGmATZROkVYVCAYV$pATmMOmBRKYVVYSTXVLAPYVARCHVYQXYV$pATSNYHmATAPRYmBYMYNVMSMALYSRALVATMNSHBSMALVMYMYnYSRALVYGSALYVVYSLXYSRALATYMYNVVYSTOLRASAPRYmVHVAHCOYRVATSMALVOLRASMNSHSKLATYDYVKYMNSHHBKVRVYBRkATYV$pVYAMRHALHYmASRHTHLKVABTYLPNYVABRHmVYCXQHALHYmHROHATYMOVDYODHYVmHZHHMLAkHGALATYMKLROYBRkATHNORYmVYQRABHmSMYVSmABTYABRHmVYCXQVYDGVLRBBQRBHARcVYRAYV$pKYYSYTABYVYDYMYNVOLRASAPRYmVYROBOYNYVVYTMkYDABYVLH$YRATHMOLRASAPRYmOLRASMNSHVYAMRYV$pALABYVLAKnABYKYZHHBKRSYmYMYNkOLRASVVYMAnABYVVYAMRYDOTYBNYYDOTYGmHVAYHYHLOmVGmHVAYGDLVAVLmAXYVHQ+nYGDLMMNVVZROVYHYHMLAHGVYmVYBRKmBYVmHHVALAMVRBkYBRkYSRALLAMRYSMkALHYmKAPRYmVKMNSHVYSmATAPRYmLPNYMNSHVYAMRYSRALALYV$pHNHANKYMTVHYHALHYmOMKmVHSYBATKmALARcABTYKmVANYNTTYLkSKmAXDOLAXYkASRLQXTYMYDHAMRYBXRBYVBQSTYVYQRAYOQBALBNYVVYAMRHA$PVVAGYDHLKmATASRYQRAATKmBAXRYTHYMYmHQBCVVSMOVBNYYOQBVSMOVALYSRALABYKmRAVBnBKRYATHKXYVRASYTAVNYYTRSATVYTROZPXZKMYmALTVTRKYOLYTMSKBYABYkAZXLLTYCVOYOLHSMOVnVLVYAXYmKLYXM$MKRTYHmB$DmALTBANPSYBQHLmALTXDKBDYKYBAPmHRGVAYSVBRCNmOQRVSVRARVRAPmKYOZVOBRTmKYQSTHAXLQmBYOQBVAPYCmBYSRALYHVDHATHYVDVkAXYkYDkBORpAYBYkYSTXVVLkBNYABYkGVRARYHYHVDHM+RpBNYOLYTKRORBcKARYHVKLBYAMYYQYMNVLAY$VRSB+MYHVDHVMXQQMBYnRGLYVODKYYBASYLHVLVYQHTOMYmA$RYLGPnOYRHVLSRQHBNYATNVKB$BYYnLBSVVBDmONBYm$VTHXKLYLYOYNYmMYYnVLBnSNYmMXLBZBVLnLXVpYMYmYSKnVHVALXVpANYTVYRKTVOLCYDnYSSKRXMRGRmRBcBYnHMSPTYmVYRAMNXHKY+VBVATHARcKYNOMHVY+SKMVL$BLVYHYLM$OBDDnYDYnOMVKAXDSB+YYSRALYHYDnNXSOLYDRkSPYPnOLYARXHNSkOQBY$V$VYPLRKBVAXVRLYSVOTkQVYTYYHVHGDGDVDYGVDNVVHVAYGDOQBMASRSMNHLXMVVHVAYTnMODNYMLkNPTLYAYLHSLXHHNTnAMRYSPRBnPRTYV$pBnPRTOLYOYnBNVTCODHOLYSVRVYMRRHVVRBVVYS+MHVBOLYXCYmVTSBBAYTnQSTVVYPZVZROYYDYVMYDYABYRYOQBMSmROHABnYSRALMALABYkVYOZRkVATSDYVYBRKkBRKTSMYmMOLBRKTTHVmRBCTTXTBRKTSDYmVRXmBRKTABYkGBRVOLBRKTHVRYODTAVTGBOTOVLmTHYYnLRASYV$pVLQDQDNZYRAXYVBNYMYnZABY+RpBBQRYAKLODVLORBYXLQSLLKLALHSB+YYSRALSNYmOSRVZATASRDBRLHmABYHmVYBRkAVTmAYSASRKBRKTVBRkATmVYCVAVTmVYAMRALHmANYNA$pALOMYQBRVATYALABTYALHMORHASRBSDHOPRVnHXTYBMORHASRBSDHHMKPLHASROLPNYMMRABARcKNOnASRQNHABRHmATHSDHMATOPRnHXTYLAXZTQBRSMHQBRVATABRHmVATSRHASTVSMHQBRVATYCXQVATRBQHASTVVSMHQBRTYATLAHMQNHHSDHVHMORHASRBVMATBNYXTVYKLYOQBLCVTATBNYVVYA$pRGLYVALHM+HVYGVOVYA$pALOMYVVYPLYV$pOLPNYABYVVYBkOLYVVYSQLVVYCVYV$pATOBDYVATHRPAYmLXN+ATABYVVYXN+VHRPAYmATYSRALVYMLAVLVARBOYmYVmKYKnYMLAVYMYHXN+YmVYBKVATVMCRYmSBOYmYVmVYOBRVYMYBKYTVVYDBRYV$pALBYTPROHLAMRAmNAMCATYXnBOYNYKmDBRVNABAZNYPROHLAMRABYHSBYONYLAMRHNHANKYMTBQBRYASRKRYTYLYBARcKNOnSMHTQBRNYVOTHAOLHNAVAQBRHATABYVASVBHVYAMRPROHOLHVQBRATABYkKASRHSBYOkVYOLYV$pLQBRATABYVVYOLVATVKLOBDYPROHZQNYBYTVVKLZQNYARcMCRYmVKLBYTYV$pVAXYVVBYTABYVRQ+PmVCANmVBQRmOZBVBARcGSnVYOLOMVGmRKBGmPRSYmVYHYHMXNHKBDMADVYBAVODGRnHA+DASRBOBRHYRDnVY$PDVSmM$PDGDVLVKBDMADVYOSLABYVABLSBOTYMYmVYRAYVSBHARcHKNONYATHABLBGRnHA+DVYAMRVABLKBDZHLMCRYmOLKnQRASMHABLMCRYmASRBOBRHYRDnVYOSVBNYVLVKnKASRCVmVYSAVATVBNYVARCHKNOnVYQBRVATVBMORTSDHHMKPLHASRQNHABRHmATHSDHLAXZTQBRMATOPRnHXTYOLPNYMMRAVYSBYV$pMCRYMHHVAVAXYVVKLHOLYmATVLQBRATABYVAXRYQBRVATABYVVYRAVAXYYV$pKYMTABYHmVYAMRVLVYS+MNVYV$pVHSBYSYBLNVATKLHROHASRGMLNVATVVYCVVALYV$pLAMRABYkCVHLPNYMVTVLAMRKHTAMRVLYV$pANASANAPSOAXYkVX+ATmKYROHGMLVkVOTHSANALPSOOBDYALHYABYkVYBkYV$pBDBRmALYVVYLKVGmAXYVVYPLVLPNYVVYAMRVHNNVLkLOBDYmVYAMRALHmYV$pALTYRAVKYHTXTALHYmANYVATmXSBTmOLYROHALHYmXSBHL+BHLMOnOSHKYVmHZHLHXYTOmRBVOTHALTYRAVANKYAKLKLATKmVAT+PKmVYNXmAVTmVYDBROLLBmVYSBYV$pBMCRYmHVAVBYTABYVVYXYYV$pMAHVOSRSNYmVYRAYV$pLAPRYmBNYSLSYmGmBNYMKYRBnMNSHYLDVOLBRKYYV$pVYAMRYV$pALAXYVANKYMTVALHYmPQDYPQDATKmVHOLHATKmMnHARcHZATALHARcASRNSBOLABRHmLYCXQVLYOQBVYSBOYV$pATBNYYSRALLAMRPQDYPQDALHYmATKmVHOLTmATOCMTYMZHVYMTYV$pBnMAHVOSRSNYmVYXN+VATVVYYSmBARVnBMCRYm

 
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
 
================================================================================
 
This version of Genesis with 78,064 Hebrew letters (22 plus 5 Finals) 
is adapted from Steve Gross's transliterated Tanach, 
including Torah, 
which provides an English transliterated ASCII version of Tanach. 
 
See http://www.shamash.org/tanach/tanach/text/transliterated.tanach/
 
 
================================================================================