Here is a pdf version of this page.  
============================================================================
 
This version of Leviticus with 44,790 Hebrew letters (22 plus 5 Finals) 
is adapted from Steve Gross's transliterated Tanach, 
including Torah, 
which provides an English transliterated ASCII format. 
 
See http://www.shamash.org/tanach/tanach/text/transliterated.tanach/
 
 
============================================================================
 
 
	  HEBREW-ENGLISH LETTER EQUIVALENTS
	
ALEF    A
BET     B
GIMEL    G
DALET    D
HEY     H
VAV     V
ZAYIN    Z
HET     X
TET     +
YUD     Y
KAF     K
LAMED    L
MEM     M
NUN     N
SAMEH    $
AYIN    O
PEH     P
TZADE    C
QOF     Q
RESH    R
SHIN/SIN  S
TAV     T
KAF SOFIT  k
MEM SOFIT  m
NUN SOFIT  n
PEH SOFIT  p
TZADE SOFIT c
 
 
================================================================================
 
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
 
================================================================================
 
 

VYQRAALMSHVYDBRYHVHALYVMAHLMVODLAMRDBRALBNYYSRALVAMRTALHmADmKYYQRYBMKmQRBnLYHVHMnHBHMHMnHBQRVMnHCAnTQRYBVATQRBNKmAmOLHQRBNVMnHBQRZKRTMYmYQRYBNVALPTXAHLMVODYQRYBATVLRCNVLPNYYHVHV$MkYDVOLRASHOLHVNRCHLVLKPROLYVVSX+ATBnHBQRLPNYYHVHVHQRYBVBNYAHRnHKHNYmATHDmVZRQVATHDmOLHMZBX$BYBASRPTXAHLMVODVHPSY+ATHOLHVNTXATHLNTXYHVNTNVBNYAHRnHKHnASOLHMZBXVORKVOCYmOLHASVORKVBNYAHRnHKHNYmATHNTXYmATHRASVATHPDROLHOCYmASROLHASASROLHMZBXVQRBVVKROYVYRXcBMYmVHQ+YRHKHnATHKLHMZBXHOLHASHRYXNYXVXLYHVHVAmMnHCAnQRBNVMnHKSBYmAVMnHOZYmLOLHZKRTMYmYQRYBNVVSX+ATVOLYRkHMZBXCPNHLPNYYHVHVZRQVBNYAHRnHKHNYmATDMVOLHMZBX$BYBVNTXATVLNTXYVVATRASVVATPDRVVORkHKHnATmOLHOCYmASROLHASASROLHMZBXVHQRBVHKROYmYRXcBMYmVHQRYBHKHnATHKLVHQ+YRHMZBXHOLHHVAASHRYXNYXXLYHVHVAmMnHOVpOLHQRBNVLYHVHVHQRYBMnHTRYmAVMnBNYHYVNHATQRBNVVHQRYBVHKHnALHMZBXVMLQATRASVVHQ+YRHMZBXHVNMCHDMVOLQYRHMZBXVH$YRATMRATVBNCTHVHSLYkATHACLHMZBXQDMHALMQVmHDSnVS$OATVBKNPYVLAYBDYLVHQ+YRATVHKHnHMZBXHOLHOCYmASROLHASOLHHVAASHRYXNYXXLYHVHVNPSKYTQRYBQRBnMNXHLYHVH$LTYHYHQRBNVVYCQOLYHSMnVNTnOLYHLBNHVHBYAHALBNYAHRnHKHNYmVQMcMSmMLAQMCVM$LTHVMSMNHOLKLLBNTHVHQ+YRHKHnATAZKRTHHMZBXHASHRYXNYXXLYHVHVHNVTRTMnHMNXHLAHRnVLBNYVQDSQDSYmMASYYHVHVKYTQRBQRBnMNXHMAPHTNVR$LTXLVTMCTBLVLTBSMnVRQYQYMCVTMSXYmBSMnVAmMNXHOLHMXBTQRBNk$LTBLVLHBSMnMCHTHYHPTVTATHPTYmVYCQTOLYHSMnMNXHHVAVAmMNXTMRXSTQRBNk$LTBSMnTOSHVHBATATHMNXHASRYOSHMALHLYHVHVHQRYBHALHKHnVHGYSHALHMZBXVHRYmHKHnMnHMNXHATAZKRTHVHQ+YRHMZBXHASHRYXNYXXLYHVHVHNVTRTMnHMNXHLAHRnVLBNYVQDSQDSYmMASYYHVHKLHMNXHASRTQRYBVLYHVHLATOSHXMcKYKLSARVKLDBSLATQ+YRVMMNVASHLYHVHQRBnRASYTTQRYBVATmLYHVHVALHMZBXLAYOLVLRYXNYXXVKLQRBnMNXTkBMLXTMLXVLATSBYTMLXBRYTALHYkMOLMNXTkOLKLQRBNkTQRYBMLXVAmTQRYBMNXTBKVRYmLYHVHABYBQLVYBASGRSKRMLTQRYBATMNXTBKVRYkVNTTOLYHSMnVSMTOLYHLBNHMNXHHVAVHQ+YRHKHnATAZKRTHMGRSHVMSMNHOLKLLBNTHASHLYHVHVAmZBXSLMYmQRBNVAmMnHBQRHVAMQRYBAmZKRAmNQBHTMYmYQRYBNVLPNYYHVHV$MkYDVOLRASQRBNVVSX+VPTXAHLMVODVZRQVBNYAHRnHKHNYmATHDmOLHMZBX$BYBVHQRYBMZBXHSLMYmASHLYHVHATHXLBHMK$HATHQRBVATKLHXLBASROLHQRBVATSTYHKLYTVATHXLBASROLHnASROLHK$LYmVATHYTRTOLHKBDOLHKLYVTY$YRNHVHQ+YRVATVBNYAHRnHMZBXHOLHOLHASROLHOCYmASROLHASASHRYXNYXXLYHVHVAmMnHCAnQRBNVLZBXSLMYmLYHVHZKRAVNQBHTMYmYQRYBNVAmKSBHVAMQRYBATQRBNVVHQRYBATVLPNYYHVHV$MkATYDVOLRASQRBNVVSX+ATVLPNYAHLMVODVZRQVBNYAHRnATDMVOLHMZBX$BYBVHQRYBMZBXHSLMYmASHLYHVHXLBVHALYHTMYMHLOMTHOCHY$YRNHVATHXLBHMK$HATHQRBVATKLHXLBASROLHQRBVATSTYHKLYTVATHXLBASROLHnASROLHK$LYmVATHYTRTOLHKBDOLHKLYTY$YRNHVHQ+YRVHKHnHMZBXHLXmASHLYHVHVAmOZQRBNVVHQRYBVLPNYYHVHV$MkATYDVOLRASVVSX+ATVLPNYAHLMVODVZRQVBNYAHRnATDMVOLHMZBX$BYBVHQRYBMMNVQRBNVASHLYHVHATHXLBHMK$HATHQRBVATKLHXLBASROLHQRBVATSTYHKLYTVATHXLBASROLHnASROLHK$LYmVATHYTRTOLHKBDOLHKLYTY$YRNHVHQ+YRmHKHnHMZBXHLXmASHLRYXNYXXKLXLBLYHVHXQTOVLmLDRTYKmBKLMVSBTYKmKLXLBVKLDmLATAKLVVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALLAMRNPSKYTX+ABSGGHMKLMCVTYHVHASRLATOSYNHVOSHMAXTMHNHAmHKHnHMSYXYX+ALASMTHOmVHQRYBOLX+ATVASRX+APRBnBQRTMYmLYHVHLX+ATVHBYAATHPRALPTXAHLMVODLPNYYHVHV$MkATYDVOLRASHPRVSX+ATHPRLPNYYHVHVLQXHKHnHMSYXMDmHPRVHBYAATVALAHLMVODV+BLHKHnATACBOVBDmVHZHMnHDmSBOPOMYmLPNYYHVHATPNYPRKTHQDSVNTnHKHnMnHDmOLQRNVTMZBXQ+RTH$MYmLPNYYHVHASRBAHLMVODVATKLDmHPRYSPkALY$VDMZBXHOLHASRPTXAHLMVODVATKLXLBPRHX+ATYRYmMMNVATHXLBHMK$HOLHQRBVATKLHXLBASROLHQRBVATSTYHKLYTVATHXLBASROLYHnASROLHK$LYmVATHYTRTOLHKBDOLHKLYVTY$YRNHKASRYVRmMSVRZBXHSLMYmVHQ+YRmHKHnOLMZBXHOLHVATOVRHPRVATKLBSRVOLRASVVOLKROYVVQRBVVPRSVVHVCYAATKLHPRALMXVcLMXNHALMQVm+HVRALSPkHDSnVSRpATVOLOCYmBASOLSPkHDSnYSRpVAmKLODTYSRALYSGVVNOLmDBRMOYNYHQHLVOSVAXTMKLMCVTYHVHASRLATOSYNHVASMVVNVDOHHX+ATASRX+AVOLYHVHQRYBVHQHLPRBnBQRLX+ATVHBYAVATVLPNYAHLMVODV$MKVZQNYHODHATYDYHmOLRASHPRLPNYYHVHVSX+ATHPRLPNYYHVHVHBYAHKHnHMSYXMDmHPRALAHLMVODV+BLHKHnACBOVMnHDmVHZHSBOPOMYmLPNYYHVHATPNYHPRKTVMnHDmYTnOLQRNTHMZBXASRLPNYYHVHASRBAHLMVODVATKLHDmYSPkALY$VDMZBXHOLHASRPTXAHLMVODVATKLXLBVYRYmMMNVVHQ+YRHMZBXHVOSHLPRKASROSHLPRHX+ATKnYOSHLVVKPROLHmHKHnVN$LXLHmVHVCYAATHPRALMXVcLMXNHVSRpATVKASRSRpATHPRHRASVnX+ATHQHLHVAASRNSYAYX+AVOSHAXTMKLMCVTYHVHALHYVASRLATOSYNHBSGGHVASmAVHVDOALYVX+ATVASRX+ABHVHBYAATQRBNVSOYROZYmZKRTMYmV$MkYDVOLRASHSOYRVSX+ATVBMQVmASRYSX+ATHOLHLPNYYHVHX+ATHVAVLQXHKHnMDmHX+ATBACBOVVNTnOLQRNTMZBXHOLHVATDMVYSPkALY$VDMZBXHOLHVATKLXLBVYQ+YRHMZBXHKXLBZBXHSLMYmVKPROLYVHKHnMX+ATVVN$LXLVVAmNPSAXTTX+ABSGGHMOmHARcBOSTHAXTMMCVTYHVHASRLATOSYNHVASmAVHVDOALYVX+ATVASRX+AVHBYAQRBNVSOYRTOZYmTMYMHNQBHOLX+ATVASRX+AV$MkATYDVOLRASHX+ATVSX+ATHX+ATBMQVmHOLHVLQXHKHnMDMHBACBOVVNTnOLQRNTMZBXHOLHVATKLDMHYSPkALY$VDHMZBXVATKLXLBHY$YRKASRHV$RXLBMOLZBXHSLMYmVHQ+YRHKHnHMZBXHLRYXNYXXLYHVHVKPROLYVHKHnVN$LXLVVAmKBSYBYAQRBNVLX+ATNQBHTMYMHYBYANHV$MkATYDVOLRASHX+ATVSX+ATHLX+ATBMQVmASRYSX+ATHOLHVLQXHKHnMDmHX+ATBACBOVVNTnOLQRNTMZBXHOLHVATKLDMHYSPkALY$VDHMZBXVATKLXLBHY$YRKASRYV$RXLBHKSBMZBXHSLMYmVHQ+YRHKHnATmHMZBXHOLASYYHVHVKPROLYVHKHnOLX+ATVASRX+AVN$LXLVVNPSKYTX+AVSMOHQVLALHVHVAODAVRAHAVYDOAmLVAYGYDVNSAOVNVAVNPSASRTGOBKLDBR+MAAVBNBLTXYH+MAHAVBNBLTBHMH+MAHAVBNBLTSRc+MAVNOLmMMNVVHVA+MAVASmAVKYYGOB+MATADmLKL+MATVASRY+MABHVNOLmMMNVVHVAYDOVASmAVNPSKYTSBOLB+ABSPTYmLHROAVLHY+YBLKLASRYB+AHADmBSBOHVNOLmMMNVVHVAYDOVASmLAXTMALHVHYHKYYASmLAXTMALHVHTVDHASRX+AOLYHVHBYAATASMVLYHVHOLX+ATVASRX+ANQBHMnHCAnKSBHAVSOYRTOZYmLX+ATVKPROLYVHKHnMX+ATVVAmLATGYOYDVDYSHVHBYAATASMVASRX+ASTYTRYmAVSNYBNYYVNHLYHVHAXDLX+ATVAXDLOLHVHBYAATmALHKHnVHQRYBATASRLX+ATRASVNHVMLQATRASVMMVLORPVVLAYBDYLVHZHMDmHX+ATOLQYRHMZBXVHNSARBDmYMCHALY$VDHMZBXX+ATHVAVATHSNYYOSHOLHKMSP+VKPROLYVHKHnMX+ATVASRX+AVN$LXLVVAmLATSYGYDVLSTYTRYmAVLSNYBNYYVNHVHBYAATQRBNVASRX+AOSYRTHAPH$LTLX+ATLAYSYmOLYHSMnVLAYTnOLYHLBNHKYX+ATHVAVHBYAHALHKHnVQMcHKHnMMNHMLVAQMCVATAZKRTHVHQ+YRHMZBXHOLASYYHVHX+ATHVAVKPROLYVHKHnOLX+ATVASRX+AMAXTMALHVN$LXLVVHYTHLKHnKMNXHVYDBRYHVHALMSHLAMRNPSKYTMOLMOLVX+AHBSGGHMQDSYYHVHVHBYAATASMVLYHVHAYLTMYmMnHCAnBORKkK$pSQLYmBSQLHQDSLASmVATASRX+AMnHQDSYSLmVATXMYSTVYV$pOLYVVNTnATVLKHnVHKHnYKPROLYVBAYLHASmVN$LXLVVAmNPSKYTX+AVOSTHAXTMKLMCVTYHVHASRLATOSYNHVLAYDOVASmVNSAOVNVVHBYAAYLTMYmMnHCAnBORKkLASmALHKHnVKPROLYVHKHnOLSGGTVASRSGGVHVALAYDOVN$LXLVASmHVAASmASmLYHVHVYDBRYHVHALMSHLAMRNPSKYTX+AVMOLHMOLBYHVHVKXSBOMYTVBPQDVnAVBTSVMTYDAVBGZLAVOSQATOMYTVAVMCAABDHVKXSBHVNSBOOLSQROLAXTMKLASRYOSHHADmLX+ABHNHVHYHKYYX+AVASmVHSYBATHGZLHASRGZLAVATHOSQASROSQAVATHPQDVnASRHPQDATVAVATHABDHASRMCAAVMKLASRYSBOOLYVLSQRVSLmATVBRASVVXMSTYVY$pOLYVLASRHVALVYTNNVBYVmASMTVVATASMVYBYALYHVHAYLTMYmMnHCAnBORKkLASmALHKHnVKPROLYVHKHnLPNYYHVHVN$LXLVOLAXTMKLASRYOSHLASMHBHVYDBRYHVHALMSHLAMRCVATAHRnVATBNYVLAMRZATTVRTHOLHHVAHOLHOLMVQDHOLHMZBXKLHLYLHODHBQRVASHMZBXTVQDBVVLBSHKHnMDVBDVMKN$YBDYLBSOLBSRVVHRYmATHDSnASRTAKLHASATHOLHOLHMZBXVSMVACLHMZBXVPS+ATBGDYVVLBSBGDYmAXRYmVHVCYAATHDSnALMXVcLMXNHALMQVm+HVRVHASOLHMZBXTVQDBVLATKBHVBOROLYHHKHnOCYmBBQRBBQRVORkOLYHHOLHVHQ+YROLYHXLBYHSLMYmASTMYDTVQDOLHMZBXLATKBHVZATTVRTHMNXHHQRBATHBNYAHRnLPNYYHVHALPNYHMZBXVHRYmMMNVBQMCVM$LTHMNXHVMSMNHVATKLHLBNHASROLHMNXHVHQ+YRHMZBXRYXNYXXAZKRTHLYHVHVHNVTRTMMNHYAKLVAHRnVBNYVMCVTTAKLBMQVmQDSBXCRAHLMVODYAKLVHLATAPHXMcXLQmNTTYATHMASYQDSQDSYmHVAKX+ATVKASmKLZKRBBNYAHRnYAKLNHXQOVLmLDRTYKmMASYYHVHKLASRYGOBHmYQDSVYDBRYHVHALMSHLAMRZHQRBnAHRnVBNYVASRYQRYBVLYHVHBYVmHMSXATVOSYRTHAPH$LTMNXHTMYDMXCYTHBBQRVMXCYTHBORBOLMXBTBSMnTOSHMRBKTTBYANHTPYNYMNXTPTYmTQRYBRYXNYXXLYHVHVHKHnHMSYXTXTYVMBNYVYOSHATHXQOVLmLYHVHKLYLTQ+RVKLMNXTKHnKLYLTHYHLATAKLVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALAHRnVALBNYVLAMRZATTVRTHX+ATBMQVmASRTSX+HOLHTSX+HX+ATLPNYYHVHQDSQDSYmHVAHKHnHMX+AATHYAKLNHBMQVmQDSTAKLBXCRAHLMVODKLASRYGOBBSRHYQDSVASRYZHMDMHOLHBGDASRYZHOLYHTKB$BMQVmQDSVKLYXRSASRTBSLBVYSBRVAmBKLYNXSTBSLHVMRQVS+pBMYmKLZKRBKHNYmYAKLATHQDSQDSYmHVAVKLX+ATASRYVBAMDMHALAHLMVODLKPRBQDSLATAKLBASTSRpVZATTVRTHASmQDSQDSYmHVABMQVmASRYSX+VATHOLHYSX+VATHASmVATDMVYZRQOLHMZBX$BYBVATKLXLBVYQRYBMMNVATHALYHVATHXLBHMK$HATHQRBVATSTYHKLYTVATHXLBASROLYHnASROLHK$LYmVATHYTRTOLHKBDOLHKLYTY$YRNHVHQ+YRATmHKHnHMZBXHASHLYHVHASmHVAKLZKRBKHNYmYAKLNVBMQVmQDVSYAKLQDSQDSYmHVAKX+ATKASmTVRHAXTLHmHKHnASRYKPRBVLVYHYHVHKHnHMQRYBATOLTAYSOVRHOLHASRHQRYBLKHnLVYHYHVKLMNXHASRTAPHBTNVRVKLNOSHBMRXSTVOLMXBTLKHnHMQRYBATHLVTHYHVKLMNXHBLVLHBSMnVXRBHLKLBNYAHRnTHYHAYSKAXYVVZATTVRTZBXHSLMYmASRYQRYBLYHVHAmOLTVDHYQRYBNVVHQRYBOLZBXHTVDHXLVTMCVTBLVLTBSMnVRQYQYMCVTMSXYmBSMnV$LTMRBKTXLTBLVLTBSMnOLXLTLXmXMcYQRYBQRBNVOLZBXTVDTSLMYVVHQRYBMMNVAXDMKLQRBnTRVMHLYHVHLKHnHZRQATDmHSLMYmLVYHYHVBSRZBXTVDTSLMYVBYVmQRBNVYAKLLAYNYXMMNVODBQRVAmNDRAVNDBHZBXQRBNVBYVmHQRYBVATZBXVYAKLVMMXRTVHNVTRMMNVYAKLVHNVTRMBSRHZBXBYVmHSLYSYBASYSRpVAmHAKLYAKLMBSRZBXSLMYVBYVmHSLYSYLAYRCHHMQRYBATVLAYXSBLVPGVLYHYHVHNPSHAKLTMMNVOVNHTSAVHBSRASRYGOBKL+MALAYAKLBASYSRpVHBSRKL+HVRYAKLBSRVHNPSASRTAKLBSRMZBXHSLMYmASRLYHVHV+MATVOLYVVNKRTHHNPSHHVAMOMYHVNPSKYTGOBKL+MAB+MATADmAVBBHMH+MAHAVBKLSQc+MAVAKLMBSRZBXHSLMYmASRLYHVHVNKRTHHNPSHHVAMOMYHVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALLAMRKLXLBSVRVKSBVOZLATAKLVVXLBNBLHVXLB+RPHYOSHLKLMLAKHVAKLLATAKLHVKYKLAKLXLBMnHBHMHASRYQRYBMMNHASHLYHVHVNKRTHHNPSHAKLTMOMYHVKLDmLATAKLVBKLMVSBTYKmLOVpVLBHMHKLNPSASRTAKLKLDmVNKRTHHNPSHHVAMOMYHVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALLAMRHMQRYBATZBXSLMYVLYHVHYBYAATQRBNVLYHVHMZBXSLMYVYDYVTBYAYNHATASYYHVHATHXLBOLHXZHYBYANVATHXZHLHNYpATVTNVPHLPNYYHVHVHQ+YRHKHnATHXLBHMZBXHVHYHHXZHLAHRnVLBNYVVATSVQHYMYnTTNVTRVMHLKHnMZBXYSLMYKmHMQRYBATDmHSLMYmVATHXLBMBNYAHRnLVTHYHSVQHYMYnLMNHKYATXZHHTNVPHVATSVQHTRVMHLQXTYMATBNYYSRALMZBXYSLMYHmVATnATmLAHRnHKHnVLBNYVLXQOVLmMATBNYYSRALZATMSXTAHRnVMSXTBNYVMASYYHVHBYVmHQRYBATmLKHnLYHVHASRCVHYHVHLTTLHmBYVmMSXVATmMATBNYYSRALXQTOVLmLDRTmZATHTVRHLOLHLMNXHVLX+ATVLASmVLMLVAYmVLZBXHSLMYmASRCVHYHVHATMSHBHR$YNYBYVmCVTVATBNYYSRALLHQRYBATQRBNYHmLYHVHBMDBR$YNYVYDBRYHVHALMSHLAMRQXATAHRnVATBNYVATVVATHBGDYmVATSMnHMSXHVATPRHX+ATVATSNYHAYLYmVAT$LHMCVTVATKLHODHHQHLALPTXAHLMVODVYOSMSHKASRCVHYHVHATVVTQHLHODHALPTXAHLMVODVYAMRMSHALHODHZHHDBRASRCVHYHVHLOSVTVYQRBMSHATAHRnVATBNYVVYRXcATmBMYmVYTnOLYVATHKTNTVYXGRATVBABN+VYLBSATVATHMOYLVYTnOLYVATHAPDVYXGRATVBXSBHAPDVYAPDLVBVVYSmOLYVATHXSnVYTnALHXSnATHAVRYmVATHTMYmVYSmATHMCNPTOLRASVVYSmOLHMCNPTALMVLPNYVATCYcHZHBNZRHQDSKASRCVHYHVHATMSHVYQXMSHATSMnHMSXHVYMSXATHMSKnVATKLASRBVVYQDSATmVYZMMNVOLHMZBXSBOPOMYmVYMSXATHMZBXVATKLKLYVVATHKYRVATKNVLQDSmVYCQMSMnHMSXHOLRASAHRnVYMSXATVLQDSVVYQRBMSHATBNYAHRnVYLBSmKTNTVYXGRATmABN+VYXBSLHmMGBOVTKASRCVHYHVHATMSHVYGSATPRHX+ATVY$MkAHRnVBNYVATYDYHmOLRASPRHX+ATVYSX+VYQXMSHATHDmVYTnOLQRNVTHMZBX$BYBBACBOVVYX+AATHMZBXVATHDmYCQALY$VDHMZBXVYQDSHVLKPROLYVVYQXATKLHXLBASROLHQRBVATYTRTHKBDVATSTYHKLYTVATXLBHnVYQ+RMSHHMZBXHVATHPRVATORVVATBSRVVATPRSVSRpBASMXVcLMXNHKASRCVHYHVHATMSHVYQRBATAYLHOLHVY$MKVAHRnVBNYVATYDYHmOLRASHAYLVYSX+VYZRQMSHATHDmOLHMZBX$BYBVATHAYLNTXLNTXYVVYQ+RMSHATHRASVATHNTXYmVATHPDRVATHQRBVATHKROYmRXcBMYmVYQ+RMSHATKLHAYLHMZBXHOLHHVALRYXNYXXASHHVALYHVHKASRCVHYHVHATMSHVYQRBATHAYLHSNYAYLHMLAYmVY$MKVAHRnVBNYVATYDYHmOLRASHAYLVYSX+VYQXMSHMDMVVYTnOLTNVkAZnAHRnHYMNYTVOLBHnYDVHYMNYTVOLBHnRGLVHYMNYTVYQRBATBNYAHRnVYTnMSHMnHDmOLTNVkAZNmHYMNYTVOLBHnYDmHYMNYTVOLBHnRGLmHYMNYTVYZRQMSHATHDmOLHMZBX$BYBVYQXATHXLBVATHALYHVATKLHXLBASROLHQRBVATYTRTHKBDVATSTYHKLYTVATXLBHnVATSVQHYMYnVM$LHMCVTASRLPNYYHVHLQXXLTMCHAXTVXLTLXmSMnAXTVRQYQAXDVYSmOLHXLBYmVOLSVQHYMYnVYTnATHKLOLKPYAHRnVOLKPYBNYVVYNpATmTNVPHLPNYYHVHVYQXMSHATmMOLKPYHmVYQ+RHMZBXHOLHOLHMLAYmHmLRYXNYXXASHHVALYHVHVYQXMSHATHXZHVYNYPHVTNVPHLPNYYHVHMAYLHMLAYmLMSHHYHLMNHKASRCVHYHVHATMSHVYQXMSHMSMnHMSXHVMnHDmASROLHMZBXVYZOLAHRnOLBGDYVVOLBNYVVOLBGDYBNYVATVVYQDSATAHRnATBGDYVVATBNYVVATBGDYBNYVATVVYAMRMSHALAHRnVALBNYVBSLVATHBSRPTXAHLMVODVSmTAKLVATVVATHLXmASRB$LHMLAYmKASRCVYTYLAMRAHRnVBNYVYAKLHVVHNVTRBBSRVBLXmBASTSRPVVMPTXAHLMVODLATCAVSBOTYMYmODYVmMLATYMYMLAYKmKYSBOTYMYmYMLAATYDKmKASROSHBYVmHZHCVHYHVHLOSTLKPROLYKmVPTXAHLMVODTSBVYVMmVLYLHSBOTYMYmVSMRTmATMSMRTYHVHVLATMVTVKYKnCVYTYVYOSAHRnVBNYVATKLHDBRYmASRCVHYHVHBYDMSHVYHYBYVmHSMYNYQRAMSHLAHRnVLBNYVVLZQNYYSRALVYAMRALAHRnQXLkOGLBnBQRLX+ATVAYLLOLHTMYMmVHQRBLPNYYHVHVALBNYYSRALTDBRLAMRQXVSOYROZYmLX+ATVOGLVKBSBNYSNHTMYMmLOLHVSVRVAYLLSLMYmLZBXLPNYYHVHVMNXHBLVLHBSMnKYHYVmYHVHNRAHALYKmVYQXVATASRCVHMSHALPNYAHLMVODVYQRBVKLHODHVYOMDVLPNYYHVHVYAMRMSHZHHDBRASRCVHYHVHTOSVVYRAALYKmKBVDYHVHVYAMRMSHALAHRnQRBALHMZBXVOSHATX+ATkVATOLTkVKPRBODkVBODHOmVOSHATQRBnHOmVKPRBODmKASRCVHYHVHVYQRBAHRnALHMZBXVYSX+ATOGLHX+ATASRLVVYQRBVBNYAHRnATHDmALYVVY+BLACBOVBDmVYTnOLQRNVTHMZBXVATHDmYCQALY$VDHMZBXVATHXLBVATHKLYTVATHYTRTMnHKBDMnHX+ATHQ+YRHMZBXHKASRCVHYHVHATMSHVATHBSRVATHOVRSRpBASMXVcLMXNHVYSX+ATHOLHVYMCAVBNYAHRnALYVATHDmVYZRQHVOLHMZBX$BYBVATHOLHHMCYAVALYVLNTXYHVATHRASVYQ+ROLHMZBXVYRXcATHQRBVATHKROYmVYQ+ROLHOLHHMZBXHVYQRBATQRBnHOmVYQXATSOYRHX+ATASRLOmVYSX+HVVYX+AHVKRASVnVYQRBATHOLHVYOSHKMSP+VYQRBATHMNXHVYMLAKPVMMNHVYQ+ROLHMZBXMLBDOLTHBQRVYSX+ATHSVRVATHAYLZBXHSLMYmASRLOmVYMCAVBNYAHRnATHDmALYVVYZRQHVOLHMZBX$BYBVATHXLBYmMnHSVRVMnHAYLHALYHVHMK$HVHKLYTVYTRTHKBDVYSYMVATHXLBYmOLHXZVTVYQ+RHXLBYmHMZBXHVATHXZVTVATSVQHYMYnHNYpAHRnTNVPHLPNYYHVHKASRCVHMSHVYSAAHRnATYDVALHOmVYBRKmVYRDMOSTHX+ATVHOLHVHSLMYmVYBAMSHVAHRnALAHLMVODVYCAVVYBRKVATHOmVYRAKBVDYHVHALKLHOmVTCAASMLPNYYHVHVTAKLOLHMZBXATHOLHVATHXLBYmVYRAKLHOmVYRNVVYPLVOLPNYHmVYQXVBNYAHRnNDBVABYHVAAYSMXTTVVYTNVBHnASVYSYMVOLYHQ+RTVYQRYBVLPNYYHVHASZRHASRLACVHATmVTCAASMLPNYYHVHVTAKLAVTmVYMTVLPNYYHVHVYAMRMSHALAHRnHVAASRDBRYHVHLAMRBQRBYAQDSVOLPNYKLHOmAKBDVYDmAHRnVYQRAMSHALMYSALVALALCPnBNYOZYALDDAHRnVYAMRALHmQRBVSAVATAXYKmMATPNYHQDSALMXVcLMXNHVYQRBVVYSAmBKTNTmALMXVcLMXNHKASRDBRMSHVYAMRMSHALAHRnVLALOZRVLAYTMRBNYVRASYKmALTPROVVBGDYKmLATPRMVVLATMTVVOLKLHODHYQCpVAXYKmKLBYTYSRALYBKVATHSRPHASRSRpYHVHVMPTXAHLMVODLATCAVPnTMTVKYSMnMSXTYHVHOLYKmVYOSVKDBRMSHVYDBRYHVHALAHRnLAMRYYnVSKRALTSTATHVBNYkATkBBAKmALAHLMVODVLATMTVXQTOVLmLDRTYKmVLHBDYLBYnHQDSVBYnHXLVBYnH+MAVBYnH+HVRVLHVRTATBNYYSRALATKLHXQYmASRDBRYHVHALYHmBYDMSHVYDBRMSHALAHRnVALALOZRVALAYTMRBNYVHNVTRYmQXVATHMNXHHNVTRTMASYYHVHVAKLVHMCVTACLHMZBXKYQDSQDSYmHVAVAKLTmATHBMQVmQDVSKYXQkVXQBNYkHVAMASYYHVHKYKnCVYTYVATXZHHTNVPHVATSVQHTRVMHTAKLVBMQVm+HVRATHVBNYkVBNTYkATkKYXQkVXQBNYkNTNVMZBXYSLMYBNYYSRALSVQHTRVMHVXZHHTNVPHOLASYHXLBYmYBYAVLHNYpTNVPHLPNYYHVHVHYHLkVLBNYkATkLXQOVLmKASRCVHYHVHVATSOYRHX+ATDRSDRSMSHVHNHSRpVYQCpOLALOZRVOLAYTMRBNYAHRnHNVTRmLAMRMDVOLAAKLTmATHX+ATBMQVmHQDSKYQDSQDSYmHVAVATHNTnLKmLSATATOVnHODHLKPROLYHmLPNYYHVHHnLAHVBAATDMHALHQDSPNYMHAKVLTAKLVATHBQDSKASRCVYTYVYDBRAHRnALMSHHnHYVmHQRYBVATX+ATmVATOLTmLPNYYHVHVTQRANHATYKALHVAKLTYX+ATHYVmHYY+BBOYNYYHVHVYSMOMSHVYY+BBOYNYVVYDBRYHVHALMSHVALAHRnLAMRALHmDBRVALBNYYSRALLAMRZATHXYHASRTAKLVMKLHBHMHASROLHARcKLMPR$TPR$HVS$OTS$OPR$TMOLTGRHBBHMHATHTAKLVAkATZHLATAKLVMMOLYHGRHVMMPR$YHPR$HATHGMLKYMOLHGRHHVAVPR$HAYNNVMPRY$+MAHVALKmVATHSPnKYMOLHGRHHVAVPR$HLAYPRY$+MAHVALKmVATHARNBTKYMOLTGRHHVAVPR$HLAHPRY$H+MAHHVALKmVATHXZYRKYMPRY$PR$HHVAVS$OS$OPR$HVHVAGRHLAYGR+MAHVALKmMBSRmLATAKLVVBNBLTmLATGOV+MAYmHmLKmATZHTAKLVMKLASRBMYmKLASRLV$NPYRVQSQSTBMYmBYMYmVBNXLYmATmTAKLVVKLASRAYnLV$NPYRVQSQSTBYMYmVBNXLYmMKLSRcHMYmVMKLNPSHXYHASRBMYmSQcHmLKmVSQcYHYVLKmMBSRmLATAKLVVATNBLTmTSQCVKLASRAYnLV$NPYRVQSQSTBMYmSQcHVALKmVATALHTSQCVMnHOVpLAYAKLVSQcHmATHNSRVATHPR$VATHOZNYHVATHDAHVATHAYHLMYNHATKLORBLMYNVVATBTHYONHVATHTXM$VATHSXpVATHNcLMYNHVVATHKV$VATHSLkVATHYNSVpVATHTNSMTVATHQATVATHRXmVATHX$YDHHANPHLMYNHVATHDVKYPTVATHO+LpKLSRcHOVpHHLkOLARBOSQcHVALKmAkATZHTAKLVMKLSRcHOVpHHLkOLARBOASRLAKROYmMMOLLRGLYVLNTRBHnOLHARcATALHMHmTAKLVATHARBHLMYNVVATH$LOmLMYNHVVATHXRGLLMYNHVVATHXGBLMYNHVVKLSRcHOVpASRLVARBORGLYmSQcHVALKmVLALHT+MAVKLHNGOBNBLTmY+MAODHORBVKLHNSAMNBLTmYKB$BGDYVV+MAODHORBLKLHBHMHASRHVAMPR$TPR$HVS$OAYNNHS$OTVGRHAYNNHMOLH+MAYmHmLKmKLHNGOBHmY+MAVKLHVLkOLKPYVBKLHXYHHHLKTOLARBO+MAYmHmLKmKLHNGOBNBLTmY+MAODHORBVHNSAATNBLTmYKB$BGDYVV+MAODHORB+MAYmHMHLKmVZHLKmH+MABSRcHSRcOLHARcHXLDVHOKBRVHCBLMYNHVVHANQHVHKXVHL+AHVHXM+VHTNSMTALHH+MAYmLKmBKLHSRcKLHNGOBHmBMTmY+MAODHORBVKLASRYPLOLYVMHmBMTmY+MAMKLKLYOcAVBGDAVOVRAVSQKLKLYASRYOSHMLAKHBHmBMYmYVBAV+MAODHORBV+HRVKLKLYXRSASRYPLMHmALTVKVKLASRBTVKVY+MAVATVTSBRVMKLHAKLASRYAKLASRYBVAOLYVMYmY+MAVKLMSQHASRYSTHBKLKLYY+MAVKLASRYPLMNBLTmOLYVY+MATNVRVKYRYmYTc+MAYmHmV+MAYmYHYVLKmAkMOYnVBVRMQVHMYmYHYH+HVRVNGOBNBLTmY+MAVKYYPLMNBLTmOLKLZROZRVOASRYZRO+HVRHVAVKYYTnMYmOLZROVNPLMNBLTmOLYV+MAHVALKmVKYYMVTMnHBHMHASRHYALKmLAKLHHNGOBNBLTHY+MAODHORBVHAKLMNBLTHYKB$BGDYVV+MAODHORBVHNSAATNBLTHYKB$BGDYVV+MAODHORBVKLHSRcHSRcOLHARcSQcHVALAYAKLKLHVLkOLGXVnVKLHVLkOLARBOODKLMRBHRGLYmLKLHSRcHSRcOLHARcLATAKLVmKYSQcHmALTSQCVATNPSTYKmBKLHSRcHSRcVLAT+MAVBHmVN+MTmBmKYANYYHVHALHYKmVHTQDSTmVHYYTmQDSYmKYQDVSANYVLAT+MAVATNPSTYKmBKLHSRcHRMSOLHARcKYANYYHVHHMOLHATKmMARcMCRYmLHYTLKmLALHYmVHYYTmQDSYmKYQDVSANYZATTVRTHBHMHVHOVpVKLNPSHXYHHRMSTBMYmVLKLNPSHSRCTOLHARcLHBDYLBYnH+MAVBYnH+HRVBYnHXYHHNAKLTVBYnHXYHASRLATAKLVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALLAMRASHKYTZRYOVYLDHZKRV+MAHSBOTYMYmKYMYNDTDVTHT+MAVBYVmHSMYNYYMVLBSRORLTVVSLSYmYVmVSLSTYMYmTSBBDMY+HRHBKLQDSLATGOVALHMQDSLATBAODMLATYMY+HRHVAmNQBHTLDV+MAHSBOYmKNDTHVSSYmYVmVSSTYMYmTSBOLDMY+HRHVBMLATYMY+HRHLBnAVLBTTBYAKBSBnSNTVLOLHVBnYVNHAVTRLX+ATALPTXAHLMVODALHKHnVHQRYBVLPNYYHVHVKPROLYHV+HRHMMQRDMYHZATTVRTHYLDTLZKRAVLNQBHVAmLATMCAYDHDYSHVLQXHSTYTRYmAVSNYBNYYVNHAXDLOLHVAXDLX+ATVKPROLYHHKHnV+HRHVYDBRYHVHALMSHVALAHRnLAMRADmKYYHYHBOVRBSRVSATAV$PXTAVBHRTVHYHBOVRBSRVLNGOCROTVHVBAALAHRnHKHnAVALAXDMBNYVHKHNYmVRAHHKHnATHNGOBOVRHBSRVSORBNGOHPkLBnVMRAHHNGOOMQMOVRBSRVNGOCROTHVAVRAHVHKHnV+MAATVVAmBHRTLBNHHVABOVRBSRVVOMQAYnMRAHMnHOVRVSORHLAHPkLBnVH$GYRHKHnATHNGOSBOTYMYmVRAHVHKHnBYVmHSBYOYVHNHHNGOOMDBOYNYVLAPSHHNGOBOVRVH$GYRVHKHnSBOTYMYmSNYTVRAHHKHnATVBYVmHSBYOYSNYTVHNHKHHHNGOVLAPSHHNGOBOVRV+HRVHKHnM$PXTHVAVKB$BGDYVV+HRVAmPSHTPSHHM$PXTBOVRAXRYHRATVALHKHnL+HRTVVNRAHSNYTALHKHnVRAHHKHnVHNHPSTHHM$PXTBOVRV+MAVHKHnCROTHVANGOCROTKYTHYHBADmVHVBAALHKHnVRAHHKHnVHNHSATLBNHBOVRVHYAHPKHSORLBnVMXYTBSRXYBSATCROTNVSNTHVABOVRBSRVV+MAVHKHnLAY$GRNVKY+MAHVAVAmPRVXTPRXHCROTBOVRVK$THHCROTATKLOVRHNGOMRASVVODRGLYVLKLMRAHOYNYHKHnVRAHHKHnVHNHK$THHCROTATKLBSRVV+HRATHNGOKLVHPkLBn+HVRHVAVBYVmHRAVTBVBSRXYY+MAVRAHHKHnATHBSRHXYV+MAVHBSRHXY+MAHVACROTHVAAVKYYSVBHBSRHXYVNHPkLLBnVBAALHKHnVRAHVHKHnVHNHNHPkHNGOLLBnV+HRHKHnATHNGO+HVRHVAVBSRKYYHYHBVBORVSXYnVNRPAVHYHBMQVmHSXYnSATLBNHAVBHRTLBNHADMDMTVNRAHALHKHnVRAHHKHnVHNHMRAHSPLMnHOVRVSORHHPkLBnV+MAVHKHnNGOCROTHVABSXYnPRXHVAmYRANHHKHnVHNHAYnBHSORLBnVSPLHAYNNHMnHOVRVHYAKHHVH$GYRVHKHnSBOTYMYmVAmPSHTPSHBOVRV+MAHKHnATVNGOHVAVAmTXTYHTOMDHBHRTLAPSTHCRBTHSXYnHVAV+HRVHKHnAVBSRKYYHYHBORVMKVTASVHYTHMXYTHMKVHBHRTLBNHADMDMTAVLBNHVRAHATHHKHnVHNHNHPkSORLBnBBHRTVMRAHOMQMnHOVRCROTHVABMKVHPRXHV+MAATVHKHnNGOCROTHVAVAmYRANHHKHnVHNHAYnBBHRTSORLBnVSPLHAYNNHMnHOVRVHVAKHHVH$GYRVHKHnSBOTYMYmVRAHVHKHnBYVmHSBYOYAmPSHTPSHBOVRV+MAHKHnATVNGOCROTHVAVAmTXTYHTOMDHBHRTLAPSTHBOVRVHVAKHHSATHMKVHHVAV+HRVHKHnKYCRBTHMKVHHVAVAYSAVASHKYYHYHBVNGOBRASAVBZQnVRAHHKHnATHNGOVHNHMRAHVOMQMnHOVRVBVSORCHBDQV+MAATVHKHnNTQHVACROTHRASAVHZQnHVAVKYYRAHHKHnATNGOHNTQVHNHAYnMRAHVOMQMnHOVRVSORSXRAYnBVVH$GYRHKHnATNGOHNTQSBOTYMYmVRAHHKHnATHNGOBYVmHSBYOYVHNHLAPSHHNTQVLAHYHBVSORCHBVMRAHHNTQAYnOMQMnHOVRVHTGLXVATHNTQLAYGLXVH$GYRHKHnATHNTQSBOTYMYmSNYTVRAHHKHnATHNTQBYVmHSBYOYVHNHLAPSHHNTQBOVRVMRAHVAYNNVOMQMnHOVRV+HRATVHKHnVKB$BGDYVV+HRVAmPSHYPSHHNTQBOVRAXRY+HRTVVRAHVHKHnVHNHPSHHNTQBOVRLAYBQRHKHnLSORHCHB+MAHVAVAmBOYNYVOMDHNTQVSORSXRCMXBVNRPAHNTQ+HVRHVAV+HRVHKHnVAYSAVASHKYYHYHBOVRBSRmBHRTBHRTLBNTVRAHHKHnVHNHBOVRBSRmBHRTKHVTLBNTBHQHVAPRXBOVR+HVRHVAVAYSKYYMR+RASVQRXHVA+HVRHVAVAmMPATPNYVYMR+RASVGBXHVA+HVRHVAVKYYHYHBQRXTAVBGBXTNGOLBnADMDmCROTPRXTHVABQRXTVAVBGBXTVVRAHATVHKHnVHNHSATHNGOLBNHADMDMTBQRXTVAVBGBXTVKMRAHCROTOVRBSRAYSCRVOHVA+MAHVA+MAY+MANVHKHnBRASVNGOVVHCRVOASRBVHNGOBGDYVYHYVPRMYmVRASVYHYHPRVOVOLSPmYO+HV+MA+MAYQRAKLYMYASRHNGOBVY+MA+MAHVABDDYSBMXVcLMXNHMVSBVVHBGDKYYHYHBVNGOCROTBBGDCMRAVBBGDPSTYmAVBSTYAVBORBLPSTYmVLCMRAVBOVRAVBKLMLAKTOVRVHYHHNGOYRQRQAVADMDmBBGDAVBOVRAVBSTYAVBORBAVBKLKLYOVRNGOCROTHVAVHRAHATHKHnVRAHHKHnATHNGOVH$GYRATHNGOSBOTYMYmVRAHATHNGOBYVmHSBYOYKYPSHHNGOBBGDAVBSTYAVBORBAVBOVRLKLASRYOSHHOVRLMLAKHCROTMMARTHNGO+MAHVAVSRpATHBGDAVATHSTYAVATHORBBCMRAVBPSTYmAVATKLKLYHOVRASRYHYHBVHNGOKYCROTMMARTHVABASTSRpVAmYRAHHKHnVHNHLAPSHHNGOBBGDAVBSTYAVBORBAVBKLKLYOVRVCVHHKHnVKB$VATASRBVHNGOVH$GYRVSBOTYMYmSNYTVRAHHKHnAXRYHKB$ATHNGOVHNHLAHPkHNGOATOYNVVHNGOLAPSH+MAHVABASTSRPNVPXTTHVABQRXTVAVBGBXTVVAmRAHHKHnVHNHKHHHNGOAXRYHKB$ATVVQROATVMnHBGDAVMnHOVRAVMnHSTYAVMnHORBVAmTRAHOVDBBGDAVBSTYAVBORBAVBKLKLYOVRPRXTHVABASTSRPNVATASRBVHNGOVHBGDAVHSTYAVHORBAVKLKLYHOVRASRTKB$V$RMHmHNGOVKB$SNYTV+HRZATTVRTNGOCROTBGDHCMRAVHPSTYmAVHSTYAVHORBAVKLKLYOVRL+HRVAVL+MAVVYDBRYHVHALMSHLAMRZATTHYHTVRTHMCROBYVm+HRTVVHVBAALHKHnVYCAHKHnALMXVcLMXNHVRAHHKHnVHNHNRPANGOHCROTMnHCRVOVCVHHKHnVLQXLM+HRSTYCPRYmXYVT+HRVTVOcARZVSNYTVLOTVAZBVCVHHKHnVSX+ATHCPVRHAXTALKLYXRSOLMYmXYYmATHCPRHXYHYQXATHVATOcHARZVATSNYHTVLOTVATHAZBV+BLAVTmVATHCPRHXYHBDmHCPRHSX+HOLHMYmHXYYmVHZHOLHM+HRMnHCROTSBOPOMYmV+HRVVSLXATHCPRHXYHOLPNYHSDHVKB$HM+HRATBGDYVVGLXATKLSORVVRXcBMYmV+HRVAXRYBVAALHMXNHVYSBMXVcLAHLVSBOTYMYmVHYHBYVmHSBYOYYGLXATKLSORVATRASVVATZQNVVATGBTOYNYVVATKLSORVYGLXVKB$ATBGDYVVRXcATBSRVBMYmV+HRVBYVmHSMYNYYQXSNYKBSYmTMYMmVKBSHAXTBTSNTHTMYMHVSLSHOSRNYm$LTMNXHBLVLHBSMnVLGAXDSMnVHOMYDHKHnHM+HRATHAYSHM+HRVATmLPNYYHVHPTXAHLMVODVLQXHKHnATHKBSHAXDVHQRYBATVLASmVATLGHSMnVHNYpATmTNVPHLPNYYHVHVSX+ATHKBSBMQVmASRYSX+ATHX+ATVATHOLHBMQVmHQDSKYKX+ATHASmHVALKHnQDSQDSYmHVAVLQXHKHnMDmHASmVNTnHKHnOLTNVkAZnHM+HRHYMNYTVOLBHnYDVHYMNYTVOLBHnRGLVHYMNYTVLQXHKHnMLGHSMnVYCQOLKpHKHnHSMALYTV+BLHKHnATACBOVHYMNYTMnHSMnASROLKPVHSMALYTVHZHMnHSMnBACBOVSBOPOMYmLPNYYHVHVMYTRHSMnASROLKPVYTnHKHnOLTNVkAZnHM+HRHYMNYTVOLBHnYDVHYMNYTVOLBHnRGLVHYMNYTOLDmHASmVHNVTRBSMnASROLKpHKHnYTnOLRASHM+HRVKPROLYVHKHnLPNYYHVHVOSHHKHnATHX+ATVKPROLHM+HRM+MATVVAXRYSX+ATHOLHVHOLHHKHnATHOLHVATHMNXHHMZBXHVKPROLYVHKHnV+HRVAmDLHVAVAYnYDVMSGTVLQXKBSAXDASmLTNVPHLKPROLYVVOSRVn$LTAXDBLVLBSMnLMNXHVLGSMnVSTYTRYmAVSNYBNYYVNHASRTSYGYDVVHYHAXDX+ATVHAXDOLHVHBYAATmBYVmHSMYNYL+HRTVALHKHnALPTXAHLMVODLPNYYHVHVLQXHKHnATKBSHASmVATLGHSMnVHNYpATmHKHnTNVPHLPNYYHVHVSX+ATKBSHASmVLQXHKHnMDmHASmVNTnOLTNVkAZnHM+HRHYMNYTVOLBHnYDVHYMNYTVOLBHnRGLVHYMNYTVMnHSMnYCQHKHnOLKpHKHnHSMALYTVHZHHKHnBACBOVHYMNYTMnHSMnASROLKPVHSMALYTSBOPOMYmLPNYYHVHVNTnHKHnMnHSMnASROLKPVOLTNVkAZnHM+HRHYMNYTVOLBHnYDVHYMNYTVOLBHnRGLVHYMNYTOLMQVmDmHASmVHNVTRMnHSMnASROLKpHKHnYTnOLRASHM+HRLKPROLYVLPNYYHVHVOSHATHAXDMnHTRYmAVMnBNYHYVNHMASRTSYGYDVATASRTSYGYDVATHAXDX+ATVATHAXDOLHOLHMNXHVKPRHKHnOLHM+HRLPNYYHVHZATTVRTASRBVNGOCROTASRLATSYGYDVB+HRTVVYDBRYHVHALMSHVALAHRnLAMRKYTBAVALARcKNOnASRANYNTnLKmLAXZHVNTTYNGOCROTBBYTARcAXZTKmVBAASRLVHBYTVHGYDLKHnLAMRKNGONRAHLYBBYTVCVHHKHnVPNVATHBYTB+RmYBAHKHnLRAVTATHNGOVLAY+MAKLASRBBYTVAXRKnYBAHKHnLRAVTATHBYTVRAHATHNGOVHNHHNGOBQYRTHBYTSQORVRTYRQRQTAVADMDMTVMRAYHnSPLMnHQYRVYCAHKHnMnHBYTALPTXHBYTVH$GYRATHBYTSBOTYMYmVSBHKHnBYVmHSBYOYVRAHVHNHPSHHNGOBQYRTHBYTVCVHHKHnVXLCVATHABNYmASRBHnHNGOVHSLYKVATHnALMXVcLOYRALMQVm+MAVATHBYTYQCOMBYT$BYBVSPKVATHOPRASRHQCVALMXVcLOYRALMQVm+MAVLQXVABNYmAXRVTVHBYAVALTXTHABNYmVOPRAXRYQXV+XATHBYTVAmYSVBHNGOVPRXBBYTAXRXLcATHABNYmVAXRYHQCVTATHBYTVAXRYH+VXVBAHKHnVRAHVHNHPSHHNGOBBYTCROTMMARTHVABBYT+MAHVAVNTcATHBYTATABNYVVATOCYVVATKLOPRHBYTVHVCYAALMXVcLOYRALMQVm+MAVHBAALHBYTKLYMYH$GYRATVY+MAODHORBVHSKBBBYTYKB$ATBGDYVVHAKLBBYTYKB$ATBGDYVVAmBAYBAHKHnVRAHVHNHLAPSHHNGOBBYTAXRYH+XATHBYTV+HRHKHnATHBYTKYNRPAHNGOVLQXLX+AATHBYTSTYCPRYmVOcARZVSNYTVLOTVAZBVSX+ATHCPRHAXTALKLYXRSOLMYmXYYmVLQXATOcHARZVATHAZBVATSNYHTVLOTVATHCPRHXYHV+BLATmBDmHCPRHSXV+HVBMYmHXYYmVHZHALHBYTSBOPOMYmVX+AATHBYTBDmHCPVRVBMYmHXYYmVBCPRHXYHVBOcHARZVBAZBVBSNYHTVLOTVSLXATHCPRHXYHALMXVcLOYRALPNYHSDHVKPROLHBYTV+HRZATHTVRHLKLNGOHCROTVLNTQVLCROTHBGDVLBYTVLSATVL$PXTVLBHRTLHVRTBYVmH+MAVBYVmH+HRZATTVRTHCROTVYDBRYHVHALMSHVALAHRnLAMRDBRVALBNYYSRALVAMRTmALHmAYSAYSKYYHYHZBMBSRVZVBV+MAHVAVZATTHYH+MATVBZVBVRRBSRVATZVBVAVHXTYmBSRVMZVBV+MATVHVAKLHMSKBASRYSKBOLYVHZBY+MAVKLHKLYASRYSBOLYVY+MAVAYSASRYGOBMSKBVYKB$BGDYVVRXcBMYmV+MAODHORBVHYSBOLHKLYASRYSBOLYVHZBYKB$BGDYVVRXcBMYmV+MAODHORBVHNGOBBSRHZBYKB$BGDYVVRXcBMYmV+MAODHORBVKYYRQHZBB+HVRVKB$BGDYVVRXcBMYmV+MAODHORBVKLHMRKBASRYRKBOLYVHZBY+MAVKLHNGOBKLASRYHYHTXTYVY+MAODHORBVHNVSAAVTmYKB$BGDYVVRXcBMYmV+MAODHORBVKLASRYGOBVHZBVYDYVLAS+pBMYmVKB$BGDYVVRXcBMYmV+MAODHORBVKLYXRSASRYGOBVHZBYSBRVKLKLYOcYS+pBMYmVKYY+HRHZBMZVBVV$PRLVSBOTYMYmL+HRTVVKB$BGDYVVRXcBSRVBMYmXYYmV+HRVBYVmHSMYNYYQXLVSTYTRYmAVSNYBNYYVNHVBALPNYYHVHALPTXAHLMVODVNTNmALHKHnVOSHATmHKHnAXDX+ATVHAXDOLHVKPROLYVHKHnLPNYYHVHMZVBVVAYSKYTCAMMNVSKBTZROVRXcBMYmATKLBSRVV+MAODHORBVKLBGDVKLOVRASRYHYHOLYVSKBTZROVKB$BMYmV+MAODHORBVASHASRYSKBAYSATHSKBTZROVRXCVBMYmV+MAVODHORBVASHKYTHYHZBHDmYHYHZBHBBSRHSBOTYMYmTHYHBNDTHVKLHNGOBHY+MAODHORBVKLASRTSKBOLYVBNDTHY+MAVKLASRTSBOLYVY+MAVKLHNGOBMSKBHYKB$BGDYVVRXcBMYmV+MAODHORBVKLHNGOBKLKLYASRTSBOLYVYKB$BGDYVVRXcBMYmV+MAODHORBVAmOLHMSKBHVAAVOLHKLYASRHVAYSBTOLYVBNGOVBVY+MAODHORBVAmSKBYSKBAYSATHVTHYNDTHOLYVV+MASBOTYMYmVKLHMSKBASRYSKBOLYVY+MAVASHKYYZVBZVBDMHYMYmRBYmBLAOTNDTHAVKYTZVBOLNDTHKLYMYZVB+MATHKYMYNDTHTHYH+MAHHVAKLHMSKBASRTSKBOLYVKLYMYZVBHKMSKBNDTHYHYHLHVKLHKLYASRTSBOLYV+MAYHYHK+MATNDTHVKLHNVGOBmY+MAVKB$BGDYVVRXcBMYmV+MAODHORBVAm+HRHMZVBHV$PRHLHSBOTYMYmVAXRT+HRVBYVmHSMYNYTQXLHSTYTRYmAVSNYBNYYVNHVHBYAHAVTmALHKHnALPTXAHLMVODVOSHHKHnATHAXDX+ATVATHAXDOLHVKPROLYHHKHnLPNYYHVHMZVB+MATHVHZRTmATBNYYSRALM+MATmVLAYMTVB+MATmB+MAmATMSKNYASRBTVKmZATTVRTHZBVASRTCAMMNVSKBTZROL+MAHBHVHDVHBNDTHVHZBATZVBVLZKRVLNQBHVLAYSASRYSKBOm+MAHVYDBRYHVHALMSHAXRYMVTSNYBNYAHRnBQRBTmLPNYYHVHVYMTVVYAMRYHVHALMSHDBRALAHRnAXYkVALYBABKLOTALHQDSMBYTLPRKTALPNYHKPRTASROLHARnVLAYMVTKYBONnARAHOLHKPRTBZATYBAAHRnALHQDSBPRBnBQRLX+ATVAYLLOLHKTNTBDQDSYLBSVMKN$YBDYHYVOLBSRVVBABN+BDYXGRVBMCNPTBDYCNpBGDYQDSHmVRXcBMYmATBSRVVLBSmVMATODTBNYYSRALYQXSNYSOYRYOZYmLX+ATVAYLAXDLOLHVHQRYBAHRnATPRHX+ATASRLVVKPRBODVVBODBYTVVLQXATSNYHSOYRmVHOMYDATmLPNYYHVHPTXAHLMVODVNTnAHRnOLSNYHSOYRmGRLVTGVRLAXDLYHVHVGVRLAXDLOZAZLVHQRYBAHRnATHSOYRASROLHOLYVHGVRLLYHVHVOSHVX+ATVHSOYRASROLHOLYVHGVRLLOZAZLYOMDXYLPNYYHVHLKPROLYVLSLXATVLOZAZLHMDBRHVHQRYBAHRnATPRHX+ATASRLVVKPRBODVVBODBYTVVSX+ATPRHX+ATASRLVVLQXMLAHMXTHGXLYASMOLHMZBXMLPNYYHVHVMLAXPNYVQ+RT$MYmDQHVHBYAMBYTLPRKTVNTnATHQ+RTOLHASLPNYYHVHVK$HONnHQ+RTATHKPRTASROLHODVTVLAYMVTVLQXMDmHPRVHZHBACBOVOLPNYHKPRTQDMHVLPNYHKPRTYZHSBOPOMYmMnHDmBACBOVVSX+ATSOYRHX+ATASRLOmVHBYAATDMVALMBYTLPRKTVOSHATDMVKASROSHLDmHPRVHZHATVOLHKPRTVLPNYHKPRTVKPROLHQDSM+MATBNYYSRALVMPSOYHmLKLX+ATmVKnYOSHLAHLMVODHSKnATmBTVk+MATmVKLADmLAYHYHBAHLMVODBBAVLKPRBQDSODCATVVKPRBODVVBODBYTVVBODKLQHLYSRALVYCAALHMZBXASRLPNYYHVHVKPROLYVVLQXMDmHPRVMDmHSOYRVNTnOLQRNVTHMZBX$BYBVHZHOLYVMnHDmBACBOVSBOPOMYmV+HRVVQDSVM+MATBNYYSRALVKLHMKPRATHQDSVATAHLMVODVATHMZBXVHQRYBATHSOYRHXYV$MkAHRnATSTYYDVOLRASHSOYRHXYVHTVDHOLYVATKLOVNTBNYYSRALVATKLPSOYHmLKLX+ATmVNTnATmOLRASHSOYRVSLXBYDAYSOTYHMDBRHVNSAHSOYROLYVATKLOVNTmALARcGZRHVSLXATHSOYRBMDBRVBAAHRnALAHLMVODVPS+ATBGDYHBDASRLBSBBAVALHQDSVHNYXmSmVRXcATBSRVBMYmBMQVmQDVSVLBSATBGDYVVYCAVOSHATOLTVVATOLTHOmVKPRBODVVBODHOmVATXLBHX+ATYQ+YRHMZBXHVHMSLXATHSOYRLOZAZLYKB$BGDYVVRXcATBSRVBMYmVAXRYKnYBVAALHMXNHVATPRHX+ATVATSOYRHX+ATASRHVBAATDMmLKPRBQDSYVCYAALMXVcLMXNHVSRPVBASATORTmVATBSRmVATPRSmVHSRpATmYKB$BGDYVVRXcATBSRVBMYmVAXRYKnYBVAALHMXNHVHYTHLKmLXQTOVLmBXDSHSBYOYBOSVRLXDSTONVATNPSTYKmVKLMLAKHLATOSVHAZRXVHGRHGRBTVKKmKYBYVmHZHYKPROLYKmL+HRATKmMKLX+ATYKmLPNYYHVHT+HRVSBTSBTVnHYALKmVONYTmATNPSTYKmXQTOVLmVKPRHKHnASRYMSXATVVASRYMLAATYDVLKHnTXTABYVVLBSATBGDYHBDBGDYHQDSVKPRATMQDSHQDSVATAHLMVODVATHMZBXYKPRVOLHKHNYmVOLKLOmHQHLYKPRVHYTHZATLKmLXQTOVLmLKPROLBNYYSRALMKLX+ATmAXTBSNHVYOSKASRCVHYHVHATMSHVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALAHRnVALBNYVVALKLBNYYSRALVAMRTALYHmZHHDBRASRCVHYHVHLAMRAYSAYSMBYTYSRALASRYSX+SVRAVKSBAVOZBMXNHAVASRYSX+MXVcLMXNHVALPTXAHLMVODLAHBYAVLHQRYBQRBnLYHVHLPNYMSKnYHVHDmYXSBLAYSHHVADmSPkVNKRTHAYSHHVAMQRBOMVLMOnASRYBYAVBNYYSRALATZBXYHmASRHmZBXYmOLPNYHSDHVHBYAmLYHVHALPTXAHLMVODALHKHnVZBXVZBXYSLMYmLYHVHAVTmVZRQHKHnATHDmOLMZBXYHVHPTXAHLMVODVHQ+YRHXLBLRYXNYXXLYHVHVLAYZBXVOVDATZBXYHmLSOYRmASRHmZNYmAXRYHmXQTOVLmTHYHZATLHmLDRTmVALHmTAMRAYSAYSMBYTYSRALVMnHGRASRYGVRBTVKmASRYOLHOLHAVZBXVALPTXAHLMVODLAYBYANVLOSVTATVLYHVHVNKRTHAYSHHVAMOMYVVAYSAYSMBYTYSRALVMnHGRHGRBTVKmASRYAKLKLDmVNTTYPNYBNPSHAKLTATHDmVHKRTYATHMQRBOMHKYNPSHBSRBDmHVAVANYNTTYVLKmOLHMZBXLKPROLNPSTYKmKYHDmHVABNPSYKPROLKnAMRTYLBNYYSRALKLNPSMKmLATAKLDmVHGRHGRBTVKKmLAYAKLDmVAYSAYSMBNYYSRALVMnHGRHGRBTVKmASRYCVDCYDXYHAVOVpASRYAKLVSPkATDMVVK$HVBOPRKYNPSKLBSRDMVBNPSVHVAVAMRLBNYYSRALDmKLBSRLATAKLVKYNPSKLBSRDMVHVAKLAKLYVYKRTVKLNPSASRTAKLNBLHV+RPHBAZRXVBGRVKB$BGDYVVRXcBMYmV+MAODHORBV+HRVAmLAYKB$VBSRVLAYRXcVNSAOVNVVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALVAMRTALHmANYYHVHALHYKmKMOSHARcMCRYmASRYSBTmBHLATOSVVKMOSHARcKNOnASRANYMBYAATKmSMHLATOSVVBXQTYHmLATLKVATMSP+YTOSVVATXQTYTSMRVLLKTBHmANYYHVHALHYKmVSMRTmATXQTYVATMSP+YASRYOSHATmHADmVXYBHmANYYHVHAYSAYSALKLSARBSRVLATQRBVLGLVTORVHANYYHVHORVTABYkVORVTAMkLATGLHAMkHVALATGLHORVTHORVTASTABYkLATGLHORVTABYkHVAORVTAXVTkBTABYkAVBTAMkMVLDTBYTAVMVLDTXVcLATGLHORVTnORVTBTBNkAVBTBTkLATGLHORVTnKYORVTkHNHORVTBTASTABYkMVLDTABYkAXVTkHVALATGLHORVTHORVTAXVTABYkLATGLHSARABYkHVAORVTAXVTAMkLATGLHKYSARAMkHVAORVTAXYABYkLATGLHALASTVLATQRBDDTkHVAORVTKLTkLATGLHASTBNkHVALATGLHORVTHORVTASTAXYkLATGLHORVTAXYkHVAORVTASHVBTHLATGLHATBTBNHVATBTBTHLATQXLGLVTORVTHSARHHNHZMHHVAVASHALAXTHLATQXLCRRLGLVTORVTHOLYHBXYYHVALASHBNDT+MATHLATQRBLGLVTORVTHVALASTOMYTkLATTnSKBTkLZROL+MAHBHVMZROkLATTnLHOBYRLMLkVLATXLLATSmALHYkANYYHVHVATZKRLATSKBMSKBYASHTVOBHHVAVBKLBHMHLATTnSKBTkL+MAHBHVASHLATOMDLPNYBHMHLRBOHTBLHVAALT+MAVBKLALHKYBKLALHN+MAVHGVYmASRANYMSLXMPNYKmVT+MAHARcVAPQDOVNHOLYHVTQAHARcATYSBYHVSMRTmATmATXQTYVATMSP+YVLATOSVMKLHTVOBTHALHHAZRXVHGRHGRBTVKKmKYATKLHTVOBTHALOSVANSYHARcASRLPNYKmVT+MAHARcVLATQYAHARcATKmB+MAKmATHKASRQAHATHGVYASRLPNYKmKYKLASRYOSHMKLHTVOBTHALHVNKRTVHNPSVTHOSTMQRBOMmVSMRTmATMSMRTYLBLTYOSVTMXQVTHTVOBTASRNOSVLPNYKmVLAT+MAVBHmANYYHVHALHYKmVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALKLODTBNYYSRALVAMRTALHmQDSYmTHYVKYQDVSANYYHVHALHYKmAYSAMVVABYVTYRAVVATSBTTYTSMRVANYYHVHALHYKmALTPNVALHALYLmVALHYM$KHLATOSVLKmANYYHVHALHYKmVKYTZBXVZBXSLMYmLYHVHLRCNKmTZBXHVBYVmZBXKmYAKLVMMXRTVHNVTRODYVmHSLYSYBASYSRpVAmHAKLYAKLBYVmHSLYSYPGVLHVALAYRCHVAKLYVOVNVYSAKYATQDSYHVHXLLVNKRTHHNPSHHVAMOMYHVBQCRKmATQCYRARCKmLATKLHPATSDkLQCRVLQ+QCYRkLATLQ+VKRMkLATOVLLVPR+KRMkLATLQ+LONYVLGRTOZBATmANYYHVHALHYKmLATGNBVVLATKXSVVLATSQRVAYSBOMYTVVLATSBOVBSMYLSQRVXLLTATSmALHYkANYYHVHLATOSQATROkVLATGZLLATLYnPOLTSKYRATkODBQRLATQLLXRSVLPNYOVRLATTnMKSLVYRATMALHYkANYYHVHLATOSVOVLBMSP+LATSAPNYDLVLATHDRPNYGDVLBCDQTSP+OMYTkLATLkRKYLBOMYkLATOMDOLDmROkANYYHVHLATSNAATAXYkBLBBkHVKXTVKYXATOMYTkVLATSAOLYVX+ALATQmVLAT+RATBNYOMkVAHBTLROkKMVkANYYHVHATXQTYTSMRVBHMTkLATRBYOKLAYmSDkLATZROKLAYmVBGDKLAYmSO+NZLAYOLHOLYkVAYSKYYSKBATASHSKBTZROVHVASPXHNXRPTLAYSVHPDHLANPDTHAVXPSHLANTnLHBQRTTHYHLAYVMTVKYLAXPSHVHBYAATASMVLYHVHALPTXAHLMVODAYLASmVKPROLYVHKHnBAYLHASmLPNYYHVHOLX+ATVASRX+AVN$LXLVMX+ATVASRX+AVKYTBAVALHARcVN+OTmKLOcMAKLVORLTmORLTVATPRYVSLSSNYmYHYHLKmORLYmLAYAKLVBSNHHRBYOTYHYHKLPRYVQDSHLVLYmLYHVHVBSNHHXMYSTTAKLVATPRYVLHV$YpLKmTBVATVANYYHVHALHYKmLATAKLVOLHDmLATNXSVVLATOVNNVLATQPVPATRASKmVLATSXYTATPATZQNkVSR+LNPSLATTNVBBSRKmVKTBTQOQOLATTNVBKmANYYHVHALTXLLATBTkLHZNVTHVLATZNHHARcVMLAHHARcZMHATSBTTYTSMRVVMQDSYTYRAVANYYHVHALTPNVALHABTVALHYDONYmALTBQSVL+MAHBHmANYYHVHALHYKmMPNYSYBHTQVmVHDRTPNYZQnVYRATMALHYkANYYHVHVKYYGVRATkGRBARCKmLATVNVATVKAZRXMKmYHYHLKmHGRHGRATKmVAHBTLVKMVkKYGRYmHYYTmBARcMCRYmANYYHVHALHYKmLATOSVOVLBMSP+BMDHBMSQLVBMSVRHMAZNYCDQABNYCDQAYPTCDQVHYnCDQYHYHLKmANYYHVHALHYKmASRHVCATYATKmMARcMCRYmVSMRTmATKLXQTYVATKLMSP+YVOSYTmATmANYYHVHVYDBRYHVHALMSHLAMRVALBNYYSRALTAMRAYSAYSMBNYYSRALVMnHGRHGRBYSRALASRYTnMZROVLMLkMVTYVMTOmHARcYRGMHVBABnVANYATnATPNYBAYSHHVAVHKRTYATVMQRBOMVKYMZROVNTnLMLkLMOn+MAATMQDSYVLXLLATSmQDSYVAmHOLmYOLYMVOmHARcATOYNYHmMnHAYSHHVABTTVMZROVLMLkLBLTYHMYTATVVSMTYANYATPNYBAYSHHVAVBMSPXTVVHKRTYATVVATKLHZNYmAXRYVLZNVTAXRYHMLkMQRBOMmVHNPSASRTPNHALHABTVALHYDONYmLZNTAXRYHmVNTTYATPNYBNPSHHVAVHKRTYATVMQRBOMVVHTQDSTmVHYYTmQDSYmKYANYYHVHALHYKmVSMRTmATXQTYVOSYTmATmANYYHVHMQDSKmKYAYSAYSASRYQLLATABYVVATAMVMVTYVMTABYVVAMVQLLDMYVBVVAYSASRYNApATASTAYSASRYNApATASTROHVMVTYVMTHNApVHNAPTVAYSASRYSKBATASTABYVORVTABYVGLHMVTYVMTVSNYHmDMYHmBmVAYSASRYSKBATKLTVMVTYVMTVSNYHmTBLOSVDMYHmBmVAYSASRYSKBATZKRMSKBYASHTVOBHOSVSNYHmMVTYVMTVDMYHmBmVAYSASRYQXATASHVATAMHZMHHVABASYSRPVATVVATHnVLATHYHZMHBTVKKmVAYSASRYTnSKBTVBBHMHMVTYVMTVATHBHMHTHRGVVASHASRTQRBALKLBHMHLRBOHATHVHRGTATHASHVATHBHMHMVTYVMTVDMYHmBmVAYSASRYQXATAXTVBTABYVAVBTAMVVRAHATORVTHVHYATRAHATORVTVX$DHVAVNKRTVLOYNYBNYOMmORVTAXTVGLHOVNVYSAVAYSASRYSKBATASHDVHVGLHATORVTHATMQRHHORHVHVAGLTHATMQVRDMYHVNKRTVSNYHmMQRBOMmVORVTAXVTAMkVAXVTABYkLATGLHKYATSARVHORHOVNmYSAVVAYSASRYSKBATDDTVORVTDDVGLHX+AmYSAVORYRYmYMTVVAYSASRYQXATASTAXYVNDHHVAORVTAXYVGLHORYRYmYHYVVSMRTmATKLXQTYVATKLMSP+YVOSYTmATmVLATQYAATKmHARcASRANYMBYAATKmSMHLSBTBHVLATLKVBXQTHGVYASRANYMSLXMPNYKmKYATKLALHOSVVAQcBmVAMRLKmATmTYRSVATADMTmVANYATNNHLKmLRSTATHARcZBTXLBVDBSANYYHVHALHYKmASRHBDLTYATKmMnHOMYmVHBDLTmBYnHBHMHH+HRHL+MAHVBYnHOVpH+MAL+HRVLATSQCVATNPSTYKmBBHMHVBOVpVBKLASRTRMSHADMHASRHBDLTYLKmL+MAVHYYTmLYQDSYmKYQDVSANYYHVHVABDLATKmMnHOMYmLHYVTLYVAYSAVASHKYYHYHBHmAVBAVYDONYMVTYVMTVBABnYRGMVATmDMYHmBmVYAMRYHVHALMSHAMRALHKHNYmBNYAHRnVAMRTALHmLNPSLAY+MABOMYVKYAmLSARVHQRBALYVLAMVVLABYVVLBNVVLBTVVLAXYVVLAXTVHBTVLHHQRVBHALYVASRLAHYTHLAYSLHY+MALAY+MABOLBOMYVLHXLVLAYQRXHQRXHBRASmVPATZQNmLAYGLXVVBBSRmLAYSR+VSR+TQDSYmYHYVLALHYHmVLAYXLLVSmALHYHmKYATASYYHVHLXmALHYHmHmMQRYBmVHYVQDSASHZNHVXLLHLAYQXVVASHGRVSHMAYSHLAYQXVKYQDSHVALALHYVVQDSTVKYATLXmALHYkHVAMQRYBQDSYHYHLkKYQDVSANYYHVHMQDSKmVBTAYSKHnKYTXLLZNVTATABYHHYAMXLLTBASTSRpVHKHnHGDVLMAXYVASRYVCQOLRASVSMnHMSXHVMLAATYDVLLBSATHBGDYmATRASVLAYPROVBGDYVLAYPRmVOLKLNPSTMTLAYBALABYVVLAMVLAY+MAVMnHMQDSLAYCAVLAYXLLATMQDSALHYVKYNZRSMnMSXTALHYVOLYVANYYHVHVHVAASHBBTVLYHYQXALMNHVGRVSHVXLLHZNHATALHLAYQXKYAmBTVLHMOMYVYQXASHVLAYXLLZROVBOMYVKYANYYHVHMQDSVVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALAHRnLAMRAYSMZROkLDRTmASRYHYHBVMVmLAYQRBLHQRYBLXmALHYVKYKLAYSASRBVMVmLAYQRBAYSOVRAVP$XAVXRmAVSRVOAVAYSASRYHYHBVSBRRGLAVSBRYDAVGBnAVDQAVTBLLBOYNVAVGRBAVYLPTAVMRVXASkKLAYSASRBVMVmMZROAHRnHKHnLAYGSLHQRYBATASYYHVHMVmBVATLXmALHYVLAYGSLHQRYBLXmALHYVMQDSYHQDSYmVMnHQDSYmYAKLAkALHPRKTLAYBAVALHMZBXLAYGSKYMVmBVVLAYXLLATMQDSYKYANYYHVHMQDSmVYDBRMSHALAHRnVALBNYVVALKLBNYYSRALVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALAHRnVALBNYVVYNZRVMQDSYBNYYSRALVLAYXLLVATSmQDSYASRHmMQDSYmLYANYYHVHAMRALHmLDRTYKmKLAYSASRYQRBMKLZROKmALHQDSYmASRYQDYSVBNYYSRALLYHVHV+MATVOLYVVNKRTHHNPSHHVAMLPNYANYYHVHAYSAYSMZROAHRnVHVACRVOAVZBBQDSYmLAYAKLODASRY+HRVHNGOBKL+MANPSAVAYSASRTCAMMNVSKBTZROAVAYSASRYGOBKLSRcASRY+MALVAVBADmASRY+MALVLKL+MATVNPSASRTGOBVV+MAHODHORBVLAYAKLMnHQDSYmKYAmRXcBSRVBMYmVBAHSMSV+HRVAXRYAKLMnHQDSYmKYLXMVHVANBLHV+RPHLAYAKLL+MAHBHANYYHVHVSMRVATMSMRTYVLAYSAVOLYVX+AVMTVBVKYYXLLHVANYYHVHMQDSmVKLZRLAYAKLQDSTVSBKHnVSKYRLAYAKLQDSVKHnKYYQNHNPSQNYnK$PVHVAYAKLBVVYLYDBYTVHmYAKLVBLXMVVBTKHnKYTHYHLAYSZRHVABTRVMTHQDSYmLATAKLVBTKHnKYTHYHALMNHVGRVSHVZROAYnLHVSBHALBYTABYHKNOVRYHMLXmABYHTAKLVKLZRLAYAKLBVVAYSKYYAKLQDSBSGGHVY$pXMSYTVOLYVVNTnLKHnATHQDSVLAYXLLVATQDSYBNYYSRALATASRYRYMVLYHVHVHSYAVAVTmOVnASMHBAKLmATQDSYHmKYANYYHVHMQDSmVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALAHRnVALBNYVVALKLBNYYSRALVAMRTALHmAYSAYSMBYTYSRALVMnHGRBYSRALASRYQRYBQRBNVLKLNDRYHmVLKLNDBVTmASRYQRYBVLYHVHLOLHLRCNKmTMYmZKRBBQRBKSBYmVBOZYmKLASRBVMVmLATQRYBVKYLALRCVnYHYHLKmVAYSKYYQRYBZBXSLMYmLYHVHLPLANDRAVLNDBHBBQRAVBCAnTMYmYHYHLRCVnKLMVmLAYHYHBVOVRTAVSBVRAVXRVcAVYBLTAVGRBAVYLPTLATQRYBVALHLYHVHVASHLATTNVMHmOLHMZBXLYHVHVSVRVSHSRVOVQLV+NDBHTOSHATVVLNDRLAYRCHVMOVkVKTVTVNTVQVKRVTLATQRYBVLYHVHVBARCKmLATOSVVMYDBnNKRLATQRYBVATLXmALHYKmMKLALHKYMSXTmBHmMVmBmLAYRCVLKmVYDBRYHVHALMSHLAMRSVRAVKSBAVOZKYYVLDVHYHSBOTYMYmTXTAMVVMYVmHSMYNYVHLAHYRCHLQRBnASHLYHVHVSVRAVSHATVVATBNVLATSX+VBYVmAXDVKYTZBXVZBXTVDHLYHVHLRCNKmTZBXVBYVmHHVAYAKLLATVTYRVMMNVODBQRANYYHVHVSMRTmMCVTYVOSYTmATmANYYHVHVLATXLLVATSmQDSYVNQDSTYBTVkBNYYSRALANYYHVHMQDSKmHMVCYAATKmMARcMCRYmLHYVTLKmLALHYmANYYHVHVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALVAMRTALHmMVODYYHVHASRTQRAVATmMQRAYQDSALHHmMVODYSSTYMYmTOSHMLAKHVBYVmHSBYOYSBTSBTVnMQRAQDSKLMLAKHLATOSVSBTHVALYHVHBKLMVSBTYKmALHMVODYYHVHMQRAYQDSASRTQRAVATmBMVODmBXDSHRASVnBARBOHOSRLXDSBYnHORBYmP$XLYHVHVBXMSHOSRYVmLXDSHZHXGHMCVTLYHVHSBOTYMYmMCVTTAKLVBYVmHRASVnMQRAQDSYHYHLKmKLMLAKTOBDHLATOSVVHQRBTmASHLYHVHSBOTYMYmBYVmHSBYOYMQRAQDSKLMLAKTOBDHLATOSVVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALVAMRTALHmKYTBAVALHARcASRANYNTnLKmVQCRTmATQCYRHVHBATmATOMRRASYTQCYRKmALHKHnVHNYpATHOMRLPNYYHVHLRCNKmMMXRTHSBTYNYPNVHKHnVOSYTmBYVmHNYPKmATHOMRKBSTMYmBnSNTVLOLHLYHVHVMNXTVSNYOSRNYm$LTBLVLHBSMnASHLYHVHRYXNYXXVN$KHYYnRBYOTHHYnVLXmVQLYVKRMLLATAKLVODOCmHYVmHZHODHBYAKmATQRBnALHYKmXQTOVLmLDRTYKmBKLMSBTYKmV$PRTmLKmMMXRTHSBTMYVmHBYAKmATOMRHTNVPHSBOSBTVTTMYMTTHYYNHODMMXRTHSBTHSBYOTT$PRVXMSYmYVmVHQRBTmMNXHXDSHLYHVHMMVSBTYKmTBYAVLXmTNVPHSTYmSNYOSRNYm$LTTHYYNHXMcTAPYNHBKVRYmLYHVHVHQRBTmOLHLXmSBOTKBSYmTMYMmBNYSNHVPRBnBQRAXDVAYLmSNYmYHYVOLHLYHVHVMNXTmVN$KYHmASHRYXNYXXLYHVHVOSYTmSOYROZYmAXDLX+ATVSNYKBSYmBNYSNHLZBXSLMYmVHNYpHKHnATmOLLXmHBKRYmTNVPHLPNYYHVHOLSNYKBSYmQDSYHYVLYHVHLKHnVQRATmBOCmHYVmHZHMQRAQDSYHYHLKmKLMLAKTOBDHLATOSVXQTOVLmBKLMVSBTYKmLDRTYKmVBQCRKmATQCYRARCKmLATKLHPATSDkBQCRkVLQ+QCYRkLATLQ+LONYVLGRTOZBATmANYYHVHALHYKmVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALLAMRBXDSHSBYOYBAXDLXDSYHYHLKmSBTVnZKRVnTRVOHMQRAQDSKLMLAKTOBDHLATOSVVHQRBTmASHLYHVHVYDBRYHVHALMSHLAMRAkBOSVRLXDSHSBYOYHZHYVmHKPRYmHVAMQRAQDSYHYHLKmVONYTmATNPSTYKmVHQRBTmASHLYHVHVKLMLAKHLATOSVBOCmHYVmHZHKYYVmKPRYmHVALKPROLYKmLPNYYHVHALHYKmKYKLHNPSASRLATONHBOCmHYVmHZHVNKRTHMOMYHVKLHNPSASRTOSHKLMLAKHBOCmHYVmHZHVHABDTYATHNPSHHVAMQRBOMHKLMLAKHLATOSVXQTOVLmLDRTYKmBKLMSBTYKmSBTSBTVnHVALKmVONYTmATNPSTYKmBTSOHLXDSBORBMORBODORBTSBTVSBTKmVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALLAMRBXMSHOSRYVmLXDSHSBYOYHZHXGH$KVTSBOTYMYmLYHVHBYVmHRASVnMQRAQDSKLMLAKTOBDHLATOSVSBOTYMYmTQRYBVASHLYHVHBYVmHSMYNYMQRAQDSYHYHLKmVHQRBTmASHLYHVHOCRTHVAKLMLAKTOBDHLATOSVALHMVODYYHVHASRTQRAVATmMQRAYQDSLHQRYBASHLYHVHOLHVMNXHZBXVN$KYmDBRYVmBYVMVMLBDSBTTYHVHVMLBDMTNVTYKmVMLBDKLNDRYKmVMLBDKLNDBTYKmASRTTNVLYHVHAkBXMSHOSRYVmLXDSHSBYOYBA$PKmATTBVATHARcTXGVATXGYHVHSBOTYMYmBYVmHRASVnSBTVnVBYVmHSMYNYSBTVnVLQXTmLKmBYVmHRASVnPRYOcHDRKPTTMRYmVONpOcOBTVORBYNXLVSMXTmLPNYYHVHALHYKmSBOTYMYmVXGTmATVXGLYHVHSBOTYMYmBSNHXQTOVLmLDRTYKmBXDSHSBYOYTXGVATVB$KTTSBVSBOTYMYmKLHAZRXBYSRALYSBVB$KTLMOnYDOVDRTYKmKYB$KVTHVSBTYATBNYYSRALBHVCYAYAVTmMARcMCRYmANYYHVHALHYKmVYDBRMSHATMODYYHVHALBNYYSRALVYDBRYHVHALMSHLAMRCVATBNYYSRALVYQXVALYkSMnZYTZkKTYTLMAVRLHOLTNRTMYDMXVcLPRKTHODTBAHLMVODYORkATVAHRnMORBODBQRLPNYYHVHTMYDXQTOVLmLDRTYKmOLHMNRHH+HRHYORkATHNRVTLPNYYHVHTMYDVLQXT$LTVAPYTATHSTYmOSRHXLVTSNYOSRNYmYHYHHXLHHAXTVSMTAVTmSTYmMORKVTSSHMORKTOLHSLXnH+HRLPNYYHVHVNTTOLHMORKTLBNHZKHVHYTHLLXmLAZKRHASHLYHVHBYVmHSBTBYVmHSBTYORKNVLPNYYHVHTMYDMATBNYYSRALBRYTOVLmVHYTHLAHRnVLBNYVVAKLHVBMQVmQDSKYQDSQDSYmHVALVMASYYHVHXQOVLmVYCABnASHYSRALYTVHVABnAYSMCRYBTVkBNYYSRALVYNCVBMXNHBnHYSRALYTVAYSHYSRALYVYQBBnHASHHYSRALYTATHSmVYQLLVYBYAVATVALMSHVSmAMVSLMYTBTDBRYLM+HDnVYNYXHVBMSMRLPRSLHmOLPYYHVHVYDBRYHVHALMSHLAMRHVCAATHMQLLALMXVcLMXNHV$MKVKLHSMOYmATYDYHmOLRASVVRGMVATVKLHODHVALBNYYSRALTDBRLAMRAYSAYSKYYQLLALHYVVNSAX+AVVNQBSmYHVHMVTYVMTRGVmYRGMVBVKLHODHKGRKAZRXBNQBVSmYVMTVAYSKYYKHKLNPSADmMVTYVMTVMKHNPSBHMHYSLMNHNPSTXTNPSVAYSKYYTnMVmBOMYTVKASROSHKnYOSHLVSBRTXTSBROYnTXTOYnSnTXTSnKASRYTnMVmBADmKnYNTnBVVMKHBHMHYSLMNHVMKHADmYVMTMSP+AXDYHYHLKmKGRKAZRXYHYHKYANYYHVHALHYKmVYDBRMSHALBNYYSRALVYVCYAVATHMQLLALMXVcLMXNHVYRGMVATVABnVBNYYSRALOSVKASRCVHYHVHATMSHVYDBRYHVHALMSHBHR$YNYLAMRDBRALBNYYSRALVAMRTALHmKYTBAVALHARcASRANYNTnLKmVSBTHHARcSBTLYHVHSSSNYmTZROSDkVSSSNYmTZMRKRMkVA$PTATTBVATHVBSNHHSBYOTSBTSBTVnYHYHLARcSBTLYHVHSDkLATZROVKRMkLATZMRAT$PYXQCYRkLATQCVRVATONBYNZYRkLATBCRSNTSBTVnYHYHLARcVHYTHSBTHARcLKmLAKLHLkVLOBDkVLAMTkVLSKYRkVLTVSBkHGRYmOMkVLBHMTkVLXYHASRBARCkTHYHKLTBVATHLAKLV$PRTLkSBOSBTTSNYmSBOSNYmSBOPOMYmVHYVLkYMYSBOSBTTHSNYmTSOVARBOYmSNHVHOBRTSVPRTRVOHBXDSHSBOYBOSVRLXDSBYVmHKPRYmTOBYRVSVPRBKLARCKmVQDSTmATSNTHXMSYmSNHVQRATmDRVRBARcLKLYSBYHYVBLHVATHYHLKmVSBTmAYSALAXZTVVAYSALMSPXTVTSBVYVBLHVASNTHXMSYmSNHTHYHLKmLATZROVVLATQCRVAT$PYXYHVLATBCRVATNZRYHKYYVBLHVAQDSTHYHLKmMnHSDHTAKLVATTBVATHBSNTHYVBLHZATTSBVAYSALAXZTVVKYTMKRVMMKRLOMYTkAVQNHMYDOMYTkALTVNVAYSATAXYVBM$PRSNYmAXRHYVBLTQNHMATOMYTkBM$PRSNYTBVATYMKRLkLPYRBHSNYmTRBHMQNTVVLPYMO+HSNYmTMOY+MQNTVKYM$PRTBVATHVAMKRLkVLATVNVAYSATOMYTVVYRATMALHYkKYANYYHVHALHYKmVOSYTmATXQTYVATMSP+YTSMRVVOSYTmATmVYSBTmOLHARcLB+XVNTNHHARcPRYHVAKLTmLSBOVYSBTmLB+XOLYHVKYTAMRVMHNAKLBSNHHSBYOTHnLANZROVLANA$pATTBVATNVVCVYTYATBRKTYLKmBSNHHSSYTVOSTATHTBVAHLSLSHSNYmVZROTmATHSNHHSMYNTVAKLTmMnHTBVAHYSnODHSNHHTSYOTODBVATBVATHTAKLVYSnVHARcLATMKRLCMTTKYLYHARcKYGRYmVTVSBYmATmOMDYVBKLARcAXZTKmGALHTTNVLARcKYYMVkAXYkVMKRMAXZTVVBAGALVHQRBALYVVGALATMMKRAXYVVAYSKYLAYHYHLVGALVHSYGHYDVVMCAKDYGALTVVXSBATSNYMMKRVVHSYBATHODpLAYSASRMKRLVVSBLAXZTVVAmLAMCAHYDVDYHSYBLVVHYHMMKRVBYDHQNHATVODSNTHYVBLVYCABYBLVSBLAXZTVVAYSKYYMKRBYTMVSBOYRXVMHVHYTHGALTVODTmSNTMMKRVYMYmTHYHGALTVVAmLAYGALODMLATLVSNHTMYMHVQmHBYTASRBOYRASRLAXMHLCMYTTLQNHATVLDRTYVLAYCABYBLVBTYHXCRYmASRAYnLHmXMH$BYBOLSDHHARcYXSBGALHTHYHLVVBYBLYCAVORYHLVYmBTYORYAXZTmGALTOVLmTHYHLLVYmVASRYGALMnHLVYmVYCAMMKRBYTVOYRAXZTVBYBLKYBTYORYHLVYmHVAAXZTmBTVkBNYYSRALVSDHMGRSORYHmLAYMKRKYAXZTOVLmHVALHmVKYYMVkAXYkVM+HYDVOMkVHXZQTBVGRVTVSBVXYOMkALTQXMATVNSkVTRBYTVYRATMALHYkVXYAXYkOMkATK$PkLATTnLVBNSkVBMRBYTLATTnAKLkANYYHVHALHYKmASRHVCATYATKmMARcMCRYmLTTLKmATARcKNOnLHYVTLKmLALHYmVKYYMVkAXYkOMkVNMKRLkLATOBDBVOBDTOBDKSKYRKTVSBYHYHOMkODSNTHYBLYOBDOMkVYCAMOMkHVAVBNYVOMVVSBALMSPXTVVALAXZTABTYVYSVBKYOBDYHmASRHVCATYATmMARcMCRYmLAYMKRVMMKRTOBDLATRDHBVBPRkVYRATMALHYkVOBDkVAMTkASRYHYVLkMATHGVYmASR$BYBTYKmMHmTQNVOBDVAMHVGmMBNYHTVSBYmHGRYmOMKmMHmTQNVVMMSPXTmASROMKmASRHVLYDVBARCKmVHYVLKmLAXZHVHTNXLTmATmLBNYKmAXRYKmLRSTAXZHLOLmBHmTOBDVVBAXYKmBNYYSRALAYSBAXYVLATRDHBVBPRkVKYTSYGYDGRVTVSBOMkVMkAXYkOMVVNMKRLGRTVSBOMkAVLOQRMSPXTGRAXRYNMKRGALHTHYHLVAXDMAXYVYGALNVAVDDVAVBnDDVYGALNVAVMSARBSRVMMSPXTVYGALNVAVHSYGHYDVVNGALVXSBOmQNHVMSNTHMKRVLVODSNTHYBLVHYHK$pMMKRVBM$PRSNYmKYMYSKYRYHYHOMVAmOVDRBVTBSNYmLPYHnYSYBGALTVMK$pMQNTVVAmMO+NSARBSNYmODSNTHYBLVXSBLVKPYSNYVYSYBATGALTVKSKYRSNHBSNHYHYHOMVLAYRDNVBPRkLOYNYkVAmLAYGALBALHVYCABSNTHYBLHVAVBNYVOMVKYLYBNYYSRALOBDYmOBDYHmASRHVCATYAVTmMARcMCRYmANYYHVHALHYKmLATOSVLKmALYLmVP$LVMCBHLATQYMVLKmVABnMSKYTLATTNVBARCKmLHSTXVTOLYHKYANYYHVHALHYKmATSBTTYTSMRVVMQDSYTYRAVANYYHVHAmBXQTYTLKVVATMCVTYTSMRVVOSYTmATmVNTTYGSMYKmBOTmVNTNHHARcYBVLHVOcHSDHYTnPRYVVHSYGLKmDYSATBCYRVBCYRYSYGATZROVAKLTmLXMKmLSBOVYSBTmLB+XBARCKmVNTTYSLVmBARcVSKBTmVAYnMXRYDVHSBTYXYHROHMnHARcVXRBLATOBRBARCKmVRDPTmATAYBYKmVNPLVLPNYKmLXRBVRDPVMKmXMSHMAHVMAHMKmRBBHYRDPVVNPLVAYBYKmLPNYKmLXRBVPNYTYALYKmVHPRYTYATKmVHRBYTYATKmVHQYMTYATBRYTYATKmVAKLTmYSnNVSnVYSnMPNYXDSTVCYAVVNTTYMSKNYBTVKKmVLATGOLNPSYATKmVHTHLKTYBTVKKmVHYYTYLKmLALHYmVATmTHYVLYLOmANYYHVHALHYKmASRHVCATYATKmMARcMCRYmMHYTLHmOBDYmVASBRM+TOLKmVAVLkATKmQVMMYVTVAmLATSMOVLYVLATOSVATKLHMCVTHALHVAmBXQTYTMA$VVAmATMSP+YTGOLNPSKmLBLTYOSVTATKLMCVTYLHPRKmATBRYTYApANYAOSHZATLKmVHPQDTYOLYKmBHLHATHSXPTVATHQDXTMKLVTOYNYmVMDYBTNPSVZROTmLRYQZROKmVAKLHVAYBYKmVNTTYPNYBKmVNGPTmLPNYAYBYKmVRDVBKmSNAYKmVN$TmVAYnRDpATKmVAmODALHLATSMOVLYVY$PTYLY$RHATKmSBOOLX+ATYKmVSBRTYATGAVnOZKmVNTTYATSMYKmKBRZLVATARCKmKNXSHVTmLRYQKXKmVLATTnARCKmATYBVLHVOcHARcLAYTnPRYVVAmTLKVOMYQRYVLATABVLSMOLYVY$PTYOLYKmMKHSBOKX+ATYKmVHSLXTYBKmATXYTHSDHVSKLHATKmVHKRYTHATBHMTKmVHMOY+HATKmVNSMVDRKYKmVAmBALHLATV$RVLYVHLKTmOMYQRYVHLKTYApANYOMKmBQRYVHKYTYATKmGmANYSBOOLX+ATYKmVHBATYOLYKmXRBNQMTNQmBRYTVNA$PTmALORYKmVSLXTYDBRBTVKKmVNTTmBYDAVYBBSBRYLKmM+HLXmVAPVOSRNSYmLXMKmBTNVRAXDVHSYBVLXMKmBMSQLVAKLTmVLATSBOVVAmBZATLATSMOVLYVHLKTmOMYBQRYVHLKTYOMKmBXMTQRYVY$RTYATKmApANYSBOOLX+ATYKmVAKLTmBSRBNYKmVBSRBNTYKmTAKLVVHSMDTYATBMTYKmVHKRTYATXMNYKmVNTTYATPGRYKmOLPGRYGLVLYKmVGOLHNPSYATKmVNTTYATORYKmXRBHVHSMVTYATMQDSYKmVLAARYXBRYXNYXXKmVHSMTYANYATHARcVSMMVOLYHAYBYKmHYSBYmBHVATKmAZRHBGVYmVHRYQTYAXRYKmXRBVHYTHARCKmSMMHVORYKmYHYVXRBHAZTRCHHARcATSBTTYHKLYMYHSMHVATmBARcAYBYKmAZTSBTHARcVHRCTATSBTTYHKLYMYHSMHTSBTATASRLASBTHBSBTTYKmBSBTKmOLYHVHNSARYmBKmVHBATYMRkBLBBmBARCTAYBYHmVRDpATmQVLOLHNDpVN$VMN$TXRBVNPLVVAYnRDpVKSLVAYSBAXYVKMPNYXRBVRDpAYnVLATHYHLKmTQVMHLPNYAYBYKmVABDTmBGVYmVAKLHATKmARcAYBYKmVHNSARYmBKmYMQVBOVNmBARCTAYBYKmVApBOVNTABTmATmYMQVVHTVDVATOVNmVATOVnABTmBMOLmASRMOLVBYVApASRHLKVOMYBQRYApANYALkOMmBQRYVHBATYATmBARcAYBYHmAVAZYKNOLBBmHORLVAZYRCVATOVNmVZKRTYATBRYTYYOQVBVApATBRYTYYCXQVApATBRYTYABRHmAZKRVHARcAZKRVHARcTOZBMHmVTRcATSBTTYHBHSMHMHmVHmYRCVATOVNmYOnVBYOnBMSP+YMA$VVATXQTYGOLHNPSmVApGmZATBHYVTmBARcAYBYHmLAMA$TYmVLAGOLTYmLKLTmLHPRBRYTYATmKYANYYHVHALHYHmVZKRTYLHmBRYTRASNYmASRHVCATYATmMARcMCRYmLOYNYHGVYmLHYVTLHmLALHYmANYYHVHALHHXQYmVHMSP+YmVHTVRTASRNTnYHVHBYNVVBYnBNYYSRALBHR$YNYBYDMSHVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALVAMRTALHmAYSKYYPLANDRBORKkNPSTLYHVHVHYHORKkHZKRMBnOSRYmSNHVODBnSSYmSNHVHYHORKkXMSYmSQLK$pBSQLHQDSVAmNQBHHVAVHYHORKkSLSYmSQLVAmMBnXMSSNYmVODBnOSRYmSNHVHYHORKkHZKROSRYmSQLYmVLNQBHOSRTSQLYmVAmMBnXDSVODBnXMSSNYmVHYHORKkHZKRXMSHSQLYmK$pVLNQBHORKkSLSTSQLYmK$pVAmMBnSSYmSNHVMOLHAmZKRVHYHORKkXMSHOSRSQLVLNQBHOSRHSQLYmVAmMkHVAMORKkVHOMYDVLPNYHKHnVHORYkATVHKHnOLPYASRTSYGYDHNDRYORYKNVHKHnVAmBHMHASRYQRYBVMMNHQRBnLYHVHKLASRYTnMMNVLYHVHYHYHQDSLAYXLYPNVVLAYMYRATV+VBBROAVROB+VBVAmHMRYMYRBHMHBBHMHVHYHHVAVTMVRTVYHYHQDSVAmKLBHMH+MAHASRLAYQRYBVMMNHQRBnLYHVHVHOMYDATHBHMHLPNYHKHnVHORYkHKHnATHBYn+VBVBYnROKORKkHKHnKnYHYHVAmGALYGALNHVY$pXMYSTVOLORKkVAYSKYYQDSATBYTVQDSLYHVHVHORYKVHKHnBYn+VBVBYnROKASRYORYkATVHKHnKnYQVmVAmHMQDYSYGALATBYTVVY$pXMYSYTK$pORKkOLYVVHYHLVVAmMSDHAXZTVYQDYSAYSLYHVHVHYHORKkLPYZROVZROXMRSORYmBXMSYmSQLK$pAmMSNTHYBLYQDYSSDHVKORKkYQVmVAmAXRHYBLYQDYSSDHVVXSBLVHKHnATHK$pOLPYHSNYmHNVTRTODSNTHYBLVNGROMORKkVAmGALYGALATHSDHHMQDYSATVVY$pXMSYTK$pORKkOLYVVQmLVVAmLAYGALATHSDHVAmMKRATHSDHLAYSAXRLAYGALOVDVHYHHSDHBCATVBYBLQDSLYHVHKSDHHXRmLKHnTHYHAXZTVVAmATSDHMQNTVASRLAMSDHAXZTVYQDYSLYHVHVXSBLVHKHnATMK$THORKkODSNTHYBLVNTnATHORKkBYVmHHVAQDSLYHVHBSNTHYVBLYSVBHSDHLASRQNHVMATVLASRLVAXZTHARcVKLORKkYHYHBSQLHQDSOSRYmGRHYHYHHSQLAkBKVRASRYBKRLYHVHBBHMHLAYQDYSAYSATVAmSVRAmSHLYHVHHVAVAmBBHMHH+MAHVPDHBORKkVY$pXMSTVOLYVVAmLAYGALVNMKRBORKkAkKLXRmASRYXRmAYSLYHVHMKLASRLVMADmVBHMHVMSDHAXZTVLAYMKRVLAYGALKLXRmQDSQDSYmHVALYHVHKLXRmASRYXRmMnHADmLAYPDHMVTYVMTVKLMOSRHARcMZROHARcMPRYHOcLYHVHHVAQDSLYHVHVAmGALYGALAYSMMOSRVXMSYTVY$pOLYVVKLMOSRBQRVCAnKLASRYOBRTXTHSB+HOSYRYYHYHQDSLYHVHLAYBQRBYn+VBLROVLAYMYRNVVAmHMRYMYRNVVHYHHVAVTMVRTVYHYHQDSLAYGALALHHMCVTASRCVHYHVHATMSHALBNYYSRALBHR$YNY

 
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
 
================================================================================
 
This version of Leviticus with 44,790 Hebrew letters (22 plus 5 Finals) 
is adapted from Steve Gross's transliterated Tanach, 
including Torah, 
which provides an English transliterated ASCII version of Tanach. 
 
See http://www.shamash.org/tanach/tanach/text/transliterated.tanach/
 
 
================================================================================