Here is a pdf version of this page. 
============================================================================
 
This version of Numbers with 63,530 Hebrew letters (22 plus 5 Finals) 
is adapted from Steve Gross's transliterated Tanach, 
including Torah, 
which provides an English transliterated ASCII format. 
 
See http://www.shamash.org/tanach/tanach/text/transliterated.tanach/
 
 
============================================================================
 
 
	  HEBREW-ENGLISH LETTER EQUIVALENTS
	
ALEF    A
BET     B
GIMEL    G
DALET    D
HEY     H
VAV     V
ZAYIN    Z
HET     X
TET     +
YUD     Y
KAF     K
LAMED    L
MEM     M
NUN     N
SAMEH    $
AYIN    O
PEH     P
TZADE    C
QOF     Q
RESH    R
SHIN/SIN  S
TAV     T
KAF SOFIT  k
MEM SOFIT  m
NUN SOFIT  n
PEH SOFIT  p
TZADE SOFIT c
 
 
================================================================================
 
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
 
================================================================================
 
 

VYDBRYHVHALMSHBMDBR$YNYBAHLMVODBAXDLXDSHSNYBSNHHSNYTLCATmMARcMCRYmLAMRSAVATRASKLODTBNYYSRALLMSPXTmLBYTABTmBM$PRSMVTKLZKRLGLGLTmMBnOSRYmSNHVMOLHKLYCACBABYSRALTPQDVATmLCBATmATHVAHRnVATKmYHYVAYSAYSLM+HAYSRASLBYTABTYVHVAVALHSMVTHANSYmASRYOMDVATKmLRAVBnALYCVRBnSDYAVRLSMOVnSLMYALBnCVRYSDYLYHVDHNXSVnBnOMYNDBLYSSKRNTNALBnCVORLZBVLnALYABBnXLnLBNYYV$pLAPRYmALYSMOBnOMYHVDLMNSHGMLYALBnPDHCVRLBNYMnABYDnBnGDONYLDnAXYOZRBnOMYSDYLASRPGOYALBnOKRnLGDALY$pBnDOVALLNPTLYAXYROBnOYNnALHQRYAYHODHNSYAYM+VTABVTmRASYALPYYSRALHmVYQXMSHVAHRnATHANSYmHALHASRNQBVBSMVTVATKLHODHHQHYLVBAXDLXDSHSNYVYTYLDVOLMSPXTmLBYTABTmBM$PRSMVTMBnOSRYmSNHVMOLHLGLGLTmKASRCVHYHVHATMSHVYPQDmBMDBR$YNYVYHYVBNYRAVBnBKRYSRALTVLDTmLMSPXTmLBYTABTmBM$PRSMVTLGLGLTmKLZKRMBnOSRYmSNHVMOLHKLYCACBAPQDYHmLM+HRAVBnSSHVARBOYmALpVXMSMAVTLBNYSMOVnTVLDTmLMSPXTmLBYTABTmPQDYVBM$PRSMVTLGLGLTmKLZKRMBnOSRYmSNHVMOLHKLYCACBAPQDYHmLM+HSMOVnTSOHVXMSYmALpVSLSMAVTLBNYGDTVLDTmLMSPXTmLBYTABTmBM$PRSMVTMBnOSRYmSNHVMOLHKLYCACBAPQDYHmLM+HGDXMSHVARBOYmALpVSSMAVTVXMSYmLBNYYHVDHTVLDTmLMSPXTmLBYTABTmBM$PRSMTMBnOSRYmSNHVMOLHKLYCACBAPQDYHmLM+HYHVDHARBOHVSBOYmALpVSSMAVTLBNYYSSKRTVLDTmLMSPXTmLBYTABTmBM$PRSMTMBnOSRYmSNHVMOLHKLYCACBAPQDYHmLM+HYSSKRARBOHVXMSYmALpVARBOMAVTLBNYZBVLnTVLDTmLMSPXTmLBYTABTmBM$PRSMTMBnOSRYmSNHVMOLHKLYCACBAPQDYHmLM+HZBVLnSBOHVXMSYmALpVARBOMAVTLBNYYV$pLBNYAPRYmTVLDTmLMSPXTmLBYTABTmBM$PRSMTMBnOSRYmSNHVMOLHKLYCACBAPQDYHmLM+HAPRYmARBOYmALpVXMSMAVTLBNYMNSHTVLDTmLMSPXTmLBYTABTmBM$PRSMVTMBnOSRYmSNHVMOLHKLYCACBAPQDYHmLM+HMNSHSNYmVSLSYmALpVMATYmLBNYBNYMnTVLDTmLMSPXTmLBYTABTmBM$PRSMTMBnOSRYmSNHVMOLHKLYCACBAPQDYHmLM+HBNYMnXMSHVSLSYmALpVARBOMAVTLBNYDnTVLDTmLMSPXTmLBYTABTmBM$PRSMTMBnOSRYmSNHVMOLHKLYCACBAPQDYHmLM+HDnSNYmVSSYmALpVSBOMAVTLBNYASRTVLDTmLMSPXTmLBYTABTmBM$PRSMTMBnOSRYmSNHVMOLHKLYCACBAPQDYHmLM+HASRAXDVARBOYmALpVXMSMAVTBNYNPTLYTVLDTmLMSPXTmLBYTABTmBM$PRSMTMBnOSRYmSNHVMOLHKLYCACBAPQDYHmLM+HNPTLYSLSHVXMSYmALpVARBOMAVTALHHPQDYmASRPQDMSHVAHRnVNSYAYYSRALSNYmOSRAYSAYSAXDLBYTABTYVHYVVYHYVKLPQVDYBNYYSRALLBYTABTmMBnOSRYmSNHVMOLHKLYCACBABYSRALVYHYVKLHPQDYmSSMAVTALpVSLSTALPYmVXMSMAVTVXMSYmVHLVYmLM+HABTmLAHTPQDVBTVKmVYDBRYHVHALMSHLAMRAkATM+HLVYLATPQDVATRASmLATSABTVkBNYYSRALVATHHPQDATHLVYmOLMSKnHODTVOLKLKLYVVOLKLASRLVHMHYSAVATHMSKnVATKLKLYVVHmYSRTHVV$BYBLMSKnYXNVVBN$OHMSKnYVRYDVATVHLVYmVBXNTHMSKnYQYMVATVHLVYmVHZRHQRBYVMTVXNVBNYYSRALAYSOLMXNHVVAYSOLDGLVLCBATmVHLVYmYXNV$BYBLMSKnHODTVLAYHYHQCpOLODTBNYYSRALVSMRVHLVYmATMSMRTMSKnHODVTVYOSVBNYYSRALKKLASRCVHYHVHATMSHKnOSVVYDBRYHVHALMSHVALAHRnLAMRAYSOLDGLVBATTLBYTABTmYXNVBNYYSRALMNGD$BYBLAHLMVODYXNVVHXNYmQDMHMZRXHDGLMXNHYHVDHLCBATmVNSYALBNYYHVDHNXSVnBnOMYNDBVCBAVVPQDYHmARBOHVSBOYmALpVSSMAVTVHXNYmOLYVM+HYSSKRVNSYALBNYYSSKRNTNALBnCVORVCBAVVPQDYVARBOHVXMSYmALpVARBOMAVTM+HZBVLnVNSYALBNYZBVLnALYABBnXLnVCBAVVPQDYVSBOHVXMSYmALpVARBOMAVTKLHPQDYmLMXNHYHVDHMATALpVSMNYmALpVSSTALPYmVARBOMAVTLCBATmRASNHY$OVDGLMXNHRAVBnTYMNHLCBATmVNSYALBNYRAVBnALYCVRBnSDYAVRVCBAVVPQDYVSSHVARBOYmALpVXMSMAVTVHXVNmOLYVM+HSMOVnVNSYALBNYSMOVnSLMYALBnCVRYSDYVCBAVVPQDYHmTSOHVXMSYmALpVSLSMAVTVM+HGDVNSYALBNYGDALY$pBnROVALVCBAVVPQDYHmXMSHVARBOYmALpVSSMAVTVXMSYmKLHPQDYmLMXNHRAVBnMATALpVAXDVXMSYmALpVARBOMAVTVXMSYmLCBATmVSNYmY$OVVN$OAHLMVODMXNHHLVYmBTVkHMXNTKASRYXNVKnY$OVAYSOLYDVLDGLYHmDGLMXNHAPRYmLCBATmYMHVNSYALBNYAPRYmALYSMOBnOMYHVDVCBAVVPQDYHmARBOYmALpVXMSMAVTVOLYVM+HMNSHVNSYALBNYMNSHGMLYALBnPDHCVRVCBAVVPQDYHmSNYmVSLSYmALpVMATYmVM+HBNYMnVNSYALBNYBNYMnABYDnBnGDONYVCBAVVPQDYHmXMSHVSLSYmALpVARBOMAVTKLHPQDYmLMXNHAPRYmMATALpVSMNTALPYmVMAHLCBATmVSLSYmY$OVDGLMXNHDnCPNHLCBATmVNSYALBNYDnAXYOZRBnOMYSDYVCBAVVPQDYHmSNYmVSSYmALpVSBOMAVTVHXNYmOLYVM+HASRVNSYALBNYASRPGOYALBnOKRnVCBAVVPQDYHmAXDVARBOYmALpVXMSMAVTVM+HNPTLYVNSYALBNYNPTLYAXYROBnOYNnVCBAVVPQDYHmSLSHVXMSYmALpVARBOMAVTKLHPQDYmLMXNHDnMATALpVSBOHVXMSYmALpVSSMAVTLAXRNHY$OVLDGLYHmALHPQVDYBNYYSRALLBYTABTmKLPQVDYHMXNTLCBATmSSMAVTALpVSLSTALPYmVXMSMAVTVXMSYmVHLVYmLAHTPQDVBTVkBNYYSRALKASRCVHYHVHATMSHVYOSVBNYYSRALKKLASRCVHYHVHATMSHKnXNVLDGLYHmVKnN$OVAYSLMSPXTYVOLBYTABTYVVALHTVLDTAHRnVMSHBYVmDBRYHVHATMSHBHR$YNYVALHSMVTBNYAHRnHBKRNDBVABYHVAALOZRVAYTMRALHSMVTBNYAHRnHKHNYmHMSXYmASRMLAYDmLKHnVYMTNDBVABYHVALPNYYHVHBHQRBmASZRHLPNYYHVHBMDBR$YNYVBNYmLAHYVLHmVYKHnALOZRVAYTMROLPNYAHRnABYHmVYDBRYHVHALMSHLAMRHQRBATM+HLVYVHOMDTATVLPNYAHRnHKHnVSRTVATVVSMRVATMSMRTVVATMSMRTKLHODHLPNYAHLMVODLOBDATOBDTHMSKnVSMRVATKLKLYAHLMVODVATMSMRTBNYYSRALLOBDATOBDTHMSKnVNTTHATHLVYmLAHRnVLBNYVNTVNmNTVNmHMHLVMATBNYYSRALVATAHRnVATBNYVTPQDVSMRVATKHNTmVHZRHQRBYVMTVYDBRYHVHALMSHLAMRVANYHNHLQXTYATHLVYmMTVkBNYYSRALTXTKLBKVRP+RRXmMBNYYSRALVHYVLYHLVYmKYLYKLBKVRBYVmHKTYKLBKVRBARcMCRYmHQDSTYLYKLBKVRBYSRALMADmODBHMHLYYHYVANYYHVHVYDBRYHVHALMSHBMDBR$YNYLAMRPQDATBNYLVYLBYTABTmLMSPXTmKLZKRMBnXDSVMOLHTPQDmVYPQDATmMSHOLPYYHVHKASRCVHVYHYVALHBNYLVYBSMTmGRSVnVQHTVMRRYVALHSMVTBNYGRSVnLMSPXTmLBNYVSMOYVBNYQHTLMSPXTmOMRmVYCHRXBRVnVOZYALVBNYMRRYLMSPXTmMXLYVMVSYALHHmMSPXTHLVYLBYTABTmLGRSVnMSPXTHLBNYVMSPXTHSMOYALHHmMSPXTHGRSNYPQDYHmBM$PRKLZKRMBnXDSVMOLHPQDYHmSBOTALPYmVXMSMAVTMSPXTHGRSNYAXRYHMSKnYXNVYMHVNSYABYTABLGRSNYALY$pBnLALVMSMRTBNYGRSVnBAHLMVODHMSKnVHAHLMK$HVVM$kPTXAHLMVODVQLOYHXCRVATM$kPTXHXCRASROLHMSKnVOLHMZBX$BYBVATMYTRYVLKLOBDTVVLQHTMSPXTHOMRMYVMSPXTHYCHRYVMSPXTHXBRNYVMSPXTHOZYALYALHHmMSPXTHQHTYBM$PRKLZKRMBnXDSVMOLHSMNTALPYmVSSMAVTSMRYMSMRTHQDSMSPXTBNYQHTYXNVOLYRkHMSKnTYMNHVNSYABYTABLMSPXTHQHTYALYCPnBnOZYALVMSMRTmHARnVHSLXnVHMNRHVHMZBXTVKLYHQDSASRYSRTVBHmVHM$kVKLOBDTVVNSYANSYAYHLVYALOZRBnAHRnHKHnPQDTSMRYMSMRTHQDSLMRRYMSPXTHMXLYVMSPXTHMVSYALHHmMSPXTMRRYVPQDYHmBM$PRKLZKRMBnXDSVMOLHSSTALPYmVMATYmVNSYABYTABLMSPXTMRRYCVRYALBnABYXYLOLYRkHMSKnYXNVCPNHVPQDTMSMRTBNYMRRYQRSYHMSKnVBRYXYVVOMDYVVADNYVVKLKLYVVKLOBDTVVOMDYHXCR$BYBVADNYHmVYTDTmVMYTRYHmVHXNYmLPNYHMSKnQDMHLPNYAHLMVODMZRXHMSHVAHRnVBNYVSMRYmMSMRTHMQDSLMSMRTBNYYSRALVHZRHQRBYVMTKLPQVDYHLVYmASRPQDMSHVAHRnOLPYYHVHLMSPXTmKLZKRMBnXDSVMOLHSNYmVOSRYmALpVYAMRYHVHALMSHPQDKLBKRZKRLBNYYSRALMBnXDSVMOLHVSAATM$PRSMTmVLQXTATHLVYmLYANYYHVHTXTKLBKRBBNYYSRALVATBHMTHLVYmTXTKLBKVRBBHMTBNYYSRALVYPQDMSHKASRCVHYHVHATVATKLBKVRBBNYYSRALVYHYKLBKVRZKRBM$PRSMTMBnXDSVMOLHLPQDYHmSNYmVOSRYmALpSLSHVSBOYmVMATYmVYDBRYHVHALMSHLAMRQXATHLVYmTXTKLBKVRBBNYYSRALVATBHMTHLVYmTXTBHMTmVHYVLYHLVYmANYYHVHVATPDVYYHSLSHVHSBOYmVHMATYmHODPYmOLHLVYmMBKVRBNYYSRALVLQXTXMSTXMSTSQLYmLGLGLTBSQLHQDSTQXOSRYmGRHHSQLVNTTHHK$pLAHRnVLBNYVPDVYYHODPYmBHmVYQXMSHATK$pHPDYVmMATHODPYmOLPDVYYHLVYmMATBKVRBNYYSRALLQXATHK$pXMSHVSSYmVSLSMAVTVALpBSQLHQDSVYTnMSHATK$pHPDYmLAHRnVLBNYVOLPYYHVHKASRCVHYHVHATMSHVYDBRYHVHALMSHVALAHRnLAMRNSAATRASBNYQHTMTVkBNYLVYLMSPXTmLBYTABTmMBnSLSYmSNHVMOLHVODBnXMSYmSNHKLBALCBALOSVTMLAKHBAHLMVODZATOBDTBNYQHTBAHLMVODQDSHQDSYmVBAAHRnVBNYVBN$OHMXNHVHVRDVATPRKTHM$kVK$VBHATARnHODTVNTNVOLYVK$VYOVRTXSVPRSVBGDKLYLTKLTMLMOLHVSMVBDYVVOLSLXnHPNYmYPRSVBGDTKLTVNTNVOLYVATHQORTVATHKPTVATHMNQYTVATQSVTHN$kVLXmHTMYDOLYVYHYHVPRSVOLYHmBGDTVLOTSNYVK$VATVBMK$HOVRTXSVSMVATBDYVVLQXVBGDTKLTVK$VATMNRTHMAVRVATNRTYHVATMLQXYHVATMXTTYHVATKLKLYSMNHASRYSRTVLHBHmVNTNVATHVATKLKLYHALMK$HOVRTXSVNTNVOLHMV+VOLMZBXHZHBYPRSVBGDTKLTVK$VATVBMK$HOVRTXSVSMVATBDYVVLQXVATKLKLYHSRTASRYSRTVBmBQDSVNTNVALBGDTKLTVK$VAVTmBMK$HOVRTXSVNTNVOLHMV+VDSNVATHMZBXVPRSVOLYVBGDARGMnVNTNVOLYVATKLKLYVASRYSRTVOLYVBHmATHMXTTATHMZLGTVATHYOYmVATHMZRQTKLKLYHMZBXVPRSVOLYVK$VYOVRTXSVSMVBDYVVKLHAHRnVBNYVLK$TATHQDSVATKLKLYHQDSBN$OHMXNHVAXRYKnYBAVBNYQHTLSATVLAYGOVALHQDSVMTVALHMSABNYQHTBAHLMVODVPQDTALOZRBnAHRnHKHnSMnHMAVRVQ+RTH$MYmVMNXTHTMYDVSMnHMSXHPQDTKLHMSKnVKLASRBVBQDSVBKLYVVYDBRYHVHALMSHVALAHRnLAMRALTKRYTVATSB+MSPXTHQHTYMTVkHLVYmVZATOSVLHmVXYVVLAYMTVBGSTmATQDSHQDSYmAHRnVBNYVYBAVVSMVAVTmAYSAYSOLOBDTVVALMSAVVLAYBAVLRAVTKBLOATHQDSVMTVVYDBRYHVHALMSHLAMRNSAATRASBNYGRSVnGmHmLBYTABTmLMSPXTmMBnSLSYmSNHVMOLHODBnXMSYmSNHTPQDAVTmKLHBALCBACBALOBDOBDHBAHLMVODZATOBDTMSPXTHGRSNYLOBDVLMSAVNSAVATYRYOTHMSKnVATAHLMVODMK$HVVMK$HHTXSASROLYVMLMOLHVATM$kPTXAHLMVODVATQLOYHXCRVATM$kPTXSORHXCRASROLHMSKnVOLHMZBX$BYBVATMYTRYHmVATKLKLYOBDTmVATKLASRYOSHLHmVOBDVOLPYAHRnVBNYVTHYHKLOBDTBNYHGRSNYLKLMSAmVLKLOBDTmVPQDTmOLHmBMSMRTATKLMSAmZATOBDTMSPXTBNYHGRSNYBAHLMVODVMSMRTmBYDAYTMRBnAHRnHKHnBNYMRRYLMSPXTmLBYTABTmTPQDATmMBnSLSYmSNHVMOLHVODBnXMSYmSNHTPQDmKLHBALCBALOBDATOBDTAHLMVODVZATMSMRTMSAmLKLOBDTmBAHLMVODQRSYHMSKnVBRYXYVVOMVDYVVADNYVVOMVDYHXCR$BYBVADNYHmVYTDTmVMYTRYHmLKLKLYHmVLKLOBDTmVBSMTTPQDVATKLYMSMRTMSAmZATOBDTMSPXTBNYMRRYLKLOBDTmBAHLMVODBYDAYTMRBnAHRnHKHnVYPQDMSHVAHRnVNSYAYHODHATBNYHQHTYLMSPXTmVLBYTABTmMBnSLSYmSNHVMOLHVODBnXMSYmSNHKLHBALCBALOBDHBAHLMVODVYHYVPQDYHmLMSPXTmALPYmSBOMAVTVXMSYmALHPQVDYMSPXTHQHTYKLHOBDBAHLMVODASRPQDMSHVAHRnOLPYYHVHBYDMSHVPQVDYBNYGRSVnLMSPXVTmVLBYTABTmMBnSLSYmSNHVMOLHVODBnXMSYmSNHKLHBALCBALOBDHBAHLMVODVYHYVPQDYHmLMSPXTmLBYTABTmALPYmVSSMAVTVSLSYmALHPQVDYMSPXTBNYGRSVnKLHOBDBAHLMVODASRPQDMSHVAHRnOLPYYHVHVPQVDYMSPXTBNYMRRYLMSPXTmLBYTABTmMBnSLSYmSNHVMOLHVODBnXMSYmSNHKLHBALCBALOBDHBAHLMVODVYHYVPQDYHmLMSPXTmSLSTALPYmVMATYmALHPQVDYMSPXTBNYMRRYASRPQDMSHVAHRnOLPYYHVHBYDMSHKLHPQDYmASRPQDMSHVAHRnVNSYAYYSRALATHLVYmLMSPXTmVLBYTABTmMBnSLSYmSNHVMOLHVODBnXMSYmSNHKLHBALOBDOBDTOBDHVOBDTMSABAHLMVODVYHYVPQDYHmSMNTALPYmVXMSMAVTVSMNYmOLPYYHVHPQDAVTmBYDMSHAYSAYSOLOBDTVVOLMSAVVPQDYVASRCVHYHVHATMSHVYDBRYHVHALMSHLAMRCVATBNYYSRALVYSLXVMnHMXNHKLCRVOVKLZBVKL+MALNPSMZKRODNQBHTSLXVALMXVcLMXNHTSLXVmVLAY+MAVATMXNYHmASRANYSKnBTVKmVYOSVKnBNYYSRALVYSLXVAVTmALMXVcLMXNHKASRDBRYHVHALMSHKnOSVBNYYSRALVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALAYSAVASHKYYOSVMKLX+ATHADmLMOLMOLBYHVHVASMHHNPSHHVAVHTVDVATX+ATmASROSVVHSYBATASMVBRASVVXMYSTVY$pOLYVVNTnLASRASmLVVAmAYnLAYSGALLHSYBHASmALYVHASmHMVSBLYHVHLKHnMLBDAYLHKPRYmASRYKPRBVOLYVVKLTRVMHLKLQDSYBNYYSRALASRYQRYBVLKHnLVYHYHVAYSATQDSYVLVYHYVAYSASRYTnLKHnLVYHYHVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALVAMRTALHmAYSAYSKYTS+HASTVVMOLHBVMOLVSKBAYSATHSKBTZROVNOLmMOYNYAYSHVN$TRHVHYAN+MAHVODAYnBHVHVALANTPSHVOBROLYVRVXQNAHVQNAATASTVVHVAN+MAHAVOBROLYVRVXQNAHVQNAATASTVVHYALAN+MAHVHBYAHAYSATASTVALHKHnVHBYAATQRBNHOLYHOSYRTHAYPHQMXSORYmLAYCQOLYVSMnVLAYTnOLYVLBNHKYMNXTQNATHVAMNXTZKRVnMZKRTOVnVHQRYBATHHKHnVHOMDHLPNYYHVHVLQXHKHnMYmQDSYmBKLYXRSVMnHOPRASRYHYHBQRQOHMSKnYQXHKHnVNTnALHMYmVHOMYDHKHnATHASHLPNYYHVHVPROATRASHASHVNTnOLKPYHATMNXTHZKRVnMNXTQNATHVAVBYDHKHnYHYVMYHMRYmHMARRYmVHSBYOATHHKHnVAMRALHASHAmLASKBAYSATkVAmLAS+YT+MAHTXTAYSkHNQYMMYHMRYmHMARRYmHALHVATKYS+YTTXTAYSkVKYN+MATVYTnAYSBkATSKBTVMBLODYAYSkVHSBYOHKHnATHASHBSBOTHALHVAMRHKHnLASHYTnYHVHAVTkLALHVLSBOHBTVkOMkBTTYHVHATYRKkNPLTVATB+NkCBHVBAVHMYmHMARRYmHALHBMOYkLCBVTB+nVLNPLYRkVAMRHHASHAMnAMnVKTBATHALTHALHHKHnB$PRVMXHALMYHMRYmVHSQHATHASHATMYHMRYmHMARRYmVBAVBHHMYmHMARRYmLMRYmVLQXHKHnMYDHASHATMNXTHQNATVHNYpATHMNXHLPNYYHVHVHQRYBATHALHMZBXVQMcHKHnMnHMNXHATAZKRTHVHQ+YRHMZBXHVAXRYSQHATHASHATHMYmVHSQHATHMYmVHYTHAmN+MAHVTMOLMOLBAYSHVBAVBHHMYmHMARRYmLMRYmVCBTHB+NHVNPLHYRKHVHYTHHASHLALHBQRBOMHVAmLAN+MAHHASHV+HRHHVAVNQTHVNZROHZROZATTVRTHQNATASRTS+HASHTXTAYSHVN+MAHAVAYSASRTOBROLYVRVXQNAHVQNAATASTVVHOMYDATHASHLPNYYHVHVOSHLHHKHnATKLHTVRHHZATVNQHHAYSMOVnVHASHHHVATSAATOVNHVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALVAMRTALHmAYSAVASHKYYPLALNDRNDRNZYRLHZYRLYHVHMYYnVSKRYZYRXMcYYnVXMcSKRLAYSTHVKLMSRTONBYmLAYSTHVONBYmLXYmVYBSYmLAYAKLKLYMYNZRVMKLASRYOSHMGPnHYYnMXRCNYmVODZGLAYAKLKLYMYNDRNZRVTORLAYOBROLRASVODMLATHYMmASRYZYRLYHVHQDSYHYHGDLPROSORRASVKLYMYHZYRVLYHVHOLNPSMTLAYBALABYVVLAMVLAXYVVLAXTVLAY+MALHmBMTmKYNZRALHYVOLRASVKLYMYNZRVQDSHVALYHVHVKYYMVTMTOLYVBPTOPTAmV+MARASNZRVVGLXRASVBYVm+HRTVBYVmHSBYOYYGLXNVVBYVmHSMYNYYBASTYTRYmAVSNYBNYYVNHALHKHnALPTXAHLMVODVOSHHKHnAXDLX+ATVAXDLOLHVKPROLYVMASRX+AOLHNPSVQDSATRASVBYVmHHVAVHZYRLYHVHATYMYNZRVVHBYAKBSBnSNTVLASmVHYMYmHRASNYmYPLVKY+MANZRVVZATTVRTHNZYRBYVmMLATYMYNZRVYBYAATVALPTXAHLMVODVHQRYBATQRBNVLYHVHKBSBnSNTVTMYmAXDLOLHVKBSHAXTBTSNTHTMYMHLX+ATVAYLAXDTMYmLSLMYmV$LMCVT$LTXLTBLVLTBSMnVRQYQYMCVTMSXYmBSMnVMNXTmVN$KYHmVHQRYBHKHnLPNYYHVHVOSHATX+ATVVATOLTVVATHAYLYOSHZBXSLMYmLYHVHOL$LHMCVTVOSHHKHnATMNXTVVATN$KVVGLXHNZYRPTXAHLMVODATRASNZRVVLQXATSORRASNZRVVNTnOLHASASRTXTZBXHSLMYmVLQXHKHnATHZROBSLHMnHAYLVXLTMCHAXTMnH$LVRQYQMCHAXDVNTnOLKPYHNZYRAXRHTGLXVATNZRVVHNYpAVTmHKHnTNVPHLPNYYHVHQDSHVALKHnOLXZHHTNVPHVOLSVQHTRVMHVAXRYSTHHNZYRYYnZATTVRTHNZYRASRYDRQRBNVLYHVHOLNZRVMLBDASRTSYGYDVKPYNDRVASRYDRKnYOSHOLTVRTNZRVVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALAHRnVALBNYVLAMRKHTBRKVATBNYYSRALAMVRLHmYBRKkYHVHVYSMRkYARYHVHPNYVALYkVYXNkYSAYHVHPNYVALYkVYSmLkSLVmVSMVATSMYOLBNYYSRALVANYABRKmVYHYBYVmKLVTMSHLHQYmATHMSKnVYMSXATVVYQDSATVVATKLKLYVVATHMZBXVATKLKLYVVYMSXmVYQDSATmVYQRYBVNSYAYYSRALRASYBYTABTmHmNSYAYHM+THmHOMDYmOLHPQDYmVYBYAVATQRBNmLPNYYHVHSSOGLTCBVSNYOSRBQROGLHOLSNYHNSAYmVSVRLAXDVYQRYBVAVTmLPNYHMSKnVYAMRYHVHALMSHLAMRQXMATmVHYVLOBDATOBDTAHLMVODVNTTHAVTmALHLVYmAYSKPYOBDTVVYQXMSHATHOGLTVATHBQRVYTnAVTmALHLVYmATSTYHOGLVTVATARBOTHBQRNTnLBNYGRSVnKPYOBDTmVATARBOHOGLTVATSMNTHBQRNTnLBNYMRRYKPYOBDTmBYDAYTMRBnAHRnHKHnVLBNYQHTLANTnKYOBDTHQDSOLHmBKTpYSAVVYQRYBVHNSAYmATXNKTHMZBXBYVmHMSXATVVYQRYBVHNSYAmATQRBNmLPNYHMZBXVYAMRYHVHALMSHNSYAAXDLYVmNSYAAXDLYVmYQRYBVATQRBNmLXNKTHMZBXVYHYHMQRYBBYVmHRASVnATQRBNVNXSVnBnOMYNDBLM+HYHVDHVQRBNVQORTK$pAXTSLSYmVMAHMSQLHMZRQAXDK$pSBOYmSQLBSQLHQDSSNYHmMLAYm$LTBLVLHBSMnLMNXHKpAXTOSRHZHBMLAHQ+RTPRAXDBnBQRAYLAXDKBSAXDBnSNTVLOLHSOYROZYmAXDLX+ATVLZBXHSLMYmBQRSNYmAYLmXMSHOTVDYmXMSHKBSYmBNYSNHXMSHZHQRBnNXSVnBnOMYNDBBYVmHSNYHQRYBNTNALBnCVORNSYAYSSKRHQRBATQRBNVQORTK$pAXTSLSYmVMAHMSQLHMZRQAXDK$pSBOYmSQLBSQLHQDSSNYHmMLAYm$LTBLVLHBSMnLMNXHKpAXTOSRHZHBMLAHQ+RTPRAXDBnBQRAYLAXDKBSAXDBnSNTVLOLHSOYROZYmAXDLX+ATVLZBXHSLMYmBQRSNYmAYLmXMSHOTDYmXMSHKBSYmBNYSNHXMSHZHQRBnNTNALBnCVORBYVmHSLYSYNSYALBNYZBVLnALYABBnXLnQRBNVQORTK$pAXTSLSYmVMAHMSQLHMZRQAXDK$pSBOYmSQLBSQLHQDSSNYHmMLAYm$LTBLVLHBSMnLMNXHKpAXTOSRHZHBMLAHQ+RTPRAXDBnBQRAYLAXDKBSAXDBnSNTVLOLHSOYROZYmAXDLX+ATVLZBXHSLMYmBQRSNYmAYLmXMSHOTDYmXMSHKBSYmBNYSNHXMSHZHQRBnALYABBnXLnBYVmHRBYOYNSYALBNYRAVBnALYCVRBnSDYAVRQRBNVQORTK$pAXTSLSYmVMAHMSQLHMZRQAXDK$pSBOYmSQLBSQLHQDSSNYHmMLAYm$LTBLVLHBSMnLMNXHKpAXTOSRHZHBMLAHQ+RTPRAXDBnBQRAYLAXDKBSAXDBnSNTVLOLHSOYROZYmAXDLX+ATVLZBXHSLMYmBQRSNYmAYLmXMSHOTDYmXMSHKBSYmBNYSNHXMSHZHQRBnALYCVRBnSDYAVRBYVmHXMYSYNSYALBNYSMOVnSLMYALBnCVRYSDYQRBNVQORTK$pAXTSLSYmVMAHMSQLHMZRQAXDK$pSBOYmSQLBSQLHQDSSNYHmMLAYm$LTBLVLHBSMnLMNXHKpAXTOSRHZHBMLAHQ+RTPRAXDBnBQRAYLAXDKBSAXDBnSNTVLOLHSOYROZYmAXDLX+ATVLZBXHSLMYmBQRSNYmAYLmXMSHOTDYmXMSHKBSYmBNYSNHXMSHZHQRBnSLMYALBnCVRYSDYBYVmHSSYNSYALBNYGDALY$pBnDOVALQRBNVQORTK$pAXTSLSYmVMAHMSQLHMZRQAXDK$pSBOYmSQLBSQLHQDSSNYHmMLAYm$LTBLVLHBSMnLMNXHKpAXTOSRHZHBMLAHQ+RTPRAXDBnBQRAYLAXDKBSAXDBnSNTVLOLHSOYROZYmAXDLX+ATVLZBXHSLMYmBQRSNYmAYLmXMSHOTDYmXMSHKBSYmBNYSNHXMSHZHQRBnALY$pBnDOVALBYVmHSBYOYNSYALBNYAPRYmALYSMOBnOMYHVDQRBNVQORTK$pAXTSLSYmVMAHMSQLHMZRQAXDK$pSBOYmSQLBSQLHQDSSNYHmMLAYm$LTBLVLHBSMnLMNXHKpAXTOSRHZHBMLAHQ+RTPRAXDBnBQRAYLAXDKBSAXDBnSNTVLOLHSOYROZYmAXDLX+ATVLZBXHSLMYmBQRSNYmAYLmXMSHOTDYmXMSHKBSYmBNYSNHXMSHZHQRBnALYSMOBnOMYHVDBYVmHSMYNYNSYALBNYMNSHGMLYALBnPDHCVRQRBNVQORTK$pAXTSLSYmVMAHMSQLHMZRQAXDK$pSBOYmSQLBSQLHQDSSNYHmMLAYm$LTBLVLHBSMnLMNXHKpAXTOSRHZHBMLAHQ+RTPRAXDBnBQRAYLAXDKBSAXDBnSNTVLOLHSOYROZYmAXDLX+ATVLZBXHSLMYmBQRSNYmAYLmXMSHOTDYmXMSHKBSYmBNYSNHXMSHZHQRBnGMLYALBnPDHCVRBYVmHTSYOYNSYALBNYBNYMnABYDnBnGDONYQRBNVQORTK$pAXTSLSYmVMAHMSQLHMZRQAXDK$pSBOYmSQLBSQLHQDSSNYHmMLAYm$LTBLVLHBSMnLMNXHKpAXTOSRHZHBMLAHQ+RTPRAXDBnBQRAYLAXDKBSAXDBnSNTVLOLHSOYROZYmAXDLX+ATVLZBXHSLMYmBQRSNYmAYLmXMSHOTDYmXMSHKBSYmBNYSNHXMSHZHQRBnABYDnBnGDONYBYVmHOSYRYNSYALBNYDnAXYOZRBnOMYSDYQRBNVQORTK$pAXTSLSYmVMAHMSQLHMZRQAXDK$pSBOYmSQLBSQLHQDSSNYHmMLAYm$LTBLVLHBSMnLMNXHKpAXTOSRHZHBMLAHQ+RTPRAXDBnBQRAYLAXDKBSAXDBnSNTVLOLHSOYROZYmAXDLX+ATVLZBXHSLMYmBQRSNYmAYLmXMSHOTDYmXMSHKBSYmBNYSNHXMSHZHQRBnAXYOZRBnOMYSDYBYVmOSTYOSRYVmNSYALBNYASRPGOYALBnOKRnQRBNVQORTK$pAXTSLSYmVMAHMSQLHMZRQAXDK$pSBOYmSQLBSQLHQDSSNYHmMLAYm$LTBLVLHBSMnLMNXHKpAXTOSRHZHBMLAHQ+RTPRAXDBnBQRAYLAXDKBSAXDBnSNTVLOLHSOYROZYmAXDLX+ATVLZBXHSLMYmBQRSNYmAYLmXMSHOTDYmXMSHKBSYmBNYSNHXMSHZHQRBnPGOYALBnOKRnBYVmSNYmOSRYVmNSYALBNYNPTLYAXYROBnOYNnQRBNVQORTK$pAXTSLSYmVMAHMSQLHMZRQAXDK$pSBOYmSQLBSQLHQDSSNYHmMLAYm$LTBLVLHBSMnLMNXHKpAXTOSRHZHBMLAHQ+RTPRAXDBnBQRAYLAXDKBSAXDBnSNTVLOLHSOYROZYmAXDLX+ATVLZBXHSLMYmBQRSNYmAYLmXMSHOTDYmXMSHKBSYmBNYSNHXMSHZHQRBnAXYROBnOYNnZATXNKTHMZBXBYVmHMSXATVMATNSYAYYSRALQORTK$pSTYmOSRHMZRQYK$pSNYmOSRKPVTZHBSTYmOSRHSLSYmVMAHHQORHHAXTK$pVSBOYmHMZRQHAXDKLK$pHKLYmALPYmVARBOMAVTBSQLHQDSKPVTZHBSTYmOSRHMLATQ+RTOSRHOSRHHKpBSQLHQDSKLZHBHKPVTOSRYmVMAHKLHBQRLOLHSNYmOSRPRYmAYLmSNYmOSRKBSYmBNYSNHSNYmOSRVMNXTmVSOYRYOZYmSNYmOSRLX+ATVKLBQRZBXHSLMYmOSRYmVARBOHPRYmAYLmSSYmOTDYmSSYmKBSYmBNYSNHSSYmZATXNKTHMZBXAXRYHMSXATVVBBAMSHALAHLMVODLDBRATVVYSMOATHQVLMDBRALYVMOLHKPRTASROLARnHODTMBYnSNYHKRBYmVYDBRALYVVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALAHRnVAMRTALYVBHOLTkATHNRTALMVLPNYHMNVRHYAYRVSBOTHNRVTVYOSKnAHRnALMVLPNYHMNVRHHOLHNRTYHKASRCVHYHVHATMSHVZHMOSHHMNRHMQSHZHBODYRKHODPRXHMQSHHVAKMRAHASRHRAHYHVHATMSHKnOSHATHMNRHVYDBRYHVHALMSHLAMRQXATHLVYmMTVkBNYYSRALV+HRTATmVKHTOSHLHmL+HRmHZHOLYHmMYX+ATVHOBYRVTOROLKLBSRmVKB$VBGDYHmVH+HRVVLQXVPRBnBQRVMNXTV$LTBLVLHBSMnVPRSNYBnBQRTQXLX+ATVHQRBTATHLVYmLPNYAHLMVODVHQHLTATKLODTBNYYSRALVHQRBTATHLVYmLPNYYHVHV$MKVBNYYSRALATYDYHmOLHLVYmVHNYpAHRnATHLVYmTNVPHLPNYYHVHMATBNYYSRALVHYVLOBDATOBDTYHVHVHLVYmY$MKVATYDYHmOLRASHPRYmVOSHATHAXDX+ATVATHAXDOLHLYHVHLKPROLHLVYmVHOMDTATHLVYmLPNYAHRnVLPNYBNYVVHNPTATmTNVPHLYHVHVHBDLTATHLVYmMTVkBNYYSRALVHYVLYHLVYmVAXRYKnYBAVHLVYmLOBDATAHLMVODV+HRTATmVHNPTATmTNVPHKYNTNYmNTNYmHMHLYMTVkBNYYSRALTXTP+RTKLRXmBKVRKLMBNYYSRALLQXTYATmLYKYLYKLBKVRBBNYYSRALBADmVBBHMHBYVmHKTYKLBKVRBARcMCRYmHQDSTYATmLYVAQXATHLVYmTXTKLBKVRBBNYYSRALVATNHATHLVYmNTNYmLAHRnVLBNYVMTVkBNYYSRALLOBDATOBDTBNYYSRALBAHLMVODVLKPROLBNYYSRALVLAYHYHBBNYYSRALNGpBGSTBNYYSRALALHQDSVYOSMSHVAHRnVKLODTBNYYSRALLLVYmKKLASRCVHYHVHATMSHLLVYmKnOSVLHmBNYYSRALVYTX+AVHLVYmVYKB$VBGDYHmVYNpAHRnATmTNVPHLPNYYHVHVYKPROLYHmAHRnL+HRmVAXRYKnBAVHLVYmLOBDATOBDTmBAHLMVODLPNYAHRnVLPNYBNYVKASRCVHYHVHATMSHOLHLVYmKnOSVLHmVYDBRYHVHALMSHLAMRZATASRLLVYmMBnXMSVOSRYmSNHVMOLHYBVALCBACBABOBDTAHLMVODVMBnXMSYmSNHYSVBMCBAHOBDHVLAYOBDOVDVSRTATAXYVBAHLMVODLSMRMSMRTVOBDHLAYOBDKKHTOSHLLVYmBMSMRTmVYDBRYHVHALMSHBMDBR$YNYBSNHHSNYTLCATmMARcMCRYmBXDSHRASVnLAMRVYOSVBNYYSRALATHP$XBMVODVBARBOHOSRYVmBXDSHZHBYnHORBYmTOSVATVBMODVKKLXQTYVVKKLMSP+YVTOSVATVVYDBRMSHALBNYYSRALLOSTHP$XVYOSVATHP$XBRASVnBARBOHOSRYVmLXDSBYnHORBYmBMDBR$YNYKKLASRCVHYHVHATMSHKnOSVBNYYSRALVYHYANSYmASRHYV+MAYmLNPSADmVLAYKLVLOSTHP$XBYVmHHVAVYQRBVLPNYMSHVLPNYAHRnBYVmHHVAVYAMRVHANSYmHHMHALYVANXNV+MAYmLNPSADmLMHNGROLBLTYHQRYBATQRBnYHVHBMODVBTVkBNYYSRALVYAMRALHmMSHOMDVVASMOHMHYCVHYHVHLKmVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALLAMRAYSAYSKYYHYH+MALNPSAVBDRkRXQHLKmAVLDRTYKmVOSHP$XLYHVHBXDSHSNYBARBOHOSRYVmBYnHORBYmYOSVATVOLMCVTVMRRYmYAKLHVLAYSAYRVMMNVODBQRVOCmLAYSBRVBVKKLXQTHP$XYOSVATVVHAYSASRHVA+HVRVBDRkLAHYHVXDLLOSVTHP$XVNKRTHHNPSHHVAMOMYHKYQRBnYHVHLAHQRYBBMODVX+AVYSAHAYSHHVAVKYYGVRATKmGRVOSHP$XLYHVHKXQTHP$XVKMSP+VKnYOSHXQHAXTYHYHLKmVLGRVLAZRXHARcVBYVmHQYmATHMSKnK$HHONnATHMSKnLAHLHODTVBORBYHYHOLHMSKnKMRAHASODBQRKnYHYHTMYDHONnYK$NVVMRAHASLYLHVLPYHOLVTHONnMOLHAHLVAXRYKnY$OVBNYYSRALVBMQVmASRYSKnSmHONnSmYXNVBNYYSRALOLPYYHVHY$OVBNYYSRALVOLPYYHVHYXNVKLYMYASRYSKnHONnOLHMSKnYXNVVBHARYkHONnOLHMSKnYMYmRBYmVSMRVBNYYSRALATMSMRTYHVHVLAY$OVVYSASRYHYHHONnYMYmM$PROLHMSKnOLPYYHVHYXNVVOLPYYHVHY$OVVYSASRYHYHHONnMORBODBQRVNOLHHONnBBQRVN$OVAVYVMmVLYLHVNOLHHONnVN$OVAVYMYmAVXDSAVYMYmBHARYkHONnOLHMSKnLSKnOLYVYXNVBNYYSRALVLAY$OVVBHOLTVY$OVOLPYYHVHYXNVVOLPYYHVHY$OVATMSMRTYHVHSMRVOLPYYHVHBYDMSHVYDBRYHVHALMSHLAMROSHLkSTYXCVCRTK$pMQSHTOSHATmVHYVLkLMQRAHODHVLM$OATHMXNVTVTQOVBHnVNVODVALYkKLHODHALPTXAHLMVODVAmBAXTYTQOVVNVODVALYkHNSYAYmRASYALPYYSRALVTQOTmTRVOHVN$OVHMXNVTHXNYmQDMHVTQOTmTRVOHSNYTVN$OVHMXNVTHXNYmTYMNHTRVOHYTQOVLM$OYHmVBHQHYLATHQHLTTQOVVLATRYOVVBNYAHRnHKHNYmYTQOVBXCCRVTVHYVLKmLXQTOVLmLDRTYKmVKYTBAVMLXMHBARCKmOLHCRHCRRATKmVHROTmBXCCRTVNZKRTmLPNYYHVHALHYKmVNVSOTmMAYBYKmVBYVmSMXTKmVBMVODYKmVBRASYXDSKmVTQOTmBXCCRTOLOLTYKmVOLZBXYSLMYKmVHYVLKmLZKRVnLPNYALHYKmANYYHVHALHYKmVYHYBSNHHSNYTBXDSHSNYBOSRYmBXDSNOLHHONnMOLMSKnHODTVY$OVBNYYSRALLM$OYHmMMDBR$YNYVYSKnHONnBMDBRPARnVY$OVBRASNHOLPYYHVHBYDMSHVY$ODGLMXNHBNYYHVDHBRASNHLCBATmVOLCBAVNXSVnBnOMYNDBVOLCBAM+HBNYYSSKRNTNALBnCVORVOLCBAM+HBNYZBVLnALYABBnXLnVHVRDHMSKnVN$OVBNYGRSVnVBNYMRRYNSAYHMSKnVN$ODGLMXNHRAVBnLCBATmVOLCBAVALYCVRBnSDYAVRVOLCBAM+HBNYSMOVnSLMYALBnCVRYSDYVOLCBAM+HBNYGDALY$pBnDOVALVN$OVHQHTYmNSAYHMQDSVHQYMVATHMSKnODBAmVN$ODGLMXNHBNYAPRYmLCBATmVOLCBAVALYSMOBnOMYHVDVOLCBAM+HBNYMNSHGMLYALBnPDHCVRVOLCBAM+HBNYBNYMnABYDnBnGDOVNYVN$ODGLMXNHBNYDnMA$pLKLHMXNTLCBATmVOLCBAVAXYOZRBnOMYSDYVOLCBAM+HBNYASRPGOYALBnOKRnVOLCBAM+HBNYNPTLYAXYROBnOYNnALHM$OYBNYYSRALLCBATmVY$OVVYAMRMSHLXBBBnROVALHMDYNYXTnMSHN$OYmANXNVALHMQVmASRAMRYHVHATVATnLKmLKHATNVVH+BNVLkKYYHVHDBR+VBOLYSRALVYAMRALYVLAALkKYAmALARCYVALMVLDTYALkVYAMRALNATOZBATNVKYOLKnYDOTXNTNVBMDBRVHYYTLNVLOYNYmVHYHKYTLkOMNVVHYHH+VBHHVAASRYY+YBYHVHOMNVVH+BNVLkVY$OVMHRYHVHDRkSLSTYMYmVARVnBRYTYHVHN$OLPNYHmDRkSLSTYMYmLTVRLHmMNVXHVONnYHVHOLYHmYVMmBN$OmMnHMXNHVYHYBN$OHARnVYAMRMSHQVMHYHVHVYPCVAYBYkVYN$VMSNAYkMPNYkVBNXHYAMRSVBHYHVHRBBVTALPYYSRALVYHYHOmKMTANNYmROBAZNYYHVHVYSMOYHVHVYXRAPVVTBORBmASYHVHVTAKLBQCHHMXNHVYCOQHOmALMSHVYTPLLMSHALYHVHVTSQOHASVYQRASmHMQVmHHVATBORHKYBORHBmASYHVHVHA$P$pASRBQRBVHTAVVTAVHVYSBVVYBKVGmBNYYSRALVYAMRVMYYAKLNVBSRZKRNVATHDGHASRNAKLBMCRYmXNmATHQSAYmVATHAB+XYmVATHXCYRVATHBCLYmVATHSVMYmVOTHNPSNVYBSHAYnKLBLTYALHMnOYNYNVVHMnKZROGDHVAVOYNVKOYnHBDLXS+VHOmVLQ+VV+XNVBRXYmAVDKVBMDKHVBSLVBPRVRVOSVATVOGVTVHYH+OMVK+OmLSDHSMnVBRDTH+LOLHMXNHLYLHYRDHMnOLYVVYSMOMSHATHOmBKHLMSPXTYVAYSLPTXAHLVVYXRApYHVHMADVBOYNYMSHROVYAMRMSHALYHVHLMHHROTLOBDkVLMHLAMCTYXnBOYNYkLSVmATMSAKLHOmHZHOLYHANKYHRYTYATKLHOmHZHAmANKYYLDTYHVKYTAMRALYSAHVBXYQkKASRYSAHAMnATHYNQOLHADMHASRNSBOTLABTYVMAYnLYBSRLTTLKLHOmHZHKYYBKVOLYLAMRTNHLNVBSRVNAKLHLAAVKLANKYLBDYLSATATKLHOmHZHKYKBDMMNYVAmKKHATOSHLYHRGNYNAHRGAmMCATYXnBOYNYkVALARAHBROTYVYAMRYHVHALMSHA$PHLYSBOYmAYSMZQNYYSRALASRYDOTKYHmZQNYHOmVS+RYVVLQXTATmALAHLMVODVHTYCBVSmOMkVYRDTYVDBRTYOMkSmVACLTYMnHRVXASROLYkVSMTYOLYHmVNSAVATkBMSAHOmVLATSAATHLBDkVALHOmTAMRHTQDSVLMXRVAKLTmBSRKYBKYTmBAZNYYHVHLAMRMYYAKLNVBSRKY+VBLNVBMCRYmVNTnYHVHLKmBSRVAKLTmLAYVmAXDTAKLVnVLAYVMYmVLAXMSHYMYmVLAOSRHYMYmVLAOSRYmYVmODXDSYMYmODASRYCAMAPKmVHYHLKmLZRAYOnKYMA$TmATYHVHASRBQRBKmVTBKVLPNYVLAMRLMHZHYCANVMMCRYmVYAMRMSHSSMAVTALpRGLYHOmASRANKYBQRBVVATHAMRTBSRATnLHmVAKLVXDSYMYmHCAnVBQRYSX+LHmVMCALHmAmATKLDGYHYmYA$pLHmVMCALHmVYAMRYHVHALMSHHYDYHVHTQCROTHTRAHHYQRkDBRYAmLAVYCAMSHVYDBRALHOmATDBRYYHVHVYA$pSBOYmAYSMZQNYHOmVYOMDATm$BYBTHAHLVYRDYHVHBONnVYDBRALYVVYACLMnHRVXASROLYVVYTnOLSBOYmAYSHZQNYmVYHYKNVXOLYHmHRVXVYTNBAVVLAY$PVVYSARVSNYANSYmBMXNHSmHAXDALDDVSmHSNYMYDDVTNXOLHmHRVXVHMHBKTBYmVLAYCAVHAHLHVYTNBAVBMXNHVYRcHNORVYGDLMSHVYAMRALDDVMYDDMTNBAYmBMXNHVYOnYHVSOBnNVnMSRTMSHMBXRYVVYAMRADNYMSHKLAmVYAMRLVMSHHMQNAATHLYVMYYTnKLOmYHVHNBYAYmKYYTnYHVHATRVXVOLYHmVYA$pMSHALHMXNHHVAVZQNYYSRALVRVXN$OMATYHVHVYGZSLVYmMnHYmVY+SOLHMXNHKDRkYVmKHVKDRkYVmKH$BYBVTHMXNHVKAMTYmOLPNYHARcVYQmHOmKLHYVmHHVAVKLHLYLHVKLYVmHMXRTVYA$PVATHSLVHMMOY+A$pOSRHXMRYmVYS+XVLHmS+VX$BYBVTHMXNHHBSROVDNVBYnSNYHm+RmYKRTVApYHVHXRHBOmVYkYHVHBOmMKHRBHMADVYQRAATSmHMQVmHHVAQBRVTHTAVHKYSmQBRVATHOmHMTAVYmMQBRVTHTAVHN$OVHOmXCRVTVYHYVBXCRVTVTDBRMRYmVAHRnBMSHOLADVTHASHHKSYTASRLQXKYASHKSYTLQXVYAMRVHRQAkBMSHDBRYHVHHLAGmBNVDBRVYSMOYHVHVHAYSMSHONVMADMKLHADmASROLPNYHADMHVYAMRYHVHPTAmALMSHVALAHRnVALMRYmCAVSLSTKmALAHLMVODVYCAVSLSTmVYRDYHVHBOMVDONnVYOMDPTXHAHLVYQRAAHRnVMRYmVYCAVSNYHmVYAMRSMOVNADBRYAmYHYHNBYAKmYHVHBMRAHALYVATVDOBXLVmADBRBVLAKnOBDYMSHBKLBYTYNAMnHVAPHALPHADBRBVVMRAHVLABXYDTVTMNTYHVHYBY+VMDVOLAYRATmLDBRBOBDYBMSHVYXRApYHVHBmVYLkVHONn$RMOLHAHLVHNHMRYmMCROTKSLGVYPnAHRnALMRYmVHNHMCROTVYAMRAHRnALMSHBYADNYALNATSTOLYNVX+ATASRNVALNVVASRX+ANVALNATHYKMTASRBCATVMRXmAMVVYAKLXCYBSRVVYCOQMSHALYHVHLAMRALNARPANALHVYAMRYHVHALMSHVABYHYRQYRQBPNYHHLATKLmSBOTYMYmT$GRSBOTYMYmMXVcLMXNHVAXRTA$pVT$GRMRYmMXVcLMXNHSBOTYMYmVHOmLAN$OODHA$pMRYmVAXRN$OVHOmMXCRVTVYXNVBMDBRPARnVYDBRYHVHALMSHLAMRSLXLkANSYmVYTRVATARcKNOnASRANYNTnLBNYYSRALAYSAXDAYSAXDLM+HABTYVTSLXVKLNSYABHmVYSLXATmMSHMMDBRPARnOLPYYHVHKLmANSYmRASYBNYYSRALHMHVALHSMVTmLM+HRAVBnSMVOBnZKVRLM+HSMOVnSP+BnXVRYLM+HYHVDHKLBBnYPNHLM+HYSSKRYGALBnYV$pLM+HAPRYmHVSOBnNVnLM+HBNYMnPL+YBnRPVALM+HZBVLnGDYALBn$VDYLM+HYV$pLM+HMNSHGDYBn$V$YLM+HDnOMYALBnGMLYLM+HASR$TVRBnMYKALLM+HNPTLYNXBYBnVP$YLM+HGDGAVALBnMKYALHSMVTHANSYmASRSLXMSHLTVRATHARcVYQRAMSHLHVSOBnNVnYHVSOVYSLXATmMSHLTVRATARcKNOnVYAMRALHmOLVZHBNGBVOLYTmATHHRVRAYTmATHARcMHHVAVATHOmHYSBOLYHHXZQHVAHRPHHMO+HVAAmRBVMHHARcASRHVAYSBBHH+VBHHVAAmROHVMHHORYmASRHVAYVSBBHNHHBMXNYmAmBMBCRYmVMHHARcHSMNHHVAAmRZHHYSBHOcAmAYnVHTXZQTmVLQXTmMPRYHARcVHYMYmYMYBKVRYONBYmVYOLVVYTRVATHARcMMDBRCnODRXBLBAXMTVYOLVBNGBVYBAODXBRVnVSmAXYMnSSYVTLMYYLYDYHONQVXBRVnSBOSNYmNBNTHLPNYCOnMCRYmVYBAVODNXLASKLVYKRTVMSmZMVRHVASKVLONBYmAXDVYSAHVBMV+BSNYmVMnHRMNYmVMnHTANYmLMQVmHHVAQRANXLASKVLOLADVTHASKVLASRKRTVMSmBNYYSRALVYSBVMTVRHARcMQcARBOYmYVmVYLKVVYBAVALMSHVALAHRnVALKLODTBNYYSRALALMDBRPARnQDSHVYSYBVATmDBRVATKLHODHVYRAVmATPRYHARcVY$PRVLVVYAMRVBANVALHARcASRSLXTNVVGmZBTXLBVDBSHVAVZHPRYHAP$KYOZHOmHYSBBARcVHORYmBCRVTGDLTMADVGmYLDYHONQRAYNVSmOMLQYVSBBARcHNGBVHXTYVHYBV$YVHAMRYYVSBBHRVHKNONYYVSBOLHYmVOLYDHYRDnVYH$KLBATHOmALMSHVYAMROLHNOLHVYRSNVATHKYYKVLNVKLLHVHANSYmASROLVOMVAMRVLANVKLLOLVTALHOmKYXZQHVAMMNVVYCYAVDBTHARcASRTRVATHALBNYYSRALLAMRHARcASROBRNVBHLTVRATHARcAKLTYVSBYHHVAVKLHOmASRRAYNVBTVKHANSYMDVTVSmRAYNVATHNPYLYmBNYONQMnHNPLYmVNHYBOYNYNVKXGBYmVKnHYYNVBOYNYHmVTSAKLHODHVYTNVATQVLmVYBKVHOmBLYLHHHVAVYLNVOLMSHVOLAHRnKLBNYYSRALVYAMRVALHmKLHODHLVMTNVBARcMCRYmAVBMDBRHZHLVMTNVVLMHYHVHMBYAATNVALHARcHZATLNPLBXRBNSYNVV+PNVYHYVLBZHLVA+VBLNVSVBMCRYMHVYAMRVAYSALAXYVNTNHRASVNSVBHMCRYMHVYPLMSHVAHRnOLPNYHmLPNYKLQHLODTBNYYSRALVYHVSOBnNVnVKLBBnYPNHMnHTRYmATHARcQROVBGDYHmVYAMRVALKLODTBNYYSRALLAMRHARcASROBRNVBHLTVRATH+VBHHARcMADMADAmXPcBNVYHVHVHBYAATNVALHARcHZATVNTNHLNVARcASRHVAZBTXLBVDBSAkBYHVHALTMRDVVATmALTYRAVATOmHARcKYLXMNVHm$RCLmMOLYHmVYHVHATNVALTYRAmVYAMRVKLHODHLRGVmATmBABNYmVKBVDYHVHNRAHBAHLMVODALKLBNYYSRALVYAMRYHVHALMSHODANHYNACNYHOmHZHVODANHLAYAMYNVBYBKLHATVTASROSYTYBQRBVAKNVBDBRVAVRSNVVAOSHATkLGVYGDVLVOCVmMMNVVYAMRMSHALYHVHVSMOVMCRYmKYHOLYTBKXkATHOmHZHMQRBVVAMRVALYVSBHARcHZATSMOVKYATHYHVHBQRBHOmHZHASROYnBOYnNRAHATHYHVHVONNkOMDOLHmVBOMDONnATHHLkLPNYHmYVMmVBOMVDASLYLHVHMTHATHOmHZHKAYSAXDVAMRVHGVYmASRSMOVATSMOkLAMRMBLTYYKLTYHVHLHBYAATHOmHZHALHARcASRNSBOLHmVYSX+mBMDBRVOTHYGDLNAKXADNYKASRDBRTLAMRYHVHARkAPYmVRBX$DNSAOVnVPSOVNQHLAYNQHPQDOVnABVTOLBNYmOLSLSYmVOLRBOYm$LXNALOVnHOmHZHKGDLX$DkVKASRNSATHLOmHZHMMCRYmVODHNHVYAMRYHVH$LXTYKDBRkVAVLmXYANYVYMLAKBVDYHVHATKLHARcKYKLHANSYmHRAYmATKBDYVATATTYASROSYTYBMCRYmVBMDBRVYN$VATYZHOSRPOMYmVLASMOVBQVLYAmYRAVATHARcASRNSBOTYLABTmVKLMNACYLAYRAVHVOBDYKLBOQBHYTHRVXAXRTOMVVYMLAAXRYVHBYATYVALHARcASRBASMHVZROVYVRSNHVHOMLQYVHKNONYYVSBBOMQMXRPNVV$OVLKmHMDBRDRkYm$VpVYDBRYHVHALMSHVALAHRnLAMRODMTYLODHHROHHZATASRHMHMLYNYmOLYATTLNVTBNYYSRALASRHMHMLYNYmOLYSMOTYAMRALHmXYANYNAmYHVHAmLAKASRDBRTmBAZNYKnAOSHLKmBMDBRHZHYPLVPGRYKmVKLPQDYKmLKLM$PRKmMBnOSRYmSNHVMOLHASRHLYNTmOLYAmATmTBAVALHARcASRNSATYATYDYLSKnATKmBHKYAmKLBBnYPNHVYHVSOBnNVnV+PKmASRAMRTmLBZYHYHVHBYATYATmVYDOVATHARcASRMA$TmBHVPGRYKmATmYPLVBMDBRHZHVBNYKmYHYVROYmBMDBRARBOYmSNHVNSAVATZNVTYKmODTmPGRYKmBMDBRBM$PRHYMYmASRTRTmATHARcARBOYmYVmYVmLSNHYVmLSNHTSAVATOVNTYKmARBOYmSNHVYDOTmATTNVATYANYYHVHDBRTYAmLAZATAOSHLKLHODHHROHHZATHNVODYmOLYBMDBRHZHYTMVVSmYMTVVHANSYmASRSLXMSHLTVRATHARcVYSBVVYLVNVOLYVATKLHODHLHVCYADBHOLHARcVYMTVHANSYmMVCAYDBTHARcROHBMGPHLPNYYHVHVYHVSOBnNVnVKLBBnYPNHXYVMnHANSYmHHmHHLKYmLTVRATHARcVYDBRMSHATHDBRYmHALHALKLBNYYSRALVYTABLVHOmMADVYSKMVBBQRVYOLVALRASHHRLAMRHNNVVOLYNVALHMQVmASRAMRYHVHKYX+ANVVYAMRMSHLMHZHATmOBRYmATPYYHVHVHVALATCLXALTOLVKYAYnYHVHBQRBKmVLATNGPVLPNYAYBYKmKYHOMLQYVHKNONYSmLPNYKmVNPLTmBXRBKYOLKnSBTmMAXRYYHVHVLAYHYHYHVHOMKmVYOPLVLOLVTALRASHHRVARVnBRYTYHVHVMSHLAMSVMQRBHMXNHVYRDHOMLQYVHKNONYHYSBBHRHHVAVYKVmVYKTVmODHXRMHVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALVAMRTALHmKYTBAVALARcMVSBTYKmASRANYNTnLKmVOSYTmASHLYHVHOLHAVZBXLPLANDRAVBNDBHAVBMODYKmLOSVTRYXNYXXLYHVHMnHBQRAVMnHCAnVHQRYBHMQRYBQRBNVLYHVHMNXH$LTOSRVnBLVLBRBOYTHHYnSMnVYYnLN$kRBYOYTHHYnTOSHOLHOLHAVLZBXLKBSHAXDAVLAYLTOSHMNXH$LTSNYOSRNYmBLVLHBSMnSLSYTHHYnVYYnLN$kSLSYTHHYnTQRYBRYXNYXXLYHVHVKYTOSHBnBQROLHAVZBXLPLANDRAVSLMYmLYHVHVHQRYBOLBnHBQRMNXH$LTSLSHOSRNYmBLVLBSMnXCYHHYnVYYnTQRYBLN$kXCYHHYnASHRYXNYXXLYHVHKKHYOSHLSVRHAXDAVLAYLHAXDAVLSHBKBSYmAVBOZYmKM$PRASRTOSVKKHTOSVLAXDKM$PRmKLHAZRXYOSHKKHATALHLHQRYBASHRYXNYXXLYHVHVKYYGVRATKmGRAVASRBTVKKmLDRTYKmVOSHASHRYXNYXXLYHVHKASRTOSVKnYOSHHQHLXQHAXTLKmVLGRHGRXQTOVLmLDRTYKmKKmKGRYHYHLPNYYHVHTVRHAXTVMSP+AXDYHYHLKmVLGRHGRATKmVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALVAMRTALHmBBAKmALHARcASRANYMBYAATKmSMHVHYHBAKLKmMLXmHARcTRYMVTRVMHLYHVHRASYTOR$TKmXLHTRYMVTRVMHKTRVMTGRnKnTRYMVATHMRASYTOR$TYKmTTNVLYHVHTRVMHLDRTYKmVKYTSGVVLATOSVATKLHMCVTHALHASRDBRYHVHALMSHATKLASRCVHYHVHALYKmBYDMSHMnHYVmASRCVHYHVHVHLAHLDRTYKmVHYHAmMOYNYHODHNOSTHLSGGHVOSVKLHODHPRBnBQRAXDLOLHLRYXNYXXLYHVHVMNXTVVN$KVKMSP+VSOYROZYmAXDLX+TVKPRHKHnOLKLODTBNYYSRALVN$LXLHmKYSGGHHVAVHmHBYAVATQRBNmASHLYHVHVX+ATmLPNYYHVHOLSGGTmVN$LXLKLODTBNYYSRALVLGRHGRBTVKmKYLKLHOmBSGGHVAmNPSAXTTX+ABSGGHVHQRYBHOZBTSNTHLX+ATVKPRHKHnOLHNPSHSGGTBX+AHBSGGHLPNYYHVHLKPROLYVVN$LXLVHAZRXBBNYYSRALVLGRHGRBTVKmTVRHAXTYHYHLKmLOSHBSGGHVHNPSASRTOSHBYDRMHMnHAZRXVMnHGRATYHVHHVAMGDpVNKRTHHNPSHHVAMQRBOMHKYDBRYHVHBZHVATMCVTVHPRHKRTTKRTHNPSHHVAOVNHBHVYHYVBNYYSRALBMDBRVYMCAVAYSMQSSOCYmBYVmHSBTVYQRYBVATVHMCAYmATVMQSSOCYmALMSHVALAHRnVALKLHODHVYNYXVATVBMSMRKYLAPRSMHYOSHLVVYAMRYHVHALMSHMVTYVMTHAYSRGVmATVBABNYmKLHODHMXVcLMXNHVYCYAVATVKLHODHALMXVcLMXNHVYRGMVATVBABNYmVYMTKASRCVHYHVHATMSHVYAMRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALVAMRTALHmVOSVLHmCYCTOLKNPYBGDYHmLDRTmVNTNVOLCYCTHKNpPTYLTKLTVHYHLKmLCYCTVRAYTmATVVZKRTmATKLMCVTYHVHVOSYTmATmVLATTVRVAXRYLBBKmVAXRYOYNYKmASRATmZNYmAXRYHmLMOnTZKRVVOSYTmATKLMCVTYVHYYTmQDSYmLALHYKmANYYHVHALHYKmASRHVCATYATKmMARcMCRYmLHYVTLKmLALHYmANYYHVHALHYKmVYQXQRXBnYCHRBnQHTBnLVYVDTnVABYRmBNYALYABVAVnBnPLTBNYRAVBnVYQMVLPNYMSHVANSYmMBNYYSRALXMSYmVMATYmNSYAYODHQRAYMVODANSYSmVYQHLVOLMSHVOLAHRnVYAMRVALHmRBLKmKYKLHODHKLmQDSYmVBTVKmYHVHVMDVOTTNSAVOLQHLYHVHVYSMOMSHVYPLOLPNYVVYDBRALQRXVALKLODTVLAMRBQRVYDOYHVHATASRLVVATHQDVSVHQRYBALYVVATASRYBXRBVYQRYBALYVZATOSVQXVLKmMXTVTQRXVKLODTVVTNVBHnASVSYMVOLYHnQ+RTLPNYYHVHMXRVHYHHAYSASRYBXRYHVHHVAHQDVSRBLKmBNYLVYVYAMRMSHALQRXSMOVNABNYLVYHMO+MKmKYHBDYLALHYYSRALATKmMODTYSRALLHQRYBATKmALYVLOBDATOBDTMSKnYHVHVLOMDLPNYHODHLSRTmVYQRBATkVATKLAXYkBNYLVYATkVBQSTmGmKHNHLKnATHVKLODTkHNODYmOLYHVHVAHRnMHHVAKYTLVNVOLYVVYSLXMSHLQRALDTnVLABYRmBNYALYABVYAMRVLANOLHHMO+KYHOLYTNVMARcZBTXLBVDBSLHMYTNVBMDBRKYTSTRROLYNVGmHSTRRApLAALARcZBTXLBVDBSHBYATNVVTTnLNVNXLTSDHVKRmHOYNYHANSYmHHmTNQRLANOLHVYXRLMSHMADVYAMRALYHVHALTPnALMNXTmLAXMVRAXDMHmNSATYVLAHROTYATAXDMHmVYAMRMSHALQRXATHVKLODTkHYVLPNYYHVHATHVHmVAHRnMXRVQXVAYSMXTTVVNTTmOLYHmQ+RTVHQRBTmLPNYYHVHAYSMXTTVXMSYmVMATYmMXTTVATHVAHRnAYSMXTTVVYQXVAYSMXTTVVYTNVOLYHmASVYSYMVOLYHmQ+RTVYOMDVPTXAHLMVODVMSHVAHRnVYQHLOLYHmQRXATKLHODHALPTXAHLMVODVYRAKBVDYHVHALKLHODHVYDBRYHVHALMSHVALAHRnLAMRHBDLVMTVkHODHHZATVAKLHATmKRGOVYPLVOLPNYHmVYAMRVALALHYHRVXTLKLBSRHAYSAXDYX+AVOLKLHODHTQCpVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALHODHLAMRHOLVM$BYBLMSKnQRXDTnVABYRmVYQmMSHVYLkALDTnVABYRmVYLKVAXRYVZQNYYSRALVYDBRALHODHLAMR$VRVNAMOLAHLYHANSYmHRSOYmHALHVALTGOVBKLASRLHmPnT$PVBKLX+ATmVYOLVMOLMSKnQRXDTnVABYRmM$BYBVDTnVABYRmYCAVNCBYmPTXAHLYHmVNSYHmVBNYHmV+PmVYAMRMSHBZATTDOVnKYYHVHSLXNYLOSVTATKLHMOSYmHALHKYLAMLBYAmKMVTKLHADmYMTVnALHVPQDTKLHADmYPQDOLYHmLAYHVHSLXNYVAmBRYAHYBRAYHVHVPCTHHADMHATPYHVBLOHATmVATKLASRLHmVYRDVXYYmSALHVYDOTmKYNACVHANSYmHALHATYHVHVYHYKKLTVLDBRATKLHDBRYmHALHVTBQOHADMHASRTXTYHmVTPTXHARcATPYHVTBLOATmVATBTYHmVATKLHADmASRLQRXVATKLHRKVSVYRDVHmVKLASRLHmXYYmSALHVTK$OLYHmHARcVYABDVMTVkHQHLVKLYSRALASR$BYBTYHmN$VLQLmKYAMRVPnTBLONVHARcVASYCAHMATYHVHVTAKLATHXMSYmVMATYmAYSMQRYBYHQ+RTVYDBRYHVHALMSHLAMRAMRALALOZRBnAHRnHKHnVYRmATHMXTTMBYnHSRPHVATHASZRHHLAHKYQDSVATMXTVTHX+AYmHALHBNPSTmVOSVATmRQOYPXYmCPVYLMZBXKYHQRYBmLPNYYHVHVYQDSVVYHYVLAVTLBNYYSRALVYQXALOZRHKHnATMXTVTHNXSTASRHQRYBVHSRPYmVYRQOVmCPVYLMZBXZKRVnLBNYYSRALLMOnASRLAYQRBAYSZRASRLAMZROAHRnHVALHQ+YRQ+RTLPNYYHVHVLAYHYHKQRXVKODTVKASRDBRYHVHBYDMSHLVVYLNVKLODTBNYYSRALMMXRTOLMSHVOLAHRnLAMRATmHMTmATOmYHVHVYHYBHQHLHODHOLMSHVOLAHRnVYPNVALAHLMVODVHNHK$HVHONnVYRAKBVDYHVHVYBAMSHVAHRnALPNYAHLMVODVYDBRYHVHALMSHLAMRHRMVMTVkHODHHZATVAKLHATmKRGOVYPLVOLPNYHmVYAMRMSHALAHRnQXATHMXTHVTnOLYHASMOLHMZBXVSYmQ+RTVHVLkMHRHALHODHVKPROLYHmKYYCAHQCpMLPNYYHVHHXLHNGpVYQXAHRnKASRDBRMSHVYRcALTVkHQHLVHNHHXLHNGpBOmVYTnATHQ+RTVYKPROLHOmVYOMDBYnHMTYmVBYnHXYYmVTOCRHMGPHVYHYVHMTYmBMGPHARBOHOSRALpVSBOMAVTMLBDHMTYmOLDBRQRXVYSBAHRnALMSHALPTXAHLMVODVHMGPHNOCRHVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALVQXMATmM+HM+HLBYTABMATKLNSYAHmLBYTABTmSNYmOSRM+VTAYSATSMVTKTBOLM+HVVATSmAHRnTKTBOLM+HLVYKYM+HAXDLRASBYTABVTmVHNXTmBAHLMVODLPNYHODVTASRAVODLKmSMHVHYHHAYSASRABXRBVM+HVYPRXVHSKTYMOLYATTLNVTBNYYSRALASRHmMLYNmOLYKmVYDBRMSHALBNYYSRALVYTNVALYVKLNSYAYHmM+HLNSYAAXDM+HLNSYAAXDLBYTABTmSNYmOSRM+VTVM+HAHRnBTVkM+VTmVYNXMSHATHM+TLPNYYHVHBAHLHODTVYHYMMXRTVYBAMSHALAHLHODVTVHNHPRXM+HAHRnLBYTLVYVYCAPRXVYCcCYcVYGMLSQDYmVYCAMSHATKLHM+TMLPNYYHVHALKLBNYYSRALVYRAVVYQXVAYSM+HVVYAMRYHVHALMSHHSBATM+HAHRnLPNYHODVTLMSMRTLAVTLBNYMRYVTKLTLVNTmMOLYVLAYMTVVYOSMSHKASRCVHYHVHATVKnOSHVYAMRVBNYYSRALALMSHLAMRHnGVONVABDNVKLNVABDNVKLHQRBHQRBALMSKnYHVHYMVTHAmTMNVLGVOVYAMRYHVHALAHRnATHVBNYkVBYTABYkATkTSAVATOVnHMQDSVATHVBNYkATkTSAVATOVnKHNTKmVGmATAXYkM+HLVYSB+ABYkHQRBATkVYLVVOLYkVYSRTVkVATHVBNYkATkLPNYAHLHODTVSMRVMSMRTkVMSMRTKLHAHLAkALKLYHQDSVALHMZBXLAYQRBVVLAYMTVGmHmGmATmVNLVVOLYkVSMRVATMSMRTAHLMVODLKLOBDTHAHLVZRLAYQRBALYKmVSMRTmATMSMRTHQDSVATMSMRTHMZBXVLAYHYHOVDQCpOLBNYYSRALVANYHNHLQXTYATAXYKmHLVYmMTVkBNYYSRALLKmMTNHNTNYmLYHVHLOBDATOBDTAHLMVODVATHVBNYkATkTSMRVATKHNTKmLKLDBRHMZBXVLMBYTLPRKTVOBDTmOBDTMTNHATnATKHNTKmVHZRHQRBYVMTVYDBRYHVHALAHRnVANYHNHNTTYLkATMSMRTTRVMTYLKLQDSYBNYYSRALLkNTTYmLMSXHVLBNYkLXQOVLmZHYHYHLkMQDSHQDSYmMnHASKLQRBNmLKLMNXTmVLKLX+ATmVLKLASMmASRYSYBVLYQDSQDSYmLkHVAVLBNYkBQDSHQDSYmTAKLNVKLZKRYAKLATVQDSYHYHLkVZHLkTRVMTMTNmLKLTNVPTBNYYSRALLkNTTYmVLBNYkVLBNTYkATkLXQOVLmKL+HVRBBYTkYAKLATVKLXLBYCHRVKLXLBTYRVSVDGnRASYTmASRYTNVLYHVHLkNTTYmBKVRYKLASRBARCmASRYBYAVLYHVHLkYHYHKL+HVRBBYTkYAKLNVKLXRmBYSRALLkYHYHKLP+RRXmLKLBSRASRYQRYBVLYHVHBADmVBBHMHYHYHLkAkPDHTPDHATBKVRHADmVATBKVRHBHMHH+MAHTPDHVPDVYVMBnXDSTPDHBORKkK$pXMSTSQLYmBSQLHQDSOSRYmGRHHVAAkBKVRSVRAVBKVRKSBAVBKVROZLATPDHQDSHmATDMmTZRQOLHMZBXVATXLBmTQ+YRASHLRYXNYXXLYHVHVBSRmYHYHLkKXZHHTNVPHVKSVQHYMYnLkYHYHKLTRVMTHQDSYmASRYRYMVBNYYSRALLYHVHNTTYLkVLBNYkVLBNTYkATkLXQOVLmBRYTMLXOVLmHVALPNYYHVHLkVLZROkATkVYAMRYHVHALAHRnBARCmLATNXLVXLQLAYHYHLkBTVKmANYXLQkVNXLTkBTVkBNYYSRALVLBNYLVYHNHNTTYKLMOSRBYSRALLNXLHXLpOBDTmASRHmOBDYmATOBDTAHLMVODVLAYQRBVOVDBNYYSRALALAHLMVODLSATX+ALMVTVOBDHLVYHVAATOBDTAHLMVODVHmYSAVOVNmXQTOVLmLDRTYKmVBTVkBNYYSRALLAYNXLVNXLHKYATMOSRBNYYSRALASRYRYMVLYHVHTRVMHNTTYLLVYmLNXLHOLKnAMRTYLHmBTVkBNYYSRALLAYNXLVNXLHVYDBRYHVHALMSHLAMRVALHLVYmTDBRVAMRTALHmKYTQXVMATBNYYSRALATHMOSRASRNTTYLKmMATmBNXLTKmVHRMTmMMNVTRVMTYHVHMOSRMnHMOSRVNXSBLKmTRVMTKmKDGnMnHGRnVKMLAHMnHYQBKnTRYMVGmATmTRVMTYHVHMKLMOSRTYKmASRTQXVMATBNYYSRALVNTTmMMNVATTRVMTYHVHLAHRnHKHnMKLMTNTYKmTRYMVATKLTRVMTYHVHMKLXLBVATMQDSVMMNVVAMRTALHmBHRYMKmATXLBVMMNVVNXSBLLVYmKTBVATGRnVKTBVATYQBVAKLTmATVBKLMQVmATmVBYTKmKYSKRHVALKmXLpOBDTKmBAHLMVODVLATSAVOLYVX+ABHRYMKmATXLBVMMNVVATQDSYBNYYSRALLATXLLVVLATMVTVVYDBRYHVHALMSHVALAHRnLAMRZATXQTHTVRHASRCVHYHVHLAMRDBRALBNYYSRALVYQXVALYkPRHADMHTMYMHASRAYnBHMVmASRLAOLHOLYHOLVNTTmATHALALOZRHKHnVHVCYAATHALMXVcLMXNHVSX+ATHLPNYVVLQXALOZRHKHnMDMHBACBOVVHZHALNKXPNYAHLMVODMDMHSBOPOMYmVSRpATHPRHLOYNYVATORHVATBSRHVATDMHOLPRSHYSRpVLQXHKHnOcARZVAZVBVSNYTVLOTVHSLYkALTVkSRPTHPRHVKB$BGDYVHKHnVRXcBSRVBMYmVAXRYBAALHMXNHV+MAHKHnODHORBVHSRpATHYKB$BGDYVBMYmVRXcBSRVBMYmV+MAODHORBVA$pAYS+HVRATAPRHPRHVHNYXMXVcLMXNHBMQVm+HVRVHYTHLODTBNYYSRALLMSMRTLMYNDHX+ATHVAVKB$HA$pATAPRHPRHATBGDYVV+MAODHORBVHYTHLBNYYSRALVLGRHGRBTVKmLXQTOVLmHNGOBMTLKLNPSADmV+MASBOTYMYmHVAYTX+ABVBYVmHSLYSYVBYVmHSBYOYY+HRVAmLAYTX+ABYVmHSLYSYVBYVmHSBYOYLAY+HRKLHNGOBMTBNPSHADmASRYMVTVLAYTX+AATMSKnYHVH+MAVNKRTHHNPSHHVAMYSRALKYMYNDHLAZRQOLYV+MAYHYHOVD+MATVBVZATHTVRHADmKYYMVTBAHLKLHBAALHAHLVKLASRBAHLY+MASBOTYMYmVKLKLYPTVXASRAYnCMYDPTYLOLYV+MAHVAVKLASRYGOOLPNYHSDHBXLLXRBAVBMTAVBOCmADmAVBQBRY+MASBOTYMYmVLQXVL+MAMOPRSRPTHX+ATVNTnOLYVMYmXYYmALKLYVLQXAZVBV+BLBMYmAYS+HVRVHZHOLHAHLVOLKLHKLYmVOLHNPSVTASRHYVSmVOLHNGOBOCmAVBXLLAVBMTAVBQBRVHZHH+HROLH+MABYVmHSLYSYVBYVmHSBYOYVX+AVBYVmHSBYOYVKB$BGDYVVRXcBMYmV+HRBORBVAYSASRY+MAVLAYTX+AVNKRTHHNPSHHVAMTVkHQHLKYATMQDSYHVH+MAMYNDHLAZRQOLYV+MAHVAVHYTHLHmLXQTOVLmVMZHMYHNDHYKB$BGDYVVHNGOBMYHNDHY+MAODHORBVKLASRYGOBVH+MAY+MAVHNPSHNGOTT+MAODHORBVYBAVBNYYSRALKLHODHMDBRCnBXDSHRASVnVYSBHOmBQDSVTMTSmMRYmVTQBRSmVLAHYHMYmLODHVYQHLVOLMSHVOLAHRnVYRBHOmOmMSHVYAMRVLAMRVLVGVONVBGVOAXYNVLPNYYHVHVLMHHBATmATQHLYHVHALHMDBRHZHLMVTSmANXNVVBOYRNVVLMHHOLYTNVMMCRYmLHBYAATNVALHMQVmHROHZHLAMQVmZROVTANHVGPnVRMVnVMYmAYnLSTVTVYBAMSHVAHRnMPNYHQHLALPTXAHLMVODVYPLVOLPNYHmVYRAKBVDYHVHALYHmVYDBRYHVHALMSHLAMRQXATHM+HVHQHLATHODHATHVAHRnAXYkVDBRTmALH$LOLOYNYHmVNTnMYMYVVHVCATLHmMYmMnH$LOVHSQYTATHODHVATBOYRmVYQXMSHATHM+HMLPNYYHVHKASRCVHVVYQHLVMSHVAHRnATHQHLALPNYH$LOVYAMRLHmSMOVNAHMRYmHMnH$LOHZHNVCYALKmMYmVYRmMSHATYDVVYkATH$LOBM+HVPOMYmVYCAVMYmRBYmVTSTHODHVBOYRmVYAMRYHVHALMSHVALAHRnYOnLAHAMNTmBYLHQDYSNYLOYNYBNYYSRALLKnLATBYAVATHQHLHZHALHARcASRNTTYLHmHMHMYMRYBHASRRBVBNYYSRALATYHVHVYQDSBmVYSLXMSHMLAKYmMQDSALMLkADVmKHAMRAXYkYSRALATHYDOTATKLHTLAHASRMCATNVVYRDVABTYNVMCRYMHVNSBBMCRYmYMYmRBYmVYROVLNVMCRYmVLABTYNVVNCOQALYHVHVYSMOQLNVVYSLXMLAkVYCANVMMCRYmVHNHANXNVBQDSOYRQCHGBVLkNOBRHNABARCkLANOBRBSDHVBKRmVLANSTHMYBARDRkHMLkNLkLAN+HYMYnVSMAVLODASRNOBRGBLkVYAMRALYVADVmLATOBRBYPnBXRBACALQRATkVYAMRVALYVBNYYSRALBM$LHNOLHVAmMYMYkNSTHANYVMQNYVNTTYMKRmRQAYnDBRBRGLYAOBRHVYAMRLATOBRVYCAADVmLQRATVBOmKBDVBYDXZQHVYMAnADVmNTnATYSRALOBRBGBLVVY+YSRALMOLYVVY$OVMQDSVYBAVBNYYSRALKLHODHHRHHRVYAMRYHVHALMSHVALAHRnBHRHHROLGBVLARcADVmLAMRYA$pAHRnALOMYVKYLAYBAALHARcASRNTTYLBNYYSRALOLASRMRYTmATPYLMYMRYBHQXATAHRnVATALOZRBNVVHOLATmHRHHRVHPS+ATAHRnATBGDYVVHLBSTmATALOZRBNVVAHRnYA$pVMTSmVYOSMSHKASRCVHYHVHVYOLVALHRHHRLOYNYKLHODHVYPS+MSHATAHRnATBGDYVVYLBSATmATALOZRBNVVYMTAHRnSmBRASHHRVYRDMSHVALOZRMnHHRVYRAVKLHODHKYGVOAHRnVYBKVATAHRnSLSYmYVmKLBYTYSRALVYSMOHKNONYMLkORDYSBHNGBKYBAYSRALDRkHATRYmVYLXmBYSRALVYSBMMNVSBYVYDRYSRALNDRLYHVHVYAMRAmNTnTTnATHOmHZHBYDYVHXRMTYATORYHmVYSMOYHVHBQVLYSRALVYTnATHKNONYVYXRmATHmVATORYHmVYQRASmHMQVmXRMHVY$OVMHRHHRDRkYm$VpL$BBATARcADVmVTQCRNPSHOmBDRkVYDBRHOmBALHYmVBMSHLMHHOLYTNVMMCRYmLMVTBMDBRKYAYnLXmVAYnMYmVNPSNVQCHBLXmHQLQLVYSLXYHVHBOmATHNXSYmHSRPYmVYNSKVATHOmVYMTOmRBMYSRALVYBAHOmALMSHVYAMRVX+ANVKYDBRNVBYHVHVBkHTPLLALYHVHVY$RMOLYNVATHNXSVYTPLLMSHBODHOmVYAMRYHVHALMSHOSHLkSRpVSYmATVOLN$VHYHKLHNSVkVRAHATVVXYVYOSMSHNXSNXSTVYSMHVOLHN$VHYHAmNSkHNXSATAYSVHBY+ALNXSHNXSTVXYVY$OVBNYYSRALVYXNVBABTVY$OVMABTVYXNVBOYYHOBRYmBMDBRASROLPNYMVABMMZRXHSMSMSmN$OVVYXNVBNXLZRDMSmN$OVVYXNVMOBRARNVnASRBMDBRHYCAMGBLHAMRYKYARNVnGBVLMVABBYnMVABVBYnHAMRYOLKnYAMRB$PRMLXMTYHVHATVHBB$VPHVATHNXLYmARNVnVASDHNXLYmASRN+HLSBTORVNSOnLGBVLMVABVMSmBARHHVAHBARASRAMRYHVHLMSHA$pATHOmVATNHLHmMYmAZYSYRYSRALATHSYRHHZATOLYBARONVLHBARXPRVHSRYmKRVHNDYBYHOmBMXQQBMSONTmVMMDBRMTNHVMMTNHNXLYALVMNXLYALBMVTVMBMVTHGYAASRBSDHMVABRASHP$GHVNSQPHOLPNYHYSYMnVYSLXYSRALMLAKYmAL$YXnMLkHAMRYLAMRAOBRHBARCkLAN+HBSDHVBKRmLANSTHMYBARBDRkHMLkNLkODASRNOBRGBLkVLANTn$YXnATYSRALOBRBGBLVVYA$p$YXnATKLOMVVYCALQRATYSRALHMDBRHVYBAYHCHVYLXmBYSRALVYKHVYSRALLPYXRBVYYRSATARCVMARNnODYBQODBNYOMVnKYOZGBVLBNYOMVnVYQXYSRALATKLHORYmHALHVYSBYSRALBKLORYHAMRYBXSBVnVBKLBNTYHKYXSBVnOYR$YXnMLkHAMRYHVAVHVANLXmBMLkMVABHRASVnVYQXATKLARCVMYDVODARNnOLKnYAMRVHMSLYmBAVXSBVnTBNHVTKVNnOYR$YXVnKYASYCAHMXSBVnLHBHMQRYT$YXnAKLHORMVABBOLYBMVTARNnAVYLkMVABABDTOmKMVSNTnBNYVPLY+mVBNTYVBSBYTLMLkAMRY$YXVnVNYRmABDXSBVnODDYBnVNSYmODNPXASRODMYDBAVYSBYSRALBARcHAMRYVYSLXMSHLRGLATYOZRVYLKDVBNTYHVYYRSATHAMRYASRSmVYPNVVYOLVDRkHBSnVYCAOVGMLkHBSnLQRATmHVAVKLOMVLMLXMHADROYVYAMRYHVHALMSHALTYRAATVKYBYDkNTTYATVVATKLOMVVATARCVVOSYTLVKASROSYTL$YXnMLkHAMRYASRYVSBBXSBVnVYKVATVVATBNYVVATKLOMVODBLTYHSAYRLVSRYDVYYRSVATARCVVY$OVBNYYSRALVYXNVBORBVTMVABMOBRLYRDnYRXVVYRABLQBnCPVRATKLASROSHYSRALLAMRYVYGRMVABMPNYHOmMADKYRBHVAVYQcMVABMPNYBNYYSRALVYAMRMVABALZQNYMDYnOTHYLXKVHQHLATKL$BYBTYNVKLXkHSVRATYRQHSDHVBLQBnCPVRMLkLMVABBOTHHVAVYSLXMLAKYmALBLOmBnBOVRPTVRHASROLHNHRARcBNYOMVLQRALVLAMRHNHOmYCAMMCRYmHNHK$HATOYnHARcVHVAYSBMMLYVOTHLKHNAARHLYATHOmHZHKYOCVmHVAMMNYAVLYAVKLNKHBVVAGRSNVMnHARcKYYDOTYATASRTBRkMBRkVASRTARYVARVYLKVZQNYMVABVZQNYMDYnVQ$MYmBYDmVYBAVALBLOmVYDBRVALYVDBRYBLQVYAMRALYHmLYNVPHHLYLHVHSBTYATKmDBRKASRYDBRYHVHALYVYSBVSRYMVABOmBLOmVYBAALHYmALBLOmVYAMRMYHANSYmHALHOMkVYAMRBLOmALHALHYmBLQBnCPRMLkMVABSLXALYHNHHOmHYCAMMCRYmVYK$ATOYnHARcOTHLKHQBHLYATVAVLYAVKLLHLXmBVVGRSTYVVYAMRALHYmALBLOmLATLkOMHmLATARATHOmKYBRVkHVAVYQmBLOmBBQRVYAMRALSRYBLQLKVALARCKmKYMAnYHVHLTTYLHLkOMKmVYQVMVSRYMVABVYBAVALBLQVYAMRVMAnBLOmHLkOMNVVY$pOVDBLQSLXSRYmRBYmVNKBDYmMALHVYBAVALBLOmVYAMRVLVKHAMRBLQBnCPVRALNATMNOMHLkALYKYKBDAKBDkMADVKLASRTAMRALYAOSHVLKHNAQBHLYATHOmHZHVYOnBLOmVYAMRALOBDYBLQAmYTnLYBLQMLABYTVK$pVZHBLAAVKLLOBRATPYYHVHALHYLOSVTQ+NHAVGDVLHVOTHSBVNABZHGmATmHLYLHVADOHMHY$pYHVHDBROMYVYBAALHYmALBLOmLYLHVYAMRLVAmLQRALkBAVHANSYmQVmLkATmVAkATHDBRASRADBRALYkATVTOSHVYQmBLOmBBQRVYXBSATATNVVYLkOmSRYMVABVYXRApALHYmKYHVLkHVAVYTYCBMLAkYHVHBDRkLS+nLVVHVARKBOLATNVVSNYNORYVOMVVTRAHATVnATMLAkYHVHNCBBDRkVXRBVSLVPHBYDVVT+HATVnMnHDRkVTLkBSDHVYkBLOmATHATVnLH+THHDRkVYOMDMLAkYHVHBMSOVLHKRMYmGDRMZHVGDRMZHVTRAHATVnATMLAkYHVHVTLXcALHQYRVTLXcATRGLBLOmALHQYRVY$pLHKTHVYV$pMLAkYHVHOBVRVYOMDBMQVmCRASRAYnDRkLN+VTYMYnVSMAVLVTRAHATVnATMLAkYHVHVTRBcTXTBLOmVYXRApBLOmVYkATHATVnBMQLVYPTXYHVHATPYHATVnVTAMRLBLOmMHOSYTYLkKYHKYTNYZHSLSRGLYmVYAMRBLOmLATVnKYHTOLLTBYLVYSXRBBYDYKYOTHHRGTYkVTAMRHATVnALBLOmHLVAANKYATNkASRRKBTOLYMOVDkODHYVmHZHHH$KnH$KNTYLOSVTLkKHVYAMRLAVYGLYHVHATOYNYBLOmVYRAATMLAkYHVHNCBBDRkVXRBVSLPHBYDVVYQDVYSTXVLAPYVVYAMRALYVMLAkYHVHOLMHHKYTATATNkZHSLVSRGLYmHNHANKYYCATYLS+nKYYR+HDRkLNGDYVTRANYHATVnVT+LPNYZHSLSRGLYmAVLYN+THMPNYKYOTHGmATKHHRGTYVAVTHHXYYTYVYAMRBLOmALMLAkYHVHX+ATYKYLAYDOTYKYATHNCBLQRATYBDRkVOTHAmROBOYNYkASVBHLYVYAMRMLAkYHVHALBLOmLkOmHANSYmVAP$ATHDBRASRADBRALYkATVTDBRVYLkBLOmOmSRYBLQVYSMOBLQKYBABLOmVYCALQRATVALOYRMVABASROLGBVLARNnASRBQCHHGBVLVYAMRBLQALBLOmHLASLXSLXTYALYkLQRALkLMHLAHLKTALYHAMNmLAAVKLKBDkVYAMRBLOmALBLQHNHBATYALYkOTHHYKLAVKLDBRMAVMHHDBRASRYSYmALHYmBPYATVADBRVYLkBLOmOmBLQVYBAVQRYTXCVTVYZBXBLQBQRVCAnVYSLXLBLOmVLSRYmASRATVVYHYBBQRVYQXBLQATBLOmVYOLHVBMVTBOLVYRAMSmQCHHOmVYAMRBLOmALBLQBNHLYBZHSBOHMZBXTVHKnLYBZHSBOHPRYmVSBOHAYLYmVYOSBLQKASRDBRBLOmVYOLBLQVBLOmPRVAYLBMZBXVYAMRBLOmLBLQHTYCBOLOLTkVALKHAVLYYQRHYHVHLQRATYVDBRMHYRANYVHGDTYLkVYLkSPYVYQRALHYmALBLOmVYAMRALYVATSBOTHMZBXTORKTYVAOLPRVAYLBMZBXVYSmYHVHDBRBPYBLOmVYAMRSVBALBLQVKHTDBRVYSBALYVVHNHNCBOLOLTVHVAVKLSRYMVABVYSAMSLVVYAMRMnARmYNXNYBLQMLkMVABMHRRYQDmLKHARHLYYOQBVLKHZOMHYSRALMHAQBLAQBHALVMHAZOmLAZOmYHVHKYMRASCRYmARANVVMGBOVTASVRNVHnOmLBDDYSKnVBGVYmLAYTXSBMYMNHOPRYOQBVM$PRATRBOYSRALTMTNPSYMVTYSRYmVTHYAXRYTYKMHVVYAMRBLQALBLOmMHOSYTLYLQBAYBYLQXTYkVHNHBRKTBRkVYOnVYAMRHLAATASRYSYmYHVHBPYATVASMRLDBRVYAMRALYVBLQLkNAATYALMQVmAXRASRTRANVMSmAP$QCHVTRAHVKLVLATRAHVQBNVLYMSmVYQXHVSDHCPYmALRASHP$GHVYBnSBOHMZBXTVYOLPRVAYLBMZBXVYAMRALBLQHTYCBKHOLOLTkVANKYAQRHKHVYQRYHVHALBLOmVYSmDBRBPYVVYAMRSVBALBLQVKHTDBRVYBAALYVVHNVNCBOLOLTVVSRYMVABATVVYAMRLVBLQMHDBRYHVHVYSAMSLVVYAMRQVmBLQVSMOHAZYNHODYBNVCPRLAAYSALVYKZBVBnADmVYTNXmHHVAAMRVLAYOSHVDBRVLAYQYMNHHNHBRkLQXTYVBRkVLAASYBNHLAHBY+AVnBYOQBVLARAHOMLBYSRALYHVHALHYVOMVVTRVOTMLkBVALMVCYAmMMCRYmKTVOPTRAmLVKYLANXSBYOQBVLAQ$mBYSRALKOTYAMRLYOQBVLYSRALMHPOLALHnOmKLBYAYQVmVKARYYTNSALAYSKBODYAKL+RpVDmXLLYmYSTHVYAMRBLQALBLOmGmQBLATQBNVGmBRkLATBRKNVVYOnBLOmVYAMRALBLQHLADBRTYALYkLAMRKLASRYDBRYHVHATVAOSHVYAMRBLQALBLOmLKHNAAQXkALMQVmAXRAVLYYYSRBOYNYHALHYmVQBTVLYMSmVYQXBLQATBLOmRASHPOVRHNSQpOLPNYHYSYMnVYAMRBLOmALBLQBNHLYBZHSBOHMZBXTVHKnLYBZHSBOHPRYmVSBOHAYLmVYOSBLQKASRAMRBLOmVYOLPRVAYLBMZBXVYRABLOmKY+VBBOYNYYHVHLBRkATYSRALVLAHLkKPOmBPOmLQRATNXSYmVYSTALHMDBRPNYVVYSABLOmATOYNYVVYRAATYSRALSKnLSB+YVVTHYOLYVRVXALHYmVYSAMSLVVYAMRNAmBLOmBNVBORVNAmHGBRSTmHOYnNAmSMOAMRYALASRMXZHSDYYXZHNPLVGLVYOYNYmMH+BVAHLYkYOQBMSKNTYkYSRALKNXLYmN+YVKGNTOLYNHRKAHLYmN+OYHVHKARZYmOLYMYmYZLMYmMDLYVVZROVBMYmRBYmVYRmMAGGMLKVVTNSAMLKTVALMVCYAVMMCRYmKTVOPTRAmLVYAKLGVYmCRYVVOCMTYHmYGRmVXCYVYMXcKROSKBKARYVKLBYAMYYQYMNVMBRKYkBRVkVARRYkARVRVYXRApBLQALBLOmVY$PQATKPYVVYAMRBLQALBLOmLQBAYBYQRATYkVHNHBRKTBRkZHSLSPOMYmVOTHBRXLkALMQVMkAMRTYKBDAKBDkVHNHMNOkYHVHMKBVDVYAMRBLOmALBLQHLAGmALMLAKYkASRSLXTALYDBRTYLAMRAmYTnLYBLQMLABYTVK$pVZHBLAAVKLLOBRATPYYHVHLOSVT+VBHAVROHMLBYASRYDBRYHVHATVADBRVOTHHNNYHVLkLOMYLKHAYOCkASRYOSHHOmHZHLOMkBAXRYTHYMYmVYSAMSLVVYAMRNAmBLOmBNVBORVNAmHGBRSTmHOYnNAmSMOAMRYALVYDODOTOLYVnMXZHSDYYXZHNPLVGLVYOYNYmARANVVLAOTHASVRNVVLAQRVBDRkKVKBMYOQBVQmSB+MYSRALVMXcPATYMVABVQRQRKLBNYSTVHYHADVmYRSHVHYHYRSHSOYRAYBYVVYSRALOSHXYLVYRDMYOQBVHABYDSRYDMOYRVYRAATOMLQVYSAMSLVVYAMRRASYTGVYmOMLQVAXRYTVODYABDVYRAATHQYNYVYSAMSLVVYAMRAYTnMVSBkVSYmB$LOQNkKYAmYHYHLBORQYnODMHASVRTSBkVYSAMSLVVYAMRAVYMYYXYHMSMVALVCYmMYDKTYmVONVASVRVONVOBRVGmHVAODYABDVYQmBLOmVYLkVYSBLMQMVVGmBLQHLkLDRKVVYSBYSRALBS+YmVYXLHOmLZNVTALBNVTMVABVTQRAnLOmLZBXYALHYHnVYAKLHOmVYSTXVVLALHYHnVYCMDYSRALLBOLPOVRVYXRApYHVHBYSRALVYAMRYHVHALMSHQXATKLRASYHOmVHVQOAVTmLYHVHNGDHSMSVYSBXRVnApYHVHMYSRALVYAMRMSHALSP+YYSRALHRGVAYSANSYVHNCMDYmLBOLPOVRVHNHAYSMBNYYSRALBAVYQRBALAXYVATHMDYNYTLOYNYMSHVLOYNYKLODTBNYYSRALVHMHBKYmPTXAHLMVODVYRAPYNX$BnALOZRBnAHRnHKHnVYQmMTVkHODHVYQXRMXBYDVVYBAAXRAYSYSRALALHQBHVYDQRATSNYHmATAYSYSRALVATHASHALQBTHVTOCRHMGPHMOLBNYYSRALVYHYVHMTYmBMGPHARBOHVOSRYmALpVYDBRYHVHALMSHLAMRPYNX$BnALOZRBnAHRnHKHnHSYBATXMTYMOLBNYYSRALBQNAVATQNATYBTVKmVLAKLYTYATBNYYSRALBQNATYLKnAMRHNNYNTnLVATBRYTYSLVmVHYTHLVVLZROVAXRYVBRYTKHNTOVLmTXTASRQNALALHYVVYKPROLBNYYSRALVSmAYSYSRALHMKHASRHKHATHMDYNYTZMRYBn$LVANSYABYTABLSMONYVSmHASHHMKHHMDYNYTKZBYBTCVRRASAMVTBYTABBMDYnHVAVYDBRYHVHALMSHLAMRCRVRATHMDYNYmVHKYTmAVTmKYCRRYmHmLKmBNKLYHmASRNKLVLKmOLDBRPOVRVOLDBRKZBYBTNSYAMDYnAXTmHMKHBYVmHMGPHOLDBRPOVRVYHYAXRYHMGPHVYAMRYHVHALMSHVALALOZRBnAHRnHKHnLAMRSAVATRASKLODTBNYYSRALMBnOSRYmSNHVMOLHLBYTABTmKLYCACBABYSRALVYDBRMSHVALOZRHKHnATmBORBTMVABOLYRDnYRXVLAMRMBnOSRYmSNHVMOLHKASRCVHYHVHATMSHVBNYYSRALHYCAYmMARcMCRYmRAVBnBKVRYSRALBNYRAVBnXNVkMSPXTHXNKYLPLVAMSPXTHPLAYLXCRnMSPXTHXCRVNYLKRMYMSPXTHKRMYALHMSPXTHRAVBNYVYHYVPQDYHmSLSHVARBOYmALpVSBOMAVTVSLSYmVBNYPLVAALYABVBNYALYABNMVALVDTnVABYRmHVADTnVABYRmQRVAYHODHASRHCVOLMSHVOLAHRnBODTQRXBHCTmOLYHVHVTPTXHARcATPYHVTBLOATmVATQRXBMVTHODHBAKLHASATXMSYmVMATYmAYSVYHYVLN$VBNYQRXLAMTVBNYSMOVnLMSPXTmLNMVALMSPXTHNMVALYLYMYnMSPXTHYMYNYLYKYnMSPXTHYKYNYLZRXMSPXTHZRXYLSAVLMSPXTHSAVLYALHMSPXTHSMONYSNYmVOSRYmALpVMATYmBNYGDLMSPXTmLCPVnMSPXTHCPVNYLXGYMSPXTHXGYLSVNYMSPXTHSVNYLAZNYMSPXTHAZNYLORYMSPXTHORYLARVDMSPXTHARVDYLARALYMSPXTHARALYALHMSPXTBNYGDLPQDYHmARBOYmALpVXMSMAVTBNYYHVDHORVAVNnVYMTORVAVNnBARcKNOnVYHYVBNYYHVDHLMSPXTmLSLHMSPXTHSLNYLPRcMSPXTHPRCYLZRXMSPXTHZRXYVYHYVBNYPRcLXCRnMSPXTHXCRNYLXMVLMSPXTHXMVLYALHMSPXTYHVDHLPQDYHmSSHVSBOYmALpVXMSMAVTBNYYSSKRLMSPXTmTVLOMSPXTHTVLOYLPVHMSPXTHPVNYLYSVBMSPXTHYSBYLSMRnMSPXTHSMRNYALHMSPXTYSSKRLPQDYHmARBOHVSSYmALpVSLSMAVTBNYZBVLnLMSPXTmL$RDMSPXTH$RDYLALVnMSPXTHALNYLYXLALMSPXTHYXLALYALHMSPXTHZBVLNYLPQDYHmSSYmALpVXMSMAVTBNYYV$pLMSPXTmMNSHVAPRYmBNYMNSHLMKYRMSPXTHMKYRYVMKYRHVLYDATGLODLGLODMSPXTHGLODYALHBNYGLODAYOZRMSPXTHAYOZRYLXLQMSPXTHXLQYVASRYALMSPXTHASRALYVSKmMSPXTHSKMYVSMYDOMSPXTHSMYDOYVXPRMSPXTHXPRYVCLPXDBnXPRLAHYVLVBNYmKYAmBNVTVSmBNVTCLPXDMXLHVNOHXGLHMLKHVTRCHALHMSPXTMNSHVPQDYHmSNYmVXMSYmALpVSBOMAVTALHBNYAPRYmLMSPXTmLSVTLXMSPXTHSTLXYLBKRMSPXTHBKRYLTXnMSPXTHTXNYVALHBNYSVTLXLORnMSPXTHORNYALHMSPXTBNYAPRYmLPQDYHmSNYmVSLSYmALpVXMSMAVTALHBNYYV$pLMSPXTmBNYBNYMnLMSPXTmLBLOMSPXTHBLOYLASBLMSPXTHASBLYLAXYRmMSPXTHAXYRMYLSPVPmMSPXTHSVPMYLXVPmMSPXTHXVPMYVYHYVBNYBLOARDVNOMnMSPXTHARDYLNOMnMSPXTHNOMYALHBNYBNYMnLMSPXTmVPQDYHmXMSHVARBOYmALpVSSMAVTALHBNYDnLMSPXTmLSVXmMSPXTHSVXMYALHMSPXTDnLMSPXTmKLMSPXTHSVXMYLPQDYHmARBOHVSSYmALpVARBOMAVTBNYASRLMSPXTmLYMNHMSPXTHYMNHLYSVYMSPXTHYSVYLBRYOHMSPXTHBRYOYLBNYBRYOHLXBRMSPXTHXBRYLMLKYALMSPXTHMLKYALYVSmBTASRSRXALHMSPXTBNYASRLPQDYHmSLSHVXMSYmALpVARBOMAVTBNYNPTLYLMSPXTmLYXCALMSPXTHYXCALYLGVNYMSPXTHGVNYLYCRMSPXTHYCRYLSLmMSPXTHSLMYALHMSPXTNPTLYLMSPXTmVPQDYHmXMSHVARBOYmALpVARBOMAVTALHPQVDYBNYYSRALSSMAVTALpVALpSBOMAVTVSLSYmVYDBRYHVHALMSHLAMRLALHTXLQHARcBNXLHBM$PRSMVTLRBTRBHNXLTVVLMO+TMOY+NXLTVAYSLPYPQDYVYTnNXLTVAkBGVRLYXLQATHARcLSMVTM+VTABTmYNXLVOLPYHGVRLTXLQNXLTVBYnRBLMO+VALHPQVDYHLVYLMSPXTmLGRSVnMSPXTHGRSNYLQHTMSPXTHQHTYLMRRYMSPXTHMRRYALHMSPXTLVYMSPXTHLBNYMSPXTHXBRNYMSPXTHMXLYMSPXTHMVSYMSPXTHQRXYVQHTHVLDATOMRmVSmASTOMRmYVKBDBTLVYASRYLDHATHLLVYBMCRYmVTLDLOMRmATAHRnVATMSHVATMRYmAXTmVYVLDLAHRnATNDBVATABYHVAATALOZRVATAYTMRVYMTNDBVABYHVABHQRYBmASZRHLPNYYHVHVYHYVPQDYHmSLSHVOSRYmALpKLZKRMBnXDSVMOLHKYLAHTPQDVBTVkBNYYSRALKYLANTnLHmNXLHBTVkBNYYSRALALHPQVDYMSHVALOZRHKHnASRPQDVATBNYYSRALBORBTMVABOLYRDnYRXVVBALHLAHYHAYSMPQVDYMSHVAHRnHKHnASRPQDVATBNYYSRALBMDBR$YNYKYAMRYHVHLHmMVTYMTVBMDBRVLANVTRMHmAYSKYAmKLBBnYPNHVYHVSOBnNVnVTQRBNHBNVTCLPXDBnXPRBnGLODBnMKYRBnMNSHLMSPXTMNSHBnYV$pVALHSMVTBNTYVMXLHNOHVXGLHVMLKHVTRCHVTOMDNHLPNYMSHVLPNYALOZRHKHnVLPNYHNSYAmVKLHODHPTXAHLMVODLAMRABYNVMTBMDBRVHVALAHYHBTVkHODHHNVODYmOLYHVHBODTQRXKYBX+AVMTVBNYmLAHYVLVLMHYGROSmABYNVMTVkMSPXTVKYAYnLVBnTNHLNVAXZHBTVkAXYABYNVVYQRBMSHATMSP+nLPNYYHVHVYAMRYHVHALMSHLAMRKnBNVTCLPXDDBRTNTnTTnLHmAXZTNXLHBTVkAXYABYHmVHOBRTATNXLTABYHnLHnVALBNYYSRALTDBRLAMRAYSKYYMVTVBnAYnLVVHOBRTmATNXLTVLBTVVAmAYnLVBTVNTTmATNXLTVLAXYVVAmAYnLVAXYmVNTTmATNXLTVLAXYABYVVAmAYnAXYmLABYVVNTTmATNXLTVLSARVHQRBALYVMMSPXTVVYRSATHVHYTHLBNYYSRALLXQTMSP+KASRCVHYHVHATMSHVYAMRYHVHALMSHOLHALHRHOBRYmHZHVRAHATHARcASRNTTYLBNYYSRALVRAYTHATHVNA$PTALOMYkGmATHKASRNA$pAHRnAXYkKASRMRYTmPYBMDBRCnBMRYBTHODHLHQDYSNYBMYmLOYNYHmHmMYMRYBTQDSMDBRCnVYDBRMSHALYHVHLAMRYPQDYHVHALHYHRVXTLKLBSRAYSOLHODHASRYCALPNYHmVASRYBALPNYHmVASRYVCYAmVASRYBYAmVLATHYHODTYHVHKCAnASRAYnLHmROHVYAMRYHVHALMSHQXLkATYHVSOBnNVnAYSASRRVXBVV$MKTATYDkOLYVVHOMDTATVLPNYALOZRHKHnVLPNYKLHODHVCVYTHATVLOYNYHmVNTTHMHVDkOLYVLMOnYSMOVKLODTBNYYSRALVLPNYALOZRHKHnYOMDVSALLVBMSP+HAVRYmLPNYYHVHOLPYVYCAVVOLPYVYBAVHVAVKLBNYYSRALATVVKLHODHVYOSMSHKASRCVHYHVHATVVYQXATYHVSOVYOMDHVLPNYALOZRHKHnVLPNYKLHODHVY$MkATYDYVOLYVVYCVHVKASRDBRYHVHBYDMSHVYDBRYHVHALMSHLAMRCVATBNYYSRALVAMRTALHmATQRBNYLXMYLASYRYXNYXXYTSMRVLHQRYBLYBMVODVVAMRTLHmZHHASHASRTQRYBVLYHVHKBSYmBNYSNHTMYMmSNYmLYVmOLHTMYDATHKBSAXDTOSHBBQRVATHKBSHSNYTOSHBYnHORBYmVOSYRYTHAYPH$LTLMNXHBLVLHBSMnKTYTRBYOTHHYnOLTTMYDHOSYHBHR$YNYLRYXNYXXASHLYHVHVN$KVRBYOTHHYnLKBSHAXDBQDSH$kN$kSKRLYHVHVATHKBSHSNYTOSHBYnHORBYmKMNXTHBQRVKN$KVTOSHASHRYXNYXXLYHVHVBYVmHSBTSNYKBSYmBNYSNHTMYMmVSNYOSRNYm$LTMNXHBLVLHBSMnVN$KVOLTSBTBSBTVOLOLTHTMYDVN$KHVBRASYXDSYKmTQRYBVOLHLYHVHPRYmBNYBQRSNYmVAYLAXDKBSYmBNYSNHSBOHTMYMmVSLSHOSRNYm$LTMNXHBLVLHBSMnLPRHAXDVSNYOSRNYm$LTMNXHBLVLHBSMnLAYLHAXDVOSRnOSRVn$LTMNXHBLVLHBSMnLKBSHAXDOLHRYXNYXXASHLYHVHVN$KYHmXCYHHYnYHYHLPRVSLYSTHHYnLAYLVRBYOTHHYnLKBSYYnZATOLTXDSBXDSVLXDSYHSNHVSOYROZYmAXDLX+ATLYHVHOLOLTHTMYDYOSHVN$KVVBXDSHRASVnBARBOHOSRYVmLXDSP$XLYHVHVBXMSHOSRYVmLXDSHZHXGSBOTYMYmMCVTYAKLBYVmHRASVnMQRAQDSKLMLAKTOBDHLATOSVVHQRBTmASHOLHLYHVHPRYmBNYBQRSNYmVAYLAXDVSBOHKBSYmBNYSNHTMYMmYHYVLKmVMNXTm$LTBLVLHBSMnSLSHOSRNYmLPRVSNYOSRNYmLAYLTOSVOSRVnOSRVnTOSHLKBSHAXDLSBOTHKBSYmVSOYRX+ATAXDLKPROLYKmMLBDOLTHBQRASRLOLTHTMYDTOSVATALHKALHTOSVLYVmSBOTYMYmLXmASHRYXNYXXLYHVHOLOVLTHTMYDYOSHVN$KVVBYVmHSBYOYMQRAQDSYHYHLKmKLMLAKTOBDHLATOSVVBYVmHBKVRYmBHQRYBKmMNXHXDSHLYHVHBSBOTYKmMQRAQDSYHYHLKmKLMLAKTOBDHLATOSVVHQRBTmOVLHLRYXNYXXLYHVHPRYmBNYBQRSNYmAYLAXDSBOHKBSYmBNYSNHVMNXTm$LTBLVLHBSMnSLSHOSRNYmLPRHAXDSNYOSRNYmLAYLHAXDOSRVnOSRVnLKBSHAXDLSBOTHKBSYmSOYROZYmAXDLKPROLYKmMLBDOLTHTMYDVMNXTVTOSVTMYMmYHYVLKmVN$KYHmVBXDSHSBYOYBAXDLXDSMQRAQDSYHYHLKmKLMLAKTOBDHLATOSVYVmTRVOHYHYHLKmVOSYTmOLHLRYXNYXXLYHVHPRBnBQRAXDAYLAXDKBSYmBNYSNHSBOHTMYMmVMNXTm$LTBLVLHBSMnSLSHOSRNYmLPRSNYOSRNYmLAYLVOSRVnAXDLKBSHAXDLSBOTHKBSYmVSOYROZYmAXDX+ATLKPROLYKmMLBDOLTHXDSVMNXTHVOLTHTMYDVMNXTHVN$KYHmKMSP+mLRYXNYXXASHLYHVHVBOSVRLXDSHSBYOYHZHMQRAQDSYHYHLKmVONYTmATNPSTYKmKLMLAKHLATOSVVHQRBTmOLHLYHVHRYXNYXXPRBnBQRAXDAYLAXDKBSYmBNYSNHSBOHTMYMmYHYVLKmVMNXTm$LTBLVLHBSMnSLSHOSRNYmLPRSNYOSRNYmLAYLHAXDOSRVnOSRVnLKBSHAXDLSBOTHKBSYmSOYROZYmAXDX+ATMLBDX+ATHKPRYmVOLTHTMYDVMNXTHVN$KYHmVBXMSHOSRYVmLXDSHSBYOYMQRAQDSYHYHLKmKLMLAKTOBDHLATOSVVXGTmXGLYHVHSBOTYMYmVHQRBTmOLHASHRYXNYXXLYHVHPRYmBNYBQRSLSHOSRAYLmSNYmKBSYmBNYSNHARBOHOSRTMYMmYHYVVMNXTm$LTBLVLHBSMnSLSHOSRNYmLPRHAXDLSLSHOSRPRYmSNYOSRNYmLAYLHAXDLSNYHAYLmVOSRVnOSRVnLKBSHAXDLARBOHOSRKBSYmVSOYROZYmAXDX+ATMLBDOLTHTMYDMNXTHVN$KHVBYVmHSNYPRYmBNYBQRSNYmOSRAYLmSNYmKBSYmBNYSNHARBOHOSRTMYMmVMNXTmVN$KYHmLPRYmLAYLmVLKBSYmBM$PRmKMSP+VSOYROZYmAXDX+ATMLBDOLTHTMYDVMNXTHVN$KYHmVBYVmHSLYSYPRYmOSTYOSRAYLmSNYmKBSYmBNYSNHARBOHOSRTMYMmVMNXTmVN$KYHmLPRYmLAYLmVLKBSYmBM$PRmKMSP+VSOYRX+ATAXDMLBDOLTHTMYDVMNXTHVN$KHVBYVmHRBYOYPRYmOSRHAYLmSNYmKBSYmBNYSNHARBOHOSRTMYMmMNXTmVN$KYHmLPRYmLAYLmVLKBSYmBM$PRmKMSP+VSOYROZYmAXDX+ATMLBDOLTHTMYDMNXTHVN$KHVBYVmHXMYSYPRYmTSOHAYLmSNYmKBSYmBNYSNHARBOHOSRTMYMmVMNXTmVN$KYHmLPRYmLAYLmVLKBSYmBM$PRmKMSP+VSOYRX+ATAXDMLBDOLTHTMYDVMNXTHVN$KHVBYVmHSSYPRYmSMNHAYLmSNYmKBSYmBNYSNHARBOHOSRTMYMmVMNXTmVN$KYHmLPRYmLAYLmVLKBSYmBM$PRmKMSP+VSOYRX+ATAXDMLBDOLTHTMYDMNXTHVN$KYHVBYVmHSBYOYPRYmSBOHAYLmSNYmKBSYmBNYSNHARBOHOSRTMYMmVMNXTmVN$KHmLPRYmLAYLmVLKBSYmBM$PRmKMSP+mVSOYRX+ATAXDMLBDOLTHTMYDMNXTHVN$KHBYVmHSMYNYOCRTTHYHLKmKLMLAKTOBDHLATOSVVHQRBTmOLHASHRYXNYXXLYHVHPRAXDAYLAXDKBSYmBNYSNHSBOHTMYMmMNXTmVN$KYHmLPRLAYLVLKBSYmBM$PRmKMSP+VSOYRX+ATAXDMLBDOLTHTMYDVMNXTHVN$KHALHTOSVLYHVHBMVODYKmLBDMNDRYKmVNDBTYKmLOLTYKmVLMNXTYKmVLN$KYKmVLSLMYKmVYAMRMSHALBNYYSRALKKLASRCVHYHVHATMSHVYDBRMSHALRASYHM+VTLBNYYSRALLAMRZHHDBRASRCVHYHVHAYSKYYDRNDRLYHVHAVHSBOSBOHLA$RA$ROLNPSVLAYXLDBRVKKLHYCAMPYVYOSHVASHKYTDRNDRLYHVHVA$RHA$RBBYTABYHBNORYHVSMOABYHATNDRHVA$RHASRA$RHOLNPSHVHXRYSLHABYHVQMVKLNDRYHVKLA$RASRA$RHOLNPSHYQVmVAmHNYAABYHATHBYVmSMOVKLNDRYHVA$RYHASRA$RHOLNPSHLAYQVmVYHVHY$LXLHKYHNYAABYHATHVAmHYVTHYHLAYSVNDRYHOLYHAVMB+ASPTYHASRA$RHOLNPSHVSMOAYSHBYVmSMOVVHXRYSLHVQMVNDRYHVA$RHASRA$RHOLNPSHYQMVVAmBYVmSMOAYSHYNYAAVTHVHPRATNDRHASROLYHVATMB+ASPTYHASRA$RHOLNPSHVYHVHY$LXLHVNDRALMNHVGRVSHKLASRA$RHOLNPSHYQVmOLYHVAmBYTAYSHNDRHAVA$RHA$ROLNPSHBSBOHVSMOAYSHVHXRSLHLAHNYAATHVQMVKLNDRYHVKLA$RASRA$RHOLNPSHYQVmVAmHPRYPRATmAYSHBYVmSMOVKLMVCASPTYHLNDRYHVLA$RNPSHLAYQVmAYSHHPRmVYHVHY$LXLHKLNDRVKLSBOTA$RLONTNPSAYSHYQYMNVVAYSHYPRNVVAmHXRSYXRYSLHAYSHMYVmALYVmVHQYmATKLNDRYHAVATKLA$RYHASROLYHHQYmATmKYHXRSLHBYVmSMOVVAmHPRYPRATmAXRYSMOVVNSAATOVNHALHHXQYmASRCVHYHVHATMSHBYnAYSLASTVBYnABLBTVBNORYHBYTABYHVYDBRYHVHALMSHLAMRNQmNQMTBNYYSRALMATHMDYNYmAXRTA$pALOMYkVYDBRMSHALHOmLAMRHXLCVMATKmANSYmLCBAVYHYVOLMDYnLTTNQMTYHVHBMDYnALpLM+HALpLM+HLKLM+VTYSRALTSLXVLCBAVYM$RVMALPYYSRALALpLM+HSNYmOSRALpXLVCYCBAVYSLXATmMSHALpLM+HLCBAATmVATPYNX$BnALOZRHKHnLCBAVKLYHQDSVXCCRVTHTRVOHBYDVVYCBAVOLMDYnKASRCVHYHVHATMSHVYHRGVKLZKRVATMLKYMDYnHRGVOLXLLYHmATAVYVATRQmVATCVRVATXVRVATRBOXMSTMLKYMDYnVATBLOmBnBOVRHRGVBXRBVYSBVBNYYSRALATNSYMDYnVAT+PmVATKLBHMTmVATKLMQNHmVATKLXYLmBZZVVATKLORYHmBMVSBTmVATKL+YRTmSRPVBASVYQXVATKLHSLLVATKLHMLQVXBADmVBBHMHVYBAVALMSHVALALOZRHKHnVALODTBNYYSRALATHSBYVATHMLQVXVATHSLLALHMXNHALORBTMVABASROLYRDnYRXVVYCAVMSHVALOZRHKHnVKLNSYAYHODHLQRATmALMXVcLMXNHVYQCpMSHOLPQVDYHXYLSRYHALPYmVSRYHMAVTHBAYmMCBAHMLXMHVYAMRALYHmMSHHXYYTmKLNQBHHnHNHHYVLBNYYSRALBDBRBLOmLM$RMOLBYHVHOLDBRPOVRVTHYHMGPHBODTYHVHVOTHHRGVKLZKRB+pVKLASHYDOTAYSLMSKBZKRHRGVVKLH+pBNSYmASRLAYDOVMSKBZKRHXYVLKmVATmXNVMXVcLMXNHSBOTYMYmKLHRGNPSVKLNGOBXLLTTX+AVBYVmHSLYSYVBYVmHSBYOYATmVSBYKmVKLBGDVKLKLYOVRVKLMOSHOZYmVKLKLYOcTTX+AVVYAMRALOZRHKHnALANSYHCBAHBAYmLMLXMHZATXQTHTVRHASRCVHYHVHATMSHAkATHZHBVATHK$pATHNXSTATHBRZLATHBDYLVATHOPRTKLDBRASRYBABASTOBYRVBASV+HRAkBMYNDHYTX+AVKLASRLAYBABASTOBYRVBMYmVKB$TmBGDYKmBYVmHSBYOYV+HRTmVAXRTBAVALHMXNHVYAMRYHVHALMSHLAMRSAATRASMLQVXHSBYBADmVBBHMHATHVALOZRHKHnVRASYABVTHODHVXCYTATHMLQVXBYnTPSYHMLXMHHYCAYmLCBAVBYnKLHODHVHRMTMK$LYHVHMATANSYHMLXMHHYCAYmLCBAAXDNPSMXMSHMAVTMnHADmVMnHBQRVMnHXMRYmVMnHCAnMMXCYTmTQXVVNTTHLALOZRHKHnTRVMTYHVHVMMXCTBNYYSRALTQXAXDAXZMnHXMSYmMnHADmMnHBQRMnHXMRYmVMnHCAnMKLHBHMHVNTTHATmLLVYmSMRYMSMRTMSKnYHVHVYOSMSHVALOZRHKHnKASRCVHYHVHATMSHVYHYHMLQVXYTRHBZASRBZZVOmHCBACAnSSMAVTALpVSBOYmALpVXMSTALPYmVBQRSNYmVSBOYmALpVXMRYmAXDVSSYmALpVNPSADmMnHNSYmASRLAYDOVMSKBZKRKLNPSSNYmVSLSYmALpVTHYHMXCHXLQHYCAYmBCBAM$PRHCAnSLSMAVTALpVSLSYmALpVSBOTALPYmVXMSMAVTVYHYHMK$LYHVHMnHCAnSSMAVTXMSVSBOYmVHBQRSSHVSLSYmALpVMK$mLYHVHSNYmVSBOYmVXMRYmSLSYmALpVXMSMAVTVMK$mLYHVHAXDVSSYmVNPSADmSSHOSRALpVMK$mLYHVHSNYmVSLSYmNPSVYTnMSHATMK$TRVMTYHVHLALOZRHKHnKASRCVHYHVHATMSHVMMXCYTBNYYSRALASRXCHMSHMnHANSYmHCBAYmVTHYMXCTHODHMnHCAnSLSMAVTALpVSLSYmALpSBOTALPYmVXMSMAVTVBQRSSHVSLSYmALpVXMRYmSLSYmALpVXMSMAVTVNPSADmSSHOSRALpVYQXMSHMMXCTBNYYSRALATHAXZAXDMnHXMSYmMnHADmVMnHBHMHVYTnATmLLVYmSMRYMSMRTMSKnYHVHKASRCVHYHVHATMSHVYQRBVALMSHHPQDYmASRLALPYHCBASRYHALPYmVSRYHMAVTVYAMRVALMSHOBDYkNSAVATRASANSYHMLXMHASRBYDNVVLANPQDMMNVAYSVNQRBATQRBnYHVHAYSASRMCAKLYZHBACODHVCMYD+BOTOGYLVKVMZLKPROLNPSTYNVLPNYYHVHVYQXMSHVALOZRHKHnATHZHBMATmKLKLYMOSHVYHYKLZHBHTRVMHASRHRYMVLYHVHSSHOSRALpSBOMAVTVXMSYmSQLMATSRYHALPYmVMATSRYHMAVTANSYHCBABZZVAYSLVVYQXMSHVALOZRHKHnATHZHBMATSRYHALPYmVHMAVTVYBAVATVALAHLMVODZKRVnLBNYYSRALLPNYYHVHVMQNHRBHYHLBNYRAVBnVLBNYGDOCVmMADVYRAVATARcYOZRVATARcGLODVHNHHMQVmMQVmMQNHVYBAVBNYGDVBNYRAVBnVYAMRVALMSHVALALOZRHKHnVALNSYAYHODHLAMRO+RVTVDYBnVYOZRVNMRHVXSBVnVALOLHVSBmVNBVVBOnHARcASRHKHYHVHLPNYODTYSRALARcMQNHHVAVLOBDYkMQNHVYAMRVAmMCANVXnBOYNYkYTnATHARcHZATLOBDYkLAXZHALTOBRNVATHYRDnVYAMRMSHLBNYGDVLBNYRAVBnHAXYKmYBAVLMLXMHVATmTSBVPHVLMHTNVAVnATLBBNYYSRALMOBRALHARcASRNTnLHmYHVHKHOSVABTYKmBSLXYATmMQDSBRNOLRAVTATHARcVYOLVODNXLASKVLVYRAVATHARcVYNYAVATLBBNYYSRALLBLTYBAALHARcASRNTnLHmYHVHVYXRApYHVHBYVmHHVAVYSBOLAMRAmYRAVHANSYmHOLYmMMCRYmMBnOSRYmSNHVMOLHATHADMHASRNSBOTYLABRHmLYCXQVLYOQBKYLAMLAVAXRYBLTYKLBBnYPNHHQNZYVYHVSOBnNVnKYMLAVAXRYYHVHVYXRApYHVHBYSRALVYNOmBMDBRARBOYmSNHODTmKLHDVRHOSHHROBOYNYYHVHVHNHQMTmTXTABTYKmTRBVTANSYmX+AYmL$PVTOVDOLXRVnApYHVHALYSRALKYTSVBnMAXRYVVY$pOVDLHNYXVBMDBRVSXTmLKLHOmHZHVYGSVALYVVYAMRVGDRTCAnNBNHLMQNNVPHVORYmL+PNVVANXNVNXLcXSYmLPNYBNYYSRALODASRAmHBYANmALMQVMmVYSB+PNVBORYHMBCRMPNYYSBYHARcLANSVBALBTYNVODHTNXLBNYYSRALAYSNXLTVKYLANNXLATmMOBRLYRDnVHLAHKYBAHNXLTNVALYNVMOBRHYRDnMZRXHVYAMRALYHmMSHAmTOSVnATHDBRHZHAmTXLCVLPNYYHVHLMLXMHVOBRLKmKLXLVcATHYRDnLPNYYHVHODHVRYSVATAYBYVMPNYVVNKBSHHARcLPNYYHVHVAXRTSBVVHYYTmNQYmMYHVHVMYSRALVHYTHHARcHZATLKmLAXZHLPNYYHVHVAmLATOSVnKnHNHX+ATmLYHVHVDOVX+ATKmASRTMCAATKmBNVLKmORYmL+PKmVGDRTLCNAKmVHYCAMPYKmTOSVVYAMRBNYGDVBNYRAVBnALMSHLAMROBDYkYOSVKASRADNYMCVH+PNVNSYNVMQNNVVKLBHMTNVYHYVSmBORYHGLODVOBDYkYOBRVKLXLVcCBALPNYYHVHLMLXMHKASRADNYDBRVYCVLHmMSHATALOZRHKHnVATYHVSOBnNVnVATRASYABVTHM+VTLBNYYSRALVYAMRMSHALHmAmYOBRVBNYGDVBNYRAVBnATKmATHYRDnKLXLVcLMLXMHLPNYYHVHVNKBSHHARcLPNYKmVNTTmLHmATARcHGLODLAXZHVAmLAYOBRVXLVCYmATKmVNAXZVBTKKmBARcKNOnVYONVBNYGDVBNYRAVBnLAMRATASRDBRYHVHALOBDYkKnNOSHNXNVNOBRXLVCYmLPNYYHVHARcKNOnVATNVAXZTNXLTNVMOBRLYRDnVYTnLHmMSHLBNYGDVLBNYRAVBnVLXCYSB+MNSHBnYV$pATMMLKT$YXnMLkHAMRYVATMMLKTOVGMLkHBSnHARcLORYHBGBLTORYHARc$BYBVYBNVBNYGDATDYBnVATO+RTVATORORVATO+RTSVPnVATYOZRVYGBHHVATBYTNMRHVATBYTHRnORYMBCRVGDRTCAnVBNYRAVBnBNVATXSBVnVATALOLAVATQRYTYmVATNBVVATBOLMOVnMV$BTSmVATSBMHVYQRAVBSMTATSMVTHORYmASRBNVVYLKVBNYMKYRBnMNSHGLODHVYLKDHVYVRSATHAMRYASRBHVYTnMSHATHGLODLMKYRBnMNSHVYSBBHVYAYRBnMNSHHLkVYLKDATXVTYHmVYQRAATHnXVTYAYRVNBXHLkVYLKDATQNTVATBNTYHVYQRALHNBXBSMVALHM$OYBNYYSRALASRYCAVMARcMCRYmLCBATmBYDMSHVAHRnVYKTBMSHATMVCAYHmLM$OYHmOLPYYHVHVALHM$OYHmLMVCAYHmVY$OVMROM$$BXDSHRASVnBXMSHOSRYVmLXDSHRASVnMMXRTHP$XYCAVBNYYSRALBYDRMHLOYNYKLMCRYmVMCRYmMQBRYmATASRHKHYHVHBHmKLBKVRVBALHYHmOSHYHVHSP+YmVY$OVBNYYSRALMROM$$VYXNVB$KTVY$OVM$KTVYXNVBATmASRBQCHHMDBRVY$OVMATmVYSBOLPYHXYRTASROLPNYBOLCPVnVYXNVLPNYMGDLVY$OVMPNYHXYRTVYOBRVBTVkHYmHMDBRHVYLKVDRkSLSTYMYmBMDBRATmVYXNVBMRHVY$OVMMRHVYBAVAYLMHVBAYLmSTYmOSRHOYNTMYmVSBOYmTMRYmVYXNVSmVY$OVMAYLmVYXNVOLYm$VpVY$OVMYm$VpVYXNVBMDBR$YnVY$OVMMDBR$YnVYXNVBDPQHVY$OVMDPQHVYXNVBALVSVY$OVMALVSVYXNVBRPYDmVLAHYHSmMYmLOmLSTVTVY$OVMRPYDmVYXNVBMDBR$YNYVY$OVMMDBR$YNYVYXNVBQBRTHTAVHVY$OVMQBRTHTAVHVYXNVBXCRTVY$OVMXCRTVYXNVBRTMHVY$OVMRTMHVYXNVBRMnPRcVY$OVMRMnPRcVYXNVBLBNHVY$OVMLBNHVYXNVBR$HVY$OVMR$HVYXNVBQHLTHVY$OVMQHLTHVYXNVBHRSPRVY$OVMHRSPRVYXNVBXRDHVY$OVMXRDHVYXNVBMQHLTVY$OVMMQHLTVYXNVBTXTVY$OVMTXTVYXNVBTRXVY$OVMTRXVYXNVBMTQHVY$OVMMTQHVYXNVBXSMNHVY$OVMXSMNHVYXNVBM$RVTVY$OVMM$RVTVYXNVBBNYYOQnVY$OVMBNYYOQnVYXNVBXRHGDGDVY$OVMXRHGDGDVYXNVBY+BTHVY$OVMY+BTHVYXNVBOBRNHVY$OVMOBRNHVYXNVBOCYnGBRVY$OVMOCYnGBRVYXNVBMDBRCnHVAQDSVY$OVMQDSVYXNVBHRHHRBQCHARcADVmVYOLAHRnHKHnALHRHHROLPYYHVHVYMTSmBSNTHARBOYmLCATBNYYSRALMARcMCRYmBXDSHXMYSYBAXDLXDSVAHRnBnSLSVOSRYmVMATSNHBMTVBHRHHRVYSMOHKNONYMLkORDVHVAYSBBNGBBARcKNOnBBABNYYSRALVY$OVMHRHHRVYXNVBCLMNHVY$OVMCLMNHVYXNVBPVNnVY$OVMPVNnVYXNVBABTVY$OVMABTVYXNVBOYYHOBRYmBGBVLMVABVY$OVMOYYmVYXNVBDYBnGDVY$OVMDYBnGDVYXNVBOLMnDBLTYMHVY$OVMOLMnDBLTYMHVYXNVBHRYHOBRYmLPNYNBVVY$OVMHRYHOBRYmVYXNVBORBTMVABOLYRDnYRXVVYXNVOLHYRDnMBYTHYSMTODABLHS+YmBORBTMVABVYDBRYHVHALMSHBORBTMVABOLYRDnYRXVLAMRDBRALBNYYSRALVAMRTALHmKYATmOBRYmATHYRDnALARcKNOnVHVRSTmATKLYSBYHARcMPNYKmVABDTmATKLMSKYTmVATKLCLMYM$KTmTABDVVATKLBMVTmTSMYDVVHVRSTmATHARcVYSBTmBHKYLKmNTTYATHARcLRSTATHVHTNXLTmATHARcBGVRLLMSPXTYKmLRBTRBVATNXLTVVLMO+TMOY+ATNXLTVALASRYCALVSMHHGVRLLVYHYHLM+VTABTYKmTTNXLVVAmLATVRYSVATYSBYHARcMPNYKmVHYHASRTVTYRVMHmLSKYmBOYNYKmVLCNYNmBCDYKmVCRRVATKmOLHARcASRATmYSBYmBHVHYHKASRDMYTYLOSVTLHmAOSHLKmVYDBRYHVHALMSHLAMRCVATBNYYSRALVAMRTALHmKYATmBAYmALHARcKNOnZATHARcASRTPLLKmBNXLHARcKNOnLGBLTYHVHYHLKmPATNGBMMDBRCnOLYDYADVmVHYHLKmGBVLNGBMQCHYmHMLXQDMHVN$BLKmHGBVLMNGBLMOLHOQRBYmVOBRCNHVHYHTVCATYVMNGBLQDSBRNOVYCAXCRADRVOBROCMNHVN$BHGBVLMOCMVnNXLHMCRYmVHYVTVCATYVHYMHVGBVLYmVHYHLKmHYmHGDVLVGBVLZHYHYHLKmGBVLYmVZHYHYHLKmGBVLCPVnMnHYmHGDLTTAVLKmHRHHRMHRHHRTTAVLBAXMTVHYVTVCATHGBLCDDHVYCAHGBLZPRNHVHYVTVCATYVXCROYNnZHYHYHLKmGBVLCPVnVHTAVYTmLKmLGBVLQDMHMXCROYNnSPMHVYRDHGBLMSPmHRBLHMQDmLOYnVYRDHGBLVMXHOLKTpYmKNRTQDMHVYRDHGBVLHYRDNHVHYVTVCATYVYmHMLXZATTHYHLKmHARcLGBLTYH$BYBVYCVMSHATBNYYSRALLAMRZATHARcASRTTNXLVATHBGVRLASRCVHYHVHLTTLTSOTHM+VTVXCYHM+HKYLQXVM+HBNYHRAVBNYLBYTABTmVM+HBNYHGDYLBYTABTmVXCYM+HMNSHLQXVNXLTmSNYHM+VTVXCYHM+HLQXVNXLTmMOBRLYRDnYRXVQDMHMZRXHVYDBRYHVHALMSHLAMRALHSMVTHANSYmASRYNXLVLKmATHARcALOZRHKHnVYHVSOBnNVnVNSYAAXDNSYAAXDMM+HTQXVLNXLATHARcVALHSMVTHANSYmLM+HYHVDHKLBBnYPNHVLM+HBNYSMOVnSMVALBnOMYHVDLM+HBNYMnALYDDBnK$LVnVLM+HBNYDnNSYABQYBnYGLYLBNYYV$pLM+HBNYMNSHNSYAXNYALBnAPDVLM+HBNYAPRYmNSYAQMVALBnSP+nVLM+HBNYZBVLnNSYAALYCPnBnPRNkVLM+HBNYYSSKRNSYAPL+YALBnOZnVLM+HBNYASRNSYAAXYHVDBnSLMYVLM+HBNYNPTLYNSYAPDHALBnOMYHVDALHASRCVHYHVHLNXLATBNYYSRALBARcKNOnVYDBRYHVHALMSHBORBTMVABOLYRDnYRXVLAMRCVATBNYYSRALVNTNVLLVYmMNXLTAXZTmORYmLSBTVMGRSLORYm$BYBTYHmTTNVLLVYmVHYVHORYmLHmLSBTVMGRSYHmYHYVLBHMTmVLRKSmVLKLXYTmVMGRSYHORYmASRTTNVLLVYmMQYRHOYRVXVCHALpAMH$BYBVMDTmMXVcLOYRATPATQDMHALPYmBAMHVATPATNGBALPYmBAMHVATPATYmALPYmBAMHVATPATCPVnALPYmBAMHVHOYRBTVkZHYHYHLHmMGRSYHORYmVATHORYmASRTTNVLLVYmATSSORYHMQL+ASRTTNVLN$SMHHRCXVOLYHmTTNVARBOYmVSTYmOYRKLHORYmASRTTNVLLVYmARBOYmVSMNHOYRATHnVATMGRSYHnVHORYmASRTTNVMAXZTBNYYSRALMATHRBTRBVVMATHMO+TMOY+VAYSKPYNXLTVASRYNXLVYTnMORYVLLVYmVYDBRYHVHALMSHLAMRDBRALBNYYSRALVAMRTALHmKYATmOBRYmATHYRDnARCHKNOnVHQRYTmLKmORYmORYMQL+THYYNHLKmVN$SMHRCXMKHNPSBSGGHVHYVLKmHORYmLMQL+MGALVLAYMVTHRCXODOMDVLPNYHODHLMSP+VHORYmASRTTNVSSORYMQL+THYYNHLKmATSLSHORYmTTNVMOBRLYRDnVATSLSHORYmTTNVBARcKNOnORYMQL+THYYNHLBNYYSRALVLGRVLTVSBBTVKmTHYYNHSSHORYmHALHLMQL+LNV$SMHKLMKHNPSBSGGHVAmBKLYBRZLHKHVVYMTRCXHVAMVTYVMTHRCXVAmBABnYDASRYMVTBHHKHVVYMTRCXHVAMVTYVMTHRCXAVBKLYOcYDASRYMVTBVHKHVVYMTRCXHVAMVTYVMTHRCXGALHDmHVAYMYTATHRCXBPGOVBVHVAYMTNVVAmBSNAHYHDPNVAVHSLYkOLYVBCDYHVYMTAVBAYBHHKHVBYDVVYMTMVTYVMTHMKHRCXHVAGALHDmYMYTATHRCXBPGOVBVVAmBPTOBLAAYBHHDPVAVHSLYkOLYVKLKLYBLACDYHAVBKLABnASRYMVTBHBLARAVTVYPLOLYVVYMTVHVALAAVYBLVVLAMBQSROTVVSP+VHODHBYnHMKHVBYnGALHDmOLHMSP+YmHALHVHCYLVHODHATHRCXMYDGALHDmVHSYBVATVHODHALOYRMQL+VASRN$SMHVYSBBHODMVTHKHnHGDLASRMSXATVBSMnHQDSVAmYCAYCAHRCXATGBVLOYRMQL+VASRYNV$SMHVMCAATVGALHDmMXVcLGBVLOYRMQL+VVRCXGALHDmATHRCXAYnLVDmKYBOYRMQL+VYSBODMVTHKHnHGDLVAXRYMVTHKHnHGDLYSVBHRCXALARcAXZTVVHYVALHLKmLXQTMSP+LDRTYKmBKLMVSBTYKmKLMKHNPSLPYODYmYRCXATHRCXVODAXDLAYONHBNPSLMVTVLATQXVKPRLNPSRCXASRHVARSOLMVTKYMVTYVMTVLATQXVKPRLNV$ALOYRMQL+VLSVBLSBTBARcODMVTHKHnVLATXNYPVATHARcASRATmBHKYHDmHVAYXNYpATHARcVLARcLAYKPRLDmASRSPkBHKYAmBDmSPKVVLAT+MAATHARcASRATmYSBYmBHASRANYSKnBTVKHKYANYYHVHSKnBTVkBNYYSRALVYQRBVRASYHABVTLMSPXTBNYGLODBnMKYRBnMNSHMMSPXTBNYYV$pVYDBRVLPNYMSHVLPNYHNSAYmRASYABVTLBNYYSRALVYAMRVATADNYCVHYHVHLTTATHARcBNXLHBGVRLLBNYYSRALVADNYCVHBYHVHLTTATNXLTCLPXDAXYNVLBNTYVVHYVLAXDMBNYSB+YBNYYSRALLNSYmVNGROHNXLTnMNXLTABTYNVVNV$pOLNXLTHM+HASRTHYYNHLHmVMGRLNXLTNVYGROVAmYHYHHYBLLBNYYSRALVNV$PHNXLTnOLNXLTHM+HASRTHYYNHLHmVMNXLTM+HABTYNVYGRONXLTnVYCVMSHATBNYYSRALOLPYYHVHLAMRKnM+HBNYYV$pDBRYmZHHDBRASRCVHYHVHLBNVTCLPXDLAMRL+VBBOYNYHmTHYYNHLNSYmAkLMSPXTM+HABYHmTHYYNHLNSYmVLAT$BNXLHLBNYYSRALMM+HALM+HKYAYSBNXLTM+HABTYVYDBQVBNYYSRALVKLBTYRSTNXLHMM+VTBNYYSRALLAXDMMSPXTM+HABYHTHYHLASHLMOnYYRSVBNYYSRALAYSNXLTABTYVVLAT$BNXLHMM+HLM+HAXRKYAYSBNXLTVYDBQVM+VTBNYYSRALKASRCVHYHVHATMSHKnOSVBNVTCLPXDVTHYYNHMXLHTRCHVXGLHVMLKHVNOHBNVTCLPXDLBNYDDYHnLNSYmMMSPXTBNYMNSHBnYV$pHYVLNSYmVTHYNXLTnOLM+HMSPXTABYHnALHHMCVTVHMSP+YmASRCVHYHVHBYDMSHALBNYYSRALBORBTMVABOLYRDnYRXV

 
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
 
================================================================================
 
This version of Numbers with 63,530 Hebrew letters (22 plus 5 Finals) 
is adapted from Steve Gross's transliterated Tanach, 
including Torah, 
which provides an English transliterated ASCII version of Tanach. 
 
See http://www.shamash.org/tanach/tanach/text/transliterated.tanach/
 
 
================================================================================